❞ كتاب Introducing Windows Server 2016 ❝

❞ كتاب Introducing Windows Server 2016 ❝

PUBLISHED BY
Microsoft Press
A division of Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052-6399
Copyright © 2016 by Microsoft Corporation
All rights reserved. No part of the contents of this book may be reproduced or transmitted in any
form or by any means without the written permission of the publisher.
ISBN: 978-0-7356-9774-4
Microsoft Press books are available through booksellers and distributors worldwide. If you need
support related to this book, email Microsoft Press Support at mspinput@microsoft.com. Please tell us
what you think of this book at http://aka.ms/tellpress.
This book is provided “as-is” and expresses the author’s views and opinions. The views, opinions and
information expressed in this book, including URL and other Internet website references, may change
without notice.
Some examples depicted herein are provided for illustration only and are fictitious. No real association
or connection is intended or should be inferred.
Microsoft and the trademarks listed at http://www.microsoft.com on the “Trademarks” webpage are
trademarks of the Microsoft group of companies. All other marks are property of their respective
owners.
Acquisitions Editor: Kim Spilker
Developmental Editor: Bob Russell, Octal Publishing, Inc.
Editorial Production: Dianne Russell, Octal Publishing, Inc.
Copyeditor: Bob Russell

Contents
Introduction ...............................................................................................................................Acknowledgments .................................................................................................................................................................. vi
Free ebooks from Microsoft Press .................................................................................................................................. vii
Errata, updates, & book support ..................................................................................................................................... vii
We want to hear from you ................................................................................................................................................ viii
Stay in touch ........................................................................................................................................................................... viii
Chapter 1: Introduction to Microsoft Windows Server 2016 ............................................................. 1
Introduction ............................................................................................................................................................................... 1
Cloud ready with Windows Server 2016 ......................................................................................................................... 2
Security .................................................................................................................................................................................... 3
Software-defined datacenter .......................................................................................................................................... 3
Microsoft loves Linux! ....................................................................................................................................................... 5
System Center 2016 ................................................................................................................................................................ 6
Chapter 2: Software-defined datacenter ............................................................................................... 9
Compute ...................................................................................................................................................................................... 9
Hyper-V ................................................................................................................................................................................... 9
VM groups .......................................................................................................................................................................... 12
True VM mobility .............................................................................................................................................................. 17
VM configuration version ............................................................................................................................................. 22
New configuration file format ..................................................................................................................................... 24
Production checkpoints ................................................................................................................................................. 25
Hot add and hot remove for network adapters and memory ....................................................................... 27
Failover cluster ....................................................................................................................................................................... 31
iii Contents
Creating a cloud witness by using Azure ................................................................................................................ 31
Shared VHDX improvements ....................................................................................................................................... 33
Improved cluster logs ..................................................................................................................................................... 35
Active memory dump ..................................................................................................................................................... 37
Network name diagnostics........................................................................................................................................... 38
Cluster operating system rolling upgrade ............................................................................................................. 39
Workgroup and multidomain clusters ..................................................................................................................... 45
SMB multichannel and multi-NIC cluster networks ........................................................................................... 45
VM improvements ........................................................................................................................................................... 46
Storage ...................................................................................................................................................................................... 46
Storage Replica ................................................................................................................................................................. 46
Scenarios ............................................................................................................................................................................. 49
Storage Replica in Windows Server 2016 ............................................................................................................... 53
Storage Spaces Direct ......................................................................................................................................................... 54
Implementation details .................................................................................................................................................. 56
Improved scalability ........................................................................................................................................................ 57
Storage Spaces Direct optimized pool .................................................................................................................... 58
Failure scenarios ............................................................................................................................................................... 58
Deduplication ......................................................................................................................................................................... 59
Storage Quality of Service ................................................................................................................................................. 61
Networking .............................................................................................................................................................................. 64
Network Controller .......................................................................................................................................................... 67
RAS Gateway multitenant BGP router ...................................................................................................................... 69
Software Load Balancing ............................................................................................................................................... 70
Datacenter firewall ........................................................................................................................................................... 71
Web Application Proxy .................................................................................................................................................. 72
Web Application Proxy troubleshooting ................................................................................................................ 83
Chapter 3: Application platform .......................................................................................................... 87
Modernizing traditional apps .......................................................................................................................................... 87
Microservices .......................................................................................................................................................................... 88
Azure Hybrid Use Benefit .................................................................................................................................................. 89
