❞ كتاب معجم مصطلحات الشريعة والقانون عربى فرنسى انجليزى ❝

❞ كتاب معجم مصطلحات الشريعة والقانون عربى فرنسى انجليزى ❝

معجم مصطلحات الشريعة والقانون. عربي فرنسي ، عربي انجليزي مع شرح المصطلح بالعربي.
Glossary of Terms of Sharia law and Arab French English

تأليف : الدكتور عبدالواحد كرم

échelonnés :تقسيط
écouter :سمع
écrit :مكتوب
édition :طبعة
égalité :مساواة
égarer :غرر
électeur :ناخب
Empéchement :مانع
Employé :مستخدم
Empoisonner :سمم
Emprunt :قرض
Enchéres :مزايدة
Engagement :تعاقد
Entrepreneur :مقاول
épuisement :نفاد
Erreur :خطأ
Erreur :غلط
établissement :إقامة
établissement :مؤسسة
état :دولة
étranger :أجنبي
Excuser :عذر
Exécutif :تنفيذي
Exécution :تنفيذ
Exécution capitale :إعدام
Expérience :خبرة
Expert :خبير
Explication :تفسير
Exploitant :مستثمر
Exportateur :مُصدر
Expression :لفظ

F

Facture :فاتورة
Faillite :إفلاس
Faillite :تفليس
Faire faillite :أفلس
Falsification :تزوير
Falsifié :مزور
Fausseté :زور
Faute :ذنب
Fiancailles :خطبة
Foncier :عقاري
Fonction :وظيفة
Fonctionnaire :موظف
Formel :شكلي
Formulaire :استمارة
Formule :صيغة
Frais :نفقة
Fraude :غش
Fusionnement :دمج
Futilité :باطل
G

Gage :رهن
Gage :عربون
Garant :ضامن
Garantie :ضمان
Garrotter :غل
Général :عام
Gouvernement :حكومة
Grade :رتبة
Gravité :خطورة
Gression :اعتداء
Gréve :إضراب
Grosseur :جسامة
Grossier :فاحش

H

Héritaga :ميراث
Huissier :محضر
Humer :عبء
I

Ignominie :فضيحة
Imploration :التماس
Imposé :مفروض
Impot :ضريبة
Imprévu :طارئ
Imputation :تهمة
Inattention :غفلة
Incitation :تحريض
Inconnu :مجهول
Indemnité :تعويض
Individuel :فردي
Infidélité :خيانة
Influence :نفوذ
Informateur :مُبلغ
Infraction :جريمة
Innocence :براءة
Innocent :بريء
Inspecteur :مفتش
Interdicrion :نهي
Intéret :فائدة
International :دولي
Internationalité :دولية
Interné :محجوز
Intrinséque :جوهري
Investigateur :محقق
Investigation :تحقيق
Investissement :توظيف
Irrévocable :بائن
J

Jeter :قذف
Joaillerie :صياغة
Journal :صحيفة
Jugement :حكم
Juré :محلف
Juridication :قضاء
Juridique :قانوني
Juridque :قضائي
Juriste :حقوقي
Jusifié :مبرر
Justice :عدالة
L

Légal :شرعي
Légalité :شرعية
Legislatif :تشريعي
Législation :تشريع
Legs :إرث
Libération :إفراج
Liberté :حرية
Liste :لائحة
Litige :خصومة
Littoral :ساحل
Local :محل
Locataire :مستأجر
Lutte :مكافحة
M

Majeur :بالغ
Majorité :غالبية
Mandat :حوالة
Manifestation :تظاهرة
Manifestation :مظاهرة
Marchandise :سلعة
Mariage :زواج
Médiateur :وسيط
Médiation :وساطة
Mémoire :مذكرة
Menace :تهديد
Méthodologie :منهجية
Mineur :قاصر
Ministére :وزارة
Ministériel :وزاري
Ministre :وزير
Mission :مهمة
Modéle :نموذج
Modification :تعديل
Monnaie :عملة
Moral :معنوي
Motif :سبب
Moyen :واسطة

