❞ كتاب صحابه و منافقان در عصر پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم ❝  ⏤ عبدالله الشایع

❞ كتاب صحابه و منافقان در عصر پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم ❝ ⏤ عبدالله الشایع
خوانندگان عزيز! سلام و رحمت و بركات خداوند متعال بر شما باد.
پيامبر ما رسول برتر:
همچنان كه استحضار داريد پاكترين انسانها در روي زمين پيامبران الهـي علـيهم
السلام هستند كه خداوند آنها را براي هدايت بشر مبعوث فرموده است.
پس از آنان بهترين و پاكترين قشـر جامعـه انسـاني شـاگردان و تربيـت يافتگـان
مكتب انسان ساز انبياء عليهم السلام يعني ياران و صحابه و حواريون آنها هسنتند.
به گواهي قرآن كريم و كتب حديث صحيح و سـيره و تـاريخ از هـيچ پيـامبري
مانند محمدص زندگي و سيرة مفصل با تمام جزئياتش محفوظ نيست.
پيامبر گرامي ما از آنجايي كه آخرين پيامبر الهي بودند لذا تمام لحظـات زنـدگي
23 ساله نبوت ايشان و بلكه از لحظة تولد تا وفات با تمام جزئياتش بارز و شاخص و
همچون نور درخشان است.
و از آنجايي كه تمام مراحل دعوت و جهاد محمد مصطفيص بـه گونـة مفصـل
جنبه تطبيقي داشته و قرآن كريم نيز براي اجراي اين پروسه عظيم لحظه به لحظـه بـر
اساس نياز پيامبر صلي االله عليه و آله وسلم و جامعة خير امت نازل مي شده است.
حضور شاخص صحابه:
لــذا از آغــاز اعــلان بعثــت تــا آخــرين لحظــات زنــدگي پرنــور آن خورشــيد
عالمتابص در تمام صحنه ها و در پهناي بستر 23 سال تـاريخ درخشـان ايـن ديـن
جهاني، حضور ايماني و صادقانه و فعال و پر طراوت صحابه و ياران آن حضـرت نـه
تنها مشهود است كه با آيات و معجـزات كتـاب آسـماني و سـخنان نغـز و شـيرين و
صريح خداوند يگانه و يكتا مستند است.

8 صحابه و منافقان در عصر پيامبر ص
آري صحابه و ياران رسول االله صلي االله عليه و آله وسلم از اولـين روز بعثـت تـا
آخرين لحظة رحلت بويژه طليعه داران و معماران عمارت ايمان به مدت بيست و سـه
سال در يك كلاس و در خدمت يك استاد، شاگردي كردند؛ اين مكتب و اين مدرسه
و اين استاد و اين راهنما و اين شاگردان تنها نمونة كامل در تاريخ بشر هستند.


نصوص و آیات فراوانی در قرآن کریم وجود دارد که از صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ستایش می کند و بر ایمان و صداقت آنها مهر تایید میزند اما در عصر پیامبر کسانی هم بودند که به دلیل ترس از دست دادن جایگاه و مکانت اجتماعی خود یا علل دیگری ظاهرا مسلمان شدند، اما در دل کافر بودند، اینها همان منافقین هستند که در جامعه مدینه پیدا شدنند و در مکه نه منافق بود و نه زمینه پیدا شدن آن، زیرا پیامبر در مکه نه قدرتی داشتند و نه حکومتی، بلکه صحابه آنحضرت در ضعف و ناتوانی شدید بسر می بردند در این کتاب شما عزیزان با ویژگی های صحابه و همچنین نشانه های منافقان و فرق بین آنها آشنا می شوید
عبدالله الشایع - عبد الله الشايع مواليد 1964، هو دراج سعودي سابق، مثل السعودية في الألعاب الأولمبية الصيفية 1984 التي أقيمت في لوس أنجلوس حيث شارك في سباق الدراجات على الطريق للفردي. ويكيبيديا
الميلاد: 1964 (العمر 55 سنة)، السعودية❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ صحابه و منافقان در عصر پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
صحابه و منافقان در عصر پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم
خوانندگان عزيز! سلام و رحمت و بركات خداوند متعال بر شما باد.
پيامبر ما رسول برتر:
همچنان كه استحضار داريد پاكترين انسانها در روي زمين پيامبران الهـي علـيهم
السلام هستند كه خداوند آنها را براي هدايت بشر مبعوث فرموده است.
پس از آنان بهترين و پاكترين قشـر جامعـه انسـاني شـاگردان و تربيـت يافتگـان
مكتب انسان ساز انبياء عليهم السلام يعني ياران و صحابه و حواريون آنها هسنتند.
به گواهي قرآن كريم و كتب حديث صحيح و سـيره و تـاريخ از هـيچ پيـامبري
مانند محمدص زندگي و سيرة مفصل با تمام جزئياتش محفوظ نيست.
پيامبر گرامي ما از آنجايي كه آخرين پيامبر الهي بودند لذا تمام لحظـات زنـدگي
23 ساله نبوت ايشان و بلكه از لحظة تولد تا وفات با تمام جزئياتش بارز و شاخص و
همچون نور درخشان است.
و از آنجايي كه تمام مراحل دعوت و جهاد محمد مصطفيص بـه گونـة مفصـل
جنبه تطبيقي داشته و قرآن كريم نيز براي اجراي اين پروسه عظيم لحظه به لحظـه بـر
اساس نياز پيامبر صلي االله عليه و آله وسلم و جامعة خير امت نازل مي شده است.
حضور شاخص صحابه:
لــذا از آغــاز اعــلان بعثــت تــا آخــرين لحظــات زنــدگي پرنــور آن خورشــيد
عالمتابص در تمام صحنه ها و در پهناي بستر 23 سال تـاريخ درخشـان ايـن ديـن
جهاني، حضور ايماني و صادقانه و فعال و پر طراوت صحابه و ياران آن حضـرت نـه
تنها مشهود است كه با آيات و معجـزات كتـاب آسـماني و سـخنان نغـز و شـيرين و
صريح خداوند يگانه و يكتا مستند است.