Nano Server ............................................................................................................................................................................ 89
Understanding Nano Server ........................................................................................................................................ 89
Deploying Nano Server ................................................................................................................................................. 92
Specializing Nano Server .............................................................................................................................................. 93
Remotely managing Nano Server ............................................................................................................................. 94
Service branching ................................................................................................................................................................. 96
Containers ................................................................................................................................................................................ 97
iv Contents
What is a container? ....................................................................................................................................................... 97
Why use containers? ....................................................................................................................................................... 99
Windows Server containers versus Hyper-V containers ................................................................................... 99
Chapter 4: Security and identity ......................................................................................................... 106
Shielded VMs ........................................................................................................................................................................ 107
Threat-resistant technologies ........................................................................................................................................ 108
Control Flow Guard ....................................................................................................................................................... 108
Device Guard on Windows Server 2016 ................................................................................................................ 109
What is Device Guard ................................................................................................................................................... 109
Enhanced Kernel Mode protection using Hypervisor Code Integrity ....................................................... 109
Deploy configurable code Integrity policy........................................................................................................... 110
Create code Integrity policy for general server usage .................................................................................... 110
Create code integrity policy for lockdown server ............................................................................................. 111
Deploy code integrity policy...................................................................................................................................... 111
Credential Guard ............................................................................................................................................................ 111
Remote credential guard ............................................................................................................................................ 113
Windows Defender ........................................................................................................................................................ 114
Threat detection technologies ....................................................................................................................................... 114
Securing privileged access .............................................................................................................................................. 117
Just-in-Time and Just Enough Administration ........................................................................................................ 117
A strategy for securing privileged access .................................................................................................................. 118
Short-term plan .............................................................................................................................................................. 119
Medium-term plan ........................................................................................................................................................ 120
Long-term plan ............................................................................................................................................................... 122
Identity .................................................................................................................................................................................... 123
Active Directory Domain Services............................................................................................................................ 123
Chapter 5: Systems management ....................................................................................................... 131
Windows PowerShell improvements .......................................................................................................................... 131
Package management ...................................................................................................................................................... 132
Windows PowershellGet and NuGet ...................................................................................................................... 133
Windows PowerShell Classes ......................................................................................................................................... 137
Windows PowerShell script debugging ..................................................................................................................... 138
Break All ............................................................................................................................................................................. 138
Remote editing ............................................................................................................................................................... 138
Remote debugging ....................................................................................................................................................... 138
Job debugging ................................................................................................................................................................ 139
Runspace debugging .................................................................................................................................................... 140
Desired State Configuration ........................................................................................................................................... 141
v Contents
DSC Local Configuration Manager .......................................................................................................................... 141
New methods in LCM ................................................................................................................................................... 145
DSC partial configurations .......................................................................................................................................... 147
Setting up the LCM Meta Configuration .............................................................................................................. 147
Authoring the configurations .................................................................................................................................... 149
Deploying the configurations ................................................................................................................................... 151
System Center 2016 ........................................................................................................................................................... 152
Operations Management Suite ................................................................................................................................ 154
Server management tools ............................................................................................................................................... 162
About the author ...............................................................................................................................
-
من كتب مايكروسوفت ويندوز كتب أنظمة التشغيل - مكتبة كتب تقنية المعلومات.

نبذة عن الكتاب:
Introducing Windows Server 2016

2016م - 1445هـ
PUBLISHED BY
Microsoft Press
A division of Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052-6399
Copyright © 2016 by Microsoft Corporation
All rights reserved. No part of the contents of this book may be reproduced or transmitted in any
form or by any means without the written permission of the publisher.
ISBN: 978-0-7356-9774-4
Microsoft Press books are available through booksellers and distributors worldwide. If you need
support related to this book, email Microsoft Press Support at mspinput@microsoft.com. Please tell us
what you think of this book at http://aka.ms/tellpress.
This book is provided “as-is” and expresses the author’s views and opinions. The views, opinions and
information expressed in this book, including URL and other Internet website references, may change
without notice.
Some examples depicted herein are provided for illustration only and are fictitious. No real association
or connection is intended or should be inferred.
Microsoft and the trademarks listed at http://www.microsoft.com on the “Trademarks” webpage are
trademarks of the Microsoft group of companies. All other marks are property of their respective
owners.
Acquisitions Editor: Kim Spilker
Developmental Editor: Bob Russell, Octal Publishing, Inc.
Editorial Production: Dianne Russell, Octal Publishing, Inc.
Copyeditor: Bob Russell

