❞ كتاب اسلام و نژاد پرستی ❝  ⏤ عبدالعزیز قاره

❞ كتاب اسلام و نژاد پرستی ❝ ⏤ عبدالعزیز قاره

دیدگاه اسلام را در مورد نژادپرستی و برتری نژادی یا خانوادگی شرح داده و مسلمانان را به اتفاق و وحدت کلمه دعوت می‌کن دنیای جدید با معیارهای غیر اخلاقی و صرفاً مادیگرایانه، بشر را به سویی سوق داده که ارزش‌های اخلاقی و اعتقادی جای خود را به برتری‌هایِ قومی و ملیتی داده است و همین امر، موجب جدایی و اختلاف مسلمانان در بسیاری از مناطق شده است. نویسنده در این اثر می‌کوشد تا با بهره‌گیری از آیات الكتبانی قرآن و کلام گهربار پیامبر و سخنان صحابه کرام معیارهای حقیقی ارزش و شأن انسانی را یادآوری کند و الگوی اصیل ارزش‌های اسلامی را در وجدان مسلمانان بیدار ساز وی در فصل نخست، آیات متعددی از قرآن را درباره شیوه مبارزه با نژادپرستی نقل و شرح می‌کن در فصل بعد، سخنان پیامبر رحمت و مهربانی – محمد مصطفی صلي الله علیه وسلم را در مورد ملیت‌گرایی و مذّمت آن، روایت می‌کن در ادامه، ویژگی‌های امت اسلام و علت وجوبِ اتحاد و یکپارچگی آنان را توضیح داده و در پایان، نتایج و مفاسد نژادپرستی و غرور ملی و نَسَبی را برمی‌شمار
عبدالعزیز قاره - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ اسلام و نژاد پرستی ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
اسلام و نژاد پرستی

دیدگاه اسلام را در مورد نژادپرستی و برتری نژادی یا خانوادگی شرح داده و مسلمانان را به اتفاق و وحدت کلمه دعوت می‌کن دنیای جدید با معیارهای غیر اخلاقی و صرفاً مادیگرایانه، بشر را به سویی سوق داده که ارزش‌های اخلاقی و اعتقادی جای خود را به برتری‌هایِ قومی و ملیتی داده است و همین امر، موجب جدایی و اختلاف مسلمانان در بسیاری از مناطق شده است. نویسنده در این اثر می‌کوشد تا با بهره‌گیری از آیات الكتبانی قرآن و کلام گهربار پیامبر و سخنان صحابه کرام معیارهای حقیقی ارزش و شأن انسانی را یادآوری کند و الگوی اصیل ارزش‌های اسلامی را در وجدان مسلمانان بیدار ساز وی در فصل نخست، آیات متعددی از قرآن را درباره شیوه مبارزه با نژادپرستی نقل و شرح می‌کن در فصل بعد، سخنان پیامبر رحمت و مهربانی – محمد مصطفی صلي الله علیه وسلم را در مورد ملیت‌گرایی و مذّمت آن، روایت می‌کن در ادامه، ویژگی‌های امت اسلام و علت وجوبِ اتحاد و یکپارچگی آنان را توضیح داده و در پایان، نتایج و مفاسد نژادپرستی و غرور ملی و نَسَبی را برمی‌شمار . المزيد..

تعليقات القرّاء:

مقدمه ي مترجم ..........................................................................................................7
مقدمه ي مؤلف .........................................................................................................10
فصل اول: قرآن كريم چطور نژاد پرستي را معالجه مينمايد؟ .......................14
معجز ه هاي خداوند در آفرينش بندگان :................................................................ 14 ..
چه كسي گرامي و بزرگوار در نزد خداوند است؟ ...................................................15
ابليس اولين نژاد پرستي بود از كه اوامر خداوند زد باز سر وادعاي برتري نمود . .......16
زندگي عرب از قبل اسلام............................................................................................26
بعضي از عادات نژاد پرستان در مورد و نام نسب اجداد شان.........................................28
نژاد پرستي يهوديان و ادعاي بر شان اينكه پسران اند خدا .............................................30
آغوش اسلام برا ي باز همه است...................................................................................39
مؤمنان از عصرآدم تا روز رستاخيز يك امت اند ....................................................43
قصه ابراهيم و پسرش اسماعيل عليهما السلام ................................................................49
مسلمانان با چه كساني بايد دوستي نمايند ................................................................ 66 .....
مسلمانان خويشاوندان كافر خود به را قتل رسانيدند ......................................................70
نژاد پرستي ي اهمتا گزيدن با خداوند .........................................................................71
قران كريم افتخار و خود پسندي را باكفرپيوست و مرتبط مي داند ..............................75
خود پسندي، ابوجهل از را پذيرفتن اسلام باز داشت .....................................................77
عكرمه  پسر ابو جهل از پدر مشركش حكايت مي كند .............................................79
قصة ابو لهب مشرك ................................................................................................ 81 ....
روابط و پيوندها ميان خويشاوندان در روز قيامت ..........................................................83
اي رسول به! خدا من اجازه بده تا دي پدر منافقم را بكشم !............................................84
چگونه يم توان بر مليت پرستي نفرت انگيزموفق گرديد ! ...............................................87