8 صحابه و منافقان در عصر پيامبر ص
آري صحابه و ياران رسول االله صلي االله عليه و آله وسلم از اولـين روز بعثـت تـا
آخرين لحظة رحلت بويژه طليعه داران و معماران عمارت ايمان به مدت بيست و سـه
سال در يك كلاس و در خدمت يك استاد، شاگردي كردند؛ اين مكتب و اين مدرسه
و اين استاد و اين راهنما و اين شاگردان تنها نمونة كامل در تاريخ بشر هستند.


نصوص و آیات فراوانی در قرآن کریم وجود دارد که از صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ستایش می کند و بر ایمان و صداقت آنها مهر تایید میزند اما در عصر پیامبر کسانی هم بودند که به دلیل ترس از دست دادن جایگاه و مکانت اجتماعی خود یا علل دیگری ظاهرا مسلمان شدند، اما در دل کافر بودند، اینها همان منافقین هستند که در جامعه مدینه پیدا شدنند و در مکه نه منافق بود و نه زمینه پیدا شدن آن، زیرا پیامبر در مکه نه قدرتی داشتند و نه حکومتی، بلکه صحابه آنحضرت در ضعف و ناتوانی شدید بسر می بردند در این کتاب شما عزیزان با ویژگی های صحابه و همچنین نشانه های منافقان و فرق بین آنها آشنا می شوید .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

مقدمه همكار مترجم و داستان ترجمه كتاب........................................................7
مقدمهاي به قلم عالم دردمند و دانشمند گرانمايه صالح بن عبداالله الدرويش........... 13
مقدمه مؤلف.....................................................................................................23
فصل يكم: متمايز ساختن قرآن صحابه را از منافقين .........................................26
بحث اول: فرازي از آيات صريح قرآن كريم مبني بر وجود دو گروه (صحابه كـرامش و
منافقين).................................................................................................................... 27
بحث دوم: تمجيد از صحابه و معرفي صفات و برتري جستن آنانش........................... 29
بحث سوم: نكوهش منافقان و بيان هويت حقيقي و دروني آنان .................................. 37
بحث چهارم: ديدگاه اهل تشيع نسبت به آياتي كه در آنها از صحابه ش تعريف و تمجيد
شده است................................................................................................................. 51
فصل دوم: مفهوم صحابة پيامبر بودن و عدالت صحابه در اسلام .......................65
بحث اول: مفهوم صحبت و صحابي بودن .................................................................. 66
بحث دوم: مفهوم و برداشت عدالت صحابه در اسلام ................................................. 67
فصل سوم: پاسخ به چند شبه پيرامون اصحاب پيامبرص..................................74
بحث اول: حديث حوض......................................................................................... 75
بحث دوم: انتقاد از اصحابي كه در جنگ احد از ميدان جنگ فرار كردند .................. 82
بحث سوم: افسانه مظلوميت فاطمه رضي االله عنها........................................................ 86
بحث چهارم: حضرت عمرس و ازدواج ايشان با امكلثوم دختر گرامـي حضـرت علـيبـن
ابي طالبس............................................................................................................. 98
بحث پنجم: انتقاد به ساحت پاك همسران پيامبرصلي االله عليه وآله وسلم، مادران مـؤمنين
103..............................................................................................................................

