❞ كتاب سيرى در جهان تشیع كشف اسرار پنهان حوزه zwnj هاي علميه ❝  ⏤ طه حامد الدلیمی

❞ كتاب سيرى در جهان تشیع كشف اسرار پنهان حوزه zwnj هاي علميه ❝ ⏤ طه حامد الدلیمی


بررسی انتقادی عقاید شیعه امامیه و علمای آن و مقایسه آن با تعالیم ناب و اصیل اسلامی است. نویسنده در تلاش است تا با عیان‌کردن گوشه‌هایی از تفکرات خرافی و نابخردانه شیعه و تأثیر آن در جامعه شیعی، چگونگی انحراف آن را از آموزه‌های دینی اسلام بیان نمای وی بحث را با شرح مَشی زندگی رسول گرامی اسلام و اهل بیتش آغاز کرده و گفتار ایشان را پیرامون مسایل گوناگون اجتماعی و زندگی مسلمانان نقل می‌نماید و نشان می‌دهد که چگونه این بزرگواران بدون هیچ آلایش و به دور از دنیا دوستی، زندگانی ساده و محقرانه‌ای داشتن او سپس این روش زندگی را با حیات سراسر زر و زور و تزویرِ روحانیون شیعه به ویژه در عصر حاضر مقایسه می‌کن فصل دوم کتاب، درباره انحرافات شیعه در زمینه نماز و احکام مرتبط با آن است؛ از جمله به بدعت‌هایی اشاره می‌کند که علمای شیعه در زمینه اوقات نماز، وضو، نماز جمعه، نماز جماعت، نمازهای عید فطر و قربان، قیام رمضان، نوافل، قرائت، نماز میت، خرید و فروش نماز و جایگاه سجده در نزد شیعیان در مذهب خود وارد کرده‌ان فصل سوم به نحوه برخورد شیعیان با روزه رمضان، احکام حج و راه‌های فرار از آن و کژی‌های آنان در این زمینه اختصاص دار در فصل بعد، نظر شیعه درباره وجوبِ زکات و علت پرداخت خمس به علما، و احکام ربا مورد ریزبینی و نکته‌سنجی مؤلف قرار می‌گیرن فصل پایانی کتاب، به نکاح از منظر شیعه پرداخته و به بیان بی‌عفتی‌ها و رذایل و مصائبی می‌پردازد که در نتیجه مُتعه، گریبانگیر جوامعِ شیعی شده است. احکام شیعه در مورد روابط زناشویی، شیوه خلوت‌گزینی با زنان و عجائب و غرائب رساله‌های عملیه شیعه، از دیگر موضوعات این بخش است.
طه حامد الدلیمی - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ سيرى در جهان تشیع كشف اسرار پنهان حوزه zwnj هاي علميه ❝ ❞ افسانه مذهب جعفری ❝ ❞ تلاش های نافرجام برای اثبات امامت از آیه ولایت ❝ ❞ استدلال های باطل شیعه از قرآن و بیان بطلان آن ❝ ❞ زیارت قبراز دیدگاه قرآن ❝ ❞ آيه ى تطهير و ارتباط آن با عصمت ائمه ❝ ❞ روش قرآن در اثبات اصول ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الملك فهد الوطنية ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
سيرى در جهان تشیع كشف اسرار پنهان حوزه zwnj هاي علميه

2008م - 1446هـ

بررسی انتقادی عقاید شیعه امامیه و علمای آن و مقایسه آن با تعالیم ناب و اصیل اسلامی است. نویسنده در تلاش است تا با عیان‌کردن گوشه‌هایی از تفکرات خرافی و نابخردانه شیعه و تأثیر آن در جامعه شیعی، چگونگی انحراف آن را از آموزه‌های دینی اسلام بیان نمای وی بحث را با شرح مَشی زندگی رسول گرامی اسلام و اهل بیتش آغاز کرده و گفتار ایشان را پیرامون مسایل گوناگون اجتماعی و زندگی مسلمانان نقل می‌نماید و نشان می‌دهد که چگونه این بزرگواران بدون هیچ آلایش و به دور از دنیا دوستی، زندگانی ساده و محقرانه‌ای داشتن او سپس این روش زندگی را با حیات سراسر زر و زور و تزویرِ روحانیون شیعه به ویژه در عصر حاضر مقایسه می‌کن فصل دوم کتاب، درباره انحرافات شیعه در زمینه نماز و احکام مرتبط با آن است؛ از جمله به بدعت‌هایی اشاره می‌کند که علمای شیعه در زمینه اوقات نماز، وضو، نماز جمعه، نماز جماعت، نمازهای عید فطر و قربان، قیام رمضان، نوافل، قرائت، نماز میت، خرید و فروش نماز و جایگاه سجده در نزد شیعیان در مذهب خود وارد کرده‌ان فصل سوم به نحوه برخورد شیعیان با روزه رمضان، احکام حج و راه‌های فرار از آن و کژی‌های آنان در این زمینه اختصاص دار در فصل بعد، نظر شیعه درباره وجوبِ زکات و علت پرداخت خمس به علما، و احکام ربا مورد ریزبینی و نکته‌سنجی مؤلف قرار می‌گیرن فصل پایانی کتاب، به نکاح از منظر شیعه پرداخته و به بیان بی‌عفتی‌ها و رذایل و مصائبی می‌پردازد که در نتیجه مُتعه، گریبانگیر جوامعِ شیعی شده است. احکام شیعه در مورد روابط زناشویی، شیوه خلوت‌گزینی با زنان و عجائب و غرائب رساله‌های عملیه شیعه، از دیگر موضوعات این بخش است. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

