❞ كتاب معجم مصطلحات الشريعة والقانون عربى فرنسى انجليزى ❝

❞ كتاب معجم مصطلحات الشريعة والقانون عربى فرنسى انجليزى ❝

معجم مصطلحات الشريعة والقانون. عربي فرنسي ، عربي انجليزي مع شرح المصطلح بالعربي.
Glossary of Terms of Sharia law and Arab French English

تأليف : الدكتور عبدالواحد كرم

échelonnés :تقسيط
écouter :سمع
écrit :مكتوب
édition :طبعة
égalité :مساواة
égarer :غرر
électeur :ناخب
Empéchement :مانع
Employé :مستخدم
Empoisonner :سمم
Emprunt :قرض
Enchéres :مزايدة
Engagement :تعاقد
Entrepreneur :مقاول
épuisement :نفاد
Erreur :خطأ
Erreur :غلط
établissement :إقامة
établissement :مؤسسة
état :دولة
étranger :أجنبي
Excuser :عذر
Exécutif :تنفيذي
Exécution :تنفيذ
Exécution capitale :إعدام
Expérience :خبرة
Expert :خبير
Explication :تفسير
Exploitant :مستثمر
Exportateur :مُصدر
Expression :لفظ

F

Facture :فاتورة
Faillite :إفلاس
Faillite :تفليس
Faire faillite :أفلس
Falsification :تزوير
Falsifié :مزور
Fausseté :زور
Faute :ذنب
Fiancailles :خطبة
Foncier :عقاري
Fonction :وظيفة
Fonctionnaire :موظف
Formel :شكلي
Formulaire :استمارة
Formule :صيغة
Frais :نفقة
Fraude :غش
Fusionnement :دمج
Futilité :باطل
G

Gage :رهن
Gage :عربون
Garant :ضامن
Garantie :ضمان
Garrotter :غل
Général :عام
Gouvernement :حكومة
Grade :رتبة
Gravité :خطورة
Gression :اعتداء
Gréve :إضراب
Grosseur :جسامة
Grossier :فاحش

H

Héritaga :ميراث
Huissier :محضر
Humer :عبء
I

Ignominie :فضيحة
Imploration :التماس
Imposé :مفروض
Impot :ضريبة
Imprévu :طارئ
Imputation :تهمة
Inattention :غفلة
Incitation :تحريض
Inconnu :مجهول
Indemnité :تعويض
Individuel :فردي
Infidélité :خيانة
Influence :نفوذ
Informateur :مُبلغ
Infraction :جريمة
Innocence :براءة
Innocent :بريء
Inspecteur :مفتش
Interdicrion :نهي
Intéret :فائدة
International :دولي
Internationalité :دولية
Interné :محجوز
Intrinséque :جوهري
Investigateur :محقق
Investigation :تحقيق
Investissement :توظيف
Irrévocable :بائن
J

Jeter :قذف
Joaillerie :صياغة
Journal :صحيفة
Jugement :حكم
Juré :محلف
Juridication :قضاء
Juridique :قانوني
Juridque :قضائي
Juriste :حقوقي
Jusifié :مبرر
Justice :عدالة
L

Légal :شرعي
Légalité :شرعية
Legislatif :تشريعي
Législation :تشريع
Legs :إرث
Libération :إفراج
Liberté :حرية
Liste :لائحة
Litige :خصومة
Littoral :ساحل
Local :محل
Locataire :مستأجر
Lutte :مكافحة
M

Majeur :بالغ
Majorité :غالبية
Mandat :حوالة
Manifestation :تظاهرة
Manifestation :مظاهرة
Marchandise :سلعة
Mariage :زواج
Médiateur :وسيط
Médiation :وساطة
Mémoire :مذكرة
Menace :تهديد
Méthodologie :منهجية
Mineur :قاصر
Ministére :وزارة
Ministériel :وزاري
Ministre :وزير
Mission :مهمة
Modéle :نموذج
Modification :تعديل
Monnaie :عملة
Moral :معنوي
Motif :سبب
Moyen :واسطة

N

Nation :أمة
Nationalité :جنسية
Naturalisation :تجنس
Naturalisé :متجنس
Nécessaire :ضروري
Nécessité :ضرورة
Négatif :سلبي
Négociation :مفاوضة
Neutralisation :محايدة
Neutraliste :حيادي
Neutralité :حياد
Neutre :محايد
Nomination :تعيين
Notification :تبليغ
Notoriété :علانية
O