N

Nation :أمة
Nationalité :جنسية
Naturalisation :تجنس
Naturalisé :متجنس
Nécessaire :ضروري
Nécessité :ضرورة
Négatif :سلبي
Négociation :مفاوضة
Neutralisation :محايدة
Neutraliste :حيادي
Neutralité :حياد
Neutre :محايد
Nomination :تعيين
Notification :تبليغ
Notoriété :علانية
O

Obéissance :إذعان
Objectif :موضوعي
Obligation :التزام
Obligation :ملزم
Obligation :وجوب
Obligatoire :إجباري
Obscur :غامض
Obscur :مبهم
Occasion :صفقة
Offense :إساءة
Officiel :رسمي
Officier :ضابط
Opposition :تعارض
Opposition :معارضة
Ordre :أمر
Organisation :منظمة
Organisme :هيئة

P

Pacte :ميثاق
Paiement :وفاء
Parlement :برلمان
Parlementaire :نيابي
Part :حصة
Participation :مساهمة
Pénal :جزائي
Pénétrant :نافذ
Perdu :مفقود
Perpétration :اقتراف
Perpétuel :مؤبد
Perte :خسارة
Pétition :عريضة
Pillage :سلب
Pilote :ربان
Plainte :شكاية
Plainte :شكوى
Plusieurs :عدة
Poison :سم
Politique :سياسة
Port :ميناء
Possession :حيازة
Poursuite :متابعة
Pouvoir :سلطة
Pouvoir :قوة
Préavis :إخطار
Présidence :رئاسة
Présidentiel :رئاسي
Preuve :إثبات
Preuve :حجة
Preuve :دليل
Preuve évidente :بينة
Principal :أساسي
Principal :رئيسي
Principe :مبدأ
Prison :حبس
Prison :سجن
Prisonnier :سجين
Privé :خاص
Probable :راجح
Probité :نزاهة
Procés :دعوى
Projet :مشروع
Prologue :ديباجة
Promotion :ترقية
Propagation :سريان
Propriété :ملكية
Protection :حماية
Provocateur :محرض
Provocation :تحرش
Public :جمهور
Public :عمومي
Publication :إصدار
Publicité :إعلان
Publier :أصدر
Puni :معاقب
Punition :عقاب
Punition :معاقبة
Q

Question :سؤال

R

Ravissement :خطف
Recommencer :استئناف
Reconnaissance :اعتراف
Recu :إيصال
Référendum :استفتاء
Refus :رفض
Refusé :مرفوض
Région:ناحية
Régle :قاعدة
Régulier :منتظم
Remarque :ملاحظة
Répressif :رادع
Répression :ردع
République :جمهورية
Répudier :طلق
Responsabilité :عهدة
Responsabilité :مسؤولية
Responsable :مسؤول
Resserrement :توثيق
Retention :احتجاز
Retraite :تقاعد
Rétroactif :رجعي
Révélation :إفشاء
S

Saisie :حجز
Saliére :ملاحة
Sanction :جزاء
Sanction :عقوبة
Secondaire :فرعي
Secret :سري
Sédition :شغب
Sélectionné :منتخب
Serment :يمين
Session :دورة
Signature :إمضاء
Signature :توقيع
Société :مجتمع
Solde :رصيد
Solidaire :متضامن
Somme :مبلغ
Souple :مرن
Source :مصدر
Souveraineté :سيادة
Stockage :مخزون
Substance :ماهية
Subtilisation :اختلاس
Sujet :موضوع
Suspect :مشتبه
Suspecter :اشتبه
Suspicion :اشتباه
Syndical :نقابي
Syndicat :نقابة
Systématique :نظامي
Systéme :نظام

T

Témoignage :شهادة
Temp :زمن
Temporel :زمني
Terminé :مكمل
Terminologie :مصطلحات
Territoire :إقليم
Territorial :إقليمي
Testament :وصية
Texte :نص
Théoréme :نظرية
Tiraillement :تنازع
Traite :كمبيالة
Traité :معاهدة
Translucidité :شفافية
Transpercer :طعن
Travail :عمل
Travail a forfait :مقاولة
Treve :هدنة
Tribunal :محكمة
Troc :مقايضة
Tromperie :غبن
Truquer :زورٌَ
Tutelle :وصاية
Tuteur :وصي -
من كتب تعليم اللغات - مكتبة .

