❞ كتاب دنیای سحر و شعبده بازی ❝  ⏤ عمر سليمان عبد الله الأشقر

❞ كتاب دنیای سحر و شعبده بازی ❝ ⏤ عمر سليمان عبد الله الأشقر

دنیای سحر و جادو، دنیایی است که ظاهر آن زیبا و فریبنده است که انسان‏های ساده‏ لوح را فریب می‏دهد، ولی باطن آن زشت و پَلشت است که خردمندان و انسان‏های دارای فطرت سلیم و دل‏های الكتبانی از آن دور می‏شون
عمر سليمان عبد الله الأشقر - الشيخ الدكتور عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر أحد علماء الدين السنة شغل سابقا منصب أستاذ في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية في عمان الأردن.
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
دنیای سحر و شعبده بازی

دنیای سحر و جادو، دنیایی است که ظاهر آن زیبا و فریبنده است که انسان‏های ساده‏ لوح را فریب می‏دهد، ولی باطن آن زشت و پَلشت است که خردمندان و انسان‏های دارای فطرت سلیم و دل‏های الكتبانی از آن دور می‏شون . المزيد..

تعليقات القرّاء:

مقدمه .............................................................................................................3
فصل اول: تاريخچهي سحر.............................................................................7
مقدمه................................................................................................................7
مبحث اول: سحر نزد اهل بابل........................................................................9
مبحث دوم: سحر نزد ايرانيان..........................................................................16
مبحث سوم: سحر نزد مصريان .......................................................................18
رويارويي بين موسي و ساحران................................................................21
مبحث چهارم: سحر نزد هنديان......................................................................27
مبحث پنجم: سحر در سرزمين يونان .............................................................29
مبحث ششم: سحر نزد يهوديان و مسيحيان ...................................................32
مبحث هفتم: سحر در اروپا.............................................................................39
مبحث هشتم: سحر نزد عربهاي قبل از اسلام .............................................41
داستان «اصحاب اخدود»...........................................................................41
داستان صاحب «حضر» .............................................................................44
داستان عبداالله بن جدعان ..........................................................................45
مبحث نهم: سحر نزد مسلمانان.......................................................................46
مبحث دهم: سحر در آمريكا و دنياي جديد...................................................51
مبحث يازدهم: سحر در دوران معاصر ...........................................................52
فصل دوم: تعريف سحر................................................................................65
مبحث اول: تعريف سحر در لغت..................................................................65
مبحث دوم: تعريف سحر در اصطلاح علما ...................................................67
مبحث سوم: تفاوت سحر با معجزه و كرامت ................................................70
مبحث چهارم: تفاوت بين سحر و حسد ........................................................76
فصل سوم: دلايل و انگيزههاي سحر .............................................................81

فصل چهارم: سحر بين حقيقت و توهم.........................................................87
فصل پنجم: راههاي سحر و انواع آن.............................................................99
مبحث اول: سحر حقيقي و انواع آن...............................................................99
مطلب اول: سحري كه با همت ساحر تاثير ميگذارد............................ 100
مطلب دوم: سحر طلسمها...................................................................... 103
مبحث دوم: سحر تخييل (جادوي ناشي از خيال)....................................... 120
مبحث سوم: سحر مجازي........................................................................... 128
مطلب اول: تفاوت اين نوع با سحر تخييل ............................................ 128
مطلب دوم: نمونههايي از سحر مجازي ................................................. 130
فصل ششم: ميزان اثرگذاري سحرِ جادوگر................................................. 147
فصل هفتم: انسان چگونه ساحر ميشود؟................................................... 163
فصل هشتم: جادو شدن پيامبرص............................................................. 175
مبحث اول: حديث روايت شده در اين خصوص....................................... 175
مبحث دوم: دليل كساني كه اين حديث را رد نمودهاند .............................. 177
مبحث سوم: در رد كساني كه اين حديث را رد ميكنند. ............................ 180
فصل نهم: معالجه سحر و پرهيز از آن........................................................ 187
مبحث اول: شيوه امتهاي مختلف در پرهيز از سحر و نجات يافتن از آن 187
مبحث دوم: نظر اسلام درباره علاج جادو و پيشگيري از آن ...................... 194
مطلب اول: حكم اسلام در پناه بردن به ساحر جهت گشودن و از بين بردن
سحر....................................................................................................... 194
مطلب دوم: راههاي مشروع پرهيز از سحر و ساحران........................... 197
مطلب سوم: راههاي مشروع از بين بردن سحر پس از وقوع ................. 200
مطلب چهارم: آيات و دعاهايي كه از سحر پيشگيري كرده و آن را پس از
ابتلا از ميان ميبرد.................................................................................. 207
فصل دهم: حكم ساحر و ساحران.............................................................. 215
مبحث اول: حكم ياد دادن و ياد گرفتن سحر ............................................. 215
مبحث دوم: كيفر ساحر ............................................................................... 228

