❞ كتاب اسلام ناب إسلامية لا وهابية ❝  ⏤ ناصر بن عبد الكريم العقل

❞ كتاب اسلام ناب إسلامية لا وهابية ❝ ⏤ ناصر بن عبد الكريم العقل
پژوهشی جامعی است که به بیان انگیزه جنبش اصلاح دینی محمد بن عبدالوهاب در قرن 12 هجری در شبه جزیره عربستان پرداخته و اصول عقیدتی این گروه از موحدینِ مصلح را بازگو می‌کن هدف از نگارش این اثر، ادای احترام به شیخ محمد بن عبدالوهاب و دفاع از آرمآنها و باورهای وی در برابر دشمنان مُغرضِ آن بزرگوار است. نویسنده در آغاز، وضعیت نجد منطقه میانی جزیرة العرب را پیش از دعوت شیخ، در زمان خلافت امویان، عباسیان و عثمانیان شرح داده است. وی پس از توضیح اوضاع جهان اسلام در هنگام ظهور دعوت، مختصری از زندگی، خانواده، نسب و تحصیلات شیخ را بیان می‌کن سپس حقیقتِ حرکتِ اصلاحی، یا آنچه را که شیعیان، «وهابیت» می‌خوانند به تفصیل شرح داده و به اتهامات و افتراهایی که به آن وارد کرده‌اند، پاسخ می‌گوی در فصل بعد، به منظور شفاف‌سازی پیامِ نهضت شیخ، روش و عملکرد او را در دعوت به سوی حق و آموزه‌های حقیقی دین، مورد مداقه قرار می‌ده معرفی منابع معرفتیِ جنبش محمد بن عبدالوهاب و بیان تفصیلی عقاید و آموزه‌های او در فصل بعدی آمده است. نویسنده در ادامه، با ارائه دلایل محکم از قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم، بر کلیه اتهامات و دروغ‌هایی که به شیخ نسبت می‌دهند، خط بطلان می‌کش سپس، شهادت شخصیت‌های دینی و پژوهشگران علوم اسلامی را درباره حرکت اصلاح طلبانة شیخ و آثار و برکات آن بیان کرده و در پایان، به توضیح نظام سیاسی و مذهبی عربستان سعودی پرداخته و میزان تأثیرپذیریِ آنان از عقاید شیخ و دستاوردهای جنبش او را شرح می‌ده
ناصر بن عبد الكريم العقل - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الإتجاهات العقلانية الحديثة ❝ ❞ مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة ❝ ❞ الغلو الأسباب والعلاج ❝ ❞ أثر العلماء في تحقيق رسالة المسجد (ط. الأوقاف السعودية) ❝ ❞ دراسات في الأهواء والفرق والبدع ❝ ❞ الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام ❝ ❞ أثر العلماء في تحقيق رسالة المسجد ❝ ❞ الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة ❝ ❞ کفار سے مشابہت ایک شرعی وتحقیقی جائزہ ❝ الناشرين : ❞ موقع دار الإسلام ❝ ❞ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ❝ ❞ دار الوطن للطباعة والنشر والتوزيع - السعودية ❝ ❞ دار القاسم للنشر والتوزيع ❝ ❞ دار الفضيلة ❝ ❞ دار الصميعي للنشر والتوزيع ❝ ❞ دار كنوز إشبيليا ❝ ❞ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
اسلام ناب إسلامية لا وهابية

