❞ كتاب خلفای راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی ❝  ⏤ فریدون سپهری

❞ كتاب خلفای راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی ❝ ⏤ فریدون سپهری

در مقدمه این کتاب می خوانیم: در سال 1380 بود که در کلاسهای نثر و شعر کلاسیک فارسی مرتب با پرسشی گنگ در اذهان دانشجویان مواجه میشدم که آیا همهی دانشمندان و ادیبان و صاحب قلمان ایران زمین از اهل سنت بودهاند؟ و چرا با آمدن صفویت در ایران خشکسالی فرهنگی صورت گرفته؟! البته بنا به روش تدریسی که برای خود اختیار کرده بودم دانشجویان را مکلف مینمودم تا خود پس از بحث و بررسی جواب را دریابن این پژوهشهای دانشجویان باعث شد پرده از خیانتهای بسیار ننگی برداشته شود؛ چه بسا برخی در پاورقیهای تحقیقاتشان بر کتابهای قدیم سعی کرده بودند بسیاری از شاعران و ادیبان و علما و دانشوران فارسی زبان را شیعه جلوه دهن و چه بسا برخی ابیاتی و یا متونی از کتابها را که با طبع آنها سازگاری نداشته از باب تعصب و تنگ نظری حذف نموده بودن و چه بسا برخی ابیاتی رکیک و زشت و یا جملاتی در نهایت فقر و افلاس بلاغت به کتابهایی که آیت ادب و بلاغتند افزوده بودند تا نشان دهند که این شاعر، یا آن نویسنده و دانشمند شیعه مذهب بوده است!!.. و چه بسا محققانی که کلمه ”رافضی” ـ شیعه ـ را در پاورقی به زیدیان یمن ! شرح دادهان از آن روز جمع آوری کتابی در این باب ذهن مرا بخود مشغول داشته بو ولی از آنجا که میدانستم چنین مولودی اگر چه بدنیا آید نمیتواند در سایه نظام چاپ و نشر کتاب در کشور عزیزمان چهرهی تابان خورشید را ببیند این شور و حماس من گل نمیانداخت! تا اینکه نام کتاب ”خلفای راشدین در نظم و نثر فارسی” گوشهایم را نوازش دا و هنگامی که فهمیدم کتاب در یک جلد متوسط است دهانم از حیرت واماند که چگونه گردآورندهی کتاب توانسته بحری بی ساحل را در کوزهای ناچیز جای دهد؟! کتاب در حقیقت زحمتی است قابل ارج ولی نه برای همیشه. بلکه تنها پله یا پیکانی است که اول راه را نشانه میرو‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
فریدون سپهری - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ خلفای راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
خلفای راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی

در مقدمه این کتاب می خوانیم: در سال 1380 بود که در کلاسهای نثر و شعر کلاسیک فارسی مرتب با پرسشی گنگ در اذهان دانشجویان مواجه میشدم که آیا همهی دانشمندان و ادیبان و صاحب قلمان ایران زمین از اهل سنت بودهاند؟ و چرا با آمدن صفویت در ایران خشکسالی فرهنگی صورت گرفته؟! البته بنا به روش تدریسی که برای خود اختیار کرده بودم دانشجویان را مکلف مینمودم تا خود پس از بحث و بررسی جواب را دریابن این پژوهشهای دانشجویان باعث شد پرده از خیانتهای بسیار ننگی برداشته شود؛ چه بسا برخی در پاورقیهای تحقیقاتشان بر کتابهای قدیم سعی کرده بودند بسیاری از شاعران و ادیبان و علما و دانشوران فارسی زبان را شیعه جلوه دهن و چه بسا برخی ابیاتی و یا متونی از کتابها را که با طبع آنها سازگاری نداشته از باب تعصب و تنگ نظری حذف نموده بودن و چه بسا برخی ابیاتی رکیک و زشت و یا جملاتی در نهایت فقر و افلاس بلاغت به کتابهایی که آیت ادب و بلاغتند افزوده بودند تا نشان دهند که این شاعر، یا آن نویسنده و دانشمند شیعه مذهب بوده است!!.. و چه بسا محققانی که کلمه ”رافضی” ـ شیعه ـ را در پاورقی به زیدیان یمن ! شرح دادهان از آن روز جمع آوری کتابی در این باب ذهن مرا بخود مشغول داشته بو ولی از آنجا که میدانستم چنین مولودی اگر چه بدنیا آید نمیتواند در سایه نظام چاپ و نشر کتاب در کشور عزیزمان چهرهی تابان خورشید را ببیند این شور و حماس من گل نمیانداخت! تا اینکه نام کتاب ”خلفای راشدین در نظم و نثر فارسی” گوشهایم را نوازش دا و هنگامی که فهمیدم کتاب در یک جلد متوسط است دهانم از حیرت واماند که چگونه گردآورندهی کتاب توانسته بحری بی ساحل را در کوزهای ناچیز جای دهد؟! کتاب در حقیقت زحمتی است قابل ارج ولی نه برای همیشه. بلکه تنها پله یا پیکانی است که اول راه را نشانه میرو‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ . المزيد..