نبذة عن الكتاب:
معجم مصطلحات الشريعة والقانون عربى فرنسى انجليزى

1995م - 1445هـ
معجم مصطلحات الشريعة والقانون. عربي فرنسي ، عربي انجليزي مع شرح المصطلح بالعربي.
Glossary of Terms of Sharia law and Arab French English

تأليف : الدكتور عبدالواحد كرم

échelonnés :تقسيط
écouter :سمع
écrit :مكتوب
édition :طبعة
égalité :مساواة
égarer :غرر
électeur :ناخب
Empéchement :مانع
Employé :مستخدم
Empoisonner :سمم
Emprunt :قرض
Enchéres :مزايدة
Engagement :تعاقد
Entrepreneur :مقاول
épuisement :نفاد
Erreur :خطأ
Erreur :غلط
établissement :إقامة
établissement :مؤسسة
état :دولة
étranger :أجنبي
Excuser :عذر
Exécutif :تنفيذي
Exécution :تنفيذ
Exécution capitale :إعدام
Expérience :خبرة
Expert :خبير
Explication :تفسير
Exploitant :مستثمر
Exportateur :مُصدر
Expression :لفظ

F

Facture :فاتورة
Faillite :إفلاس
Faillite :تفليس
Faire faillite :أفلس
Falsification :تزوير
Falsifié :مزور
Fausseté :زور
Faute :ذنب
Fiancailles :خطبة
Foncier :عقاري
Fonction :وظيفة
Fonctionnaire :موظف
Formel :شكلي
Formulaire :استمارة
Formule :صيغة
Frais :نفقة
Fraude :غش
Fusionnement :دمج
Futilité :باطل
G

Gage :رهن
Gage :عربون
Garant :ضامن
Garantie :ضمان
Garrotter :غل
Général :عام
Gouvernement :حكومة
Grade :رتبة
Gravité :خطورة
Gression :اعتداء
Gréve :إضراب
Grosseur :جسامة
Grossier :فاحش

H

Héritaga :ميراث
Huissier :محضر
Humer :عبء
I

Ignominie :فضيحة
Imploration :التماس
Imposé :مفروض
Impot :ضريبة
Imprévu :طارئ
Imputation :تهمة
Inattention :غفلة
Incitation :تحريض
Inconnu :مجهول
Indemnité :تعويض
Individuel :فردي
Infidélité :خيانة
Influence :نفوذ
Informateur :مُبلغ
Infraction :جريمة
Innocence :براءة
Innocent :بريء
Inspecteur :مفتش
Interdicrion :نهي
Intéret :فائدة
International :دولي
Internationalité :دولية
Interné :محجوز
Intrinséque :جوهري
Investigateur :محقق
Investigation :تحقيق
Investissement :توظيف
Irrévocable :بائن
J

Jeter :قذف
Joaillerie :صياغة
Journal :صحيفة
Jugement :حكم
Juré :محلف
Juridication :قضاء
Juridique :قانوني
Juridque :قضائي
Juriste :حقوقي
Jusifié :مبرر
Justice :عدالة
L

Légal :شرعي
Légalité :شرعية
Legislatif :تشريعي
Législation :تشريع
Legs :إرث
Libération :إفراج
Liberté :حرية
Liste :لائحة
Litige :خصومة
Littoral :ساحل
Local :محل
Locataire :مستأجر
Lutte :مكافحة
M

Majeur :بالغ
Majorité :غالبية
Mandat :حوالة
Manifestation :تظاهرة
Manifestation :مظاهرة
Marchandise :سلعة
Mariage :زواج
Médiateur :وسيط
Médiation :وساطة
Mémoire :مذكرة
Menace :تهديد
Méthodologie :منهجية
Mineur :قاصر
Ministére :وزارة
Ministériel :وزاري
Ministre :وزير
Mission :مهمة
Modéle :نموذج
Modification :تعديل
Monnaie :عملة
Moral :معنوي
Motif :سبب
Moyen :واسطة