2008م - 1445هـپژوهشی جامعی است که به بیان انگیزه جنبش اصلاح دینی محمد بن عبدالوهاب در قرن 12 هجری در شبه جزیره عربستان پرداخته و اصول عقیدتی این گروه از موحدینِ مصلح را بازگو می‌کن هدف از نگارش این اثر، ادای احترام به شیخ محمد بن عبدالوهاب و دفاع از آرمآنها و باورهای وی در برابر دشمنان مُغرضِ آن بزرگوار است. نویسنده در آغاز، وضعیت نجد منطقه میانی جزیرة العرب را پیش از دعوت شیخ، در زمان خلافت امویان، عباسیان و عثمانیان شرح داده است. وی پس از توضیح اوضاع جهان اسلام در هنگام ظهور دعوت، مختصری از زندگی، خانواده، نسب و تحصیلات شیخ را بیان می‌کن سپس حقیقتِ حرکتِ اصلاحی، یا آنچه را که شیعیان، «وهابیت» می‌خوانند به تفصیل شرح داده و به اتهامات و افتراهایی که به آن وارد کرده‌اند، پاسخ می‌گوی در فصل بعد، به منظور شفاف‌سازی پیامِ نهضت شیخ، روش و عملکرد او را در دعوت به سوی حق و آموزه‌های حقیقی دین، مورد مداقه قرار می‌ده معرفی منابع معرفتیِ جنبش محمد بن عبدالوهاب و بیان تفصیلی عقاید و آموزه‌های او در فصل بعدی آمده است. نویسنده در ادامه، با ارائه دلایل محکم از قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم، بر کلیه اتهامات و دروغ‌هایی که به شیخ نسبت می‌دهند، خط بطلان می‌کش سپس، شهادت شخصیت‌های دینی و پژوهشگران علوم اسلامی را درباره حرکت اصلاح طلبانة شیخ و آثار و برکات آن بیان کرده و در پایان، به توضیح نظام سیاسی و مذهبی عربستان سعودی پرداخته و میزان تأثیرپذیریِ آنان از عقاید شیخ و دستاوردهای جنبش او را شرح می‌ده

.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

- منطقة نجد كجاست؟ 29
- نجد در زمان رسول خدا و خلفاي راشدين 29
- نجد در زمان خلافت امويان 30
- نجد در زمان خلافت عباسيان 31
- نجد در زمان تركهاي عثماني 32
- ويژگيهاي بارز نجد در هنگام ظهور نهضت. 33
اوضاع جهان اسلام در هنگام ظهور دعوت 36
ظهور دعوت و نهضت امام محمد بن عبدالوهاب پيشواي دعوت
37 و امير حامي آن «دعوت و دولت»
امام مجدد و نهضت او 39
مراحل رشد و ويژگيهاي او 39
اصول و مبانى نهضت 40
ويژگيهاي سيره امام و دعوت او 41
زندگي پاك، زلالي ذهن، سلامت روش، تكيهبر راهكار سلف صالح 42
بلندپروازى و دور انديشي، شايستگي و پيروزي 43
امير و بنيانگذار دولت 45
- خانواده امير 45

@ @
@ @
@ @
اســـــــلا ناب ٥@ @
عنوان ص
- صفات و ويژگيها 45
- ويژگيهاي زندگي و حكومت او 46

فصل اول

حقيقت حركت اصـلاحي يـا آنچـه وهابيـت ناميـده مـي شـود،
انگيزهها و پاسخگويي به اتهامات
موضوع اول: حقيقت حركت اصلاحي و اولين حكومت سعوديها 50
- همان اسلامي كه سلف صالح بر آن بودهاند 50
- بيام حقيقت در مورد نامگذاري وهابيت 51
- وهابيت و رويداد 11 سپتامبر آمريكا 54
- حقيقت دعوت براساس شهادت اهل انصاف 55
موضوع دوم: انگيزههاي ظهور دعوت و اهداف اساسي آن 63
1 -واقعيت بخشيدن به حقيقت توحيد 63
2 -سالم بودن منابع كسب معلومات ديني 63
3 -بيان و ترويج سنّت و مقابله با مظاهر بدعت 64
5 -قيام به واجبات ديني و فرايض عمومي آن 64
5 -اجرا و تحقّيق حاكميت شريعت خداوند 64
6 -ترويج علم و رويارويي با ناآگاهي و عقب ماندگي 64
7 -تحقّق وحدت و همگرايي و كنار نهادن تفرقه 65
8 -تحقّق امنيت و حاكميت 65
9 -مقابله با عقبماندگي و بيكاري 66
موضوع سوم: اوضاع و احوال نجد حكومتى قوى را ايجاب
67 ميكرد
موضوع چهارم: تكامل در راهكار دعوت و دولت 79

