❞ كتاب تفسیر مبین جزء 29 و 30 ❝  ⏤ سيد محمد صالح مهجور

❞ كتاب تفسیر مبین جزء 29 و 30 ❝ ⏤ سيد محمد صالح مهجور

سخنی با خوانندگان محترم............................................................................ 5
مقدمهی چاپ سوم............................................................................................ 7
سورهی مُلک....................................................................................................01
سورهی قلم......................................................................................................32
سورهی حاقه...................................................................................................01
سورهی معارج................................................................................................53
سورهی نوح....................................................................................................23
سورهی جِن.....................................................................................................73
سورهی مزّمّل..................................................................................................88
سورهی مدّثّر...................................................................................................99
سورهی قیامت..............................................................................................000
سورهی انسان.............................................................................................031
سورهی مرسالت.........................................................................................020

2 تفسیر مبین
سورهی نبأ...................................................................................................003
سورهی نازعات...........................................................................................050
سورهی عبس...............................................................................................020
سورهی تکویر..............................................................................................028
سورهی إنفطار.............................................................................................070
سورهی مطففین...........................................................................................078
سورهی إنشقاق...........................................................................................087
سورهی بروج...............................................................................................092
سورهی طارق..............................................................................................099
سورهی أعلی................................................................................................312
سورهی غاشیه............................................................................................319
سورهی فجر.................................................................................................305
سورهی بلد...................................................................................................333
سورهی شمس.............................................................................................337
سورهی لیل..................................................................................................320
سورهی ضحی.............................................................................................327
سورهی شرح...............................................................................................300
سورهی تین..................................................................................................305
سورهی علق.................................................................................................308

فهرست مطالب 3
سورهی قدر..................................................................................................352
سورهی بیّنه................................................................................................352
سورهی زلزال..............................................................................................321
سورهی عادیات...........................................................................................320
سورهی قارعه..............................................................................................327
سورهی تکاثر...............................................................................................370
سورهی عصر...............................................................................................370
سورهی همزه...............................................................................................377
سورهی فیل..................................................................................................381
سورهی قریش.............................................................................................382
سورهی ماعون.............................................................................................382
سورهی کوثر...............................................................................................389
سورهی کافرون...........................................................................................393
سورهی نصر...............................................................................................395
سورهی تبّت.................................................................................................398
سورهی إخالص...........................................................................................210
سورهی فلق..................................................................................................212
سورهی ناس................................................................................................212
فهرست منابع و مراجع مهم........................................................................218ذات بخشایندهی خداوند بسیار فراتر از آن است که بتوان نعمتهایش را برشمرد یا
شکری الیق بر نعمتی عام و نه خاص از میان نعمتهایش را به جای آورد، اما بر حسب
تکلیف و به قدر طاقت، خالصتر ین سپاسها را سزاوار ذات او میدانم و از هر ناسپاسی،
تنها بهدرگاه او پناه میبرم و دعا میگو یم: پروردگارا! راه بندگی را به ما بنمای و توفیق
حرکت و پایداری در این راه را عنایت فرما و در این راه دشوار، لحظهای ما را به حال
خودمان وامگذار.
خداوند را بسیار شکر میگو یم که این خدمت اندک به کالم الهی، مورد توجه
عالقهمندان قرار گرفت، از این رو بر خود الزم دانستم بار دیگر آن را به دقت بازبینی
بررسی کنم و برخی کاستیهای آن را جبران و اشتباهات آن را اصالح نمایم. بدیهی است
کهکاستیهای بشر فراوان است وهیچ کالم بشری را نیز نمیتوان تهی از اشتباهدانست.
مهمتر ین مواردی کهدر بازنگری این نوبت چاپ، به آن پرداخته شده به شرح ز یر
است:
4 -ترجمهی آیت: از پرانتزها کاسته شده و به توضیحات اضافه شده است و آیات
با رعایت دقت در الفاظ و عبارات و بر مبنای استفاده از جمالت کوتاهدر ترجمه،
مورد بازبینی قرار گرفتهاست.
2 -توضیحات: علیرغم آن کهاختصار در توضیح آیات، همچنان مورد نظر بودهاست
اما به برخی کلمات و عبارات، به شیوهای متفاوت و یا با اندکی تفصیل
پرداخته شدهاست تا مبادا اختصار، سبب عدم وضوح مطالب گردد.
9 -برداشتها و فواید: برخی برداشتها حذف و نکاتی مهمتر جایگز ین شده است. اسناد
احادیث مورد تحقیق قرار گرفته و احادیثی که شبهاتی از ضعف در آن بودهترجمه و تفسیر دو جزء پایانی قرآن کریم سورۀ ملک تا ناس است. در این کتاب، ترجمه و تفسیر دو جزء اخیر قرآن به صورتی مختصر برای کسانی که اطلاع چندانی از علوم تفسیر ندارند ارائه شده است.
سيد محمد صالح مهجور - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ تفسیر مبین جزء 29 و 30 ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
تفسیر مبین جزء 29 و 30