Contents
Introduction ...............................................................................................................................Acknowledgments .................................................................................................................................................................. vi
Free ebooks from Microsoft Press .................................................................................................................................. vii
Errata, updates, & book support ..................................................................................................................................... vii
We want to hear from you ................................................................................................................................................ viii
Stay in touch ........................................................................................................................................................................... viii
Chapter 1: Introduction to Microsoft Windows Server 2016 ............................................................. 1
Introduction ............................................................................................................................................................................... 1
Cloud ready with Windows Server 2016 ......................................................................................................................... 2
Security .................................................................................................................................................................................... 3
Software-defined datacenter .......................................................................................................................................... 3
Microsoft loves Linux! ....................................................................................................................................................... 5
System Center 2016 ................................................................................................................................................................ 6
Chapter 2: Software-defined datacenter ............................................................................................... 9
Compute ...................................................................................................................................................................................... 9
Hyper-V ................................................................................................................................................................................... 9
VM groups .......................................................................................................................................................................... 12
True VM mobility .............................................................................................................................................................. 17
VM configuration version ............................................................................................................................................. 22
New configuration file format ..................................................................................................................................... 24
Production checkpoints ................................................................................................................................................. 25
Hot add and hot remove for network adapters and memory ....................................................................... 27
Failover cluster ....................................................................................................................................................................... 31
iii Contents
Creating a cloud witness by using Azure ................................................................................................................ 31
Shared VHDX improvements ....................................................................................................................................... 33
Improved cluster logs ..................................................................................................................................................... 35
Active memory dump ..................................................................................................................................................... 37
Network name diagnostics........................................................................................................................................... 38
Cluster operating system rolling upgrade ............................................................................................................. 39
Workgroup and multidomain clusters ..................................................................................................................... 45
SMB multichannel and multi-NIC cluster networks ........................................................................................... 45
VM improvements ........................................................................................................................................................... 46
Storage ...................................................................................................................................................................................... 46
Storage Replica ................................................................................................................................................................. 46
Scenarios ............................................................................................................................................................................. 49
Storage Replica in Windows Server 2016 ............................................................................................................... 53
Storage Spaces Direct ......................................................................................................................................................... 54
Implementation details .................................................................................................................................................. 56
Improved scalability ........................................................................................................................................................ 57
Storage Spaces Direct optimized pool .................................................................................................................... 58
Failure scenarios ............................................................................................................................................................... 58
Deduplication ......................................................................................................................................................................... 59
Storage Quality of Service ................................................................................................................................................. 61
Networking .............................................................................................................................................................................. 64
Network Controller .......................................................................................................................................................... 67
RAS Gateway multitenant BGP router ...................................................................................................................... 69
Software Load Balancing ............................................................................................................................................... 70
Datacenter firewall ........................................................................................................................................................... 71
Web Application Proxy .................................................................................................................................................. 72
Web Application Proxy troubleshooting ................................................................................................................ 83
Chapter 3: Application platform .......................................................................................................... 87
Modernizing traditional apps .......................................................................................................................................... 87
Microservices .......................................................................................................................................................................... 88
Azure Hybrid Use Benefit .................................................................................................................................................. 89
Nano Server ............................................................................................................................................................................ 89
Understanding Nano Server ........................................................................................................................................ 89
Deploying Nano Server ................................................................................................................................................. 92
Specializing Nano Server .............................................................................................................................................. 93
Remotely managing Nano Server ............................................................................................................................. 94
Service branching ................................................................................................................................................................. 96
Containers ................................................................................................................................................................................ 97
iv Contents
What is a container? ....................................................................................................................................................... 97
Why use containers? ....................................................................................................................................................... 99
Windows Server containers versus Hyper-V containers ................................................................................... 99
Chapter 4: Security and identity ......................................................................................................... 106
Shielded VMs ........................................................................................................................................................................ 107
Threat-resistant technologies ........................................................................................................................................ 108
Control Flow Guard ....................................................................................................................................................... 108
Device Guard on Windows Server 2016 ................................................................................................................ 109
What is Device Guard ................................................................................................................................................... 109
Enhanced Kernel Mode protection using Hypervisor Code Integrity ....................................................... 109
Deploy configurable code Integrity policy........................................................................................................... 110
Create code Integrity policy for general server usage .................................................................................... 110
Create code integrity policy for lockdown server ............................................................................................. 111
Deploy code integrity policy...................................................................................................................................... 111
Credential Guard ............................................................................................................................................................ 111
Remote credential guard ............................................................................................................................................ 113
Windows Defender ........................................................................................................................................................ 114
Threat detection technologies ....................................................................................................................................... 114
Securing privileged access .............................................................................................................................................. 117
Just-in-Time and Just Enough Administration ........................................................................................................ 117
A strategy for securing privileged access .................................................................................................................. 118
Short-term plan .............................................................................................................................................................. 119
Medium-term plan ........................................................................................................................................................ 120
Long-term plan ............................................................................................................................................................... 122
Identity .................................................................................................................................................................................... 123
Active Directory Domain Services............................................................................................................................ 123
Chapter 5: Systems management ....................................................................................................... 131
Windows PowerShell improvements .......................................................................................................................... 131
Package management ...................................................................................................................................................... 132
Windows PowershellGet and NuGet ...................................................................................................................... 133
Windows PowerShell Classes ......................................................................................................................................... 137
Windows PowerShell script debugging ..................................................................................................................... 138
Break All ............................................................................................................................................................................. 138
Remote editing ............................................................................................................................................................... 138
Remote debugging ....................................................................................................................................................... 138
Job debugging ................................................................................................................................................................ 139
Runspace debugging .................................................................................................................................................... 140
Desired State Configuration ........................................................................................................................................... 141
v Contents
DSC Local Configuration Manager .......................................................................................................................... 141
New methods in LCM ................................................................................................................................................... 145
DSC partial configurations .......................................................................................................................................... 147
Setting up the LCM Meta Configuration .............................................................................................................. 147
Authoring the configurations .................................................................................................................................... 149
Deploying the configurations ................................................................................................................................... 151
System Center 2016 ........................................................................................................................................................... 152
Operations Management Suite ................................................................................................................................ 154
Server management tools ............................................................................................................................................... 162
About the author ............................................................................................................................... .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

