❞ كتاب مناظرات ویژه اهل سنت و جماعت ❝  ⏤ آبتین امیر

❞ كتاب مناظرات ویژه اهل سنت و جماعت ❝ ⏤ آبتین امیرالحمدالله رب العالـمين والصلاة والسلام علی أفضل الأنبياء والـمرسلين سيدنا محمد
وعلی آله وأصحابه واتباعه أجمعين إلی يوم الدين أما بعد.
مناظرات، نام كتابي است كه برخي از عقايد اصولي اهل سنت در آن بيان شده و براي
آسايش خواننده مباحث اين كتاب به صورت منقطع و كوتاه مطرح شده است. مناظرات
هدفي جز اين ندارد كه چهره واقعي اهل سنت را بشناساند و بدين ترتيب زمينه را براي
برادري و نزديكي بيشتر با ساير برادران هموطن فراهم نمايد. زيرا قرب و نزديكي از
شناخت صحيح حاصل ميشود و با سكوت و خاموشي نميتوان چيزي را شناساند. از
خداوند متعال خواهشمندم كه اين حركت را مورد قبول درگاه خويش قرار دهد و اين
كتاب، زمينه را براي نزديكي و احسان بيشتر در بين مسلمين فراهم كند.

عقاید و باورهای اهل سنت و جماعت را به اختصار بیان می‌کن کتاب با بیان اصول اولیه اعتقادات اسلامی همچون شرک و توحید و ارکان ایمان و اسلام آغاز می‌شود و در ادامه، مبحثی کوتاه درباره صفات الهی می‌آی بخش دوم کتاب، اعتقادات خاص اهل سنت را درباره مسایلی همچون قرب به خداوند، فتنه قبر، حشر و حوادث قیامت و قضا و قدر بازگو می‌کن نویسنده پس به بحث درباره مفهوم و منزلت صحابی و همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم ، و شرایط و ویژگی‌های ولیّ مسلمانان می‌پرداز وی در بخش سوم، 67 فرقه مختلف اسلامی را به همراه مختصری از باورهای مذهبی هر یک معرفی می‌کن
آبتین امیر - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ مناظرات ویژه اهل سنت و جماعت ❝ ❞ یاوران حقیقت: نگرشی بر منزلت صحابه از دیدگاه قرآن ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
مناظرات ویژه اهل سنت و جماعتالحمدالله رب العالـمين والصلاة والسلام علی أفضل الأنبياء والـمرسلين سيدنا محمد
وعلی آله وأصحابه واتباعه أجمعين إلی يوم الدين أما بعد.
مناظرات، نام كتابي است كه برخي از عقايد اصولي اهل سنت در آن بيان شده و براي
آسايش خواننده مباحث اين كتاب به صورت منقطع و كوتاه مطرح شده است. مناظرات
هدفي جز اين ندارد كه چهره واقعي اهل سنت را بشناساند و بدين ترتيب زمينه را براي
برادري و نزديكي بيشتر با ساير برادران هموطن فراهم نمايد. زيرا قرب و نزديكي از
شناخت صحيح حاصل ميشود و با سكوت و خاموشي نميتوان چيزي را شناساند. از
خداوند متعال خواهشمندم كه اين حركت را مورد قبول درگاه خويش قرار دهد و اين
كتاب، زمينه را براي نزديكي و احسان بيشتر در بين مسلمين فراهم كند.

عقاید و باورهای اهل سنت و جماعت را به اختصار بیان می‌کن کتاب با بیان اصول اولیه اعتقادات اسلامی همچون شرک و توحید و ارکان ایمان و اسلام آغاز می‌شود و در ادامه، مبحثی کوتاه درباره صفات الهی می‌آی بخش دوم کتاب، اعتقادات خاص اهل سنت را درباره مسایلی همچون قرب به خداوند، فتنه قبر، حشر و حوادث قیامت و قضا و قدر بازگو می‌کن نویسنده پس به بحث درباره مفهوم و منزلت صحابی و همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم ، و شرایط و ویژگی‌های ولیّ مسلمانان می‌پرداز وی در بخش سوم، 67 فرقه مختلف اسلامی را به همراه مختصری از باورهای مذهبی هر یک معرفی می‌کن .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

هدف از نگارش مناظرات چيست؟............................................................................8
فصل اول:عتقادات.......................................................................................................9
معني اهل سنت: ............................................................................................................9
اعتقادات اهل سنت و جماعت: ....................................................................................9
نظر اهل سنت در مورد اسماء خداوند و صفات او: ...................................................10
اسماء خداوند و صفات وي توفيقي هستند: ...............................................................10
اقسام صفات از لحاظ ثبوت و عدم: ...........................................................................10
اقسام صفات از نظر دوام و حدوث: ...........................................................................10
الحاد: ...........................................................................................................................11
انواع الحاد در اسماء خداوند:......................................................................................11
انواع الحاد در آيات:....................................................................................................11
سوره اخلاص: ............................................................................................................11
علم خداوند:................................................................................................................12
مفاتح الغيب:................................................................................................................13
قدرت االله: ...................................................................................................................13
حكمت االله: .................................................................................................................13
انواع حكمت: ..............................................................................................................13
رزق.............................................................................................................................13
انواع حكم خداوند:.....................................................................................................14

