❞ كتاب بلکه گمراه شدی ❝  ⏤ خالد عسقلانى

❞ كتاب بلکه گمراه شدی ❝ ⏤ خالد عسقلانى

فهرست مطالب
اهداء
مقدمه ي مترجم
پيش گفتار
تمهيد

باب اول
معني و مفهوم يا تقسيم صحابه ميان اهل سنت و روافض دوازده امامي
تعريف لغوي و اصطلاحي صحابي
تعريف لغوي و اصطلاحي منافق
تقسيم واقعي صحابه از ديدگاه روافض دوازده امامي
نفي طبقه بندي اماميه

باب دوم
رد ديدگاه تيجاني پيرامون ((صحابه در صلح حديبيه))
نقدي بر ديدگاه تيجاني
رد ديدگاه تيجاني نسبت به صحابه در مورد مصيبيت روز پنج شنبه
نقدي بر ديدگاه تيجاني
ديدگاه تيجاني و رد آن درباره ي صحابه در جريان سپاه اسامه

باب سوم
نقدي بر گفته تيجاني داير بر اينكه قرآن صحابه را مورد مذمت قرار داده است
نقدي پيرامون استدلال آقاي تيجاني
نقدي بر استدلال آقاي تيجاني از آيه ي دوم داير بر مذمت صحابه

نقدي بر استدلال تيجاني از آيه ي خشوع داير بر ذم صحابه
باب چهارم
نقدي بر آقاي تيجاني درباره ي اينكه رسول اكرم اصـحابش را مـورد نكـوهش
قرار داده است
رد استدلال تيجاني از حديث تنافس صحابه براي دنيا

باب پنجم
نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه بعضي از صحابه بعضي ديگر را نكوهش كرده
اند
نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه صحابه در نماز تغيير ايجاد كردند
نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه اصحاب عليه خود گواهي مي دهند

باب ششم
نقدي بر مطاعن تيجاني بر خليفه ي اول، حضرت صديق اكبر
نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه ابوبكر عليه خود گواهي مي دهد
نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره ي حضرت ابوبكر و فاطمـه ي زهـرا در جريـان
فدك
آيه، به دلايل متعددي بر عصمت فاطمه يا كساني ديگر دلالت دارد
نقدي بر گفتگوي تيجاني با يك دانشمند دربار ي حضرت ابوبكر
نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره حضرت ابوبكر تحت عنوان ((علل و اسباب هدايت
و استبصار))
نص پيرامون خلافت
نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اولي بودن حضرت علي از ابوبكر

نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه ابوبكر در قتال با مـانعين زكـات مرتكـب
خلاف سنت شده است
نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره ي خالد بن وليد


این کتاب ردی است بر کتاب ثم اهتديت یا آنگاه هدایت شدم که نويسند آن محمد تيجاني سماوی می باشد وی که به دروغ ادعا می کند که سنی بوده و بعدا شیعه شده است در کتابهایی که به نام وی چاپ شده دروغ هایی را به هم بافته است که در این کتاب رد این دروغها را می خوانید
خالد عسقلانى - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ بلکه گمراه شدی ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
بلکه گمراه شدی

فهرست مطالب
اهداء
مقدمه ي مترجم
پيش گفتار
تمهيد

باب اول
معني و مفهوم يا تقسيم صحابه ميان اهل سنت و روافض دوازده امامي
تعريف لغوي و اصطلاحي صحابي
تعريف لغوي و اصطلاحي منافق
تقسيم واقعي صحابه از ديدگاه روافض دوازده امامي
نفي طبقه بندي اماميه

باب دوم
رد ديدگاه تيجاني پيرامون ((صحابه در صلح حديبيه))
نقدي بر ديدگاه تيجاني
رد ديدگاه تيجاني نسبت به صحابه در مورد مصيبيت روز پنج شنبه
نقدي بر ديدگاه تيجاني
ديدگاه تيجاني و رد آن درباره ي صحابه در جريان سپاه اسامه

باب سوم
نقدي بر گفته تيجاني داير بر اينكه قرآن صحابه را مورد مذمت قرار داده است
نقدي پيرامون استدلال آقاي تيجاني
نقدي بر استدلال آقاي تيجاني از آيه ي دوم داير بر مذمت صحابه

نقدي بر استدلال تيجاني از آيه ي خشوع داير بر ذم صحابه
باب چهارم
نقدي بر آقاي تيجاني درباره ي اينكه رسول اكرم اصـحابش را مـورد نكـوهش
قرار داده است
رد استدلال تيجاني از حديث تنافس صحابه براي دنيا

باب پنجم
نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه بعضي از صحابه بعضي ديگر را نكوهش كرده
اند
نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه صحابه در نماز تغيير ايجاد كردند
نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه اصحاب عليه خود گواهي مي دهند

باب ششم
نقدي بر مطاعن تيجاني بر خليفه ي اول، حضرت صديق اكبر
نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه ابوبكر عليه خود گواهي مي دهد
نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره ي حضرت ابوبكر و فاطمـه ي زهـرا در جريـان
فدك
آيه، به دلايل متعددي بر عصمت فاطمه يا كساني ديگر دلالت دارد
نقدي بر گفتگوي تيجاني با يك دانشمند دربار ي حضرت ابوبكر
نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره حضرت ابوبكر تحت عنوان ((علل و اسباب هدايت
و استبصار))
نص پيرامون خلافت
نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اولي بودن حضرت علي از ابوبكر

نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه ابوبكر در قتال با مـانعين زكـات مرتكـب
خلاف سنت شده است
نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره ي خالد بن وليد