Obéissance :إذعان
Objectif :موضوعي
Obligation :التزام
Obligation :ملزم
Obligation :وجوب
Obligatoire :إجباري
Obscur :غامض
Obscur :مبهم
Occasion :صفقة
Offense :إساءة
Officiel :رسمي
Officier :ضابط
Opposition :تعارض
Opposition :معارضة
Ordre :أمر
Organisation :منظمة
Organisme :هيئة

P

Pacte :ميثاق
Paiement :وفاء
Parlement :برلمان
Parlementaire :نيابي
Part :حصة
Participation :مساهمة
Pénal :جزائي
Pénétrant :نافذ
Perdu :مفقود
Perpétration :اقتراف
Perpétuel :مؤبد
Perte :خسارة
Pétition :عريضة
Pillage :سلب
Pilote :ربان
Plainte :شكاية
Plainte :شكوى
Plusieurs :عدة
Poison :سم
Politique :سياسة
Port :ميناء
Possession :حيازة
Poursuite :متابعة
Pouvoir :سلطة
Pouvoir :قوة
Préavis :إخطار
Présidence :رئاسة
Présidentiel :رئاسي
Preuve :إثبات
Preuve :حجة
Preuve :دليل
Preuve évidente :بينة
Principal :أساسي
Principal :رئيسي
Principe :مبدأ
Prison :حبس
Prison :سجن
Prisonnier :سجين
Privé :خاص
Probable :راجح
Probité :نزاهة
Procés :دعوى
Projet :مشروع
Prologue :ديباجة
Promotion :ترقية
Propagation :سريان
Propriété :ملكية
Protection :حماية
Provocateur :محرض
Provocation :تحرش
Public :جمهور
Public :عمومي
Publication :إصدار
Publicité :إعلان
Publier :أصدر
Puni :معاقب
Punition :عقاب
Punition :معاقبة
Q

Question :سؤال

R

Ravissement :خطف
Recommencer :استئناف
Reconnaissance :اعتراف
Recu :إيصال
Référendum :استفتاء
Refus :رفض
Refusé :مرفوض
Région:ناحية
Régle :قاعدة
Régulier :منتظم
Remarque :ملاحظة
Répressif :رادع
Répression :ردع
République :جمهورية
Répudier :طلق
Responsabilité :عهدة
Responsabilité :مسؤولية
Responsable :مسؤول
Resserrement :توثيق
Retention :احتجاز
Retraite :تقاعد
Rétroactif :رجعي
Révélation :إفشاء
S

Saisie :حجز
Saliére :ملاحة
Sanction :جزاء
Sanction :عقوبة
Secondaire :فرعي
Secret :سري
Sédition :شغب
Sélectionné :منتخب
Serment :يمين
Session :دورة
Signature :إمضاء
Signature :توقيع
Société :مجتمع
Solde :رصيد
Solidaire :متضامن
Somme :مبلغ
Souple :مرن
Source :مصدر
Souveraineté :سيادة
Stockage :مخزون
Substance :ماهية
Subtilisation :اختلاس
Sujet :موضوع
Suspect :مشتبه
Suspecter :اشتبه
Suspicion :اشتباه
Syndical :نقابي
Syndicat :نقابة
Systématique :نظامي
Systéme :نظام

T

Témoignage :شهادة
Temp :زمن
Temporel :زمني
Terminé :مكمل
Terminologie :مصطلحات
Territoire :إقليم
Territorial :إقليمي
Testament :وصية
Texte :نص
Théoréme :نظرية
Tiraillement :تنازع
Traite :كمبيالة
Traité :معاهدة
Translucidité :شفافية
Transpercer :طعن
Travail :عمل
Travail a forfait :مقاولة
Treve :هدنة
Tribunal :محكمة
Troc :مقايضة
Tromperie :غبن
Truquer :زورٌَ
Tutelle :وصاية
Tuteur :وصي -
من كتب تعليم اللغات - مكتبة .

