❞ كتاب مهدی موعود یا مهدی موهوم ❝  ⏤ دکتر عبدالرحیم ملازاده

❞ كتاب مهدی موعود یا مهدی موهوم ❝ ⏤ دکتر عبدالرحیم ملازاده
از آنجائيكه نقد مبادى روحانيت در واقع نقد تمام خرافاتى است كه به نام دين مبـين
اسلام درجامع ي ه ما وجـود دارد، ونقـد وزدودن آن نـه اينكـه پاسـخى مثبـت بـه در
خواست آقاى اميد ميباشد بلكه خدمتى شايان به ديـن وروشـنگرى مه مـى در ميـان
متدينين هم هست ، لذا اينجانب ميخواهم به ريش ي ه تاريخى يكى از اين پاسـخ هـا
ميروم كه در واقع عمود خيم ي ه خرافات بوده و بررسـى علمـى وقرآنـى آن در واقـع
ي ههم خيم ي ه خرافات را برچيده وپرده داران اين افسانه هارا نيز از سلاحى خلع يـد
ميكند كه به نام آن بر آراء مردم وبر جامعه حكومت كرده ودمار از روزگـار مـردم در
آورده اند ، ولهذا بى مناسبت نيست كه اين پاسخ ها با ميزان علمـى بحـث و بررسـى
اسناد تاريخى وعقيدتى كه در ميان مسلمين رايج بوده سنجيده شود تا حقيت داشـتن
ويا توطئه بودن وويرانگرى آن روشن شود، از كه قديم اين دستور طلايى براى قبول
خبر رايج بوده است كـه "اذا كنت مدعيا فالدليل واذا كنت ناقلا فالصـحة " =كـه اگـر
مدعى چيزى هستى دليلت را نشان بده واگر ناقل آن هسـتى صـحت سـند ودرسـتى
روايتت را ثابت كن،

نگاهی است انتقادی به مفهوم مهدویت و وجود امام زمان در مذهب تشیع و بیان تفاوت‌های آن با موعودِ اهل سنت. نویسنده اعتقاد به وجود مهدی را عمود خیمة خرافتِ شیعه می‌داند و با اشاره به آیات قرآن کریم و روایات پیامبر اکرم و ائمه شیعه، جعلی ‌بودن وجود وی را ثابت می کن او بحث را با تردید در فرضیه امام زمانِ شیعه و تفاوت بزرگ آن با موعود به معنی حقیقی آغاز می‌کن در ادامه، شباهت‌های متعدد امام زمان را با موعود یهودیان یادآور شده و چگونی ورود باور به وجود مهدی را از اعتقادات یهودیت به تشیع شرح می‌ده وی با ارائه دلایل پیاپی، بر اعتقاد امامیه در باره امام زمان خط بطلان می‌کشد و در فصل پایانی به این موضوع می‌پردازد که چرا روحانیت امامیه این دروغ خطرناک را ساخته و چنین امری را بر شیعیان تحمیل کرده‌ان
دکتر عبدالرحیم ملازاده - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ مهدی موعود یا مهدی موهوم ❝ ❞ ویرانگری ها و خیانت های مدعیان تشیع در اسلام ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
مهدی موعود یا مهدی موهوم
از آنجائيكه نقد مبادى روحانيت در واقع نقد تمام خرافاتى است كه به نام دين مبـين
اسلام درجامع ي ه ما وجـود دارد، ونقـد وزدودن آن نـه اينكـه پاسـخى مثبـت بـه در
خواست آقاى اميد ميباشد بلكه خدمتى شايان به ديـن وروشـنگرى مه مـى در ميـان
متدينين هم هست ، لذا اينجانب ميخواهم به ريش ي ه تاريخى يكى از اين پاسـخ هـا
ميروم كه در واقع عمود خيم ي ه خرافات بوده و بررسـى علمـى وقرآنـى آن در واقـع
ي ههم خيم ي ه خرافات را برچيده وپرده داران اين افسانه هارا نيز از سلاحى خلع يـد
ميكند كه به نام آن بر آراء مردم وبر جامعه حكومت كرده ودمار از روزگـار مـردم در
آورده اند ، ولهذا بى مناسبت نيست كه اين پاسخ ها با ميزان علمـى بحـث و بررسـى
اسناد تاريخى وعقيدتى كه در ميان مسلمين رايج بوده سنجيده شود تا حقيت داشـتن
ويا توطئه بودن وويرانگرى آن روشن شود، از كه قديم اين دستور طلايى براى قبول
خبر رايج بوده است كـه "اذا كنت مدعيا فالدليل واذا كنت ناقلا فالصـحة " =كـه اگـر
مدعى چيزى هستى دليلت را نشان بده واگر ناقل آن هسـتى صـحت سـند ودرسـتى
روايتت را ثابت كن،

نگاهی است انتقادی به مفهوم مهدویت و وجود امام زمان در مذهب تشیع و بیان تفاوت‌های آن با موعودِ اهل سنت. نویسنده اعتقاد به وجود مهدی را عمود خیمة خرافتِ شیعه می‌داند و با اشاره به آیات قرآن کریم و روایات پیامبر اکرم و ائمه شیعه، جعلی ‌بودن وجود وی را ثابت می کن او بحث را با تردید در فرضیه امام زمانِ شیعه و تفاوت بزرگ آن با موعود به معنی حقیقی آغاز می‌کن در ادامه، شباهت‌های متعدد امام زمان را با موعود یهودیان یادآور شده و چگونی ورود باور به وجود مهدی را از اعتقادات یهودیت به تشیع شرح می‌ده وی با ارائه دلایل پیاپی، بر اعتقاد امامیه در باره امام زمان خط بطلان می‌کشد و در فصل پایانی به این موضوع می‌پردازد که چرا روحانیت امامیه این دروغ خطرناک را ساخته و چنین امری را بر شیعیان تحمیل کرده‌ان .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