فصل چهارم: امامت و نص............................................................................ 107
بحث اول: امامت ....................................................................................................108
بحث دوم: بررسي امامت از ديدگاه نص، عقل و واقعيت..........................................124
سخن آخر..................................................................................................... 131

 


خوانندگان عزيز! سلام و رحمت و بركات خداوند متعال بر شما باد.
پيامبر ما رسول برتر:
همچنان كه استحضار داريد پاكترين انسانها در روي زمين پيامبران الهـي علـيهم
السلام هستند كه خداوند آنها را براي هدايت بشر مبعوث فرموده است.
پس از آنان بهترين و پاكترين قشـر جامعـه انسـاني شـاگردان و تربيـت يافتگـان
مكتب انسان ساز انبياء عليهم السلام يعني ياران و صحابه و حواريون آنها هسنتند.
به گواهي قرآن كريم و كتب حديث صحيح و سـيره و تـاريخ از هـيچ پيـامبري
مانند محمدص زندگي و سيرة مفصل با تمام جزئياتش محفوظ نيست.
پيامبر گرامي ما از آنجايي كه آخرين پيامبر الهي بودند لذا تمام لحظـات زنـدگي
23 ساله نبوت ايشان و بلكه از لحظة تولد تا وفات با تمام جزئياتش بارز و شاخص و
همچون نور درخشان است.
و از آنجايي كه تمام مراحل دعوت و جهاد محمد مصطفيص بـه گونـة مفصـل
جنبه تطبيقي داشته و قرآن كريم نيز براي اجراي اين پروسه عظيم لحظه به لحظـه بـر
اساس نياز پيامبر صلي االله عليه و آله وسلم و جامعة خير امت نازل مي شده است.
حضور شاخص صحابه:
لــذا از آغــاز اعــلان بعثــت تــا آخــرين لحظــات زنــدگي پرنــور آن خورشــيد
عالمتابص در تمام صحنه ها و در پهناي بستر 23 سال تـاريخ درخشـان ايـن ديـن
جهاني، حضور ايماني و صادقانه و فعال و پر طراوت صحابه و ياران آن حضـرت نـه
تنها مشهود است كه با آيات و معجـزات كتـاب آسـماني و سـخنان نغـز و شـيرين و
صريح خداوند يگانه و يكتا مستند است.

8 صحابه و منافقان در عصر پيامبر ص
آري صحابه و ياران رسول االله صلي االله عليه و آله وسلم از اولـين روز بعثـت تـا
آخرين لحظة رحلت بويژه طليعه داران و معماران عمارت ايمان به مدت بيست و سـه
سال در يك كلاس و در خدمت يك استاد، شاگردي كردند؛ اين مكتب و اين مدرسه
و اين استاد و اين راهنما و اين شاگردان تنها نمونة كامل در تاريخ بشر هستند.

 

 

 


 نصوص و آیات فراوانی در قرآن کریم وجود دارد که از صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ستایش می کند و بر ایمان و صداقت آنها مهر تایید میزند اما در عصر پیامبر کسانی هم بودند که به دلیل ترس از دست دادن جایگاه و مکانت اجتماعی خود یا علل دیگری ظاهرا مسلمان شدند، اما در دل کافر بودند، اینها همان منافقین هستند که در جامعه مدینه پیدا شدنند و در مکه نه منافق بود و نه زمینه پیدا شدن آن، زیرا پیامبر در مکه نه قدرتی داشتند و نه حکومتی، بلکه صحابه آنحضرت در ضعف و ناتوانی شدید بسر می بردند در این کتاب شما عزیزان با ویژگی های صحابه و همچنین نشانه های منافقان و فرق بین آنها آشنا می شویدحجم الكتاب عند التحميل : 1.7 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة صحابه و منافقان در عصر پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل صحابه و منافقان در عصر پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبدالله الشایع - ABDALLH ALSHAیA

كتب عبدالله الشایع عبد الله الشايع مواليد 1964، هو دراج سعودي سابق، مثل السعودية في الألعاب الأولمبية الصيفية 1984 التي أقيمت في لوس أنجلوس حيث شارك في سباق الدراجات على الطريق للفردي. ويكيبيديا الميلاد: 1964 (العمر 55 سنة)، السعودية ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ صحابه و منافقان در عصر پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم ❝ ❱. المزيد..

كتب عبدالله الشایع