❞ كتاب A GUIDE TO COMMON ORAL LESIONS ❝

❞ كتاب A GUIDE TO COMMON ORAL LESIONS ❝

A GUIDE TO COMMON ORAL LESIONS
DR. CHARLES L. DUNLAP AND
DR. BRUCE F. BARKER
Department of Oral and Maxillofacial Pathology
UMKC School of Dentistry

Table of Contents
Foliate papillae. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Lymphoid aggregates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Varix (plural: varices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Torus palatinus and torus mandibularis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Idiopathic osteosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Osteoporotic bone marrow defect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Fordyce granules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Leukoedema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Aphthous stomatitis (Canker sores, recurrent aphthous stomatitis, RAS) . . . . . . . . 11
Herpes simplex virus infections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Denture sore mouth (DSM) and Papillary hyperplasia (PH). . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Epulis fissuratum (Inflammatory fibrous hyperplasia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Irritation fibroma (traumatic fibroma). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Mucocele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Papilloma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Peripheral ossifying fibroma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Pyogenic granuloma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Peripheral giant cell granuloma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Traumatic ulcer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Nicotine stomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Drug-induced gingival hyperplasia (Dilantin hyperplasia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Geographic tongue (benign migratory glossitis, erythema migrans). . . . . . . . . . . . 24
Lichen planus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Angular cheilosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Candidiasis (Moniliasis, Thrush) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Pulpitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Dental caries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Plaque induced gingivitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Necrotizing ulcerative gingivitis (Vincent’s infection, trench mouth) . . . . . . . . . . . . 31
Periodontitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Periapical cyst (radicular cyst) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Periapical dental granuloma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Condensing osteitis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Periocoronitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Amalgam tattoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Hairy tongue (coated tongue) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Nasopalatine duct cyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Dentigerous cyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Leukoplakia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Erythroplasia (erythroplakia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Squamous cell carcinoma (epidermoid carcinoma). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Snuff lesion (smokeless tobacco lesion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Cementoma (periapical cemental dysplasia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) . . . . . . . . . . . . .
-
من كتب طب الأسنان - مكتبة كتب الطب.

نبذة عن الكتاب:
A GUIDE TO COMMON ORAL LESIONS

A GUIDE TO COMMON ORAL LESIONS
DR. CHARLES L. DUNLAP AND
DR. BRUCE F. BARKER
Department of Oral and Maxillofacial Pathology
UMKC School of Dentistry

Table of Contents
Foliate papillae. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Lymphoid aggregates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Varix (plural: varices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Torus palatinus and torus mandibularis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Idiopathic osteosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Osteoporotic bone marrow defect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Fordyce granules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Leukoedema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Aphthous stomatitis (Canker sores, recurrent aphthous stomatitis, RAS) . . . . . . . . 11
Herpes simplex virus infections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Denture sore mouth (DSM) and Papillary hyperplasia (PH). . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Epulis fissuratum (Inflammatory fibrous hyperplasia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Irritation fibroma (traumatic fibroma). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Mucocele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Papilloma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Peripheral ossifying fibroma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Pyogenic granuloma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Peripheral giant cell granuloma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Traumatic ulcer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Nicotine stomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Drug-induced gingival hyperplasia (Dilantin hyperplasia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Geographic tongue (benign migratory glossitis, erythema migrans). . . . . . . . . . . . 24
Lichen planus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Angular cheilosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Candidiasis (Moniliasis, Thrush) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Pulpitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Dental caries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Plaque induced gingivitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Necrotizing ulcerative gingivitis (Vincent’s infection, trench mouth) . . . . . . . . . . . . 31
Periodontitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Periapical cyst (radicular cyst) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Periapical dental granuloma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Condensing osteitis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Periocoronitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Amalgam tattoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Hairy tongue (coated tongue) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Nasopalatine duct cyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Dentigerous cyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Leukoplakia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Erythroplasia (erythroplakia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Squamous cell carcinoma (epidermoid carcinoma). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Snuff lesion (smokeless tobacco lesion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Cementoma (periapical cemental dysplasia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) . . . . . . . . . . . . . .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