7,000 keywords a day

Do You Struggle With Finding The Best Keywords To Target?

Google Keyword Planner finds no results for the query "how to". Settings: United States, English, Avg. monthly searches ≥ 100.

Do you want to find keywords relevant to your website with high search volume and low competition? Keywords that would bring targeted visitors to your website who are interested in your content, products or services? Or even keywords your competitors don't know about and hence, are easy to rank for?

Sometimes, it may be hard to find great keywords using Google Keyword Planner or other conventional keyword research tools available today. The truth is, 90% of keyword research tools are using the same set of keywords that are pulled from Google Keyword Planner. And most likely yourcompetitors are already trying hard to rank for those same keywords.

AdWords is omitting data to bias advertisers toward certain keywords. -Rand Fishkin, Founder of Moz.com

keyword toolKeyword Tool finds over 1,300 keywords for the query "how to" with decent search volume.

Can you imagine how frustrating it would be to compile a list of keywords, only to realize that they areincredibly competitive?

Most websites today are targeting the same, fairly limited set of keywords that come from Google Keyword Planner. Fortunately, there is a much easier way to get ahead of your competitors and discoverhighly relevant, precise keywords with low competition.

While Google Keyword Planner hides most of these lucrative keywords, the good news is, with Keyword Tool Pro there is a shortcut to finding these great keywords.

Backlinko

KeywordTool.io is an awesome tool that's PERFECT for generating long tail keyword ideas. - "Keyword Research: The Definitive Guide", Brian Dean

Keyword Tool Uses Autocomplete To Get Keywords That Are Hidden In Google Keyword Planner

Keyword Tool Pro gets 20 keyword suggestions from Google Autocomplete for a single search query.

Most search engines, including Google, have a feature called Autocomplete. Everyone who searches for something online uses it every day. Usually, only the most popular and relevant keywords make their way into the Autocomplete. That is why many of the world's best digital marketing experts agree that it is an incredibly precious source of keyword ideas.

We have found a way to get great relevant keywords that are oftenhidden in Google Keyword Planner using the Autocomplete feature of Google and other search engines. Our technical insights allow us to dig deep into the Autocomplete of various search engines and extract extremely useful keywords.