2 مناظرات ويژه اهل سنت
مشيت خداوند:............................................................................................................14
اراده خداوند:...............................................................................................................14
محبت خداوند:............................................................................................................14
مغفرت و رحمت: .......................................................................................................15
رضا، غضب، كراهت، مقت و اسف............................................................................15
وجه (چهره):...............................................................................................................15
اليد (دست): ................................................................................................................15
العين (چشم):..............................................................................................................16
سمع: ...........................................................................................................................16
رؤيت: .........................................................................................................................17
مكر كيد و محال: ........................................................................................................17
المجيء و الاتيان (آمدن): ............................................................................................17
18..............................................................................................................................عفو
علو: .............................................................................................................................18
استواء خداوند بر عرش ..............................................................................................18
معيت:..........................................................................................................................19
معناي اينكه االله در سماء است: ...................................................................................19
اركان دين:...................................................................................................................19
فصل دوم: امت ميانه رو..........................................................................................20
عقيده واسطيه..............................................................................................................20
اصولي كه اهل سنت در آن وسطيت دارد...................................................................20
طائفههاي اهل بدعت ..................................................................................................21
قول اهل سنت در مورد كلام خداوند .........................................................................22

فهرست مطالب 3
قول اهل سنت در مورد قرآن كريم.............................................................................22
سنت............................................................................................................................23
قرب و نزديكي به خداوند ..........................................................................................23
فتنه قبر ........................................................................................................................23
نعيم و عذاب قبر.........................................................................................................23
قيامت: .........................................................................................................................23
حشر مردم: ..................................................................................................................24
حوادث قيامت.............................................................................................................24
ايمان و قضا و قدر......................................................................................................25
قدرت مخلوقات..........................................................................................................25
ايمان............................................................................................................................26
كبيره............................................................................................................................26
صحابي كيست؟..........................................................................................................26
تفاوت و منزلت صحابه...............................................................................................27
اهل بدر.......................................................................................................................27
اهل بيعت رضوان........................................................................................................27
صحابه وظيفه نشر دين را پس از پيامبر بر عهده داشتند.............................................28
آل نبي: ........................................................................................................................28
همسران رسول خدا محمد......................................................................................28
عصمت صحابه ...........................................................................................................28
ولي كيست و كرامت چيست؟....................................................................................29
هدف از اعطاي كرامت به ولي چيست؟.....................................................................30
دعاي صدقه و احسان به اموات ميرسد.....................................................................30

4 مناظرات ويژه اهل سنت
ظهور امام مهدي..........................................................................................................31
توسل مجاز است ........................................................................................................31
فصل سوم: مناظرات ................................................................................................32
فرقه 1 -جبريه: ...........................................................................................................32
فرقه 2 -قدريه:............................................................................................................32
فرقه 3 -سوفسطائيه: ...................................................................................................33
فرقه4 -وجوديه:..........................................................................................................33
فرقه5 -معطليه:............................................................................................................34
فرقه 6 -سابقيه: ...........................................................................................................34
فرقه 7 -علي عرشيه:...................................................................................................35
فرقه 8 -حلويه: ...........................................................................................................35
فرقه 9 -فشاريه: ..........................................................................................................36
فرقه 10 -مهمليه: ........................................................................................................36
فرقه 11 -مرجئه:.........................................................................................................37
فرقه 12 -حبيبيه:.........................................................................................................37
فرقه 13 -خوفيه:.........................................................................................................37
فرقه 14 -سارقيه: ........................................................................................................38
فرقه 15 -ثنويه:...........................................................................................................38
فرقه 16 -اتحاديه: .......................................................................................................39
فرقه 17 -تناسخيه:......................................................................................................39
فرقه 18 -متصليه:........................................................................................................40
فرقه 19 -منفصليه:......................................................................................................40
فرقه 20 -حروريه (خوارج):.......................................................................................40

