❞ كتاب شرح عقیده طحاویه ❝  ⏤ محمد ناصر الدین آلبانی

❞ كتاب شرح عقیده طحاویه ❝ ⏤ محمد ناصر الدین آلبانیحقا كه حمد وثنا فقط لايق خداي متعال است . او را مي ستاييم ، واز اوياري مي جوييم ، واز بديهاي نفس واعمال نادرست به او پناه مي بريم .هر كس را خدا هدايت فرمايد ، هيچكس نمي تواند اورا گمراه سازد، و هر كس در وادي ضلالت افتد ، هادي وراهنماي براي او نيست . گواهي ميدهم : اينكه هيچ معبودي جز خدا وجود ندارد، او يگانه است ، وشريك ندارد. $pκ š وگواهي ميدهم كه حضرت محمد صلي االله عليه وسلم بنده و فرستاده خدا است . شما را از يك انسان بيافريد وهمسرش را از نوع او آفريد ، واز آن دو مردان وزنان فراواني منتشر ساخت ، واز خدائي بترسيد كه همديگر را بدو سوگند مي دهيد ، وبترسيد ازاينكه پيوند خويشاوندي را گسيخته داريد ، زيرا كه بيگمان خداوند مراقب شما است . ـ اي مؤمنان ازخدا بترسيد ، وسخن حق وراست بگوئيد .

درنتيجه خداوند اعمالتـان را اصـلاح ميكند ، وگناهان شما را ميبخشايد ، هركـه از خـدا وپيغمبـرش فرمـانبرداري كنـد ، قطعـاً بـه پيروزي وكاميابي بزرگي دست مي يابد . امابعد : حقا كه صحيح ترين سخن كتاب خدا است ، وبهترين راه ، روش حضرت محمد صـلي االله عليه وسلم است ، بدترين امور نو آوري در دين است ، وهر نو آوري در دين بدعت است ، وهر بد عت منتهي به گمراهي است ، وهر گمراهي پايانش دوزخ است . پس ازين جملات كوتاه مي گويم : ايـن كتـاب شـرح مـوجز وخلاصـه اي از بيـان اعتقـاد و باورهاي اهل سنت وجماعت است ، كه مبتني برمذهب فقهاء امت ، امام ابوحنيفه نعمـان بـن ثابت كوفي ، و ( شاگردانش ) امام ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم انصاري ، وابو عبـداالله محمـد بن حسن شيباني است ،كه امام ابو جعفرطحاوي آنرا به نگارش در آورده اسـت ، خداونـد او را رحمت كند ، كه چه خوب از عهدهء اين كار بر آمده است ، چرا چنين نباشـد ، در حاليكـه او از پايدار ترين و قوي ترين كساني است ، كه باور هاي اعتقادي ائمه مذكور را نقل كرده اسـت . زيرا امام طحاوي داراي دانشي راسخ واستوار بوده ، ودر مذهب حنفـي جايگـاه خاصـي داشـته است . پس او بزرگترين كسي است كه باورهاي اعتقادي اين گـروه ازامامـان را بيـان نمـوده است ، چرا كه او در نزد فقها ومحدثين موثق و مورد اعتماد است .

اكثريت امت اسلامي متني را كه طحاوي آورده مقبول تلقي كرده اند ، وبنابراين شروح وتعليقات بسياري برآن نوشته انـد ، كه بعضي موافق سنت است ، وبرخي راه وروش متكليمن ( اهل كلام ) را درپيش گرفته اند. از بزرگترين شروح براين متن كه فوايد بسياري به ارمغان آورده ، شرحي ا ست كه امـام ابـن ابي العز اذرعي حنفي‐ رحمه االله تعالي‐ نوشـته اسـت. او درايـن شـرح درسـه مسـأله برامـام طحاوي خرده گرفته است : ١ ــ قول طحاوي كه گفته است : ( قديم بلا ابتداء ) خداوند قديم است وآغـازي نـدارد. ايـن نوع سخن گفتن ازنوآوريهاي اهل كلام است ، ونبايد خداوند جزبه آنچه او خودرا ناميده وياپيـــامبرش صـــلي االله عليـــه وســـلم او را بـــه آن ناميـــده ، نـــام بـــرده شـــود . ٢ــ اينكه گفته است : ( تعالي عن الحـدود و الغايـات و الاركـان و الاعضـاء و الادوات ) ـــ خداوند برتر ازحدود و غايات و اركان واعضاء وابزارآلات است ــ درشرع اينگونه الفاظ در نفي واثبات واردنشده ، بلكه اين نيز از شيوه اهل كلام است ، وبهتراست كه در اين بـاره بـه الفـاظ وعبارات شرعي مقيد باشيم . ٣ ــ اينكه گفته است : ( ان الايمان اقرار باللسان وتصديق بالجنان ) ـــ ايمـان عبارتسـت از اقرار به زبان وتصديق به دل ــ بدينسان او اسم ايمان را براعمـال صـالحه اطـلاق نميكنـد ، واين نظريه برخلاف اكثريت سلف از مذاهب مختلف اسلامي است .