N

Nation :أمة
Nationalité :جنسية
Naturalisation :تجنس
Naturalisé :متجنس
Nécessaire :ضروري
Nécessité :ضرورة
Négatif :سلبي
Négociation :مفاوضة
Neutralisation :محايدة
Neutraliste :حيادي
Neutralité :حياد
Neutre :محايد
Nomination :تعيين
Notification :تبليغ
Notoriété :علانية
O

Obéissance :إذعان
Objectif :موضوعي
Obligation :التزام
Obligation :ملزم
Obligation :وجوب
Obligatoire :إجباري
Obscur :غامض
Obscur :مبهم
Occasion :صفقة
Offense :إساءة
Officiel :رسمي
Officier :ضابط
Opposition :تعارض
Opposition :معارضة
Ordre :أمر
Organisation :منظمة
Organisme :هيئة

P

Pacte :ميثاق
Paiement :وفاء
Parlement :برلمان
Parlementaire :نيابي
Part :حصة
Participation :مساهمة
Pénal :جزائي
Pénétrant :نافذ
Perdu :مفقود
Perpétration :اقتراف
Perpétuel :مؤبد
Perte :خسارة
Pétition :عريضة
Pillage :سلب
Pilote :ربان
Plainte :شكاية
Plainte :شكوى
Plusieurs :عدة
Poison :سم
Politique :سياسة
Port :ميناء
Possession :حيازة
Poursuite :متابعة
Pouvoir :سلطة
Pouvoir :قوة
Préavis :إخطار
Présidence :رئاسة
Présidentiel :رئاسي
Preuve :إثبات
Preuve :حجة
Preuve :دليل
Preuve évidente :بينة
Principal :أساسي
Principal :رئيسي
Principe :مبدأ
Prison :حبس
Prison :سجن
Prisonnier :سجين
Privé :خاص
Probable :راجح
Probité :نزاهة
Procés :دعوى
Projet :مشروع
Prologue :ديباجة
Promotion :ترقية
Propagation :سريان
Propriété :ملكية
Protection :حماية
Provocateur :محرض
Provocation :تحرش
Public :جمهور
Public :عمومي
Publication :إصدار
Publicité :إعلان
Publier :أصدر
Puni :معاقب
Punition :عقاب
Punition :معاقبة
Q

Question :سؤال

R

Ravissement :خطف
Recommencer :استئناف
Reconnaissance :اعتراف
Recu :إيصال
Référendum :استفتاء
Refus :رفض
Refusé :مرفوض
Région:ناحية
Régle :قاعدة
Régulier :منتظم
Remarque :ملاحظة
Répressif :رادع
Répression :ردع
République :جمهورية
Répudier :طلق
Responsabilité :عهدة
Responsabilité :مسؤولية
Responsable :مسؤول
Resserrement :توثيق
Retention :احتجاز
Retraite :تقاعد
Rétroactif :رجعي
Révélation :إفشاء
S

Saisie :حجز
Saliére :ملاحة
Sanction :جزاء
Sanction :عقوبة
Secondaire :فرعي
Secret :سري
Sédition :شغب
Sélectionné :منتخب
Serment :يمين
Session :دورة
Signature :إمضاء
Signature :توقيع
Société :مجتمع
Solde :رصيد
Solidaire :متضامن
Somme :مبلغ
Souple :مرن
Source :مصدر
Souveraineté :سيادة
Stockage :مخزون
Substance :ماهية
Subtilisation :اختلاس
Sujet :موضوع
Suspect :مشتبه
Suspecter :اشتبه
Suspicion :اشتباه
Syndical :نقابي
Syndicat :نقابة
Systématique :نظامي
Systéme :نظام

T

Témoignage :شهادة
Temp :زمن
Temporel :زمني
Terminé :مكمل
Terminologie :مصطلحات
Territoire :إقليم
Territorial :إقليمي
Testament :وصية
Texte :نص
Théoréme :نظرية
Tiraillement :تنازع
Traite :كمبيالة
Traité :معاهدة
Translucidité :شفافية
Transpercer :طعن
Travail :عمل
Travail a forfait :مقاولة
Treve :هدنة
Tribunal :محكمة
Troc :مقايضة
Tromperie :غبن
Truquer :زورٌَ
Tutelle :وصاية
Tuteur :وصي
.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