تعليقات القرّاء:

روزنه................................................................................................................71
پیشگفتار............................................................................................................17
فصل اول.............................................................................................. 93
الف: محمّد بن جریر طبری )112،112- 073 هـ ق(............................................27
1 -سفر پیامبرص در کودکی به شام......................................................................11
2 -اسالم ابوبکر صدّیقس.......................................................................................12
3-آوردن اسیران بدر................................................................................................13
1-اقامه نماز به امامت ابوبکر هنگام مرض الموت پیامبرص.................................11
5 -خطبۀ ابوبکر به هنگام خالفت...........................................................................15
6 -خطبۀ ابوبکر در برابر جیش اُسامه......................................................................15
7 -وصیّت ابوبکر به هنگام مرگ.............................................................................16
8 -تقسیم غنائم و اخماس در خالفت عُمَر........................................................17
9 -خبر پیروزی سپاه ساریه در ایران.......................................................................18
11 -رفتن عمربن خطاب همراه با غالمش به شام..................................................18
11 -ذکر سیرت عمر...........................................................................................19
12 -عثمان بن عفان و ابو ذرغفاری........................................................................51
13 -سیره علی بن ابی طالب س.............................................................................51
51................................................................................................. علی اسالم- 11
15 -کُنیۀ بوتراب برای علی............................................................................... 52

2 خلفای راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی
ب: حکیم ابوالقاسم فردوس )013-277 هـ ق(...................................................22
1 -نسبت دادن اعتزال به فردوسی...........................................................................58
2 -اهل تسنن و علی.......................................................................................... 58
3 -بعضی از اشعاری که بر شیعه بودن فردوسی داللت دارند.................................59
1 -فردوسی چه شیعه باشد و چه سنّی، سرایندۀ شاهنامه است..............................59
ج: شیخ ابو اسحق کازرونی )021-214 هـ ق(....................................................47
7 -فصل- در ذکر کرامات خلفاء راشدین...........................................................41
کرامات امیر المؤمنین ابوبکر..............................................................................62
کرامات امیرالمؤمنین عُمَر....................................................................................63
کرامات امیرالمومنین عثمان ................................................................................61
کرامات امیرالمومنین علی....................................................................................61
د- ابوسعید ابوالخیر )021-223 هـ(...................................................................43
1-شریعت، طریقت، حقیقت...................................................................................69
2 -سوال عمر بن خطاب از کعب االحبار...............................................................71
3-جریان سفیر روم و عمر بن خطابس................................................................71
1 -مسئولیت مسلمان در برابر اوامر و نواهی الهی...................................................72
5 -دانش و بصیرت علی ....................................................................................72
6 -توجه نکردن عمر بن خطاب  به شوکت ظاهری خالفت.............................73
هـ ابوالقاسم قُشَیری )084 ،014 - 242.............................................................)12
ابوبکر صدّیقس................................................................................................12
1 -ورع از دیدگاه ابوبکرس.....................................................................................75
2 -استقامت و پایداری از نظر ابوبکرس.................................................................75
3 -آمدن عثمان بن عفان به خدمت پیامبر ص.......................................................76
1 -ابوبکر صدّیق، یار غار........................................................................................77

خلفای راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی 3
عُمَر بن خطّاب.............................................................................................11
1 -راه رفتن عمر س................................................................................................77
2 -فروتنی عمرس...................................................................................................77
3 -صبر عمرس........................................................................................................78
1 -کلید بهشت؛ دوستی با بینوایان است.................................................................78
5 -بانگ برآوردن عمر به هنگام خطبه نماز جمعه..................................................79
عثمان بن عفّان..............................................................................................13
1 -روایت أنس بن مالک در شأن عثمانس.............................................................79
2 -دیدن مالک بن انس در خواب...........................................................................81
3 -احترام عثمان بن عفان نزد پیامبرص.................................................................81
علی بن ابی طالب..........................................................................................83
1 -سادات مردمان اندر دنیا جوانمردانند .................................................................81
2 -شکر و صبر علی................................................................................................81
3 -بخشش و جوانمردی علی ............................................................................81
1 -جود و سخای علی .......................................................................................81
5 -بهشت، مشتاق علی است...................................................................................81
6 -ادراک و بینش معنوی علی ...........................................................................82
7 -پند دادن علی در خواب به بشر بن الحارث......................................................82
و- ابوالحسن علی بن عثمان بن ابی علی الجالبی الهجویری الغزنوی)242.........)80
ابوبکر صدّیق....................................................................................................80
1 -ابوبکر صدیق امام اهل طریقت..........................................................................83
2 -امام هجویری، ابوبکر را چنین میستاید.............................................................81
3 -مناجات ابوبکرس...............................................................................................81

