❞ كتاب عالم جافا سكريبت Eloquent JavaScript ❝

❞ كتاب عالم جافا سكريبت Eloquent JavaScript ❝

هو كتاب يشرح أمثلة على لغة جافا سكريبت وهو مستوى متوسط
Eloquent JavaScript
A Modern Introduction to Programming
Marijn Haverbeke

Contents
On programming
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Why language matters
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
What is JavaScript?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Code, and what to do with it
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Overview of this book
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Typographic conventions
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1 Values, Types, and Operators
11
Values
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Numbers
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Strings
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Unary operators
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Boolean values
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Undefined values
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Automatic type conversion
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Summary
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2 Program Structure
23
Expressions and statements
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Variables
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Keywords and reserved words
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
The environment
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Functions
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
The console.log function
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Return values
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
prompt and confirm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Control flow
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Conditional execution
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
while and do loops
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Indenting Code
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
ii
for loops
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Breaking Out of a Loop
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Updating variables succinctly
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Dispatching on a value with switch
. . . . . . . . . . . . . . . . 37
Capitalization
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Comments
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Summary
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Exercises
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3 Functions
42
Defining a function
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Parameters and scopes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Nested scope
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Functions as values
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Declaration notation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
The call stack
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Optional Arguments
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Closure
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Recursion
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Growing functions
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Functions and side effects
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Summary
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Exercises
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4 Data Structures: Objects and Arrays
61
The weresquirrel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Data sets
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Properties
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Methods
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Objects
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Mutability
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
The lycanthrope’s log
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Computing correlation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Objects as maps
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
The final analysis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Further arrayology
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Strings and their properties
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
iii
Marijn Haverbeke -
من كتب جافا سكريبت كتب تطوير المواقع الالكترونيه - مكتبة كتب تقنية المعلومات.


نبذة عن الكتاب:
عالم جافا سكريبت Eloquent JavaScript

هو كتاب يشرح أمثلة على لغة جافا سكريبت وهو مستوى متوسط
Eloquent JavaScript
A Modern Introduction to Programming
Marijn Haverbeke

Contents
On programming
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Why language matters
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
What is JavaScript?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Code, and what to do with it
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Overview of this book
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Typographic conventions
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1 Values, Types, and Operators
11
Values
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Numbers
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Strings
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Unary operators
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Boolean values
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Undefined values
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Automatic type conversion
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Summary
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2 Program Structure
23
Expressions and statements
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Variables
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Keywords and reserved words
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
The environment
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Functions
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
The console.log function
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Return values
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
prompt and confirm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Control flow
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Conditional execution
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
while and do loops
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Indenting Code
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
ii
for loops
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Breaking Out of a Loop
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Updating variables succinctly
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Dispatching on a value with switch
. . . . . . . . . . . . . . . . 37
Capitalization
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Comments
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Summary
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Exercises
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3 Functions
42
Defining a function
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Parameters and scopes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Nested scope
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Functions as values
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Declaration notation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
The call stack
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Optional Arguments
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Closure
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Recursion
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Growing functions
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Functions and side effects
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Summary
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Exercises
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4 Data Structures: Objects and Arrays
61
The weresquirrel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Data sets
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Properties
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Methods
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Objects
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Mutability
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
The lycanthrope’s log
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Computing correlation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Objects as maps
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
The final analysis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Further arrayology
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Strings and their properties
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
iii
Marijn Haverbeke
. المزيد..

تعليقات القرّاء:

The arguments object

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

The Math object

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

The global object

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Summary

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Exercises

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

5 Higher-Order Functions

86

Abstraction

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Abstracting array traversal

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Higher-order functions

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Passing along arguments

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

JSON

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Filtering an array

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Transforming with map

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Summarizing with reduce

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Composability

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

The cost

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Great-great-great-great-...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Binding

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Summary

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Exercises

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

6 The Secret Life of Objects

105

History

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Methods

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Prototypes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Constructors

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Overriding derived properties

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Prototype interference

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Prototype-less objects

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Polymorphism

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Laying out a table

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Getters and setters

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Inheritance

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

The instanceof operator

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Summary

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Exercises

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

iv

7 Project: Electronic Life

128

Definition

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Representing space

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

A critter’s programming interface

. . . . . . . . . . . . . . . . . 131

The world object

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

this and its scope

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Animating life

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

It moves

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

More life forms

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

A more lifelike simulation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Action handlers

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Populating the new world

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Bringing it to life

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Exercises

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

8 Bugs and Error Handling

149

Programmer mistakes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Strict mode

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Testing

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Debugging

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Error propagation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Exceptions

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Cleaning up after exceptions

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Selective catching

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Assertions

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Summary

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Exercises

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

9 Regular Expressions

164

Creating a regular expression

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Testing for matches

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Matching a set of characters

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Repeating parts of a pattern

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Grouping subexpressions

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Matches and groups

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

The date type

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Word and string boundaries

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

v

Choice patterns

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

The mechanics of matching

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Backtracking

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

The replace method

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Greed

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Dynamically creating RegExp objects

. . . . . . . . . . . . . . 179

The search method

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

The lastIndex property

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Parsing an INI file

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

International characters

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Summary

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Exercises

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

10 Modules

188

Why modules help

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Using functions as namespaces

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Objects as interfaces

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Detaching from the global scope

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Evaluating data as code

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Require

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Slow-loading modules

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Interface design

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Summary

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Exercises

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

11 Project: A Programming Language

205

Parsing

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

The evaluator

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Special forms

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

The environment

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Functions

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Compilation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Cheating

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Exercises

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

12 JavaScript and the Browser

220

Networks and the Internet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220


جافا سكربت pdf
تعلم الجافا سكربت من الصفر
تعلم javascript بالعربية
لغة الجافا سكربت للمبتدئين
تعلم لغة الجافا سكربت
تعلم جافا سكربت بدون معلم
ما هو javascript
شرح جافا سكريبت
javascript pdf free downloadحجم الكتاب عند التحميل : 2.7 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة عالم جافا سكريبت Eloquent JavaScript

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:


شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'