4 اسلام و نژادپرستي
پرهيزگاران دوستان پيامبر  در روزرستاخيز خواهند بود..............................................88
دسيسه و آشوب افگني يهود انيم اصحاب پيامبر .......................................................89
فصل دوم : سردار عالميان حضرت محمد  در مورد مليت گرائي ميفرمايند
93..................................................................................................................................
مجموعة از احاديث گرانبهاي پيامبر  در مورد مليت پرستي .......................................94
توص ةي عمرفاروق  از قبل وفاتش ........................................................................... 102
اميرالمؤمنين عمر امرنمود تاگردن قوم پرستان دم از شمشيركشيده شود................. 103
توصية عمر به سرلشكرش سعد بن أبي وقاص  ................................................... 104
اولين دستوريكه پيامبر  آنرا براي امت اسلامي قرار گذاشتند ................................ ...105
فصل سوم : امت اسلامي ...................................................................................... 107
گژهيو ي يها امت اسلامي .......................................................................................... 107
سعد بن و ابي قاص مادر خود را قرباني عقيده مينمايد ........................................... 109
مهاجرين و انصار پيمان برادري را باهم بستند ............................................................. 111
مسلمان و كافر از يكديگرميراث نمي برند ................................................................ .111
نمونه از يا برادر خواندگي ديني ............................................................................... 112
اصحاب كرام  از قبايل و نژاد هاي مختلف بودند .................................................... 112
برادري عقيده بلند تر وقوي از تر برادري خون و نسب اس ت....................................... 113
محيصه بن مسعود برادرمشركش را تهديد به مرگ مينمايد ................................ ...114
ام حبيبهبپدرش از را نشستن بر بستر رسول االله  باز مي دارد............................. 115
موفقيت ياران پيامبر اسلام در آزمون بزرگ خداوند  ......................................... 116
دشمني با مسلمان برابرباكفراست .............................................................................. 116
تكفيرنمودن مسلمان حرام است................................................................................. 117
تهيدسي مهاجرين و جان نثاري انصار با آنها............................................................... 118
نقش مليت گراها درتباه پا و ي رچه شدن امت اسلامي ................................................ 119

فهرست مطالب 5
فروتني پيامبربزرگ اسلام با اعراب خشك مزاج ................................................... 122
فصل چهارم : نتائج نژاد پرستي ( تجاوز ، كشتار، ويراني و برباد )ي ............ 124
خداوند  درمورد كشتن مسلمان چه فرموده است؟ ................................................. 126
هدف مسلمان برتري كلمة توحيد است ...................................................................... 132
كسيكه عليه مسلماني سلاح بردارد از من نيست .......................................................... 134
طاعت خداوند وپيامبرش مقدم بر زيچ همه است ................................................ 134
ارزش واهميت مسلمان نزد حكومت اسلامي .............................................................. 138
حرمت مسلمان بزرگترازحرمت كعبة شريفه است...................................................... 140
چه زماني خون مسلمان حلال شمرده ميشود؟ ........................................................... 140

 


 دیدگاه اسلام را در مورد نژادپرستی و برتری نژادی یا خانوادگی شرح داده و مسلمانان را به اتفاق و وحدت کلمه دعوت می‌کن دنیای جدید با معیارهای غیر اخلاقی و صرفاً مادیگرایانه، بشر را به سویی سوق داده که ارزش‌های اخلاقی و اعتقادی جای خود را به برتری‌هایِ قومی و ملیتی داده است و همین امر، موجب جدایی و اختلاف مسلمانان در بسیاری از مناطق شده است. نویسنده در این اثر می‌کوشد تا با بهره‌گیری از آیات الكتبانی قرآن و کلام گهربار پیامبر و سخنان صحابه کرام معیارهای حقیقی ارزش و شأن انسانی را یادآوری کند و الگوی اصیل ارزش‌های اسلامی را در وجدان مسلمانان بیدار ساز وی در فصل نخست، آیات متعددی از قرآن را درباره شیوه مبارزه با نژادپرستی نقل و شرح می‌کن در فصل بعد، سخنان پیامبر رحمت و مهربانی – محمد مصطفی صلي الله علیه وسلم را در مورد ملیت‌گرایی و مذّمت آن، روایت می‌کن در ادامه، ویژگی‌های امت اسلام و علت وجوبِ اتحاد و یکپارچگی آنان را توضیح داده و در پایان، نتایج و مفاسد نژادپرستی و غرور ملی و نَسَبی را برمی‌شمارحجم الكتاب عند التحميل : 1.7 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة اسلام و نژاد پرستی

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل اسلام و نژاد پرستی
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبدالعزیز قاره - ABDALAZیZ QARH

كتب عبدالعزیز قاره ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ اسلام و نژاد پرستی ❝ ❱. المزيد..

كتب عبدالعزیز قاره