❞ كتاب سخنی با اهل دعوت ❝  ⏤ عبد الله الخاطر

❞ كتاب سخنی با اهل دعوت ❝ ⏤ عبد الله الخاطر

عنوان...........................................................................صفحه
مقدمهي مترجم .......................................................................3
مقدمهي مؤلف ........................................................................5
مسئوليت پذيري در قبال امانت دعوت...................................6
اهداف دعوت .........................................................................9
پاداش بزرگ ........................................................................ 16
دو اصل بنيادي دعوت......................................................... 24
برخي از ويژگيهاي دعوتگر و مربي................................... 28
برخي از تصورات نادرست موجود بر سر راه دعوت..............39
چند هشدار به دعوتگران ..................................................... 58
اسلام، دين حركت و پويايي است. با اين حال واقعيت
زندگي كنوني مسلمانان به گونهاي گشته كه از شكوفايي و
بالندگي مسلمانانِ گذشته و سلف صالح خبري نيست و
مسلمانان در نظام پرهيايوي جهان نوين دست و پا گم
كردهاند. روزگاري كه امت اسلام در مسير دعوت حركت
ميكرد، طلايي ترين دوران مسلمانان شكل گرفت و آن هنگام
كه امت از دعوت و حركت باز ايستاد، جمود فكري و
انحطاط عملي دامنگير مسلمانان شد و گذشتهي پر افتخار به
رؤيايي دست نيافتني بدل گشت كه فقط در صفحات تاريخ
ديده مي شد. اين، بدان معنا نيست كه ديگر  امت اسلام راه به
پيش نخواهد برد؛ بلكه اينك كه راز واپس ماندگي امت،
بازشناخته شده و همه دانستهاند كه دوري از منابع زلال دين و
همچنين ايستايي و بيتحرّكي دعوت اجتماعي امت، عامل

4 سخني با اهل دعوت
اصلي واپس ماندگي است، ميتوان به آيندهي درخشان و نه
چندان دورِ اين امت دل بست. چرا كه اكنون فعاليتها و
كوششهاي خجستهي داعيان راه حق نويد آينده را به
مسلمانان ميدهد كه آينده از آنِ اسلام و مسلمانان است. آنچه
پيش رو داريد، اثري است خجسته از دكتر عبداالله خاطر كه
طي مباحثي ساده به بيان اهميت مسئوليتپذيري در قبال
دعوت اسلامي و ارائهي رهنمودهايي در اين زمينه ميپردازد.
اميدوارم ترجمهي اين اثر، خاستگاه حركت عملي مترجم
و خوانندگان گرامي در دعوت اسلامي باشد.

برادران گرامي، مطالب پيش روي شما به موضوع دعوت
مردم به سوي خدا و ضوابط و شيوههاي آن اختصاص دارد و
روي سخن در اين مختصر، به جانب همهي كساني است كه
به خدا روي آوردهاند و به سوي او بازگشتهاند و نيك پي
بردهاند كه هيچ پناهگاه و گريزگاهي و جز به بازگشت به
سوي او وجود ندارد. روي سخن، بيشتر با جواناني است كه
اوضاع عيني زندگي كنوني ما مسلمانان را دريافتهاند اين
اوضاع برايند تلنبار شدهي واپس ماندگي، ركود و ايستايي
امت اسلامي در طي قرون گذشته است و اينك نشانهها و

6 سخني با اهل دعوت
نمادهاي بيداري در آن نمايان شده و ميرود تا از خواب
غفلت بيدار گردد.
آري، روي سخن ما با جواناني است كه انديشههاي
گوناگون را در اين حوزه تجربه كردهاند و خوب و بدش را از
هم باز شناختهاند و دانستهاند كه هيچ چارهاي جز بازگشت به
دين اسلام وجود ندارد؛ چرا كه اين دين، وسيلهي نجات و
رستگاري در آخرت و مايهي عزّت و كرامت در زندگي دنيا
است. مطالب پيش رو، سخني است با جواناني كه به درستي
فهميدهاند كه مفهوم عبادت، تنها اعمال و مناسك عبادي از
قبيل نماز، زكات و حج نيست؛ بلكه عبادت را مفهومي فراگير
ميدانند كه تمام زندگي انسان را در بر ميگيرد.
مسئوليت پذيري در قبال امانت دعوت
قطعاً چارهاي جز بر عهده گرفتن امانت دعوت و تبليغ
رسالت نيست. بايستي اين مسئوليت و رسالت را بر عهده