Google's Search Suggest is a wondrous feature. Not only does it save humans beings around the planet millions of key entries each day, it's also a phenomenal keyword research tool for marketers. - Rand Fishkin, Founder of Moz.com

Keyword Tool uses YouTube autocomplete to get valuable keywords.

While the free version of Keyword Tool provides only up to 10 autocomplete suggestions for a single search term, Keyword Tool Pro will give up to 20 keywords for one search term on Google and YouTube, 25 keywords on Bing, 10 keywords on Amazon, 10 keywords on eBay, and 50 keywords on the App Store. Which means that you will get on average two times more keyword suggestions for every search that you makeusing Keyword Tool Pro.

These additional keywords, which are only available from Keyword Tool Pro, are keywords that you most likely willnever find using other keyword research tools or Google Keyword Planner.

Keyword Tool Pro will help you to discover profitable keywords with high search volume and low competition. The keywords, that your competitors will never be able to find by using Google Autocomplete web interface, Google Keyword Planner or other free and paid keyword research tools.

Autocomplete predictions are automatically generated by an algorithm without any human involvement, based on a number of objective factors, including how often past users have searched for a term. - Google Help

PUBLISHED BY
Microsoft Press
A division of Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052-6399
Copyright © 2016 by Microsoft Corporation
All rights reserved. No part of the contents of this book may be reproduced or transmitted in any
form or by any means without the written permission of the publisher.
ISBN: 978-0-7356-9774-4
Microsoft Press books are available through booksellers and distributors worldwide. If you need
support related to this book, email Microsoft Press Support at mspinput@microsoft.com. Please tell us
what you think of this book at http://aka.ms/tellpress.
This book is provided “as-is” and expresses the author’s views and opinions. The views, opinions and
information expressed in this book, including URL and other Internet website references, may change
without notice.
Some examples depicted herein are provided for illustration only and are fictitious. No real association
or connection is intended or should be inferred.
Microsoft and the trademarks listed at http://www.microsoft.com on the “Trademarks” webpage are
trademarks of the Microsoft group of companies. All other marks are property of their respective
owners.
Acquisitions Editor: Kim Spilker
Developmental Editor: Bob Russell, Octal Publishing, Inc.
Editorial Production: Dianne Russell, Octal Publishing, Inc.
Copyeditor: Bob Russell