@ @
@ @
٦ إسلامية وهابية
عنوان ص
فصل دوم

روش و عملكرد امام محمد بن عبدالوهاب و اتباع او بهترين پاسـخ
به اتهامها
موضوع اول: بررسي اتهامها و روش نهضت امام 82
موضوع دوم: ويژگيهاي دعوت امام محمد بن عبدالوهاب و اتباع
85 او و اثباتاينحقيقت كه آنانبر راه و رسم سلف صالحقرار دارند
موضوع سوم: ارائه چند نمونه از برنامه و راهكارهاي عمومي
88 ديني آنان در پيش گرفتن روش سلف صالح
نمونه اول: عقيده و برنامه امام محمد بن عبدالوهاب و پاسخ به
89 اتهامهاي مخالفان از زبان خود او
نمونه دوم: نگاهي به روش امامان دعوت و حكومت حامي آن 98
موضوع چهارم: ألف- منابع معرفتى نهضت اسلامى 134
ب- تجليل و احترام به عالمان و دانشمندان 140
موضوع پنجم: بيان تفصيلى عقيده و تبعيت از عقيده سلف صالح 143
- التزام به روش فرقه ناجيه (اهل سنّت و جماعت) و كنار نهادن
143 باورهاى فرقههاى منحرف
- نظر ايشان در مورد ايمان 145
- اعتقادشان درباره اسماء و صفات خداوند متعال 145
- پاسخ به اتهام اعتقاد به تشبيه وتجسيم 155
- اعتقادشان درباره قرآن 159
- عقيده آنان درباره فرشتگان و كتب آسمانى وپيامبران 160
- عقيدهشان درباره پيامبر خدا و حقوق و ويژيگىهاى او 160
- پاسخ به ادعاى مخالفان درباره منزلت رسول خدا 165

@ @
@ @
@ @
اســـــــلا ناب ٧@ @
عنوان ص
- اتهام ادعاى پيامبري امام محمد بن عبدالوهاب 176
- عقيده آنان درباره شفاعت پيامبر 180
- ديدگاه نهضت اصلاحى درباره اهل البيت رسول خدا 182
- عقيده آنان در خصوص اصحاب پيامبر 186
- عقيده كلى آنان درباره شفاعت 188
- عقيده آنان درباره قيامت، بهشت، جهنم و رؤيت خداوند 190
- عقيده آنان درباره قدر و قضا 191
- عقيدهشان درباره اولياء و كرامات آنان 191
- عقيده آنها درباره امراء و حكام مسلمانان و فرمانبرداى از آنان 192
- موضع ايشان در قبال عموم مسلمانان 194
- رأى آنان درباره مرتكب كبيره 195
- جهاد، امر به معروف و نهى از منكر 196
- ديدگاهشان در مورد اجتهاد و تقليد 198
- موضع ايشان در برابر بدعتها و اهل بدعت 200

فصل سوم

مهمترين ادعاها و اتهامات مطرح شده از سوي مخالفـان بـر ضـد
دعوت و رهبر آن
موضوع اول: پيشگفتار 205
- حقيقت نزاع ميان دعوت و دشمنان آن 206
- نابرابري مادي دعوت با دشمنان 208
- تهمت و افتراها عليه دعوت 213
موضوع دوم: بارزترين افترائات و تهمتهاي نسبت داده شده به دعـوت
به اجمال

@ @
@ @
٨ إسلامية وهابية
عنوان ص
1 -نامگذارى آنان به وهابيت 215
2 -متهم كردن آنان به تجسيم 215
3 -اتهام بي مبالاتى به مقام پيامبر و كينهورزى عليه اولياء 215
4 -اتهام سختگيري و تعصب 216
5 -اتهام تكفيرى و جنگطلب بودن 216
6 -ادعاي مخالفت علما و عقلاى مسلمان با آنان 217
7 -اتهام مخالفت آنان با اكثريت مسلمانان و آوردن مذهب پنجم 217
8 -ادعاي تحريم مطلق تبركجويي، توسل و شفاعت 218
موضوع سوم: اين افترائات و تهمتها چرا؟ 220
1 -حسادت و ترس بر مقام و منافع 221
2 -تفاوت مسالك و مشارب 223
3 -افشا شدن عيبها 224
- دعوت به مراعت حق، انصاف و بيطرفي 225
- بازبيني و تأملي كوتاه 228
موضوع چهارم: چند نمونه از افترا و اتهامها 230
- نمونه نخست و پاسخ آن 231
- پاسخ امام و فرزندش عبداالله بر اين افتراها 236
- نمونه دوم افتراهاى مطرح شده توسط نويسنده كتاب: (خلاصه
248 الكلام) و يادداشتي بر آن
- تأملي پيرامون اين افترا واتهامها 270
موضوع پنجم: قضايا و مسائل محورى و مورد اهتمام نهضت
275 اسلامى
اولاً: مسائل مانند توحيد و سنت و ترك شرك و بدعت ... تا آخر 276