سخني با اهل دعوت 7
گيريم و به كساني معرّفي عرضه كنيم كه خود را به اسلام
منتسب ميدانند، در حالي كه سخت از آن دورند و از اسلام،
جز نام و رسمي نمي شناسند. آري، اين رسالت را به كساني
ميرسانيم كه دعوت اسلام به صورت ناب و پيراسته به آنان
نرسيده است. در اين رهگذر، چارهاي جز دوري از اوضاع
واژگون و ناهنجار كنوني مسلمانان نيست كه از باورهاي
اصيل و تهي دور شدهاند؛ اينك بايد حق و حقيقت را براي
مردم روشن سازيم و اين رسالت و مسئوليت بزرگ را بر
عهده گيريم تا به آن جايگاه والايي كه خداوند متعال از آن به
خير امت (بهترين امت) تعبير فرموده ، مفتخر و شرفياب
گرديم : كُنتُم خَيرَ أمةٍ أُخرِجت للنّاس تَأمرُونَ بِالـمعروف
و تَنهونَ عنِ المنكَرِ و تُؤمنونَ بااللهِ) آل عمران – 110 (
«شما، بهترين امتي هستيد كه به سود انسانها آفريده شدهايد؛

روزگاري كه امّت اسلام در مسير دعوت حركت مي‌كرد، طلايي ترين دوران مسلمانان شكل گرفت و آن هنگام كه امّت از دعوت و حركت باز ايستاد، جمود فكري و انحطاط عملي دامنگير مسلمانان شد
عبد الله الخاطر - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ مداخل الشيطان على الصالحين ❝ ❞ الالتزام بالإسلام مراحل وعقبات ❝ ❞ الحزن والاكتئاب على ضوء ال والسنة ❝ ❞ سخنی با اهل دعوت ❝ ❞ راه های نفوذ شیطان بر صالحان ❝ ❞ Satan and His Ways of Approaching the Believers ❝ ❞ چگونگی ارتباط و رفتار با مردم ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
سخنی با اهل دعوت

1964م - 1445هـ
عنوان...........................................................................صفحه
مقدمهي مترجم .......................................................................3
مقدمهي مؤلف ........................................................................5
مسئوليت پذيري در قبال امانت دعوت...................................6
اهداف دعوت .........................................................................9
پاداش بزرگ ........................................................................ 16
دو اصل بنيادي دعوت......................................................... 24
برخي از ويژگيهاي دعوتگر و مربي................................... 28
برخي از تصورات نادرست موجود بر سر راه دعوت..............39
چند هشدار به دعوتگران ..................................................... 58
اسلام، دين حركت و پويايي است. با اين حال واقعيت
زندگي كنوني مسلمانان به گونهاي گشته كه از شكوفايي و
بالندگي مسلمانانِ گذشته و سلف صالح خبري نيست و
مسلمانان در نظام پرهيايوي جهان نوين دست و پا گم
كردهاند. روزگاري كه امت اسلام در مسير دعوت حركت
ميكرد، طلايي ترين دوران مسلمانان شكل گرفت و آن هنگام
كه امت از دعوت و حركت باز ايستاد، جمود فكري و
انحطاط عملي دامنگير مسلمانان شد و گذشتهي پر افتخار به
رؤيايي دست نيافتني بدل گشت كه فقط در صفحات تاريخ
ديده مي شد. اين، بدان معنا نيست كه ديگر  امت اسلام راه به
پيش نخواهد برد؛ بلكه اينك كه راز واپس ماندگي امت،
بازشناخته شده و همه دانستهاند كه دوري از منابع زلال دين و
همچنين ايستايي و بيتحرّكي دعوت اجتماعي امت، عامل

4 سخني با اهل دعوت
اصلي واپس ماندگي است، ميتوان به آيندهي درخشان و نه
چندان دورِ اين امت دل بست. چرا كه اكنون فعاليتها و
كوششهاي خجستهي داعيان راه حق نويد آينده را به
مسلمانان ميدهد كه آينده از آنِ اسلام و مسلمانان است. آنچه
پيش رو داريد، اثري است خجسته از دكتر عبداالله خاطر كه
طي مباحثي ساده به بيان اهميت مسئوليتپذيري در قبال
دعوت اسلامي و ارائهي رهنمودهايي در اين زمينه ميپردازد.
اميدوارم ترجمهي اين اثر، خاستگاه حركت عملي مترجم
و خوانندگان گرامي در دعوت اسلامي باشد.