ركن خاص بكتب مجانيه للتحميل في ركن تعلم اللغة الإنجليزية


échelonnés :تقسيط
écouter :سمع
écrit :مكتوب
édition :طبعة
égalité :مساواة
égarer :غرر
électeur :ناخب
Empéchement :مانع
Employé :مستخدم
Empoisonner :سمم
Emprunt :قرض
Enchéres :مزايدة
Engagement :تعاقد
Entrepreneur :مقاول
épuisement :نفاد
Erreur :خطأ
Erreur :غلط
établissement :إقامة
établissement :مؤسسة
état :دولة
étranger :أجنبي
Excuser :عذر
Exécutif :تنفيذي
Exécution :تنفيذ
Exécution capitale :إعدام
Expérience :خبرة
Expert :خبير
Explication :تفسير
Exploitant :مستثمر
Exportateur :مُصدر
Expression :لفظ

F

Facture :فاتورة
Faillite :إفلاس
Faillite :تفليس
Faire faillite :أفلس
Falsification :تزوير
Falsifié :مزور
Fausseté :زور
Faute :ذنب
Fiancailles :خطبة
Foncier :عقاري
Fonction :وظيفة
Fonctionnaire :موظف
Formel :شكلي
Formulaire :استمارة
Formule :صيغة
Frais :نفقة
Fraude :غش
Fusionnement :دمج
Futilité :باطل
G

Gage :رهن
Gage :عربون
Garant :ضامن
Garantie :ضمان
Garrotter :غل
Général :عام
Gouvernement :حكومة
Grade :رتبة
Gravité :خطورة
Gression :اعتداء
Gréve :إضراب
Grosseur :جسامة
Grossier :فاحش

H

Héritaga :ميراث
Huissier :محضر
Humer :عبء
I

Ignominie :فضيحة
Imploration :التماس
Imposé :مفروض
Impot :ضريبة
Imprévu :طارئ
Imputation :تهمة
Inattention :غفلة
Incitation :تحريض
Inconnu :مجهول
Indemnité :تعويض
Individuel :فردي
Infidélité :خيانة
Influence :نفوذ
Informateur :مُبلغ
Infraction :جريمة
Innocence :براءة
Innocent :بريء
Inspecteur :مفتش
Interdicrion :نهي
Intéret :فائدة
International :دولي
Internationalité :دولية
Interné :محجوز
Intrinséque :جوهري
Investigateur :محقق
Investigation :تحقيق
Investissement :توظيف
Irrévocable :بائن
J

Jeter :قذف
Joaillerie :صياغة
Journal :صحيفة
Jugement :حكم
Juré :محلف
Juridication :قضاء
Juridique :قانوني
Juridque :قضائي
Juriste :حقوقي
Jusifié :مبرر
Justice :عدالة
L

Légal :شرعي
Légalité :شرعية
Legislatif :تشريعي
Législation :تشريع
Legs :إرث
Libération :إفراج
Liberté :حرية
Liste :لائحة
Litige :خصومة
Littoral :ساحل
Local :محل
Locataire :مستأجر
Lutte :مكافحة
M

Majeur :بالغ
Majorité :غالبية
Mandat :حوالة
Manifestation :تظاهرة
Manifestation :مظاهرة
Marchandise :سلعة
Mariage :زواج
Médiateur :وسيط
Médiation :وساطة
Mémoire :مذكرة
Menace :تهديد
Méthodologie :منهجية
Mineur :قاصر
Ministére :وزارة
Ministériel :وزاري
Ministre :وزير
Mission :مهمة
Modéle :نموذج
Modification :تعديل
Monnaie :عملة
Moral :معنوي
Motif :سبب
Moyen :واسطة

N

Nation :أمة
Nationalité :جنسية
Naturalisation :تجنس
Naturalisé :متجنس
Nécessaire :ضروري
Nécessité :ضرورة
Négatif :سلبي
Négociation :مفاوضة
Neutralisation :محايدة
Neutraliste :حيادي
Neutralité :حياد
Neutre :محايد
Nomination :تعيين
Notification :تبليغ
Notoriété :علانية
O