1974م - 1445هـ
سخنی با خوانندگان محترم............................................................................ 5
مقدمهی چاپ سوم............................................................................................ 7
سورهی مُلک....................................................................................................01
سورهی قلم......................................................................................................32
سورهی حاقه...................................................................................................01
سورهی معارج................................................................................................53
سورهی نوح....................................................................................................23
سورهی جِن.....................................................................................................73
سورهی مزّمّل..................................................................................................88
سورهی مدّثّر...................................................................................................99
سورهی قیامت..............................................................................................000
سورهی انسان.............................................................................................031
سورهی مرسالت.........................................................................................020

2 تفسیر مبین
سورهی نبأ...................................................................................................003
سورهی نازعات...........................................................................................050
سورهی عبس...............................................................................................020
سورهی تکویر..............................................................................................028
سورهی إنفطار.............................................................................................070
سورهی مطففین...........................................................................................078
سورهی إنشقاق...........................................................................................087
سورهی بروج...............................................................................................092
سورهی طارق..............................................................................................099
سورهی أعلی................................................................................................312
سورهی غاشیه............................................................................................319
سورهی فجر.................................................................................................305
سورهی بلد...................................................................................................333
سورهی شمس.............................................................................................337
سورهی لیل..................................................................................................320
سورهی ضحی.............................................................................................327
سورهی شرح...............................................................................................300
سورهی تین..................................................................................................305
سورهی علق.................................................................................................308

فهرست مطالب 3
سورهی قدر..................................................................................................352
سورهی بیّنه................................................................................................352
سورهی زلزال..............................................................................................321
سورهی عادیات...........................................................................................320
سورهی قارعه..............................................................................................327
سورهی تکاثر...............................................................................................370
سورهی عصر...............................................................................................370
سورهی همزه...............................................................................................377
سورهی فیل..................................................................................................381
سورهی قریش.............................................................................................382
سورهی ماعون.............................................................................................382
سورهی کوثر...............................................................................................389
سورهی کافرون...........................................................................................393
سورهی نصر...............................................................................................395
سورهی تبّت.................................................................................................398
سورهی إخالص...........................................................................................210
سورهی فلق..................................................................................................212
سورهی ناس................................................................................................212
فهرست منابع و مراجع مهم........................................................................218ذات بخشایندهی خداوند بسیار فراتر از آن است که بتوان نعمتهایش را برشمرد یا
شکری الیق بر نعمتی عام و نه خاص از میان نعمتهایش را به جای آورد، اما بر حسب
تکلیف و به قدر طاقت، خالصتر ین سپاسها را سزاوار ذات او میدانم و از هر ناسپاسی،
تنها بهدرگاه او پناه میبرم و دعا میگو یم: پروردگارا! راه بندگی را به ما بنمای و توفیق
حرکت و پایداری در این راه را عنایت فرما و در این راه دشوار، لحظهای ما را به حال
خودمان وامگذار.
خداوند را بسیار شکر میگو یم که این خدمت اندک به کالم الهی، مورد توجه
عالقهمندان قرار گرفت، از این رو بر خود الزم دانستم بار دیگر آن را به دقت بازبینی
بررسی کنم و برخی کاستیهای آن را جبران و اشتباهات آن را اصالح نمایم. بدیهی است
کهکاستیهای بشر فراوان است وهیچ کالم بشری را نیز نمیتوان تهی از اشتباهدانست.
مهمتر ین مواردی کهدر بازنگری این نوبت چاپ، به آن پرداخته شده به شرح ز یر
است:
4 -ترجمهی آیت: از پرانتزها کاسته شده و به توضیحات اضافه شده است و آیات
با رعایت دقت در الفاظ و عبارات و بر مبنای استفاده از جمالت کوتاهدر ترجمه،
مورد بازبینی قرار گرفتهاست.
2 -توضیحات: علیرغم آن کهاختصار در توضیح آیات، همچنان مورد نظر بودهاست
اما به برخی کلمات و عبارات، به شیوهای متفاوت و یا با اندکی تفصیل
پرداخته شدهاست تا مبادا اختصار، سبب عدم وضوح مطالب گردد.
9 -برداشتها و فواید: برخی برداشتها حذف و نکاتی مهمتر جایگز ین شده است. اسناد
احادیث مورد تحقیق قرار گرفته و احادیثی که شبهاتی از ضعف در آن بودهترجمه و تفسیر دو جزء پایانی قرآن کریم سورۀ ملک تا ناس است. در این کتاب، ترجمه و تفسیر دو جزء اخیر قرآن به صورتی مختصر برای کسانی که اطلاع چندانی از علوم تفسیر ندارند ارائه شده است. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