فهرست مطالب 5
فرقه 21 -فارقيه: .........................................................................................................41
فرقه 22 -منكريه:........................................................................................................41
فرقه 23 -شيطانيه:.......................................................................................................42
فرقه 24 -معتزليه:........................................................................................................42
فرقه 25 -كيسانيه: .......................................................................................................43
فرقه 26 -وهميه:.........................................................................................................43
فرقه 27 -بكريه:..........................................................................................................43
فرقه 28 -راونديه:.......................................................................................................44
فرقه 29 -مشبهه:.........................................................................................................44
فرقه 30 -جهميه: ........................................................................................................45
فرقه 31 -زنادقيه:........................................................................................................45
فرقه 32 -معترفيه: .......................................................................................................46
فرقه 33 -ملاحده:.......................................................................................................46
فرقه 34 -منجميه: .......................................................................................................47
فرقه 35 -وضعيه:........................................................................................................47
فرقه 36 -فلاسفيه: ......................................................................................................48
فرقه 37 -كراميه: .........................................................................................................48
فرقه 38 -خازميه:........................................................................................................48
فرقه 39 -اباضيه:.........................................................................................................49
فرقه 40 -لوزيه: ..........................................................................................................49
فرقه 41 -اخشبيه: .......................................................................................................50
فرقه 42 -تغلبيه:..........................................................................................................50
فرقه 43 -قاسطيه: .......................................................................................................51

6 مناظرات ويژه اهل سنت
فرقه 44 -تكوينيه:.......................................................................................................51
فرقه 45 -متوسمه: ......................................................................................................51
فرقه 46 -محروقيه: .....................................................................................................52
فرقه 47 - بوستانيه:.....................................................................................................52
فرقه 48 -مفروعيه:......................................................................................................53
فرقه 49 -نجاريه: ........................................................................................................53
فرقه 50 -خارجيه: ......................................................................................................53
فرق 51 -اسماعيليه:....................................................................................................54
فرقه 52 -جلاميده:......................................................................................................54
فرقه 53 -حكميه:........................................................................................................54
فرقه 54 -لاعينه: .........................................................................................................55
فرقه 55 -رجعيه:.........................................................................................................55
فرقه 56 -قبريه:...........................................................................................................55
فرقه 57 -واقفيه: .........................................................................................................56
فرقه 58 -حشويه: .......................................................................................................56
فرقه 59 -فاينه: ...........................................................................................................56
فرقه 60 -اثريه: ...........................................................................................................56
فرقه 61 -مولهيه:.........................................................................................................57
فرقه 62 -مبدليه: .........................................................................................................57
فرقه 63 -كنزيه: ..........................................................................................................58
فرقه 64 -صوفيه: ........................................................................................................58
فرقه 65 -دهريه: .........................................................................................................58
فرقه 66 -شمراخيه: ....................................................................................................59

فهرست مطالب 7
فرقه 67 -بهائيه: ..........................................................................................................59


الحمدالله رب العالـمين والصلاة والسلام علی أفضل الأنبياء والـمرسلين سيدنا محمد
وعلی آله وأصحابه واتباعه أجمعين إلی يوم الدين أما بعد.
مناظرات، نام كتابي است كه برخي از عقايد اصولي اهل سنت در آن بيان شده و براي
آسايش خواننده مباحث اين كتاب به صورت منقطع و كوتاه مطرح شده است. مناظرات
هدفي جز اين ندارد كه چهره واقعي اهل سنت را بشناساند و بدين ترتيب زمينه را براي
برادري و نزديكي بيشتر با ساير برادران هموطن فراهم نمايد. زيرا قرب و نزديكي از
شناخت صحيح حاصل ميشود و با سكوت و خاموشي نميتوان چيزي را شناساند. از
خداوند متعال خواهشمندم كه اين حركت را مورد قبول درگاه خويش قرار دهد و اين
كتاب، زمينه را براي نزديكي و احسان بيشتر در بين مسلمين فراهم كند.

 

 

 عقاید و باورهای اهل سنت و جماعت را به اختصار بیان می‌کن کتاب با بیان اصول اولیه اعتقادات اسلامی همچون شرک و توحید و ارکان ایمان و اسلام آغاز می‌شود و در ادامه، مبحثی کوتاه درباره صفات الهی می‌آی بخش دوم کتاب، اعتقادات خاص اهل سنت را درباره مسایلی همچون قرب به خداوند، فتنه قبر، حشر و حوادث قیامت و قضا و قدر بازگو می‌کن نویسنده پس به بحث درباره مفهوم و منزلت صحابی و همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم ، و شرایط و ویژگی‌های ولیّ مسلمانان می‌پرداز وی در بخش سوم، 67 فرقه مختلف اسلامی را به همراه مختصری از باورهای مذهبی هر یک معرفی می‌کنحجم الكتاب عند التحميل : 458.9 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة مناظرات ویژه اهل سنت و جماعت

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل مناظرات ویژه اهل سنت و جماعت
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
آبتین امیر - Abtin Amirی

كتب آبتین امیر ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ مناظرات ویژه اهل سنت و جماعت ❝ ❞ یاوران حقیقت: نگرشی بر منزلت صحابه از دیدگاه قرآن ❝ ❱. المزيد..

كتب آبتین امیر