مقدمه ...................................................................................................................... 3
ترديد در ي فرضيه امام زمان وتفاوت بزرگ با آن مهدى موعود ..........................4
مسيح منتظر وموعود يهوديان ! .............................................................................8
محاكمه وقصاص ي همه ملت ها بخاطر يهود واستعباد آنها ....................... 10
روش حكومت مسيح مزعوم يهود.................................................... 11
امام زمان وتشابه با آن مسيح مزعوم يهود .........................................................11
امام زمان خدارا با زبان عبرى ميخواند!...............................................................12
قيام قائم وجم ع نمودن شيعيان از همه !! جا .........................................................12
امام زمان ي وشكنجه مردگان وتخريب مسجدالرسول !.........................................13
امام زمان وقتل اعراب مخصوصا قتل قريش ........................................................14
امام زمان وكشتن دو سوم بشر !.............................................................................14
امام زمان مزعوم وتخريب ي خانه كعبه ومسجد الحرام ومسجد النبى ..................15
امام زمان ودعوت به كتابى نو ودينى نو وحمكى جديد ......................................15
قيام امام زمان با تابوت يهود !................................................................................16
چشمه هاى شير وآب خيالى براى امام زمان خيالى وسنگ موسى ! .....................16
امام زمان وحكم آل داود ......................................................................................17
تفاوت عميق بين مهدى موعود وامام زمان ساختگى .........................................17
تشابهات رفتار وكردارمسيح مزعوم يهود وامام زمان اماميه ................................21
بر رد مسيح دجال يهود .....................................................................................23
بر رد باوراماميه در مورد امام زمان ................................................................ 24 ....
أولا: عدم ثبوت ولادت ايين امام زمان ................................................................ 24 ..

 

 


دوم: بيهودگى غيبت اين مهدى مزعوم .................................................................29
سوم: هيچ منفعتى از وراء اين موهوم صورت نگرفته است ..................................31
چهارم: چرا روحانيت اماميه اين دروغ خطرناك را ساخته وولادت اين معدوم را
جعل كردند؟ .........................................................................................................33


از آنجائيكه نقد مبادى روحانيت در واقع نقد تمام خرافاتى است كه به نام دين مبـين
اسلام درجامع ي ه ما وجـود دارد، ونقـد وزدودن آن نـه اينكـه پاسـخى مثبـت بـه در
خواست آقاى اميد ميباشد بلكه خدمتى شايان به ديـن وروشـنگرى مه مـى در ميـان
متدينين هم هست ، لذا اينجانب ميخواهم به ريش ي ه تاريخى يكى از اين پاسـخ هـا
ميروم كه در واقع عمود خيم ي ه خرافات بوده و بررسـى علمـى وقرآنـى آن در واقـع
ي ههم خيم ي ه خرافات را برچيده وپرده داران اين افسانه هارا نيز از سلاحى خلع يـد
ميكند كه به نام آن بر آراء مردم وبر جامعه حكومت كرده ودمار از روزگـار مـردم در
آورده اند ، ولهذا بى مناسبت نيست كه اين پاسخ ها با ميزان علمـى بحـث و بررسـى
اسناد تاريخى وعقيدتى كه در ميان مسلمين رايج بوده سنجيده شود تا حقيت داشـتن
ويا توطئه بودن وويرانگرى آن روشن شود، از كه قديم اين دستور طلايى براى قبول
خبر رايج بوده است كـه "اذا كنت مدعيا فالدليل واذا كنت ناقلا فالصـحة " =كـه اگـر
مدعى چيزى هستى دليلت را نشان بده واگر ناقل آن هسـتى صـحت سـند ودرسـتى
روايتت را ثابت كن،

 

 

 نگاهی است انتقادی به مفهوم مهدویت و وجود امام زمان در مذهب تشیع و بیان تفاوت‌های آن با موعودِ اهل سنت. نویسنده اعتقاد به وجود مهدی را عمود خیمة خرافتِ شیعه می‌داند و با اشاره به آیات قرآن کریم و روایات پیامبر اکرم و ائمه شیعه، جعلی ‌بودن وجود وی را ثابت می کن او بحث را با تردید در فرضیه امام زمانِ شیعه و تفاوت بزرگ آن با موعود به معنی حقیقی آغاز می‌کن در ادامه، شباهت‌های متعدد امام زمان را با موعود یهودیان یادآور شده و چگونی ورود باور به وجود مهدی را از اعتقادات یهودیت به تشیع شرح می‌ده وی با ارائه دلایل پیاپی، بر اعتقاد امامیه در باره امام زمان خط بطلان می‌کشد و در فصل پایانی به این موضوع می‌پردازد که چرا روحانیت امامیه این دروغ خطرناک را ساخته و چنین امری را بر شیعیان تحمیل کرده‌انحجم الكتاب عند التحميل : 366.8 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة مهدی موعود یا مهدی موهوم

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل مهدی موعود یا مهدی موهوم
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
دکتر عبدالرحیم ملازاده - Abdul Rahim Malazadeh

كتب دکتر عبدالرحیم ملازاده ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ مهدی موعود یا مهدی موهوم ❝ ❞ ویرانگری ها و خیانت های مدعیان تشیع در اسلام ❝ ❱. المزيد..

كتب دکتر عبدالرحیم ملازاده