4 خلفای راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی
1 -در زمینۀ خطبۀ خالفت صدیق چنین میگوید...................................................85
5 -خواب نوفل بن حیّان.........................................................................................86
86.............................................................................................. ابوبکر بخشش- 6
7 -آهسته نماز خواندن ابوبکر ...........................................................................87
عمر بن خطّاب..............................................................................................81
1 -ساده زیستن و دادگری عمرس..........................................................................87
2 -حق بر زبان عمر جاری می شود........................................................................87
3 -خلوت گزیدن عمر بن خطاب .....................................................................88
1 -امام حسین و عمر..............................................................................................88
5 -شیطان اسیر عمر است.......................................................................................89
6 -ازدواج عُمَر با »أمّ کلثوم« دختر »علی بن ابی طالب«.......................................89
7 -چگونگی مسلمان شدن عمر بن خطّاب س.......................................................91
8 -عمر و وفات پیامبرص.....................................................................................91
عثمان بن عفّان..............................................................................................37
1 -منقبت عثمان بن عفان.................................................................................. 91
2 -حسن بن علی نزد خلیفه میرود...................................................................92
علی بن ابی طالب..........................................................................................30
1 -علی، اسداهلل، حیدر کرّار و اسوه فضیلت...........................................................93
2 -توصیه علی به یکی از مسلمانان.........................................................................93
3 -علی، دل شناس و مُوحّد کامل...........................................................................91
1 -عرفان علی.........................................................................................................91
5 -نماز علی............................................................................................................91
6 -علی، جواد امّت و کریم تاریخ عمل است.........................................................95

 

 در مقدمه این کتاب می خوانیم: در سال 1380 بود که در کلاسهای نثر و شعر کلاسیک فارسی مرتب با پرسشی گنگ در اذهان دانشجویان مواجه میشدم که آیا همهی دانشمندان و ادیبان و صاحب قلمان ایران زمین از اهل سنت بودهاند؟ و چرا با آمدن صفویت در ایران خشکسالی فرهنگی صورت گرفته؟! البته بنا به روش تدریسی که برای خود اختیار کرده بودم دانشجویان را مکلف مینمودم تا خود پس از بحث و بررسی جواب را دریابن این پژوهشهای دانشجویان باعث شد پرده از خیانتهای بسیار ننگی برداشته شود؛ چه بسا برخی در پاورقیهای تحقیقاتشان بر کتابهای قدیم سعی کرده بودند بسیاری از شاعران و ادیبان و علما و دانشوران فارسی زبان را شیعه جلوه دهن و چه بسا برخی ابیاتی و یا متونی از کتابها را که با طبع آنها سازگاری نداشته از باب تعصب و تنگ نظری حذف نموده بودن و چه بسا برخی ابیاتی رکیک و زشت و یا جملاتی در نهایت فقر و افلاس بلاغت به کتابهایی که آیت ادب و بلاغتند افزوده بودند تا نشان دهند که این شاعر، یا آن نویسنده و دانشمند شیعه مذهب بوده است!!.. و چه بسا محققانی که کلمه ”رافضی” ـ شیعه ـ را در پاورقی به زیدیان یمن ! شرح دادهان از آن روز جمع آوری کتابی در این باب ذهن مرا بخود مشغول داشته بو ولی از آنجا که میدانستم چنین مولودی اگر چه بدنیا آید نمیتواند در سایه نظام چاپ و نشر کتاب در کشور عزیزمان چهرهی تابان خورشید را ببیند این شور و حماس من گل نمیانداخت! تا اینکه نام کتاب ”خلفای راشدین در نظم و نثر فارسی” گوشهایم را نوازش دا و هنگامی که فهمیدم کتاب در یک جلد متوسط است دهانم از حیرت واماند که چگونه گردآورندهی کتاب توانسته بحری بی ساحل را در کوزهای ناچیز جای دهد؟! کتاب در حقیقت زحمتی است قابل ارج ولی نه برای همیشه. بلکه تنها پله یا پیکانی است که اول راه را نشانه میرو‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬حجم الكتاب عند التحميل : 2.3 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة خلفای راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل خلفای راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
فریدون سپهری - FRیDON SپHRی

كتب فریدون سپهری ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ خلفای راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی ❝ ❱. المزيد..

كتب فریدون سپهری
قراءة و تحميل الكتبكتابة على تورتة الخطوبةكتب السياسة والقانونالكتابة عالصورزخرفة توبيكاتكتب الطبخ و المطبخ و الديكورحروف توبيكات مزخرفة بالعربيحكم قصيرةمعاني الأسماءكتب للأطفال مكتبة الطفلالقرآن الكريمكتابة على تورتة الزفافالمساعدة بالعربيأسمك عالتورتهكتب اسلاميةتورتة عيد ميلادكورسات اونلاينمعاني الأسماءالكتب العامة زخرفة أسامي و أسماء و حروف..كورسات مجانيةمعنى اسمكتب الأدبكتب الروايات والقصصFacebook Text Artحكمةشخصيات هامة مشهورةكتب التاريختورتة عيد الميلادSwitzerland United Kingdom United States of Americaبرمجة المواقعكتب قصص و رواياتكتابة أسماء عالصوركتب القانون والعلوم السياسيةخدماتزخرفة الأسماءالتنمية البشريةكتابة على تورتة مناسبات وأعيادOnline يوتيوبكتب تعلم اللغاتالطب النبوياقتباسات ملخصات كتباصنع بنفسك