التعويضات السنية Prosthodontics وتشمل
الجسور الثابتة Fixed bridges والزرعات Implants
الطقوم الكاملة المتحركة removable complete denture
الطقوم الجزئية المتحركة removable partial denture
معالجة و إصلاح الأسنان Operative Dentistry وتشمل:
تشخيص تسوس الأسنان caries diagnosis
الوقايه والحد من انتشار تسوس الاسنان management of dental caries
تبييض الأسنان Dentalbleaching
تجميل الأسنان cosmetic dentistry
حشوات الأسنان Dental Fillings
معالجة لب الأسنان Endodontics
معالجة الأسنان المجهرية microscopic endodontics
طب الأسنان الوقائي Preventive Dentistry
تقويم الأسنان Orthodontics
جراحة الفم والوجه والفكين Oral and Maxillofacial Surgery
طب أسنان الأطفال Pedodontics
أمراض اللثة
أمراض الأنسجة المحيطة بالأسنان Periodontics
زراعة الأسنان Dental Implantology
أشعة الأسنان Dental Radiology
طب الأسنان الشرعي Forensic Dentistry
طب الفم Oral Medicine
أمراض الفم Oral Pathology
أنسجة الفم والأسنان Oral Histology
المادة السنية Dental material
تشريح الأسنانDental anatomy
مواضيع متعلقة بطب الأسنان
طب الأسنان للرضع
جراحة الأسنان
أسنان
طقم أسنان
طب الاسنان في الاردن
طب الأسنان في جميع أنحاء العالم

A GUIDE TO COMMON ORAL LESIONS
DR. CHARLES L. DUNLAP AND
DR. BRUCE F. BARKER
Department of Oral and Maxillofacial Pathology
UMKC School of Dentistry

Table of Contents
Foliate papillae. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Lymphoid aggregates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Varix (plural: varices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Torus palatinus and torus mandibularis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Idiopathic osteosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Osteoporotic bone marrow defect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Fordyce granules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Leukoedema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Aphthous stomatitis (Canker sores, recurrent aphthous stomatitis, RAS) . . . . . . . . 11
Herpes simplex virus infections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Denture sore mouth (DSM) and Papillary hyperplasia (PH). . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Epulis fissuratum (Inflammatory fibrous hyperplasia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Irritation fibroma (traumatic fibroma). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Mucocele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Papilloma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Peripheral ossifying fibroma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Pyogenic granuloma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Peripheral giant cell granuloma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Traumatic ulcer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Nicotine stomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Drug-induced gingival hyperplasia (Dilantin hyperplasia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Geographic tongue (benign migratory glossitis, erythema migrans). . . . . . . . . . . . 24
Lichen planus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Angular cheilosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Candidiasis (Moniliasis, Thrush) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Pulpitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Dental caries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Plaque induced gingivitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Necrotizing ulcerative gingivitis (Vincent’s infection, trench mouth) . . . . . . . . . . . . 31
Periodontitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Periapical cyst (radicular cyst) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Periapical dental granuloma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Condensing osteitis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Periocoronitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Amalgam tattoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Hairy tongue (coated tongue) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Nasopalatine duct cyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Dentigerous cyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Leukoplakia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Erythroplasia (erythroplakia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Squamous cell carcinoma (epidermoid carcinoma). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Snuff lesion (smokeless tobacco lesion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Cementoma (periapical cemental dysplasia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) . . . . . . . . . . .

 كتب طب اسنان
كتب طبية باللغة العربية pdf
كتب طب اسنان مترجمة
كتب تقويم اسنان بالعربي
كتب طب الاسنان في مصر
كتب طب اسنان بالعربي pdf
البسيط في تقويم الأسنان pdf
كتب طب اسنان سنة اولى
تحميل كتب في تقويم الاسنانحجم الكتاب عند التحميل : 1 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة A GUIDE TO COMMON ORAL LESIONS

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل A GUIDE TO COMMON ORAL LESIONS
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'