برادران گرامي، مطالب پيش روي شما به موضوع دعوت
مردم به سوي خدا و ضوابط و شيوههاي آن اختصاص دارد و
روي سخن در اين مختصر، به جانب همهي كساني است كه
به خدا روي آوردهاند و به سوي او بازگشتهاند و نيك پي
بردهاند كه هيچ پناهگاه و گريزگاهي و جز به بازگشت به
سوي او وجود ندارد. روي سخن، بيشتر با جواناني است كه
اوضاع عيني زندگي كنوني ما مسلمانان را دريافتهاند اين
اوضاع برايند تلنبار شدهي واپس ماندگي، ركود و ايستايي
امت اسلامي در طي قرون گذشته است و اينك نشانهها و

6 سخني با اهل دعوت
نمادهاي بيداري در آن نمايان شده و ميرود تا از خواب
غفلت بيدار گردد.
آري، روي سخن ما با جواناني است كه انديشههاي
گوناگون را در اين حوزه تجربه كردهاند و خوب و بدش را از
هم باز شناختهاند و دانستهاند كه هيچ چارهاي جز بازگشت به
دين اسلام وجود ندارد؛ چرا كه اين دين، وسيلهي نجات و
رستگاري در آخرت و مايهي عزّت و كرامت در زندگي دنيا
است. مطالب پيش رو، سخني است با جواناني كه به درستي
فهميدهاند كه مفهوم عبادت، تنها اعمال و مناسك عبادي از
قبيل نماز، زكات و حج نيست؛ بلكه عبادت را مفهومي فراگير
ميدانند كه تمام زندگي انسان را در بر ميگيرد.
مسئوليت پذيري در قبال امانت دعوت
قطعاً چارهاي جز بر عهده گرفتن امانت دعوت و تبليغ
رسالت نيست. بايستي اين مسئوليت و رسالت را بر عهده

سخني با اهل دعوت 7
گيريم و به كساني معرّفي عرضه كنيم كه خود را به اسلام
منتسب ميدانند، در حالي كه سخت از آن دورند و از اسلام،
جز نام و رسمي نمي شناسند. آري، اين رسالت را به كساني
ميرسانيم كه دعوت اسلام به صورت ناب و پيراسته به آنان
نرسيده است. در اين رهگذر، چارهاي جز دوري از اوضاع
واژگون و ناهنجار كنوني مسلمانان نيست كه از باورهاي
اصيل و تهي دور شدهاند؛ اينك بايد حق و حقيقت را براي
مردم روشن سازيم و اين رسالت و مسئوليت بزرگ را بر
عهده گيريم تا به آن جايگاه والايي كه خداوند متعال از آن به
خير امت (بهترين امت) تعبير فرموده ، مفتخر و شرفياب
گرديم : كُنتُم خَيرَ أمةٍ أُخرِجت للنّاس تَأمرُونَ بِالـمعروف
و تَنهونَ عنِ المنكَرِ و تُؤمنونَ بااللهِ) آل عمران – 110 (
«شما، بهترين امتي هستيد كه به سود انسانها آفريده شدهايد؛

روزگاري كه امّت اسلام در مسير دعوت حركت مي‌كرد، طلايي ترين دوران مسلمانان شكل گرفت و آن هنگام كه امّت از دعوت و حركت باز ايستاد، جمود فكري و انحطاط عملي دامنگير مسلمانان شد .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

عنوان...........................................................................صفحه
مقدمهي مترجم .......................................................................3
مقدمهي مؤلف ........................................................................5
مسئوليت پذيري در قبال امانت دعوت...................................6
اهداف دعوت .........................................................................9
پاداش بزرگ ........................................................................ 16
دو اصل بنيادي دعوت......................................................... 24
برخي از ويژگيهاي دعوتگر و مربي................................... 28
برخي از تصورات نادرست موجود بر سر راه دعوت..............39
چند هشدار به دعوتگران ..................................................... 58

 


اسلام، دين حركت و پويايي است. با اين حال واقعيت
زندگي كنوني مسلمانان به گونهاي گشته كه از شكوفايي و
بالندگي مسلمانانِ گذشته و سلف صالح خبري نيست و
مسلمانان در نظام پرهيايوي جهان نوين دست و پا گم
كردهاند. روزگاري كه امت اسلام در مسير دعوت حركت
ميكرد، طلايي ترين دوران مسلمانان شكل گرفت و آن هنگام
كه امت از دعوت و حركت باز ايستاد، جمود فكري و
انحطاط عملي دامنگير مسلمانان شد و گذشتهي پر افتخار به
رؤيايي دست نيافتني بدل گشت كه فقط در صفحات تاريخ
ديده مي شد. اين، بدان معنا نيست كه ديگر  امت اسلام راه به
پيش نخواهد برد؛ بلكه اينك كه راز واپس ماندگي امت،
بازشناخته شده و همه دانستهاند كه دوري از منابع زلال دين و
همچنين ايستايي و بيتحرّكي دعوت اجتماعي امت، عامل

4 سخني با اهل دعوت
اصلي واپس ماندگي است، ميتوان به آيندهي درخشان و نه
چندان دورِ اين امت دل بست. چرا كه اكنون فعاليتها و
كوششهاي خجستهي داعيان راه حق نويد آينده را به
مسلمانان ميدهد كه آينده از آنِ اسلام و مسلمانان است. آنچه
پيش رو داريد، اثري است خجسته از دكتر عبداالله خاطر كه
طي مباحثي ساده به بيان اهميت مسئوليتپذيري در قبال
دعوت اسلامي و ارائهي رهنمودهايي در اين زمينه ميپردازد.
اميدوارم ترجمهي اين اثر، خاستگاه حركت عملي مترجم
و خوانندگان گرامي در دعوت اسلامي باشد.