نُبذة عن الكتاب:
معجم مصطلحات الشريعة والقانون عربى فرنسى انجليزى

1995م - 1443هـ
معجم مصطلحات الشريعة والقانون. عربي فرنسي ، عربي انجليزي مع شرح المصطلح بالعربي.
Glossary of Terms of Sharia law and Arab French English

تأليف : الدكتور عبدالواحد كرم

échelonnés :تقسيط
écouter :سمع
écrit :مكتوب
édition :طبعة
égalité :مساواة
égarer :غرر
électeur :ناخب
Empéchement :مانع
Employé :مستخدم
Empoisonner :سمم
Emprunt :قرض
Enchéres :مزايدة
Engagement :تعاقد
Entrepreneur :مقاول
épuisement :نفاد
Erreur :خطأ
Erreur :غلط
établissement :إقامة
établissement :مؤسسة
état :دولة
étranger :أجنبي
Excuser :عذر
Exécutif :تنفيذي
Exécution :تنفيذ
Exécution capitale :إعدام
Expérience :خبرة
Expert :خبير
Explication :تفسير
Exploitant :مستثمر
Exportateur :مُصدر
Expression :لفظ

F

Facture :فاتورة
Faillite :إفلاس
Faillite :تفليس
Faire faillite :أفلس
Falsification :تزوير
Falsifié :مزور
Fausseté :زور
Faute :ذنب
Fiancailles :خطبة
Foncier :عقاري
Fonction :وظيفة
Fonctionnaire :موظف
Formel :شكلي
Formulaire :استمارة
Formule :صيغة
Frais :نفقة
Fraude :غش
Fusionnement :دمج
Futilité :باطل
G

Gage :رهن
Gage :عربون
Garant :ضامن
Garantie :ضمان
Garrotter :غل
Général :عام
Gouvernement :حكومة
Grade :رتبة
Gravité :خطورة
Gression :اعتداء
Gréve :إضراب
Grosseur :جسامة
Grossier :فاحش

H

Héritaga :ميراث
Huissier :محضر
Humer :عبء
I

Ignominie :فضيحة
Imploration :التماس
Imposé :مفروض
Impot :ضريبة
Imprévu :طارئ
Imputation :تهمة
Inattention :غفلة
Incitation :تحريض
Inconnu :مجهول
Indemnité :تعويض
Individuel :فردي
Infidélité :خيانة
Influence :نفوذ
Informateur :مُبلغ
Infraction :جريمة
Innocence :براءة
Innocent :بريء
Inspecteur :مفتش
Interdicrion :نهي
Intéret :فائدة
International :دولي
Internationalité :دولية
Interné :محجوز
Intrinséque :جوهري
Investigateur :محقق
Investigation :تحقيق
Investissement :توظيف
Irrévocable :بائن
J

Jeter :قذف
Joaillerie :صياغة
Journal :صحيفة
Jugement :حكم
Juré :محلف
Juridication :قضاء
Juridique :قانوني
Juridque :قضائي
Juriste :حقوقي
Jusifié :مبرر
Justice :عدالة
L

Légal :شرعي
Légalité :شرعية
Legislatif :تشريعي
Législation :تشريع
Legs :إرث
Libération :إفراج
Liberté :حرية
Liste :لائحة
Litige :خصومة
Littoral :ساحل
Local :محل
Locataire :مستأجر
Lutte :مكافحة
M

Majeur :بالغ
Majorité :غالبية
Mandat :حوالة
Manifestation :تظاهرة
Manifestation :مظاهرة
Marchandise :سلعة
Mariage :زواج
Médiateur :وسيط
Médiation :وساطة
Mémoire :مذكرة
Menace :تهديد
Méthodologie :منهجية
Mineur :قاصر
Ministére :وزارة
Ministériel :وزاري
Ministre :وزير
Mission :مهمة
Modéle :نموذج
Modification :تعديل
Monnaie :عملة
Moral :معنوي
Motif :سبب
Moyen :واسطة

N

Nation :أمة
Nationalité :جنسية
Naturalisation :تجنس
Naturalisé :متجنس
Nécessaire :ضروري
Nécessité :ضرورة
Négatif :سلبي
Négociation :مفاوضة
Neutralisation :محايدة
Neutraliste :حيادي
Neutralité :حياد
Neutre :محايد
Nomination :تعيين
Notification :تبليغ
Notoriété :علانية
O

Obéissance :إذعان
Objectif :موضوعي
Obligation :التزام
Obligation :ملزم
Obligation :وجوب
Obligatoire :إجباري
Obscur :غامض
Obscur :مبهم
Occasion :صفقة
Offense :إساءة
Officiel :رسمي
Officier :ضابط
Opposition :تعارض
Opposition :معارضة
Ordre :أمر
Organisation :منظمة
Organisme :هيئة

