❞ كتاب مهدی منتظر منتظر چند مهدی هستی ❝  ⏤ مصطفی حیدر ابوتراب

❞ كتاب مهدی منتظر منتظر چند مهدی هستی ❝ ⏤ مصطفی حیدر ابوترابالحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اً كثيراً .
أما بعد :
به راستي حكمت، گم شدهي مومن است و هرجا كه آن را بيابد، بيش از همـه
بـه آن سـزاوار اسـت، ديـن االله يكـي اسـت؛ و حـق و حقيقـت نيـز يكـي اسـت؛
پروردگارمان، واحد و يكتاست و از شـركي كـه بـه او مـي ورزنـد، پـاك و منـزه
ميباشد .
آنچه مرا به نگارش اين كتابچه واداشت (كه اميدوارم بـراي خـودم و بـرادران
مسلمانم مفيد باشد)، اين بود كه پيشتر عقيدهاي را داشتم كه بر آن زاده شدم و بر
اساس همان عقيده، رشد يافتم و به بلوغ رسيدم، و چون اين عقيده را خوب مورد
بررسي قرار دادم و آن را با سنت صحيح سنجيدم، دريافتم كه اين عقيـده نيازمنـد
تصحيح و بازنگري است، و از همان ابتدا با خود قرار گذاشتم كه حـق و حقيقـت
را هرجا كه باشد، بپذيرم و با حق و حقيقت باشم، هرچند حقيقـت را نـزد كسـاني
بيابم كه آنان را مخالف خود مي .ام پندارم يا برخلاف آنان رشد و نمو يافته
اين را از آن جهت ننوشتم كه به نام و آوازه و شهرتي دست يابم، زيرا برخـي
از هممذهبان خويش را ديـده ام كـه بسـياري از مـردم را فريفتـه و عقايـد فا سـد و
باورهاي بياساس را در ازهان انو ديشههاي ايشـان نشـانده و از آ ن سـوء اسـتفاده
كرده اند تا بتوانند همچنان به بهرهبرداري از اموال ايشان ادامـه دهنـد و جايگـاه و
موقعيت خويش را نزد آنان حفظ كنند و بدين سان به حساب آن انسانهاي ساده،
از خوشيهاي دنيا بهره ببرند و ثروتمندتر شوند و موجودي حسابهـاي بـ انكي و
سپردههايشان از ثروتهايي كه از جيب فقرا خارج ميشود، افزايش يابد .
من به خوبي ميدانم كه بـيش از همـه كسـاني كـه از وضـع فعلـي شـيعه بهـره
ميبرند، با سخناني كه در اين كتابچه من نگـارم، بـه مخالفـت برمـي خيزنـد، زيـرا
حقيقت رسوايشان ميكند و چون بساط نيرنگ از زيرشان برچيـده شـود و تعـداد
پيروانشان كاهش يابد، در كسب مال و ثروت، برخلاف گذشته كـه راحـت پـول
ميگرفتند، در رنج و زحمت ميافتند و اين ، بر آنان دشوار تمام ميشود، چرا كـه
اينك در ميان انبوهي از كتابهاي آكنده از خرافات نقش زمين شده و زيبـاترين