مطلب اول: كيفر ساحر در ميان غيرمسلمانان......................................... 228
مطلب دوم: مجازات ساحر در اسلام..................................................... 231
فصل يازدهم: توبهي ساحر........................................................................ 245
فصل دوازدهم: تفسير آيات سحر از سورهي بقره....................................... 247
نخست: شأن نزول ................................................................................. 248
دوم: تفسير و تبيين................................................................................. 249
فصل سيزدهم: مدعيان غيب....................................................................... 265
مبحث اول: تعريف غيب و بيان راز حرص مردم به شناخت آن ................ 265
مطلب اول: تعريف غيب........................................................................ 265
مطلب دوم: حرص انسان به شناخت امور غيبي.................................... 266
مطلب سوم: فرستادگان الهي در رسالتهايشان اين خواهش دروني بشر را
پاسخ دادهاند........................................................................................... 266
مطلب چهارم: ميزان توانايي انسان در شناخت غيب ............................. 269
مبحث دوم: كهانت و پيشگويي................................................................... 272
مطلب اول: لقبها و عنوانهايي كه به مدعيان غيب دادهاند....................... 272
مطلب دوم: شيوههاي كاهنان در شناخت غيب...................................... 273
مطلب سوم: رابطهي كُهان با شيطان و شيوهي القاي شيطان به آنها....... 274
مطلب چهارم: نمونههايي از پيشگويي و غيبگويي................................. 275
مطلب پنجم: منابع غيبهايي كه شياطين وحي ميكنند............................ 284
مطلب ششم: انتشار طالعبيني و كهانت در اين عصر ............................. 289
مطلب هفتم: راز راستگويي كاهنان در بعضي موارد .............................. 295
مبحث سوم: فال بد و بدبيني....................................................................... 300
مطلب نخست: تعريف فال بد و بدبيني................................................. 300
مطلب دوم: اهميت فال بد ..................................................................... 302
مطلب سوم: فال بد پايههاي درستي ندارد............................................. 304
مطلب چهارم: چارهي فال بد................................................................. 306
مطلب پنجم: بديمني در سه چيز است .................................................. 307

 

 


 دنیای سحر و جادو، دنیایی است که ظاهر آن زیبا و فریبنده است که انسان‏های ساده‏ لوح را فریب می‏دهد، ولی باطن آن زشت و پَلشت است که خردمندان و انسان‏های دارای فطرت سلیم و دل‏های الكتبانی از آن دور می‏شونحجم الكتاب عند التحميل : 3.2 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة دنیای سحر و شعبده بازی

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل دنیای سحر و شعبده بازی
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عمر سليمان عبد الله الأشقر - Omar Suleiman Abdullah Al Ashqar

كتب عمر سليمان عبد الله الأشقر الشيخ الدكتور عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر أحد علماء الدين السنة شغل سابقا منصب أستاذ في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية في عمان الأردن.. المزيد..

كتب عمر سليمان عبد الله الأشقر