P

Pacte :ميثاق
Paiement :وفاء
Parlement :برلمان
Parlementaire :نيابي
Part :حصة
Participation :مساهمة
Pénal :جزائي
Pénétrant :نافذ
Perdu :مفقود
Perpétration :اقتراف
Perpétuel :مؤبد
Perte :خسارة
Pétition :عريضة
Pillage :سلب
Pilote :ربان
Plainte :شكاية
Plainte :شكوى
Plusieurs :عدة
Poison :سم
Politique :سياسة
Port :ميناء
Possession :حيازة
Poursuite :متابعة
Pouvoir :سلطة
Pouvoir :قوة
Préavis :إخطار
Présidence :رئاسة
Présidentiel :رئاسي
Preuve :إثبات
Preuve :حجة
Preuve :دليل
Preuve évidente :بينة
Principal :أساسي
Principal :رئيسي
Principe :مبدأ
Prison :حبس
Prison :سجن
Prisonnier :سجين
Privé :خاص
Probable :راجح
Probité :نزاهة
Procés :دعوى
Projet :مشروع
Prologue :ديباجة
Promotion :ترقية
Propagation :سريان
Propriété :ملكية
Protection :حماية
Provocateur :محرض
Provocation :تحرش
Public :جمهور
Public :عمومي
Publication :إصدار
Publicité :إعلان
Publier :أصدر
Puni :معاقب
Punition :عقاب
Punition :معاقبة
Q

Question :سؤال

R

Ravissement :خطف
Recommencer :استئناف
Reconnaissance :اعتراف
Recu :إيصال
Référendum :استفتاء
Refus :رفض
Refusé :مرفوض
Région:ناحية
Régle :قاعدة
Régulier :منتظم
Remarque :ملاحظة
Répressif :رادع
Répression :ردع
République :جمهورية
Répudier :طلق
Responsabilité :عهدة
Responsabilité :مسؤولية
Responsable :مسؤول
Resserrement :توثيق
Retention :احتجاز
Retraite :تقاعد
Rétroactif :رجعي
Révélation :إفشاء
S

Saisie :حجز
Saliére :ملاحة
Sanction :جزاء
Sanction :عقوبة
Secondaire :فرعي
Secret :سري
Sédition :شغب
Sélectionné :منتخب
Serment :يمين
Session :دورة
Signature :إمضاء
Signature :توقيع
Société :مجتمع
Solde :رصيد
Solidaire :متضامن
Somme :مبلغ
Souple :مرن
Source :مصدر
Souveraineté :سيادة
Stockage :مخزون
Substance :ماهية
Subtilisation :اختلاس
Sujet :موضوع
Suspect :مشتبه
Suspecter :اشتبه
Suspicion :اشتباه
Syndical :نقابي
Syndicat :نقابة
Systématique :نظامي
Systéme :نظام

T

Témoignage :شهادة
Temp :زمن
Temporel :زمني
Terminé :مكمل
Terminologie :مصطلحات
Territoire :إقليم
Territorial :إقليمي
Testament :وصية
Texte :نص
Théoréme :نظرية
Tiraillement :تنازع
Traite :كمبيالة
Traité :معاهدة
Translucidité :شفافية
Transpercer :طعن
Travail :عمل
Travail a forfait :مقاولة
Treve :هدنة
Tribunal :محكمة
Troc :مقايضة
Tromperie :غبن
Truquer :زورٌَ
Tutelle :وصاية
Tuteur :وصي
.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

ركن خاص بكتب مجانيه للتحميل في ركن تعلم اللغة الإنجليزية


échelonnés :تقسيط
écouter :سمع
écrit :مكتوب
édition :طبعة
égalité :مساواة
égarer :غرر
électeur :ناخب
Empéchement :مانع
Employé :مستخدم
Empoisonner :سمم
Emprunt :قرض
Enchéres :مزايدة
Engagement :تعاقد
Entrepreneur :مقاول
épuisement :نفاد
Erreur :خطأ
Erreur :غلط
établissement :إقامة
établissement :مؤسسة
état :دولة
étranger :أجنبي
Excuser :عذر
Exécutif :تنفيذي
Exécution :تنفيذ
Exécution capitale :إعدام
Expérience :خبرة
Expert :خبير
Explication :تفسير
Exploitant :مستثمر
Exportateur :مُصدر
Expression :لفظ