Contents
Introduction ...............................................................................................................................Acknowledgments .................................................................................................................................................................. vi
Free ebooks from Microsoft Press .................................................................................................................................. vii
Errata, updates, & book support ..................................................................................................................................... vii
We want to hear from you ................................................................................................................................................ viii
Stay in touch ........................................................................................................................................................................... viii
Chapter 1: Introduction to Microsoft Windows Server 2016 ............................................................. 1
Introduction ............................................................................................................................................................................... 1
Cloud ready with Windows Server 2016 ......................................................................................................................... 2
Security .................................................................................................................................................................................... 3
Software-defined datacenter .......................................................................................................................................... 3
Microsoft loves Linux! ....................................................................................................................................................... 5
System Center 2016 ................................................................................................................................................................ 6
Chapter 2: Software-defined datacenter ............................................................................................... 9
Compute ...................................................................................................................................................................................... 9
Hyper-V ................................................................................................................................................................................... 9
VM groups .......................................................................................................................................................................... 12
True VM mobility .............................................................................................................................................................. 17
VM configuration version ............................................................................................................................................. 22
New configuration file format ..................................................................................................................................... 24
Production checkpoints ................................................................................................................................................. 25
Hot add and hot remove for network adapters and memory ....................................................................... 27
Failover cluster ....................................................................................................................................................................... 31
iii Contents
Creating a cloud witness by using Azure ................................................................................................................ 31
Shared VHDX improvements ....................................................................................................................................... 33
Improved cluster logs ..................................................................................................................................................... 35
Active memory dump ..................................................................................................................................................... 37
Network name diagnostics........................................................................................................................................... 38
Cluster operating system rolling upgrade ............................................................................................................. 39
Workgroup and multidomain clusters ..................................................................................................................... 45
SMB multichannel and multi-NIC cluster networks ........................................................................................... 45
VM improvements ........................................................................................................................................................... 46
Storage ...................................................................................................................................................................................... 46
Storage Replica ................................................................................................................................................................. 46
Scenarios ............................................................................................................................................................................. 49
Storage Replica in Windows Server 2016 ............................................................................................................... 53
Storage Spaces Direct ......................................................................................................................................................... 54
Implementation details .................................................................................................................................................. 56
Improved scalability ........................................................................................................................................................ 57
Storage Spaces Direct optimized pool .................................................................................................................... 58
Failure scenarios ............................................................................................................................................................... 58
Deduplication ......................................................................................................................................................................... 59
Storage Quality of Service ................................................................................................................................................. 61
Networking .............................................................................................................................................................................. 64
Network Controller .......................................................................................................................................................... 67
RAS Gateway multitenant BGP router ...................................................................................................................... 69
Software Load Balancing ............................................................................................................................................... 70
Datacenter firewall ........................................................................................................................................................... 71
Web Application Proxy .................................................................................................................................................. 72
Web Application Proxy troubleshooting ................................................................................................................ 83
Chapter 3: Application platform .......................................................................................................... 87
Modernizing traditional apps .......................................................................................................................................... 87
Microservices .......................................................................................................................................................................... 88
Azure Hybrid Use Benefit .................................................................................................................................................. 89
Nano Server ............................................................................................................................................................................ 89
Understanding Nano Server ........................................................................................................................................ 89
Deploying Nano Server ................................................................................................................................................. 92
Specializing Nano Server .............................................................................................................................................. 93
Remotely managing Nano Server ............................................................................................................................. 94
Service branching ................................................................................................................................................................. 96
Containers ................................................................................................................................................................................ 97
iv Contents
What is a container? ....................................................................................................................................................... 97
Why use containers? ....................................................................................................................................................... 99
Windows Server containers versus Hyper-V containers ................................................................................... 99
Chapter 4: Security and identity ......................................................................................................... 106
Shielded VMs ........................................................................................................................................................................ 107
Threat-resistant technologies ........................................................................................................................................ 108
Control Flow Guard ....................................................................................................................................................... 108
Device Guard on Windows Server 2016 ................................................................................................................ 109
What is Device Guard ................................................................................................................................................... 109
Enhanced Kernel Mode protection using Hypervisor Code Integrity ....................................................... 109
Deploy configurable code Integrity policy........................................................................................................... 110
Create code Integrity policy for general server usage .................................................................................... 110
Create code integrity policy for lockdown server ............................................................................................. 111
Deploy code integrity policy...................................................................................................................................... 111
Credential Guard ............................................................................................................................................................ 111
Remote credential guard ............................................................................................................................................ 113
Windows Defender ........................................................................................................................................................ 114
Threat detection technologies ....................................................................................................................................... 114
Securing privileged access .............................................................................................................................................. 117
Just-in-Time and Just Enough Administration ........................................................................................................ 117
A strategy for securing privileged access .................................................................................................................. 118
Short-term plan .............................................................................................................................................................. 119
Medium-term plan ........................................................................................................................................................ 120
Long-term plan ............................................................................................................................................................... 122
Identity .................................................................................................................................................................................... 123
Active Directory Domain Services............................................................................................................................ 123
Chapter 5: Systems management ....................................................................................................... 131
Windows PowerShell improvements .......................................................................................................................... 131
Package management ...................................................................................................................................................... 132
Windows PowershellGet and NuGet ...................................................................................................................... 133
Windows PowerShell Classes ......................................................................................................................................... 137
Windows PowerShell script debugging ..................................................................................................................... 138
Break All ............................................................................................................................................................................. 138
Remote editing ............................................................................................................................................................... 138
Remote debugging ....................................................................................................................................................... 138
Job debugging ................................................................................................................................................................ 139
Runspace debugging .................................................................................................................................................... 140
Desired State Configuration ........................................................................................................................................... 141
v Contents
DSC Local Configuration Manager .......................................................................................................................... 141
New methods in LCM ................................................................................................................................................... 145
DSC partial configurations .......................................................................................................................................... 147
Setting up the LCM Meta Configuration .............................................................................................................. 147
Authoring the configurations .................................................................................................................................... 149
Deploying the configurations ................................................................................................................................... 151
System Center 2016 ........................................................................................................................................................... 152
Operations Management Suite ................................................................................................................................ 154
Server management tools ............................................................................................................................................... 162
About the author ........................................سنة النشر : 2016م / 1437هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 13.4 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة Introducing Windows Server 2016

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Introducing Windows Server 2016
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'