 فهرست ........................................................................................................................ 1
چرا اين را كتاب ؟ نوشتم ............................................................................................. 7
حقيقت تلخ.................................................................................................................. 9
آرامگاهها و مراجع ....................................................................................................... 9
راه حل ؟ چيست .........................................................................................................10
باب اول : روش اهل بيت... و تئوري تطبيق...................................................13
فصل : اول پيامبر (  و) ( ائمه ) ‡ سيره عطرآگين حضرت ( رسول  )
محمد ( ) سرور زاهدان ..............................................................................14
در گامي مسير پدر و پيشواي شان  ......................................................................16
امام علي .....................................................................................................................16
بزرگترين ما مصيبت ................................................................................................ 17 ...
گفته كه هايي كردارها را آن تثبيت مينمايد ................................................................18
امام علي بيت را المال جارو ميزدند ! ........................................................................20
توحيد خالص.............................................................................................................20
ما كجا و اين كجا؟ ................................................................................................ 21 .....
ميبخشند و ... نميگيرند ............................................................................................21
از آنان دسترنج خودشان ميخوردند ..........................................................................22
فصل دوم نظام زندگي در اسلام.......................................................................24
اسلام نظامي فراگير و متوازن است............................................................................24
كه نظامي تدين بر وارداتي آن اساس استوار است .....................................................28
باب دوم : روش غير و واقعي عوضي... وضعيت فاسد ................................30
فصل اول : توحيد از تا ايمان اعتياد ................................................................ 31 ...

 
     

   

2
در خدمت مال اندوزي...............................................................................................36
برابر قرار دادن خداوند با پيامبر  و ائمه ! ...................................................36
نگهبان ؟ كيست ...........................................................................................................38
ما نامهاي يعني پرستش غيراالله ....................................................................................39
حور و نذرها ..............................................................................................................40
در مزار ائمه چه اتفاق ميافتد ....................................................................................42
منابع ديني چه ميگويند؟ ...........................................................................................46
در مورد اين مسائل فكر كن.......................................................................................47
ع تناقضي جيب ...........................................................................................................48
به چه نياز داريم..........................................................................................................49
خطاب به نسل هاي جديد ...........................................................................................49
روش حذ ف مخالف...................................................................................................50
فصل دوم : نماز ستون دين................................................................................57
اوقات نماز ..................................................................................................................57
وضوء .........................................................................................................................58
نماز جمعه..................................................................................................................58
نماز جماعت ..............................................................................................................59
نماز عيد......................................................................................................................59
قيام رمضان .................................................................................................................60
نوافل...........................................................................................................................60
قرائت..........................................................................................................................60
نماز مرده ....................................................................................................................61
پول دادن عوض نماز ..................................................................................................61
حسينيه ها ....................................................................................................................61


     

   

3
مساجد ........................................................................................................................62
ذكر و خواندن قرآن................................................................................................ 63 ....
درس هاي و موعظه سخنراني.....................................................................................66
فصل سوم : روزه ي ماه و رمضان حج كعبه........................................................68
روزه ي رمضان............................................................................................................68
عذرهاي شرم آور.......................................................................................................69
بهره جنسي .................................................................................................................70
و زنان مردان ملا ........................................................................................................71
آيا مذهب اهل بيت همين بوده !؟ است ......................................................................71
حج كعبه ....................................................................................................................72
منابع مصيبت..............................................................................................................75
فصل : چهارم و زكات و خمس اموال ...............................................................76
زكات..........................................................................................................................76
خمس.........................................................................................................................77
آيا مي ؟ كه داني ...........................................................................................................80
و عجائب غرائب........................................................................................................81
ثلث اموات.................................................................................................................83
( صدقات حق جد و) موارد بيشمار ديگري..............................................................83
ربا...............................................................................................................................86
چكهاي آمرزش..........................................................................................................88
و بامزه خنده دار..........................................................................................................88
مناسبت به هايي نام خوراكها .......................................................................................88
فصل پنجم : و نكاح همه آنچه كه جائز يا است جايز قرار داده شده است ................91
يب و بند بار ي ............................................................................................................91