F

Facture :فاتورة
Faillite :إفلاس
Faillite :تفليس
Faire faillite :أفلس
Falsification :تزوير
Falsifié :مزور
Fausseté :زور
Faute :ذنب
Fiancailles :خطبة
Foncier :عقاري
Fonction :وظيفة
Fonctionnaire :موظف
Formel :شكلي
Formulaire :استمارة
Formule :صيغة
Frais :نفقة
Fraude :غش
Fusionnement :دمج
Futilité :باطل
G

Gage :رهن
Gage :عربون
Garant :ضامن
Garantie :ضمان
Garrotter :غل
Général :عام
Gouvernement :حكومة
Grade :رتبة
Gravité :خطورة
Gression :اعتداء
Gréve :إضراب
Grosseur :جسامة
Grossier :فاحش

H

Héritaga :ميراث
Huissier :محضر
Humer :عبء
I

Ignominie :فضيحة
Imploration :التماس
Imposé :مفروض
Impot :ضريبة
Imprévu :طارئ
Imputation :تهمة
Inattention :غفلة
Incitation :تحريض
Inconnu :مجهول
Indemnité :تعويض
Individuel :فردي
Infidélité :خيانة
Influence :نفوذ
Informateur :مُبلغ
Infraction :جريمة
Innocence :براءة
Innocent :بريء
Inspecteur :مفتش
Interdicrion :نهي
Intéret :فائدة
International :دولي
Internationalité :دولية
Interné :محجوز
Intrinséque :جوهري
Investigateur :محقق
Investigation :تحقيق
Investissement :توظيف
Irrévocable :بائن
J

Jeter :قذف
Joaillerie :صياغة
Journal :صحيفة
Jugement :حكم
Juré :محلف
Juridication :قضاء
Juridique :قانوني
Juridque :قضائي
Juriste :حقوقي
Jusifié :مبرر
Justice :عدالة
L

Légal :شرعي
Légalité :شرعية
Legislatif :تشريعي
Législation :تشريع
Legs :إرث
Libération :إفراج
Liberté :حرية
Liste :لائحة
Litige :خصومة
Littoral :ساحل
Local :محل
Locataire :مستأجر
Lutte :مكافحة
M

Majeur :بالغ
Majorité :غالبية
Mandat :حوالة
Manifestation :تظاهرة
Manifestation :مظاهرة
Marchandise :سلعة
Mariage :زواج
Médiateur :وسيط
Médiation :وساطة
Mémoire :مذكرة
Menace :تهديد
Méthodologie :منهجية
Mineur :قاصر
Ministére :وزارة
Ministériel :وزاري
Ministre :وزير
Mission :مهمة
Modéle :نموذج
Modification :تعديل
Monnaie :عملة
Moral :معنوي
Motif :سبب
Moyen :واسطة

N

Nation :أمة
Nationalité :جنسية
Naturalisation :تجنس
Naturalisé :متجنس
Nécessaire :ضروري
Nécessité :ضرورة
Négatif :سلبي
Négociation :مفاوضة
Neutralisation :محايدة
Neutraliste :حيادي
Neutralité :حياد
Neutre :محايد
Nomination :تعيين
Notification :تبليغ
Notoriété :علانية
O

Obéissance :إذعان
Objectif :موضوعي
Obligation :التزام
Obligation :ملزم
Obligation :وجوب
Obligatoire :إجباري
Obscur :غامض
Obscur :مبهم
Occasion :صفقة
Offense :إساءة
Officiel :رسمي
Officier :ضابط
Opposition :تعارض
Opposition :معارضة
Ordre :أمر
Organisation :منظمة
Organisme :هيئة