این کتاب ردی است بر کتاب ثم اهتديت یا آنگاه هدایت شدم که نويسند آن محمد تيجاني سماوی می باشد وی که به دروغ ادعا می کند که سنی بوده و بعدا شیعه شده است در کتابهایی که به نام وی چاپ شده دروغ هایی را به هم بافته است که در این کتاب رد این دروغها را می خوانید .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

فهرست مطالب
اهداء
مقدمه ي مترجم
پيش گفتار
تمهيد

باب اول
معني و مفهوم يا تقسيم صحابه ميان اهل سنت و روافض دوازده امامي
تعريف لغوي و اصطلاحي صحابي
تعريف لغوي و اصطلاحي منافق
تقسيم واقعي صحابه از ديدگاه روافض دوازده امامي
نفي طبقه بندي اماميه

باب دوم
رد ديدگاه تيجاني پيرامون ((صحابه در صلح حديبيه))
نقدي بر ديدگاه تيجاني
رد ديدگاه تيجاني نسبت به صحابه در مورد مصيبيت روز پنج شنبه
نقدي بر ديدگاه تيجاني
ديدگاه تيجاني و رد آن درباره ي صحابه در جريان سپاه اسامه

باب سوم
نقدي بر گفته تيجاني داير بر اينكه قرآن صحابه را مورد مذمت قرار داده است
نقدي پيرامون استدلال آقاي تيجاني
نقدي بر استدلال آقاي تيجاني از آيه ي دوم داير بر مذمت صحابه

نقدي بر استدلال تيجاني از آيه ي خشوع داير بر ذم صحابه
باب چهارم
نقدي بر آقاي تيجاني درباره ي اينكه رسول اكرم اصـحابش را مـورد نكـوهش
قرار داده است
رد استدلال تيجاني از حديث تنافس صحابه براي دنيا

باب پنجم
نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه بعضي از صحابه بعضي ديگر را نكوهش كرده
اند
نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه صحابه در نماز تغيير ايجاد كردند
نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه اصحاب عليه خود گواهي مي دهند

باب ششم
نقدي بر مطاعن تيجاني بر خليفه ي اول، حضرت صديق اكبر
نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه ابوبكر عليه خود گواهي مي دهد
نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره ي حضرت ابوبكر و فاطمـه ي زهـرا در جريـان
فدك
آيه، به دلايل متعددي بر عصمت فاطمه يا كساني ديگر دلالت دارد
نقدي بر گفتگوي تيجاني با يك دانشمند دربار ي حضرت ابوبكر
نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره حضرت ابوبكر تحت عنوان ((علل و اسباب هدايت
و استبصار))
نص پيرامون خلافت
نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اولي بودن حضرت علي از ابوبكر

نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه ابوبكر در قتال با مـانعين زكـات مرتكـب
خلاف سنت شده است
نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره ي خالد بن وليد

باب هفتم
ايرادهاي تيجاني بر خليفه ي دوم، حضرت عمر بن خطاب و پاسخ آن
نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه عمر با پيامبر مخالفت كرده است
نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر جاهل بودن عمر بن خطاب
نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه عمر عليه خود گواهي داده است
نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره ي عمر بن خطاب تحت عنـوان ((گفتگـو بـا يـك
عالم))
نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره ي حضرت عمر در امر خلافت

باب هشتم
نقدي بر اتهامات آقاي تيجاني عليه خليفه ي سوم، حضرت عثمان بن عفان

باب نهم
نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره ي ام المومنين حضرت عايشه
نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه عايشه آتش فتنه را بر انگيخت است

باب دهم
نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره ي معاويه بن ابي سفيان

باب يازدهم
نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره ي معاويه بن ابي سفيان
نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه معاويه از كاتبان وحي نبوده و به مردم دستور
داده تا حضرت علي را بد و بيراه بگويند
نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه معاويه دستور قتل حجر بـن عـدي را صـادر
كرد چون به علي ناسزا نگفت
نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه حسن بصري معاويه را مورد طعن قـرار داده
است.
نقدي پيرامون برداشت نادرست تيجاني درباره ي مشاجره ي ميان علي و معاويه
نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه خلافت را به ملوكيت تبديل كرده است

باب دوازدهم
نقدي بر مطاعن تيجاني پيرامون حضرت ابوهريره

باب سيزدهم
نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر وجود نص براي وجوب پيروي از علي
نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر وجود نصوص دال بر وجوب پيروي از اهل بيت
نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه بخاري سلام و درود را مختص علي مي داند
نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه ائمه اربعه علم را از جعفر صادق آموخته اند
نقدي بر ديدگاه شيعه داير بر اينكه رسالت نزد گروهي از شيعه از آن علي بوده
است نه محمد، و مبني بر اينكه گروهي از آنان مدعي الوهيت علي است
نقدي بر ادعاي تيجاني و خويي داير بر اينكه قرآن آنان عيناً همان قرآني است كـه
نزد اهل سنت است
نقدي بر ديدگاه شيعه مبني بر اضافه كردن ((علي ولي االله)) در الفاظ اذان

 

 

 

 

 

 این کتاب ردی است بر کتاب ثم اهتديت یا آنگاه هدایت شدم که نويسند آن محمد تيجاني سماوی می باشد وی که به دروغ ادعا می کند که سنی بوده و بعدا شیعه شده است در کتابهایی که به نام وی چاپ شده دروغ هایی را به هم بافته است که در این کتاب رد این دروغها را می خوانیدحجم الكتاب عند التحميل : 3.1 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة بلکه گمراه شدی

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل بلکه گمراه شدی
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
خالد عسقلانى -

كتب خالد عسقلانى ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ بلکه گمراه شدی ❝ ❱. المزيد..

كتب خالد عسقلانى