❞ كتاب دیدگاه اهل سنت درباره مشاجرات و اختلافات میان صحابه کرام ❝  ⏤ السید بن عبد المقصود

❞ كتاب دیدگاه اهل سنت درباره مشاجرات و اختلافات میان صحابه کرام ❝ ⏤ السید بن عبد المقصود


إن الحمد الله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسئيات أعمالنا من يهده
االله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريک له وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدی ودين الحق ليظهره علی الدين كله ولو كره المشركون ونصلي
ونسلم علی خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.
اما بعد:
متأسـفانه در سـالهـاي اخيـر ايـراد و بـدگويي از اصـحاب رسـول االله از جانـب
رافضيهاي جديد افزايش يافته و بعضي از نويسندگان و روزنامهنگاران هم با آنان همسو
شدهاند، و كار به جايي رسيده كه شخصي مثل أسـامه انـور عكاشـه در مـلأ عـام و روي
بعضي از تلويزيونهاي ماهوارهاي به طعن و بدگويي از ياران پيامبران خدا ميپردازد.
در حقيقت اين تهاجم ننگين بخشي از نقشهاي ميباشد كه جهت دور نمودن و فاصله
گرفتن مسلمانان از اصحاب كرام پيريزي شده است. و علت چنين تهـاجمي از قـديم
معلوم بوده و بزرگ مردي همچون امام ابو زرعه / پرده از روي آن برداشـته آنگـاه كـه
ميفرمايد اگر كسي را ديدي كه از اصحاب رسول اكرم عيبجوئي ميكنـد بـدان كـه آن
كس كافر و زنديق است كه ميخواهد سلف صالح اين امـت را لكـه دار كنـد. و در واقـع
كلام امام ابو زرعه / هدف كج انديشان و گمراهان را روشن ميكند كه مـي خواهـد از
راه لعن و عيب جويي از جيل اوليه و پرورش يافته مدرسه وحي به اصل شريعت مقدس
اسلام عيب وارد كنند. آن را فاقد اعتبار و ناكار آمد براي ايـن دور و زمانـه جلـوه دهنـد.
چون توانايي آن را ندارند كه مستقيماً به شريعت اسلام حملهور شوند و به اميد خدا هيچ
گاه موفق نخواهند بود. و بدين خاطر اين رساله را نوشتم و اسم آن را «كـف العصـابة عـما
شجربين الصحابة» گذاشتم كه موقف و آراء اهل سنت را در خصوص آن روشن نمودهام.

4 ديدگاه اهل سنت در بارة مشاجرات و اختلافات ميان صحابه
از خداوند منان خواستارم كه آن را در ميزان حسناتم قرار دهد و عاقبت ما را ختم به
خير نمايد.متأسفانه در سال‌هاي اخير ايراد و بدگويي از اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم از جانب رافضي‌هاي جديد افزايش يافته و بعضي از نويسندگان و روزنامه‌نگاران هم با آنان همسو شده‌اند، و کار به جايي رسيده که شخصي مثل أسامه االكتب عکاشه در ملأ عام و روي بعضي از تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي به طعن و بدگويي از ياران پيامبران خدا صلى الله عليه وآله وسلم مي‌پرداز در حقيقت اين تهاجم ننگين بخشي از نقشه‌اي مي‌باشد که جهت دور نمودن و فاصله گرفتن مسلمانان از اصحاب کرام رضي الله عنهم پي‌ريزي شده است
السید بن عبد المقصود - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ دیدگاه اهل سنت درباره مشاجرات و اختلافات میان صحابه کرام ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
دیدگاه اهل سنت درباره مشاجرات و اختلافات میان صحابه کرام


إن الحمد الله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسئيات أعمالنا من يهده
االله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريک له وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدی ودين الحق ليظهره علی الدين كله ولو كره المشركون ونصلي
ونسلم علی خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.
اما بعد:
متأسـفانه در سـالهـاي اخيـر ايـراد و بـدگويي از اصـحاب رسـول االله از جانـب
رافضيهاي جديد افزايش يافته و بعضي از نويسندگان و روزنامهنگاران هم با آنان همسو
شدهاند، و كار به جايي رسيده كه شخصي مثل أسـامه انـور عكاشـه در مـلأ عـام و روي
بعضي از تلويزيونهاي ماهوارهاي به طعن و بدگويي از ياران پيامبران خدا ميپردازد.
در حقيقت اين تهاجم ننگين بخشي از نقشهاي ميباشد كه جهت دور نمودن و فاصله
گرفتن مسلمانان از اصحاب كرام پيريزي شده است. و علت چنين تهـاجمي از قـديم
معلوم بوده و بزرگ مردي همچون امام ابو زرعه / پرده از روي آن برداشـته آنگـاه كـه
ميفرمايد اگر كسي را ديدي كه از اصحاب رسول اكرم عيبجوئي ميكنـد بـدان كـه آن
كس كافر و زنديق است كه ميخواهد سلف صالح اين امـت را لكـه دار كنـد. و در واقـع
كلام امام ابو زرعه / هدف كج انديشان و گمراهان را روشن ميكند كه مـي خواهـد از
راه لعن و عيب جويي از جيل اوليه و پرورش يافته مدرسه وحي به اصل شريعت مقدس
اسلام عيب وارد كنند. آن را فاقد اعتبار و ناكار آمد براي ايـن دور و زمانـه جلـوه دهنـد.
چون توانايي آن را ندارند كه مستقيماً به شريعت اسلام حملهور شوند و به اميد خدا هيچ
گاه موفق نخواهند بود. و بدين خاطر اين رساله را نوشتم و اسم آن را «كـف العصـابة عـما
شجربين الصحابة» گذاشتم كه موقف و آراء اهل سنت را در خصوص آن روشن نمودهام.