P

Pacte :ميثاق
Paiement :وفاء
Parlement :برلمان
Parlementaire :نيابي
Part :حصة
Participation :مساهمة
Pénal :جزائي
Pénétrant :نافذ
Perdu :مفقود
Perpétration :اقتراف
Perpétuel :مؤبد
Perte :خسارة
Pétition :عريضة
Pillage :سلب
Pilote :ربان
Plainte :شكاية
Plainte :شكوى
Plusieurs :عدة
Poison :سم
Politique :سياسة
Port :ميناء
Possession :حيازة
Poursuite :متابعة
Pouvoir :سلطة
Pouvoir :قوة
Préavis :إخطار
Présidence :رئاسة
Présidentiel :رئاسي
Preuve :إثبات
Preuve :حجة
Preuve :دليل
Preuve évidente :بينة
Principal :أساسي
Principal :رئيسي
Principe :مبدأ
Prison :حبس
Prison :سجن
Prisonnier :سجين
Privé :خاص
Probable :راجح
Probité :نزاهة
Procés :دعوى
Projet :مشروع
Prologue :ديباجة
Promotion :ترقية
Propagation :سريان
Propriété :ملكية
Protection :حماية
Provocateur :محرض
Provocation :تحرش
Public :جمهور
Public :عمومي
Publication :إصدار
Publicité :إعلان
Publier :أصدر
Puni :معاقب
Punition :عقاب
Punition :معاقبة
Q

Question :سؤال

R

Ravissement :خطف
Recommencer :استئناف
Reconnaissance :اعتراف
Recu :إيصال
Référendum :استفتاء
Refus :رفض
Refusé :مرفوض
Région:ناحية
Régle :قاعدة
Régulier :منتظم
Remarque :ملاحظة
Répressif :رادع
Répression :ردع
République :جمهورية
Répudier :طلق
Responsabilité :عهدة
Responsabilité :مسؤولية
Responsable :مسؤول
Resserrement :توثيق
Retention :احتجاز
Retraite :تقاعد
Rétroactif :رجعي
Révélation :إفشاء
S

Saisie :حجز
Saliére :ملاحة
Sanction :جزاء
Sanction :عقوبة
Secondaire :فرعي
Secret :سري
Sédition :شغب
Sélectionné :منتخب
Serment :يمين
Session :دورة
Signature :إمضاء
Signature :توقيع
Société :مجتمع
Solde :رصيد
Solidaire :متضامن
Somme :مبلغ
Souple :مرن
Source :مصدر
Souveraineté :سيادة
Stockage :مخزون
Substance :ماهية
Subtilisation :اختلاس
Sujet :موضوع
Suspect :مشتبه
Suspecter :اشتبه
Suspicion :اشتباه
Syndical :نقابي
Syndicat :نقابة
Systématique :نظامي
Systéme :نظام

T

Témoignage :شهادة
Temp :زمن
Temporel :زمني
Terminé :مكمل
Terminologie :مصطلحات
Territoire :إقليم
Territorial :إقليمي
Testament :وصية
Texte :نص
Théoréme :نظرية
Tiraillement :تنازع
Traite :كمبيالة
Traité :معاهدة
Translucidité :شفافية
Transpercer :طعن
Travail :عمل
Travail a forfait :مقاولة
Treve :هدنة
Tribunal :محكمة
Troc :مقايضة
Tromperie :غبن
Truquer :زورٌَ
Tutelle :وصاية
Tuteur :وصي
 سنة النشر : 1995م / 1416هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 7.4 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة معجم مصطلحات الشريعة والقانون عربى فرنسى انجليزى

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل معجم مصطلحات الشريعة والقانون عربى فرنسى انجليزى
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

كتب للأطفال مكتبة الطفلاصنع بنفسكمعاني الأسماءكتابة أسماء عالصورOnline يوتيوبالكتب العامةكتابة على تورتة الزفافSwitzerland United Kingdom United States of Americaكورسات مجانيةشخصيات هامة مشهورةكتابة على تورتة الخطوبةكورسات اونلاينأسمك عالتورته زخرفة أسامي و أسماء و حروف..القرآن الكريممعنى اسمحكمةزخرفة توبيكاتكتب السياسة والقانونزخرفة الأسماءكتب الأدبالكتابة عالصورخدماتFacebook Text Artكتب التاريخالمساعدة بالعربيتورتة عيد ميلاداقتباسات ملخصات كتبكتب الروايات والقصصكتب تعلم اللغاتكتب اسلاميةالطب النبويتورتة عيد الميلادبرمجة المواقعحروف توبيكات مزخرفة بالعربيحكم قصيرةكتب الطبخ و المطبخ و الديكورقراءة و تحميل الكتبالتنمية البشريةمعاني الأسماءكتب قصص و رواياتكتب القانون والعلوم السياسيةكتابة على تورتة مناسبات وأعياد