خداوند هردوامام را ( امام طحاوي وامام ابن ابي العز ) وساير ائمه ديني را رحمت كند ، كه آنان در خدمت سنت وعقيـده اهل سنت وجماعت بوده اند . من دوست دارم كه اين متن اعتقادي را بطورخلاصه شرح دهـم تااينكه مناسب حال مبتديان از طالبان علم باشد ، عموم مردم نيزاز آن بهره مند شوند اين كتاب شرح موجز وخلاصه اي از بيان اعتقاد و باورهاي اهل سنت وجماعت است ، كه مبتني برمذهب فقهاء امت ، امام ابوحنيفه نعمان بن ثابت كوفي ، و شاگردانش امام ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم انصاري ، وابو عبدالله محمد بن حسن شيباني است ،كه امام ابو جعفرطحاوي آنرا به نگارش در آورده است
محمد ناصر الدین آلبانی - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ اعتماد به حديث آحاد در عقيده و احكام ❝ ❞ اجتهاد اتباع تقلید ❝ ❞ شرح عقیده طحاویه ❝ ❞ فتنه تکفیر ❝ ❞ چگونه باید قرآن را تفسیر کنیم ❝ ❞ وسیله گيری و توسل انواع توسل و احکام آن ❝ ❞ توضيحاتي پيرامون اصول دعوت سلفيت ❝ ❞ روش نماز پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغه الفارسيه كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
شرح عقیده طحاویهحقا كه حمد وثنا فقط لايق خداي متعال است . او را مي ستاييم ، واز اوياري مي جوييم ، واز بديهاي نفس واعمال نادرست به او پناه مي بريم .هر كس را خدا هدايت فرمايد ، هيچكس نمي تواند اورا گمراه سازد، و هر كس در وادي ضلالت افتد ، هادي وراهنماي براي او نيست . گواهي ميدهم : اينكه هيچ معبودي جز خدا وجود ندارد، او يگانه است ، وشريك ندارد. $pκ š وگواهي ميدهم كه حضرت محمد صلي االله عليه وسلم بنده و فرستاده خدا است . شما را از يك انسان بيافريد وهمسرش را از نوع او آفريد ، واز آن دو مردان وزنان فراواني منتشر ساخت ، واز خدائي بترسيد كه همديگر را بدو سوگند مي دهيد ، وبترسيد ازاينكه پيوند خويشاوندي را گسيخته داريد ، زيرا كه بيگمان خداوند مراقب شما است . ـ اي مؤمنان ازخدا بترسيد ، وسخن حق وراست بگوئيد .

درنتيجه خداوند اعمالتـان را اصـلاح ميكند ، وگناهان شما را ميبخشايد ، هركـه از خـدا وپيغمبـرش فرمـانبرداري كنـد ، قطعـاً بـه پيروزي وكاميابي بزرگي دست مي يابد . امابعد : حقا كه صحيح ترين سخن كتاب خدا است ، وبهترين راه ، روش حضرت محمد صـلي االله عليه وسلم است ، بدترين امور نو آوري در دين است ، وهر نو آوري در دين بدعت است ، وهر بد عت منتهي به گمراهي است ، وهر گمراهي پايانش دوزخ است . پس ازين جملات كوتاه مي گويم : ايـن كتـاب شـرح مـوجز وخلاصـه اي از بيـان اعتقـاد و باورهاي اهل سنت وجماعت است ، كه مبتني برمذهب فقهاء امت ، امام ابوحنيفه نعمـان بـن ثابت كوفي ، و ( شاگردانش ) امام ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم انصاري ، وابو عبـداالله محمـد بن حسن شيباني است ،كه امام ابو جعفرطحاوي آنرا به نگارش در آورده اسـت ، خداونـد او را رحمت كند ، كه چه خوب از عهدهء اين كار بر آمده است ، چرا چنين نباشـد ، در حاليكـه او از پايدار ترين و قوي ترين كساني است ، كه باور هاي اعتقادي ائمه مذكور را نقل كرده اسـت . زيرا امام طحاوي داراي دانشي راسخ واستوار بوده ، ودر مذهب حنفـي جايگـاه خاصـي داشـته است . پس او بزرگترين كسي است كه باورهاي اعتقادي اين گـروه ازامامـان را بيـان نمـوده است ، چرا كه او در نزد فقها ومحدثين موثق و مورد اعتماد است .

