❞ كتاب علوم قرآن ❝  ⏤ عبدالکریم محمدى

❞ كتاب علوم قرآن ❝ ⏤ عبدالکریم محمدىعلوم جمع علم است و مقصود از آن در اينجا علومي است كه از جوانب مختلف از
جمله درك معنا و حفظ از تحريف، به قرآن خدمت ميكند و ميتواند شامل علوم زير
باشد: 1 -ناسخ و منسوخ 2 -محكم و متشابه 3 -اسباب نزول 4 -غريب قرآن 5 -
اعراب قرآن 6 -تجويد و قرائت 7 -تفسير.
مهمترين كتابهايي كه تا به حال در رشتهي علوم قرآن نوشته شده عبارتند از :
(البرهان في علوم القرآن) زركشي، (الاتقان في علوم القرآن) تأليف : جلالالدين سيوطي
و از كتب جديد، (مباحث في علوم القرآن) تأليف : دكتر مناع خليل القطان و (مباحث
في علوم القرآن) نوشتهي دكتر صبحي الصالح.

علوم جمع علم است و مقصود از آن در اینجا علومی است که از جوانب مختلف از جمله درک معنا و حفظ از تحریف، به قرآن خدمت می‌کند و می‌تواند شامل علوم زیر باشد: 1 ناسخ و منسوخ 2 محکم و متشابه 3 اسباب نزول 4 غریب قرآن 5 اعراب قرآن 6 تجوید و قرائت 7 تفسیر.
عبدالکریم محمدى - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ علوم قرآن ❝ ❞ مبانی فقه ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
علوم قرآنعلوم جمع علم است و مقصود از آن در اينجا علومي است كه از جوانب مختلف از
جمله درك معنا و حفظ از تحريف، به قرآن خدمت ميكند و ميتواند شامل علوم زير
باشد: 1 -ناسخ و منسوخ 2 -محكم و متشابه 3 -اسباب نزول 4 -غريب قرآن 5 -
اعراب قرآن 6 -تجويد و قرائت 7 -تفسير.
مهمترين كتابهايي كه تا به حال در رشتهي علوم قرآن نوشته شده عبارتند از :
(البرهان في علوم القرآن) زركشي، (الاتقان في علوم القرآن) تأليف : جلالالدين سيوطي
و از كتب جديد، (مباحث في علوم القرآن) تأليف : دكتر مناع خليل القطان و (مباحث
في علوم القرآن) نوشتهي دكتر صبحي الصالح.

علوم جمع علم است و مقصود از آن در اینجا علومی است که از جوانب مختلف از جمله درک معنا و حفظ از تحریف، به قرآن خدمت می‌کند و می‌تواند شامل علوم زیر باشد: 1 ناسخ و منسوخ 2 محکم و متشابه 3 اسباب نزول 4 غریب قرآن 5 اعراب قرآن 6 تجوید و قرائت 7 تفسیر. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

علوم قرآن........................................................................................................................6
قرآن.................................................................................................................................7
تعريف قرآن ....................................................................................................................8
اسماء و صفات قرآن .....................................................................................................10
فرق بين قرآن و احاديث قدسي و احاديث نبوي..........................................................11
فرق بين احاديث قدسي و احاديث نبوي......................................................................11
وحي..............................................................................................................................12
چگونگي وحي خدا به فرشتگان ...................................................................................13
انواع ارتباط خدا با پيغمبران..........................................................................................14
منكران وحي و پاسخ به آنها..........................................................................................17
نظريه متكلمان دربارهي قرآن ........................................................................................22
مكي و مدني..................................................................................................................22
ويژگيهاي سورههاي مكي و مدني.................................................................................23
نزول اولين و آخرين آيات قرآن ...................................................................................25
ترتيب نزول آيات از نظر موضوعي...............................................................................29
اسباب نزول...................................................................................................................34
تعريف سبب .................................................................................................................36
صيغههاي سبب نزول ....................................................................................................38
تعدد روايات در سبب نزول..........................................................................................39
فوائد سبب نزول ...........................................................................................................40