 برادران گرامي، مطالب پيش روي شما به موضوع دعوت
مردم به سوي خدا و ضوابط و شيوههاي آن اختصاص دارد و
روي سخن در اين مختصر، به جانب همهي كساني است كه
به خدا روي آوردهاند و به سوي او بازگشتهاند و نيك پي
بردهاند كه هيچ پناهگاه و گريزگاهي و جز به بازگشت به
سوي او وجود ندارد. روي سخن، بيشتر با جواناني است كه
اوضاع عيني زندگي كنوني ما مسلمانان را دريافتهاند اين
اوضاع برايند تلنبار شدهي واپس ماندگي، ركود و ايستايي
امت اسلامي در طي قرون گذشته است و اينك نشانهها و

6 سخني با اهل دعوت
نمادهاي بيداري در آن نمايان شده و ميرود تا از خواب
غفلت بيدار گردد.
آري، روي سخن ما با جواناني است كه انديشههاي
گوناگون را در اين حوزه تجربه كردهاند و خوب و بدش را از
هم باز شناختهاند و دانستهاند كه هيچ چارهاي جز بازگشت به
دين اسلام وجود ندارد؛ چرا كه اين دين، وسيلهي نجات و
رستگاري در آخرت و مايهي عزّت و كرامت در زندگي دنيا
است. مطالب پيش رو، سخني است با جواناني كه به درستي
فهميدهاند كه مفهوم عبادت، تنها اعمال و مناسك عبادي از
قبيل نماز، زكات و حج نيست؛ بلكه عبادت را مفهومي فراگير
ميدانند كه تمام زندگي انسان را در بر ميگيرد.
مسئوليت پذيري در قبال امانت دعوت
قطعاً چارهاي جز بر عهده گرفتن امانت دعوت و تبليغ
رسالت نيست. بايستي اين مسئوليت و رسالت را بر عهده

سخني با اهل دعوت 7
گيريم و به كساني معرّفي عرضه كنيم كه خود را به اسلام
منتسب ميدانند، در حالي كه سخت از آن دورند و از اسلام،
جز نام و رسمي نمي شناسند. آري، اين رسالت را به كساني
ميرسانيم كه دعوت اسلام به صورت ناب و پيراسته به آنان
نرسيده است. در اين رهگذر، چارهاي جز دوري از اوضاع
واژگون و ناهنجار كنوني مسلمانان نيست كه از باورهاي
اصيل و تهي دور شدهاند؛ اينك بايد حق و حقيقت را براي
مردم روشن سازيم و اين رسالت و مسئوليت بزرگ را بر
عهده گيريم تا به آن جايگاه والايي كه خداوند متعال از آن به
خير امت (بهترين امت) تعبير فرموده ، مفتخر و شرفياب
گرديم : كُنتُم خَيرَ أمةٍ أُخرِجت للنّاس تَأمرُونَ بِالـمعروف
و تَنهونَ عنِ المنكَرِ و تُؤمنونَ بااللهِ) آل عمران – 110 (
«شما، بهترين امتي هستيد كه به سود انسانها آفريده شدهايد؛

 

 

 روزگاري كه امّت اسلام در مسير دعوت حركت مي‌كرد، طلايي ترين دوران مسلمانان شكل گرفت و آن هنگام كه امّت از دعوت و حركت باز ايستاد، جمود فكري و انحطاط عملي دامنگير مسلمانان شدسنة النشر : 1964م / 1384هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 302.7 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة سخنی با اهل دعوت

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل سخنی با اهل دعوت
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبد الله الخاطر - Abdullah al Khatear

كتب عبد الله الخاطر ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ مداخل الشيطان على الصالحين ❝ ❞ الالتزام بالإسلام مراحل وعقبات ❝ ❞ الحزن والاكتئاب على ضوء ال والسنة ❝ ❞ سخنی با اهل دعوت ❝ ❞ راه های نفوذ شیطان بر صالحان ❝ ❞ Satan and His Ways of Approaching the Believers ❝ ❞ چگونگی ارتباط و رفتار با مردم ❝ ❱. المزيد..

كتب عبد الله الخاطر