سخنی با خوانندگان محترم............................................................................ 5
مقدمهی چاپ سوم............................................................................................ 7
سورهی مُلک....................................................................................................01
سورهی قلم......................................................................................................32
سورهی حاقه...................................................................................................01
سورهی معارج................................................................................................53
سورهی نوح....................................................................................................23
سورهی جِن.....................................................................................................73
سورهی مزّمّل..................................................................................................88
سورهی مدّثّر...................................................................................................99
سورهی قیامت..............................................................................................000
سورهی انسان.............................................................................................031
سورهی مرسالت.........................................................................................020

2 تفسیر مبین
سورهی نبأ...................................................................................................003
سورهی نازعات...........................................................................................050
سورهی عبس...............................................................................................020
سورهی تکویر..............................................................................................028
سورهی إنفطار.............................................................................................070
سورهی مطففین...........................................................................................078
سورهی إنشقاق...........................................................................................087
سورهی بروج...............................................................................................092
سورهی طارق..............................................................................................099
سورهی أعلی................................................................................................312
سورهی غاشیه............................................................................................319
سورهی فجر.................................................................................................305
سورهی بلد...................................................................................................333
سورهی شمس.............................................................................................337
سورهی لیل..................................................................................................320
سورهی ضحی.............................................................................................327
سورهی شرح...............................................................................................300
سورهی تین..................................................................................................305
سورهی علق.................................................................................................308

فهرست مطالب 3
سورهی قدر..................................................................................................352
سورهی بیّنه................................................................................................352
سورهی زلزال..............................................................................................321
سورهی عادیات...........................................................................................320
سورهی قارعه..............................................................................................327
سورهی تکاثر...............................................................................................370
سورهی عصر...............................................................................................370
سورهی همزه...............................................................................................377
سورهی فیل..................................................................................................381
سورهی قریش.............................................................................................382
سورهی ماعون.............................................................................................382
سورهی کوثر...............................................................................................389
سورهی کافرون...........................................................................................393
سورهی نصر...............................................................................................395
سورهی تبّت.................................................................................................398
سورهی إخالص...........................................................................................210
سورهی فلق..................................................................................................212
سورهی ناس................................................................................................212
فهرست منابع و مراجع مهم........................................................................218

 

ذات بخشایندهی خداوند بسیار فراتر از آن است که بتوان نعمتهایش را برشمرد یا
شکری الیق بر نعمتی عام و نه خاص از میان نعمتهایش را به جای آورد، اما بر حسب
تکلیف و به قدر طاقت، خالصتر ین سپاسها را سزاوار ذات او میدانم و از هر ناسپاسی،
تنها بهدرگاه او پناه میبرم و دعا میگو یم: پروردگارا! راه بندگی را به ما بنمای و توفیق
حرکت و پایداری در این راه را عنایت فرما و در این راه دشوار، لحظهای ما را به حال
خودمان وامگذار.
خداوند را بسیار شکر میگو یم که این خدمت اندک به کالم الهی، مورد توجه
عالقهمندان قرار گرفت، از این رو بر خود الزم دانستم بار دیگر آن را به دقت بازبینی
بررسی کنم و برخی کاستیهای آن را جبران و اشتباهات آن را اصالح نمایم. بدیهی است
کهکاستیهای بشر فراوان است وهیچ کالم بشری را نیز نمیتوان تهی از اشتباهدانست.
مهمتر ین مواردی کهدر بازنگری این نوبت چاپ، به آن پرداخته شده به شرح ز یر
است:
4 -ترجمهی آیت: از پرانتزها کاسته شده و به توضیحات اضافه شده است و آیات
با رعایت دقت در الفاظ و عبارات و بر مبنای استفاده از جمالت کوتاهدر ترجمه،
مورد بازبینی قرار گرفتهاست.
2 -توضیحات: علیرغم آن کهاختصار در توضیح آیات، همچنان مورد نظر بودهاست
اما به برخی کلمات و عبارات، به شیوهای متفاوت و یا با اندکی تفصیل
پرداخته شدهاست تا مبادا اختصار، سبب عدم وضوح مطالب گردد.
9 -برداشتها و فواید: برخی برداشتها حذف و نکاتی مهمتر جایگز ین شده است. اسناد
احادیث مورد تحقیق قرار گرفته و احادیثی که شبهاتی از ضعف در آن بوده

 

 

 

 ترجمه و تفسیر دو جزء پایانی قرآن کریم سورۀ ملک تا ناس است. در این کتاب، ترجمه و تفسیر دو جزء اخیر قرآن به صورتی مختصر برای کسانی که اطلاع چندانی از علوم تفسیر ندارند ارائه شده است.سنة النشر : 1974م / 1394هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 3.3 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة تفسیر مبین جزء 29 و 30

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل تفسیر مبین جزء 29 و 30
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
سيد محمد صالح مهجور - Sayed Mohammed Saleh Mahjour

كتب سيد محمد صالح مهجور ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ تفسیر مبین جزء 29 و 30 ❝ ❱. المزيد..

كتب سيد محمد صالح مهجور