علوم قرآن 3
اعتبار به عموم لفظ است نه بخصوص سبب ................................................................41
مناسبت بين آيات و سورهها .........................................................................................44
فوائد مناسبت.................................................................................................................46
نمونههايي از وجوه مناسبت بين آيات..........................................................................47
نزول قرآن......................................................................................................................49
نزول منجم(تدريجي) قرآن............................................................................................50
حكمت نزول منجم قرآن ..............................................................................................51
گردآوري قرآن...............................................................................................................52
1 -در عهد رسولاالله..................................................................................................53
2 -گردآوري قرآن در عهد ابوبكر صديق................................................................ 54
3 -گردآوري قرآن در عهد حضرت عثمان.............................................................. 55
تعداد نسخههايي كه در زمان حضرت عثمان تهيه شد..................................................56
شبهات ملحدان در مورد قرآن و رد آنها........................................................................57
ترتيب آيات و سورههاي قرآن ......................................................................................61
رسمالخط عثماني ..........................................................................................................62
تحسين رسمالخط عثماني .............................................................................................63
نزول قرآن بر هفت حرف .............................................................................................64
قرائت و قراء .................................................................................................................68
آداب تلاوت قرآن .........................................................................................................71
حكم تعلم قرآن و گرفتن اجرت در تعليم آن ...............................................................73
تفسير و مفسرين ...........................................................................................................76
تفسير در زمان پيامبر و صحابهي كرام ..........................................................................77

4 علوم قرآن
تفسير در زمان تابعين....................................................................................................78
تفسير پس از زمان تابعين..............................................................................................71
قواعدي كه مفسر بدان احتياج دارد...............................................................................79
80...................................................................................................................... ضمائر- 1
هدف از وضع ضمير .....................................................................................................80
مرجع ضمير...................................................................................................................81
انواع مراجع ضمير غايب...............................................................................................83
2 -تعريف و تنكير ........................................................................................................89
تكرار اسم......................................................................................................................95
3 -افراد و جمع.............................................................................................................97
4 -مقابله جمع را جمع يا جمع با مفرد......................................................................101
5 -الفاظي كه به ظاهر مترادفند ولي در حقيقت چنين نيست.....................................104
6 -سؤال و جواب.......................................................................................................107
7 -فرق بين جملهاي اسميه و جملهي فعليه...............................................................111
111.....................................................................................................................عطف- 8
9 -نكات متفرق ديگر ................................................................................................ .113
محكم و متشابه............................................................................................................118
حكمتهاي نزول آيات متشابه.......................................................................................123
اعجاز قرآن ..................................................................................................................124
تعريف معجزه .............................................................................................................125
وجوه اعجاز قرآن........................................................................................................126
اولا اعجاز لغوي..........................................................................................................126

علوم قرآن 5
ثانيا : اعجاز علمي .......................................................................................................129
ثالثا : اعجاز قانونگذاري.............................................................................................134
امثال قرآن....................................................................................................................135
تعريف مثل..................................................................................................................138
انواع مثلهاي قرآني ......................................................................................................138
اولاً مثلهاي مصرحه...................................................................................................138
ثانياً امثال كامنه............................................................................................................139

 

علوم جمع علم است و مقصود از آن در اينجا علومي است كه از جوانب مختلف از
جمله درك معنا و حفظ از تحريف، به قرآن خدمت ميكند و ميتواند شامل علوم زير
باشد: 1 -ناسخ و منسوخ 2 -محكم و متشابه 3 -اسباب نزول 4 -غريب قرآن 5 -
اعراب قرآن 6 -تجويد و قرائت 7 -تفسير.
مهمترين كتابهايي كه تا به حال در رشتهي علوم قرآن نوشته شده عبارتند از :
(البرهان في علوم القرآن) زركشي، (الاتقان في علوم القرآن) تأليف : جلالالدين سيوطي
و از كتب جديد، (مباحث في علوم القرآن) تأليف : دكتر مناع خليل القطان و (مباحث
في علوم القرآن) نوشتهي دكتر صبحي الصالح.

 

 

 

 

 علوم جمع علم است و مقصود از آن در اینجا علومی است که از جوانب مختلف از جمله درک معنا و حفظ از تحریف، به قرآن خدمت می‌کند و می‌تواند شامل علوم زیر باشد: 1 ناسخ و منسوخ 2 محکم و متشابه 3 اسباب نزول 4 غریب قرآن 5 اعراب قرآن 6 تجوید و قرائت 7 تفسیر.حجم الكتاب عند التحميل : 868.4 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة علوم قرآن

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل علوم قرآن
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبدالکریم محمدى - Abdulkarim Mohammadiی

كتب عبدالکریم محمدى ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ علوم قرآن ❝ ❞ مبانی فقه ❝ ❱. المزيد..

كتب عبدالکریم محمدى