@ @
@ @
@ @
اســـــــلا ناب ٩@ @
عنوان ص
تلاش امام جهت بيان اين حقيقت و پاسخ به افتراها 279
اتهام عدم اعتقاد به شفاعت، توسل و تبركجويى 317
آيا ويران كردن گنبد بر روى قبرها دشمنى با انبياء و اولياست 333
دوم: مسأله تكفير و خشونتطلبى 351
مسأله تندروى وافراطگري 354
بررسى اين ادعا كه دعوت وهابيت منشأ خشونت دارد 357
تأملي بر يك شبهه 358
موضع امام و پيروانش در باره اتهام تكفيرى و خشنونتطلبى 360
التزام امام محمد بن عبدالوهاب به قواعد و اصول معتبر تكفير از
363 نظر علماى امت
پاسخ به اتهام از بين بردن كتابها 377
پاسخ به اين ادعا كه آنان به خاطر گناهانى از قبيل شرابخوارى و
377 دخانيات ... تا آخر
ادعاي كسانى كه باور دارند كسى كهبه جمع آنان داخل نشود كافر است 383
پاسخ ادعاي تشدد و تندروى 384
مسأله قتال و جنگ 388
ادعاى كشتن سالخوردگان و زنان و كودكان بدست وهابيان 396
موضوع ششم: قضياياى ديگر 398
- بررسى ادعاي خوارجى بودن شعارشان سر تراشيدن است 399
- ادعاي اينكه منشأ دعوت منطقهاى مشهور (شاخ شيطان) است 405
- عيبجويي آنان به اينكه از سرزمين مسيلمه كذاب هستند 412
- تهمت جلوگيري از حج، غارت خزائن حجره نبوي و زيرپا
414 گذاشتن مقدسات

@ @
@ @
١٠ إسلامية وهابية
عنوان ص
- ادعاي مذهب پنجم بودن دعوت 426
- ادعاي خروج دعوت برخلاف عثماني 428

فصل چهارم

شهادت شخصيتها به نفع نهضت از گذشته تا حال
موضوع اول: نگاهي به شهادتها 439
موضوع دوم: ارائه نام بعضي از عالمان و متفكران عرب
443 مسلمان و غيرمسلمان كه به نفع نهضت شهادت دادهاند.
موضوع سوم: نمونههايي از شهادت مسلمانان عرب و غيرعرب 449
موضوع چهارم: نمونههايي از گواهى غيرمسلمانان 486
موضوع پنجم: نمونههايي از ديدگاههاي دانشجويان و
502 فارغالتحصيلان أقصي نقاط مختلف جهان

فصل پنجم

آثار و نتايج دعوت، بهترين پاسخ به مخالفان است
موضوع اول: مطالبي كوتاه در ارتباط با آثار و نتايج حركت
508 اصلاحگرانه
موضوع دوم: بارزترين آثار ارزشمند و نتايج نيك نهضت 512
1 -تحقيق عبوديت براي خداوند يكتا 512
2 -گسترش سنّت و مقابله با بدعت 512
3 -التزام به روش سلف صالحان و اشاعة آن 513
4 -پالايش و پاك نمودن منابع دين از زوائد 513
5 -اصلاح روش استدلال 513
6 -ترويج علم و مبارزه با جهل 514
7 -مشاركت در نهضت نوين علمي 514

@ @
@ @
@ @
اســـــــلا ناب ١١@ @
عنوان ص
8 -اشاعة نمادها و شعاير ديني و فضايل اخلاقي و حمايت از آنها 514
9 -تأسيس حكومت و جامعهاي اسلامي 514
10 -تحقق بخشيدن به تشكيل جامعهاي پايبند به سنّت و ترويج
515 فرهنگ حفظ وحدت و اطاعت از بزرگان دين
11 -ايجاد امنيت 515
12 -رهايي بخشيدن انديشهها، دلها و جانها 516
13 -حاكميت بخشيدن به دين خداوند 516
14 -اقامه حجت بر مردم 516
15 -از ميان بردن مظاهر و رفتارهاي جاهلانه و غيرديني 517
موضوع سوم: بيان پارهاي از سخنان و شهادتها درباره آثار
518 نهضت در عربستان و خارج از آن

فصل ششم

كشور عربستان سعودي سيستمي موجود و نفي اتهامات
1 -موضوع اول: كشور عربستان سعودي و ادعاى وهابيت. 554
2 -موضوع دوم: خطمشي ملك عبدالعزيز، بنيانگذار
560 كشور، پاسخي به اتهامها
3 -موضوع سوم: نظام سعودي نظامي فراگير است و
576 محدود به يك مذهب نيست.
4 -موضوع چهارم: التزامات بينالمللي كشور پاسخي به
580 اتهامات
5 -موضوع پنجم: مخالفان اجراى احكام اسلام 585
- عربستان سعودي و عمل به شريعت خداوند 586