4 ديدگاه اهل سنت در بارة مشاجرات و اختلافات ميان صحابه
از خداوند منان خواستارم كه آن را در ميزان حسناتم قرار دهد و عاقبت ما را ختم به
خير نمايد.متأسفانه در سال‌هاي اخير ايراد و بدگويي از اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم از جانب رافضي‌هاي جديد افزايش يافته و بعضي از نويسندگان و روزنامه‌نگاران هم با آنان همسو شده‌اند، و کار به جايي رسيده که شخصي مثل أسامه االكتب عکاشه در ملأ عام و روي بعضي از تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي به طعن و بدگويي از ياران پيامبران خدا صلى الله عليه وآله وسلم مي‌پرداز در حقيقت اين تهاجم ننگين بخشي از نقشه‌اي مي‌باشد که جهت دور نمودن و فاصله گرفتن مسلمانان از اصحاب کرام رضي الله عنهم پي‌ريزي شده است .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

 پيشگفتار.......................................................................................................................3
فصل: فضائل اصحاب رسول االله............................................................................... 5
فصل: اصحاب كرام در اعتقاد اهل سنت................................................................11
فصل: اقوال اهل سنت در خودداري و امتناع از وارد شدن به اختلافات صحابه......13
نصيحتي ارزنده...........................................................................................................22

إن الحمد الله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسئيات أعمالنا من يهده
االله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريک له وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدی ودين الحق ليظهره علی الدين كله ولو كره المشركون ونصلي
ونسلم علی خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.
اما بعد:
متأسـفانه در سـالهـاي اخيـر ايـراد و بـدگويي از اصـحاب رسـول االله از جانـب
رافضيهاي جديد افزايش يافته و بعضي از نويسندگان و روزنامهنگاران هم با آنان همسو
شدهاند، و كار به جايي رسيده كه شخصي مثل أسـامه انـور عكاشـه در مـلأ عـام و روي
بعضي از تلويزيونهاي ماهوارهاي به طعن و بدگويي از ياران پيامبران خدا ميپردازد.
در حقيقت اين تهاجم ننگين بخشي از نقشهاي ميباشد كه جهت دور نمودن و فاصله
گرفتن مسلمانان از اصحاب كرام پيريزي شده است. و علت چنين تهـاجمي از قـديم
معلوم بوده و بزرگ مردي همچون امام ابو زرعه / پرده از روي آن برداشـته آنگـاه كـه
ميفرمايد اگر كسي را ديدي كه از اصحاب رسول اكرم عيبجوئي ميكنـد بـدان كـه آن
كس كافر و زنديق است كه ميخواهد سلف صالح اين امـت را لكـه دار كنـد. و در واقـع
كلام امام ابو زرعه / هدف كج انديشان و گمراهان را روشن ميكند كه مـي خواهـد از
راه لعن و عيب جويي از جيل اوليه و پرورش يافته مدرسه وحي به اصل شريعت مقدس
اسلام عيب وارد كنند. آن را فاقد اعتبار و ناكار آمد براي ايـن دور و زمانـه جلـوه دهنـد.
چون توانايي آن را ندارند كه مستقيماً به شريعت اسلام حملهور شوند و به اميد خدا هيچ
گاه موفق نخواهند بود. و بدين خاطر اين رساله را نوشتم و اسم آن را «كـف العصـابة عـما
شجربين الصحابة» گذاشتم كه موقف و آراء اهل سنت را در خصوص آن روشن نمودهام.

4 ديدگاه اهل سنت در بارة مشاجرات و اختلافات ميان صحابه
از خداوند منان خواستارم كه آن را در ميزان حسناتم قرار دهد و عاقبت ما را ختم به
خير نمايد.

 

 

 

متأسفانه در سال‌هاي اخير ايراد و بدگويي از اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم از جانب رافضي‌هاي جديد افزايش يافته و بعضي از نويسندگان و روزنامه‌نگاران هم با آنان همسو شده‌اند، و کار به جايي رسيده که شخصي مثل أسامه االكتب عکاشه در ملأ عام و روي بعضي از تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي به طعن و بدگويي از ياران پيامبران خدا صلى الله عليه وآله وسلم مي‌پرداز در حقيقت اين تهاجم ننگين بخشي از نقشه‌اي مي‌باشد که جهت دور نمودن و فاصله گرفتن مسلمانان از اصحاب کرام رضي الله عنهم پي‌ريزي شده استحجم الكتاب عند التحميل : 328.8 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة دیدگاه اهل سنت درباره مشاجرات و اختلافات میان صحابه کرام

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل دیدگاه اهل سنت درباره مشاجرات و اختلافات میان صحابه کرام
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
السید بن عبد المقصود - elsayed bin abdel maksoud

كتب السید بن عبد المقصود ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ دیدگاه اهل سنت درباره مشاجرات و اختلافات میان صحابه کرام ❝ ❱. المزيد..

كتب السید بن عبد المقصود