اكثريت امت اسلامي متني را كه طحاوي آورده مقبول تلقي كرده اند ، وبنابراين شروح وتعليقات بسياري برآن نوشته انـد ، كه بعضي موافق سنت است ، وبرخي راه وروش متكليمن ( اهل كلام ) را درپيش گرفته اند. از بزرگترين شروح براين متن كه فوايد بسياري به ارمغان آورده ، شرحي ا ست كه امـام ابـن ابي العز اذرعي حنفي‐ رحمه االله تعالي‐ نوشـته اسـت. او درايـن شـرح درسـه مسـأله برامـام طحاوي خرده گرفته است : ١ ــ قول طحاوي كه گفته است : ( قديم بلا ابتداء ) خداوند قديم است وآغـازي نـدارد. ايـن نوع سخن گفتن ازنوآوريهاي اهل كلام است ، ونبايد خداوند جزبه آنچه او خودرا ناميده وياپيـــامبرش صـــلي االله عليـــه وســـلم او را بـــه آن ناميـــده ، نـــام بـــرده شـــود . ٢ــ اينكه گفته است : ( تعالي عن الحـدود و الغايـات و الاركـان و الاعضـاء و الادوات ) ـــ خداوند برتر ازحدود و غايات و اركان واعضاء وابزارآلات است ــ درشرع اينگونه الفاظ در نفي واثبات واردنشده ، بلكه اين نيز از شيوه اهل كلام است ، وبهتراست كه در اين بـاره بـه الفـاظ وعبارات شرعي مقيد باشيم . ٣ ــ اينكه گفته است : ( ان الايمان اقرار باللسان وتصديق بالجنان ) ـــ ايمـان عبارتسـت از اقرار به زبان وتصديق به دل ــ بدينسان او اسم ايمان را براعمـال صـالحه اطـلاق نميكنـد ، واين نظريه برخلاف اكثريت سلف از مذاهب مختلف اسلامي است .

خداوند هردوامام را ( امام طحاوي وامام ابن ابي العز ) وساير ائمه ديني را رحمت كند ، كه آنان در خدمت سنت وعقيـده اهل سنت وجماعت بوده اند . من دوست دارم كه اين متن اعتقادي را بطورخلاصه شرح دهـم تااينكه مناسب حال مبتديان از طالبان علم باشد ، عموم مردم نيزاز آن بهره مند شوند اين كتاب شرح موجز وخلاصه اي از بيان اعتقاد و باورهاي اهل سنت وجماعت است ، كه مبتني برمذهب فقهاء امت ، امام ابوحنيفه نعمان بن ثابت كوفي ، و شاگردانش امام ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم انصاري ، وابو عبدالله محمد بن حسن شيباني است ،كه امام ابو جعفرطحاوي آنرا به نگارش در آورده است

.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

نبذه عن الكتاب:

حقا كه حمد وثنا فقط لايق خداي متعال است . او را مي ستاييم ، واز اوياري مي جوييم ، واز بديهاي نفس واعمال نادرست به او پناه مي بريم .هر كس را خدا هدايت فرمايد ، هيچكس نمي تواند اورا گمراه سازد، و هر كس در وادي ضلالت افتد ، هادي وراهنماي براي او نيست . گواهي ميدهم : اينكه هيچ معبودي جز خدا وجود ندارد، او يگانه است ، وشريك ندارد. $pκ š وگواهي ميدهم كه حضرت محمد صلي االله عليه وسلم بنده و فرستاده خدا است . شما را از يك انسان بيافريد وهمسرش را از نوع او آفريد ، واز آن دو مردان وزنان فراواني منتشر ساخت ، واز خدائي بترسيد كه همديگر را بدو سوگند مي دهيد ، وبترسيد ازاينكه پيوند خويشاوندي را گسيخته داريد ، زيرا كه بيگمان خداوند مراقب شما است . ـ اي مؤمنان ازخدا بترسيد ، وسخن حق وراست بگوئيد . درنتيجه خداوند اعمالتـان را اصـلاح ميكند ، وگناهان شما را ميبخشايد ، هركـه از خـدا وپيغمبـرش فرمـانبرداري كنـد ، قطعـاً بـه پيروزي وكاميابي بزرگي دست مي يابد . امابعد : حقا كه صحيح ترين سخن كتاب خدا است ، وبهترين راه ، روش حضرت محمد صـلي االله عليه وسلم است ، بدترين امور نو آوري در دين است ، وهر نو آوري در دين بدعت است ، وهر بد عت منتهي به گمراهي است ، وهر گمراهي پايانش دوزخ است . پس ازين جملات كوتاه مي گويم : ايـن كتـاب شـرح مـوجز وخلاصـه اي از بيـان اعتقـاد و باورهاي اهل سنت وجماعت است ، كه مبتني برمذهب فقهاء امت ، امام ابوحنيفه نعمـان بـن ثابت كوفي ، و ( شاگردانش ) امام ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم انصاري ، وابو عبـداالله محمـد بن حسن شيباني است ،كه امام ابو جعفرطحاوي آنرا به نگارش در آورده اسـت ، خداونـد او را رحمت كند ، كه چه خوب از عهدهء اين كار بر آمده است ، چرا چنين نباشـد ، در حاليكـه او از پايدار ترين و قوي ترين كساني است ، كه باور هاي اعتقادي ائمه مذكور را نقل كرده اسـت . زيرا امام طحاوي داراي دانشي راسخ واستوار بوده ، ودر مذهب حنفـي جايگـاه خاصـي داشـته است . پس او بزرگترين كسي است كه باورهاي اعتقادي اين گـروه ازامامـان را بيـان نمـوده است ، چرا كه او در نزد فقها ومحدثين موثق و مورد اعتماد است . اكثريت امت اسلامي متني را كه طحاوي آورده مقبول تلقي كرده اند ، وبنابراين شروح وتعليقات بسياري برآن نوشته انـد ، كه بعضي موافق سنت است ، وبرخي راه وروش متكليمن ( اهل كلام ) را درپيش گرفته اند. از بزرگترين شروح براين متن كه فوايد بسياري به ارمغان آورده ، شرحي ا ست كه امـام ابـن ابي العز اذرعي حنفي‐ رحمه االله تعالي‐ نوشـته اسـت. او درايـن شـرح درسـه مسـأله برامـام طحاوي خرده گرفته است : ١ ــ قول طحاوي كه گفته است : ( قديم بلا ابتداء ) خداوند قديم است وآغـازي نـدارد. ايـن نوع سخن گفتن ازنوآوريهاي اهل كلام است ، ونبايد خداوند جزبه آنچه او خودرا ناميده وياپيـــامبرش صـــلي االله عليـــه وســـلم او را بـــه آن ناميـــده ، نـــام بـــرده شـــود . ٢ــ اينكه گفته است : ( تعالي عن الحـدود و الغايـات و الاركـان و الاعضـاء و الادوات ) ـــ خداوند برتر ازحدود و غايات و اركان واعضاء وابزارآلات است ــ درشرع اينگونه الفاظ در نفي واثبات واردنشده ، بلكه اين نيز از شيوه اهل كلام است ، وبهتراست كه در اين بـاره بـه الفـاظ وعبارات شرعي مقيد باشيم . ٣ ــ اينكه گفته است : ( ان الايمان اقرار باللسان وتصديق بالجنان ) ـــ ايمـان عبارتسـت از اقرار به زبان وتصديق به دل ــ بدينسان او اسم ايمان را براعمـال صـالحه اطـلاق نميكنـد ، واين نظريه برخلاف اكثريت سلف از مذاهب مختلف اسلامي است . خداوند هردوامام را ( امام طحاوي وامام ابن ابي العز ) وساير ائمه ديني را رحمت كند ، كه آنان در خدمت سنت وعقيـده اهل سنت وجماعت بوده اند . من دوست دارم كه اين متن اعتقادي را بطورخلاصه شرح دهـم تااينكه مناسب حال مبتديان از طالبان علم باشد ، عموم مردم نيزاز آن بهره مند شوند اين كتاب شرح موجز وخلاصه اي از بيان اعتقاد و باورهاي اهل سنت وجماعت است ، كه مبتني برمذهب فقهاء امت ، امام ابوحنيفه نعمان بن ثابت كوفي ، و شاگردانش امام ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم انصاري ، وابو عبدالله محمد بن حسن شيباني است ،كه امام ابو جعفرطحاوي آنرا به نگارش در آورده است

معنى الاسلام
ما هو الاسلام
ما هو الاسلام الصحيح
شرح تعريف الاسلام
معلومات عن الاسلام
بحث عن الدين الاسلامي
تعريف الاسلام للاطفال
موقع الاسلام

مفهوم الدين pdf
معنى الدين
الدين الاسلامي
ما هو الدين الحقيقي في العالم
المعتقدات الدينية الاسلامية
الدين المال
تعريف الدين الحق
بحث عن الدين

 حجم الكتاب عند التحميل : 565 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة شرح عقیده طحاویه

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل شرح عقیده طحاویه
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محمد ناصر الدین آلبانی - Muhammad Nasir al Din Albani

كتب محمد ناصر الدین آلبانی ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ اعتماد به حديث آحاد در عقيده و احكام ❝ ❞ اجتهاد اتباع تقلید ❝ ❞ شرح عقیده طحاویه ❝ ❞ فتنه تکفیر ❝ ❞ چگونه باید قرآن را تفسیر کنیم ❝ ❞ وسیله گيری و توسل انواع توسل و احکام آن ❝ ❞ توضيحاتي پيرامون اصول دعوت سلفيت ❝ ❞ روش نماز پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم ❝ ❱. المزيد..

كتب محمد ناصر الدین آلبانی