مهدي منتظر ﴿ 5 ﴾
زنان را بـه ازدواج خـوي ش درمـي آورنـد و سـوار بهتـرين ماشـين هـا مـي شـوند و
كاخهايي در بهترين مناطق دنيا دارند و تازه وقتي هم كـه بميرنـد، ثـروت انبـوهي
براي فرزندان خويش برجا ميگذارند كه چه بسا ممكن است برخي از آنها داراي
انديشههاي الحادي باشند .
كسي كه اين چند سطر را ميخواند و پس نزد فلان مرجع ميرود تـا آنچـه را
كه خوانده، به او عرضه كند و عقل مرجع تقليد يا نمايندهي مرجع تقليد و يـا هـر
عمامهدار ديگري را به نيابت از خويش به كار بنـدد و در واقـع عقـل و انديشـه ي
خويش را به اجارهي مرجع تقليد درآورد، از همين ابتدا از او ميخواهم نيازي بـه
مطال عهي اين كتابچه نيست و بهتر همان است كه اين كتاب را كنـاري بگـذارد تـا
شايد انسان آزادانديش به آن دست يابد و از آن استفاده برد
منتظر کدامین مهدی هستم؟! منتظر چند مهدی هستم؟! چندتا از آنها ظهور کرده یا ظهور خواهند کرد؟! و آیا از مهدی‌هایی که غیبت کرده اند کسی ظهور نموده است؟! ای منتظر مهدی غایب! چه بسیار مهدی‌هایی که غایب شده و باز نگشته اند، آیا تو گمان می‌کنی که مهدی تو با دیگر مهدی‌ها فرق می‌کند؟ پس داستانم را با دقت بخوان...
مصطفی حیدر ابوتراب - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ مهدی منتظر منتظر چند مهدی هستی ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
مهدی منتظر منتظر چند مهدی هستیالحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اً كثيراً .
أما بعد :
به راستي حكمت، گم شدهي مومن است و هرجا كه آن را بيابد، بيش از همـه
بـه آن سـزاوار اسـت، ديـن االله يكـي اسـت؛ و حـق و حقيقـت نيـز يكـي اسـت؛
پروردگارمان، واحد و يكتاست و از شـركي كـه بـه او مـي ورزنـد، پـاك و منـزه
ميباشد .
آنچه مرا به نگارش اين كتابچه واداشت (كه اميدوارم بـراي خـودم و بـرادران
مسلمانم مفيد باشد)، اين بود كه پيشتر عقيدهاي را داشتم كه بر آن زاده شدم و بر
اساس همان عقيده، رشد يافتم و به بلوغ رسيدم، و چون اين عقيده را خوب مورد
بررسي قرار دادم و آن را با سنت صحيح سنجيدم، دريافتم كه اين عقيـده نيازمنـد
تصحيح و بازنگري است، و از همان ابتدا با خود قرار گذاشتم كه حـق و حقيقـت
را هرجا كه باشد، بپذيرم و با حق و حقيقت باشم، هرچند حقيقـت را نـزد كسـاني
بيابم كه آنان را مخالف خود مي .ام پندارم يا برخلاف آنان رشد و نمو يافته
اين را از آن جهت ننوشتم كه به نام و آوازه و شهرتي دست يابم، زيرا برخـي
از هممذهبان خويش را ديـده ام كـه بسـياري از مـردم را فريفتـه و عقايـد فا سـد و
باورهاي بياساس را در ازهان انو ديشههاي ايشـان نشـانده و از آ ن سـوء اسـتفاده
كرده اند تا بتوانند همچنان به بهرهبرداري از اموال ايشان ادامـه دهنـد و جايگـاه و
موقعيت خويش را نزد آنان حفظ كنند و بدين سان به حساب آن انسانهاي ساده،
از خوشيهاي دنيا بهره ببرند و ثروتمندتر شوند و موجودي حسابهـاي بـ انكي و
سپردههايشان از ثروتهايي كه از جيب فقرا خارج ميشود، افزايش يابد .
من به خوبي ميدانم كه بـيش از همـه كسـاني كـه از وضـع فعلـي شـيعه بهـره
ميبرند، با سخناني كه در اين كتابچه من نگـارم، بـه مخالفـت برمـي خيزنـد، زيـرا
حقيقت رسوايشان ميكند و چون بساط نيرنگ از زيرشان برچيـده شـود و تعـداد
پيروانشان كاهش يابد، در كسب مال و ثروت، برخلاف گذشته كـه راحـت پـول
ميگرفتند، در رنج و زحمت ميافتند و اين ، بر آنان دشوار تمام ميشود، چرا كـه
اينك در ميان انبوهي از كتابهاي آكنده از خرافات نقش زمين شده و زيبـاترين

مهدي منتظر ﴿ 5 ﴾
زنان را بـه ازدواج خـوي ش درمـي آورنـد و سـوار بهتـرين ماشـين هـا مـي شـوند و
كاخهايي در بهترين مناطق دنيا دارند و تازه وقتي هم كـه بميرنـد، ثـروت انبـوهي
براي فرزندان خويش برجا ميگذارند كه چه بسا ممكن است برخي از آنها داراي
انديشههاي الحادي باشند .
كسي كه اين چند سطر را ميخواند و پس نزد فلان مرجع ميرود تـا آنچـه را
كه خوانده، به او عرضه كند و عقل مرجع تقليد يا نمايندهي مرجع تقليد و يـا هـر
عمامهدار ديگري را به نيابت از خويش به كار بنـدد و در واقـع عقـل و انديشـه ي
خويش را به اجارهي مرجع تقليد درآورد، از همين ابتدا از او ميخواهم نيازي بـه
مطال عهي اين كتابچه نيست و بهتر همان است كه اين كتاب را كنـاري بگـذارد تـا
شايد انسان آزادانديش به آن دست يابد و از آن استفاده برد
منتظر کدامین مهدی هستم؟! منتظر چند مهدی هستم؟! چندتا از آنها ظهور کرده یا ظهور خواهند کرد؟! و آیا از مهدی‌هایی که غیبت کرده اند کسی ظهور نموده است؟! ای منتظر مهدی غایب! چه بسیار مهدی‌هایی که غایب شده و باز نگشته اند، آیا تو گمان می‌کنی که مهدی تو با دیگر مهدی‌ها فرق می‌کند؟ پس داستانم را با دقت بخوان... .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

فهرست ..............................................................................................................3
مقدمه ................................................................................................................4
شكافت فكر در ي مورد يغا ب منتظر ................................................................ 6 ..
نخست ني مذهب يغ به ليقا يعيش بت :................................................................ 14 .
سفارش ي ارزشمند ............................................................................................30
كتاب يد يها در گر مورد مهد برا ي ي علاقه مندان به مطالع يب ه :نهيزم نيا در شتر
35.......................................................................................................................


الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اً كثيراً .
أما بعد :
به راستي حكمت، گم شدهي مومن است و هرجا كه آن را بيابد، بيش از همـه
بـه آن سـزاوار اسـت، ديـن االله يكـي اسـت؛ و حـق و حقيقـت نيـز يكـي اسـت؛
پروردگارمان، واحد و يكتاست و از شـركي كـه بـه او مـي ورزنـد، پـاك و منـزه
ميباشد .
آنچه مرا به نگارش اين كتابچه واداشت (كه اميدوارم بـراي خـودم و بـرادران
مسلمانم مفيد باشد)، اين بود كه پيشتر عقيدهاي را داشتم كه بر آن زاده شدم و بر
اساس همان عقيده، رشد يافتم و به بلوغ رسيدم، و چون اين عقيده را خوب مورد
بررسي قرار دادم و آن را با سنت صحيح سنجيدم، دريافتم كه اين عقيـده نيازمنـد
تصحيح و بازنگري است، و از همان ابتدا با خود قرار گذاشتم كه حـق و حقيقـت
را هرجا كه باشد، بپذيرم و با حق و حقيقت باشم، هرچند حقيقـت را نـزد كسـاني
بيابم كه آنان را مخالف خود مي .ام پندارم يا برخلاف آنان رشد و نمو يافته
اين را از آن جهت ننوشتم كه به نام و آوازه و شهرتي دست يابم، زيرا برخـي
از هممذهبان خويش را ديـده ام كـه بسـياري از مـردم را فريفتـه و عقايـد فا سـد و
باورهاي بياساس را در ازهان انو ديشههاي ايشـان نشـانده و از آ ن سـوء اسـتفاده
كرده اند تا بتوانند همچنان به بهرهبرداري از اموال ايشان ادامـه دهنـد و جايگـاه و
موقعيت خويش را نزد آنان حفظ كنند و بدين سان به حساب آن انسانهاي ساده،
از خوشيهاي دنيا بهره ببرند و ثروتمندتر شوند و موجودي حسابهـاي بـ انكي و
سپردههايشان از ثروتهايي كه از جيب فقرا خارج ميشود، افزايش يابد .
من به خوبي ميدانم كه بـيش از همـه كسـاني كـه از وضـع فعلـي شـيعه بهـره
ميبرند، با سخناني كه در اين كتابچه من نگـارم، بـه مخالفـت برمـي خيزنـد، زيـرا
حقيقت رسوايشان ميكند و چون بساط نيرنگ از زيرشان برچيـده شـود و تعـداد
پيروانشان كاهش يابد، در كسب مال و ثروت، برخلاف گذشته كـه راحـت پـول
ميگرفتند، در رنج و زحمت ميافتند و اين ، بر آنان دشوار تمام ميشود، چرا كـه
اينك در ميان انبوهي از كتابهاي آكنده از خرافات نقش زمين شده و زيبـاترين

مهدي منتظر ﴿ 5 ﴾
زنان را بـه ازدواج خـوي ش درمـي آورنـد و سـوار بهتـرين ماشـين هـا مـي شـوند و
كاخهايي در بهترين مناطق دنيا دارند و تازه وقتي هم كـه بميرنـد، ثـروت انبـوهي
براي فرزندان خويش برجا ميگذارند كه چه بسا ممكن است برخي از آنها داراي
انديشههاي الحادي باشند .
كسي كه اين چند سطر را ميخواند و پس نزد فلان مرجع ميرود تـا آنچـه را
كه خوانده، به او عرضه كند و عقل مرجع تقليد يا نمايندهي مرجع تقليد و يـا هـر
عمامهدار ديگري را به نيابت از خويش به كار بنـدد و در واقـع عقـل و انديشـه ي
خويش را به اجارهي مرجع تقليد درآورد، از همين ابتدا از او ميخواهم نيازي بـه
مطال عهي اين كتابچه نيست و بهتر همان است كه اين كتاب را كنـاري بگـذارد تـا
شايد انسان آزادانديش به آن دست يابد و از آن استفاده برد

 

 

 


 منتظر کدامین مهدی هستم؟! منتظر چند مهدی هستم؟! چندتا از آنها ظهور کرده یا ظهور خواهند کرد؟! و آیا از مهدی‌هایی که غیبت کرده اند کسی ظهور نموده است؟! ای منتظر مهدی غایب! چه بسیار مهدی‌هایی که غایب شده و باز نگشته اند، آیا تو گمان می‌کنی که مهدی تو با دیگر مهدی‌ها فرق می‌کند؟ پس داستانم را با دقت بخوان...حجم الكتاب عند التحميل : 270.7 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة مهدی منتظر منتظر چند مهدی هستی

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل مهدی منتظر منتظر چند مهدی هستی
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
مصطفی حیدر ابوتراب - Mostafa Haidar Abu Tarab

كتب مصطفی حیدر ابوتراب ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ مهدی منتظر منتظر چند مهدی هستی ❝ ❱. المزيد..

كتب مصطفی حیدر ابوتراب