 
     

   

4
يا متعه ازدواج موقت ..................................................................................................92
ملاحظه اي مهم ...........................................................................................................97
بي و بند باري اروپايي.................................................................................................99
و بخوان تعجب كن................................................................................................ . 100
فاجعه اي ديگر ......................................................................................................... 102
حلال ! زاده ............................................................................................................... 103
يكي !!؟ فقط ............................................................................................................. 104
اي ! ملت .................................................................................................................. 107
عقلها كجا رفتهاند؟ ! ................................................................................................ . 108
ارتباط زناشويي........................................................................................................ 109
خلوت با گزيني زنان............................................................................................... 111
نذر زن ( براي سيد ) ................................................................................................ . 112
و عجائب و غرائب كم ها يافت ............................................................................... 112
كمرشكن ................................................................................................................. 115
زياد سخنگفت از ن امور جنسي در كتابها و رساله هاي ( فقهي ) عملي ...................... 115
خداوند همه را گناهان ميآمرزد .............................................................................. 124
و خاتمه قاعده................................................................................................128
و بعد ... ....................................................................................................................

 


بررسی انتقادی عقاید شیعه امامیه و علمای آن و مقایسه آن با تعالیم ناب و اصیل اسلامی است. نویسنده در تلاش است تا با عیان‌کردن گوشه‌هایی از تفکرات خرافی و نابخردانه شیعه و تأثیر آن در جامعه شیعی، چگونگی انحراف آن را از آموزه‌های دینی اسلام بیان نمای وی بحث را با شرح مَشی زندگی رسول گرامی اسلام و اهل بیتش آغاز کرده و گفتار ایشان را پیرامون مسایل گوناگون اجتماعی و زندگی مسلمانان نقل می‌نماید و نشان می‌دهد که چگونه این بزرگواران بدون هیچ آلایش و به دور از دنیا دوستی، زندگانی ساده و محقرانه‌ای داشتن او سپس این روش زندگی را با حیات سراسر زر و زور و تزویرِ روحانیون شیعه به ویژه در عصر حاضر مقایسه می‌کن فصل دوم کتاب، درباره انحرافات شیعه در زمینه نماز و احکام مرتبط با آن است؛ از جمله به بدعت‌هایی اشاره می‌کند که علمای شیعه در زمینه اوقات نماز، وضو، نماز جمعه، نماز جماعت، نمازهای عید فطر و قربان، قیام رمضان، نوافل، قرائت، نماز میت، خرید و فروش نماز و جایگاه سجده در نزد شیعیان در مذهب خود وارد کرده‌ان فصل سوم به نحوه برخورد شیعیان با روزه رمضان، احکام حج و راه‌های فرار از آن و کژی‌های آنان در این زمینه اختصاص دار در فصل بعد، نظر شیعه درباره وجوبِ زکات و علت پرداخت خمس به علما، و احکام ربا مورد ریزبینی و نکته‌سنجی مؤلف قرار می‌گیرن فصل پایانی کتاب، به نکاح از منظر شیعه پرداخته و به بیان بی‌عفتی‌ها و رذایل و مصائبی می‌پردازد که در نتیجه مُتعه، گریبانگیر جوامعِ شیعی شده است. احکام شیعه در مورد روابط زناشویی، شیوه خلوت‌گزینی با زنان و عجائب و غرائب رساله‌های عملیه شیعه، از دیگر موضوعات این بخش است.سنة النشر : 2008م / 1429هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 1.4 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة سيرى در جهان تشیع كشف اسرار پنهان حوزه zwnj هاي علميه

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل سيرى در جهان تشیع كشف اسرار پنهان حوزه zwnj هاي علميه
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
طه حامد الدلیمی - Taha Hamid Al Dulaimi

كتب طه حامد الدلیمی ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ سيرى در جهان تشیع كشف اسرار پنهان حوزه zwnj هاي علميه ❝ ❞ افسانه مذهب جعفری ❝ ❞ تلاش های نافرجام برای اثبات امامت از آیه ولایت ❝ ❞ استدلال های باطل شیعه از قرآن و بیان بطلان آن ❝ ❞ زیارت قبراز دیدگاه قرآن ❝ ❞ آيه ى تطهير و ارتباط آن با عصمت ائمه ❝ ❞ روش قرآن در اثبات اصول ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الملك فهد الوطنية ❝ ❱. المزيد..

كتب طه حامد الدلیمی