Obéissance :إذعان
Objectif :موضوعي
Obligation :التزام
Obligation :ملزم
Obligation :وجوب
Obligatoire :إجباري
Obscur :غامض
Obscur :مبهم
Occasion :صفقة
Offense :إساءة
Officiel :رسمي
Officier :ضابط
Opposition :تعارض
Opposition :معارضة
Ordre :أمر
Organisation :منظمة
Organisme :هيئة

P

Pacte :ميثاق
Paiement :وفاء
Parlement :برلمان
Parlementaire :نيابي
Part :حصة
Participation :مساهمة
Pénal :جزائي
Pénétrant :نافذ
Perdu :مفقود
Perpétration :اقتراف
Perpétuel :مؤبد
Perte :خسارة
Pétition :عريضة
Pillage :سلب
Pilote :ربان
Plainte :شكاية
Plainte :شكوى
Plusieurs :عدة
Poison :سم
Politique :سياسة
Port :ميناء
Possession :حيازة
Poursuite :متابعة
Pouvoir :سلطة
Pouvoir :قوة
Préavis :إخطار
Présidence :رئاسة
Présidentiel :رئاسي
Preuve :إثبات
Preuve :حجة
Preuve :دليل
Preuve évidente :بينة
Principal :أساسي
Principal :رئيسي
Principe :مبدأ
Prison :حبس
Prison :سجن
Prisonnier :سجين
Privé :خاص
Probable :راجح
Probité :نزاهة
Procés :دعوى
Projet :مشروع
Prologue :ديباجة
Promotion :ترقية
Propagation :سريان
Propriété :ملكية
Protection :حماية
Provocateur :محرض
Provocation :تحرش
Public :جمهور
Public :عمومي
Publication :إصدار
Publicité :إعلان
Publier :أصدر
Puni :معاقب
Punition :عقاب
Punition :معاقبة
Q

Question :سؤال

R

Ravissement :خطف
Recommencer :استئناف
Reconnaissance :اعتراف
Recu :إيصال
Référendum :استفتاء
Refus :رفض
Refusé :مرفوض
Région:ناحية
Régle :قاعدة
Régulier :منتظم
Remarque :ملاحظة
Répressif :رادع
Répression :ردع
République :جمهورية
Répudier :طلق
Responsabilité :عهدة
Responsabilité :مسؤولية
Responsable :مسؤول
Resserrement :توثيق
Retention :احتجاز
Retraite :تقاعد
Rétroactif :رجعي
Révélation :إفشاء
S

Saisie :حجز
Saliére :ملاحة
Sanction :جزاء
Sanction :عقوبة
Secondaire :فرعي
Secret :سري
Sédition :شغب
Sélectionné :منتخب
Serment :يمين
Session :دورة
Signature :إمضاء
Signature :توقيع
Société :مجتمع
Solde :رصيد
Solidaire :متضامن
Somme :مبلغ
Souple :مرن
Source :مصدر
Souveraineté :سيادة
Stockage :مخزون
Substance :ماهية
Subtilisation :اختلاس
Sujet :موضوع
Suspect :مشتبه
Suspecter :اشتبه
Suspicion :اشتباه
Syndical :نقابي
Syndicat :نقابة
Systématique :نظامي
Systéme :نظام

T

Témoignage :شهادة
Temp :زمن
Temporel :زمني
Terminé :مكمل
Terminologie :مصطلحات
Territoire :إقليم
Territorial :إقليمي
Testament :وصية
Texte :نص
Théoréme :نظرية
Tiraillement :تنازع
Traite :كمبيالة
Traité :معاهدة
Translucidité :شفافية
Transpercer :طعن
Travail :عمل
Travail a forfait :مقاولة
Treve :هدنة
Tribunal :محكمة
Troc :مقايضة
Tromperie :غبن
Truquer :زورٌَ
Tutelle :وصاية
Tuteur :وصي
 سنة النشر : 1995م / 1416هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 7.4 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة معجم مصطلحات الشريعة والقانون عربى فرنسى انجليزى

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل معجم مصطلحات الشريعة والقانون عربى فرنسى انجليزى
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'