@ @
@ @
١٢ إسلامية وهابية
عنوان ص
- اعدام مرتد 591
- جلوگيري از ورود غيرمسلمانان به حرم مكه و مدينه 594
- مانعت از بناي معابد غير مسلمانان در عربستان 594
- مسايل متعلق به زنان و حقوق آنها در كشور عربستان 599
6 -موضوع ششم: مبارزه حكومت سعودي با فساد
606) خشونت و تروريسم)
7 -موضوع هفتم: عربستان و رويداد 11 سپتامبر در آمريكا. 609

بخش پاياني

611 ما حصل و نتايج موضوعات و توصيههايى چند
پيوست: نتايج نظرخواهي در مورد نهضت اسلامي 620

 

 پژوهشی جامعی است که به بیان انگیزه جنبش اصلاح دینی محمد بن عبدالوهاب در قرن 12 هجری در شبه جزیره عربستان پرداخته و اصول عقیدتی این گروه از موحدینِ مصلح را بازگو می‌کن هدف از نگارش این اثر، ادای احترام به شیخ محمد بن عبدالوهاب و دفاع از آرمآنها و باورهای وی در برابر دشمنان مُغرضِ آن بزرگوار است. نویسنده در آغاز، وضعیت نجد منطقه میانی جزیرة العرب را پیش از دعوت شیخ، در زمان خلافت امویان، عباسیان و عثمانیان شرح داده است. وی پس از توضیح اوضاع جهان اسلام در هنگام ظهور دعوت، مختصری از زندگی، خانواده، نسب و تحصیلات شیخ را بیان می‌کن سپس حقیقتِ حرکتِ اصلاحی، یا آنچه را که شیعیان، «وهابیت» می‌خوانند به تفصیل شرح داده و به اتهامات و افتراهایی که به آن وارد کرده‌اند، پاسخ می‌گوی در فصل بعد، به منظور شفاف‌سازی پیامِ نهضت شیخ، روش و عملکرد او را در دعوت به سوی حق و آموزه‌های حقیقی دین، مورد مداقه قرار می‌ده معرفی منابع معرفتیِ جنبش محمد بن عبدالوهاب و بیان تفصیلی عقاید و آموزه‌های او در فصل بعدی آمده است. نویسنده در ادامه، با ارائه دلایل محکم از قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم، بر کلیه اتهامات و دروغ‌هایی که به شیخ نسبت می‌دهند، خط بطلان می‌کش سپس، شهادت شخصیت‌های دینی و پژوهشگران علوم اسلامی را درباره حرکت اصلاح طلبانة شیخ و آثار و برکات آن بیان کرده و در پایان، به توضیح نظام سیاسی و مذهبی عربستان سعودی پرداخته و میزان تأثیرپذیریِ آنان از عقاید شیخ و دستاوردهای جنبش او را شرح می‌ده

 سنة النشر : 2008م / 1429هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 5.4 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة اسلام ناب إسلامية لا وهابية

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل اسلام ناب إسلامية لا وهابية
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
ناصر بن عبد الكريم العقل - Naser Ben Abed alkrem Aqil

كتب ناصر بن عبد الكريم العقل ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الإتجاهات العقلانية الحديثة ❝ ❞ مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة ❝ ❞ الغلو الأسباب والعلاج ❝ ❞ أثر العلماء في تحقيق رسالة المسجد (ط. الأوقاف السعودية) ❝ ❞ دراسات في الأهواء والفرق والبدع ❝ ❞ الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام ❝ ❞ أثر العلماء في تحقيق رسالة المسجد ❝ ❞ الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة ❝ ❞ کفار سے مشابہت ایک شرعی وتحقیقی جائزہ ❝ الناشرين : ❞ موقع دار الإسلام ❝ ❞ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ❝ ❞ دار الوطن للطباعة والنشر والتوزيع - السعودية ❝ ❞ دار القاسم للنشر والتوزيع ❝ ❞ دار الفضيلة ❝ ❞ دار الصميعي للنشر والتوزيع ❝ ❞ دار كنوز إشبيليا ❝ ❞ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ❝ ❱. المزيد..

كتب ناصر بن عبد الكريم العقل