❞ كتاب اسلام و رجعت ❝  ⏤ عبد الوهاب فرید تنکابنى

❞ كتاب اسلام و رجعت ❝ ⏤ عبد الوهاب فرید تنکابنى

تنها چيزيكه مردم امروز را بيعلاقه باسلام نموده و آنان را به لامذهبي سوق ميدهـد و در عين حال بزرگترين رادع پيشرفت اسلام گرديدهاست، همانا خرافات و موهوماتياسـت كـه از دير زماني با حقايق اسلام دست بگريبان و مخلوط شدهاست. چه اسلام كنوني را ؛ اسلامي كه تعاليم اخلاقي و اجتماعي و ديگر مقررات شامخهاش متروك مانده و در مقابل يك رشـته عادات سخيفه جايگير آن شدهاست، اسلامي كه آن همه خرافات غير قابل قبول و افسانههاي بي سر و ته در تمام شئون وي ريشه دوانده و حقايق برجستهاش در زيـر هـزاران پـردههـاي موهوم مستور ماندهاست، خلاصه اسلامي كه آن صورت زيباي اوليـة خـودرا از دسـت داده و كنون با صورتي زننده جلوهگر آمدهاست! چگونه ميتوان آنـرا بـدنياي امـروز معرفـي نمـود؟! چسان ممكناست افكار مردم امروز را بچنين آئيني متوجه سـاخت؟! شـبههاي نيسـت، دمـاغ مردمان عصر حاضر ديگر براي قبول آنهمه خرافات حاضر نيست! بگذريد از يك عدّه مردم سال خوردهاي كه بحكم عادت يا عوامل ديگـر نسـبت بـدين ابراز علاقه ميكنند، مردمي كه در اثر اين انقلابات و تحولات ادبي و اجتماعي امروز چشـم و گوش خود را باز نموده تا اندازهاي بيدار شدهاند، جمعيتي كـه مفتـون مظـاهر مـدنيت مغـرب زمين گشته و افكار نويني در اعماق روحشـان جـايگير شـدهاسـت، مخصوصـاً جوانـاني كـه دماغشان با برهان و منطق آشنا گرديدهاست، چطور ميتواننـد آنهمـه خرافـات را كوركورانـه قبول نمايند؟ بيپرده بگويم: يك چنين مذهب آميخته با آنهمه اباطيل با او ضاع كنوني عـالم محكوم به فنا و زوالاست! يا للاسف! اسلام و اين آخرين قانون آسماني كه با سرعت برق درخت شـرك و وثنيـت را ريشهكَن كرده و انقضاي دورة بت پرستي را با صداي رسائي بعالميان ابلاغ نمـوده و لـواي توحيد را در فراز بتخانههاي بزرگ دنيا باهتزاز در آوردهاست، بـبينيد امروز همان بت پرستي با چه مظاهر گوناگون در عالم اسلام ظهور كرده، و درخت تناور شرك چگونه در محيط توحيـد ريشه دوانده و بي چاره ملت اسلام با چه حالي در سايهاش آرميدهاند! اسلام و رجعت اين محتوا از وبگاه اجتهادات داونلود شده است - ٥ -

گرامي آئين مقدسي كه علم و عمل را دو حامي بزرگ خـود قـرار داده و افـراد بشـر را عموماً بتعقل، تفكر، سعي و مجاهدات دعوت نموده ملاحظـه نمائيـد: اكنـون چسـان ظلمـت جهل عالم اسلام را تيره كرده و پيروانش چگونه در مهد تنبلي و تن پروري غنودهاند! مذهبي كه تهذيب نفوس و تتميم مكارم اخلاق بشر را وجهة همت خود قرار داده، نگاه كنيـد: چطـور فساد اخلاق پيروانش را بگرداب هلاكت و بـدبختي انداختـه غفلـت و ضـلالت دامنگيرشـان شدهاست! آئيني كه نقشة تعاليم اجتماعي وي بـر روي نـواميس عـدالت، اخـوّت و تعـاون، طـرح شدهاست بـبينيد: مسلمانان با چه وضع رقت باري دست تطاول و تعدي نسبت بجـان و مـال يگديگر دراز كرده نفاق و دو روئي و خودخواهي و خودپرستي را پيشة خود قرار دادهاند! پيامبر كه بنيان آئينش را روي و حدت ملي و اجتماعي استوار كـرده و صـريحاً عواقـب وخيمة كلية موجهات تفرقه، خصوصاً محذورات مترتبة بر عصـبيت جاهلانـه را خـاطر نشـان همه كردهاست اكنون همه برأيالعين ميبينيد كه عفريت جهل و تعصب چگونـه رشـتههـاي آهنـين جمعيـت اسـلامي را از هـم گسـيخته و هـر عـدهاي را بورطـه زبـوني و بيچـارگي انداختهاست! اسلامي كه درخت تقليد جاهلانه را از ريشـه در آورده و در عـين حـال نـاموس تجـدد و اقتباس را گوشزد عالميان نمودهاست، با كمال حسرت ملاحظه كنيد: مسلمانان چطور طوق تقليد جاهلانه را در كمال بيشرمي بگردن انداخته مجد و عظمت اولية خود را از دست دادهاند! اسلامي كه تمام شئونات و امتيازات و عناوين موهومه را لغو كرده و فقط مزيّت انسـاني را تقوي و پرهيزكاري قرار دادهاست، به بينيد: چسان امتيازات بيهوده در بين ما حكمفرما شده و جمعي براي استفاده از دسترنج ديگران بـا چـه لطـائف الحيـل متشـبث بعنـاوين موهومـه شدهاند!! خلاصه اسلامي كه صفحة گيتي را از لـوث كليـة خرافـات پـاك نمـوده و پـرده هـاي موهومات را از هم دريدهاست، با دقت ملاحظه نمائيد: كنون چگونه حقايق در خشـندهاش در زير آنهمه پردههاي مظلم خرافات مستور مانده و مسلمانان با چه وضع شرم آوري دچار آنهمه موهومات شدهاند!! پس بايد در تفكيك خرافات از مذهب هرچه زودتر اقدام نمود، بايد در جلوگيري از ايـن اسلام و رجعت اين محتوا از وبگاه اجتهادات داونلود شده است - ٦ -

خطر بزرگ و مرض مهلكي كه اسلام با ماية سعادت و نيكبختي ما را كاملا تهديد مـيكنـد با نهايت جديت كوشش كرد، بايد بر ضد اين دشمن خانمان برانداز جنگ نمود، بايـد بحيـات اين جرثومة فساد كه در رگ و ريشة افراد جامعة ما رسوخ پيـدا كـرده و مـا را بطـرف زوال و نيستي سوق ميدهد خاتمه داد، بايد اين خانة مذلت و تيره بختي را آتش زد، بايد اين شجرة خبيثه را از ريشه در آورد، و بالاجمال هر طوري هست، بايد دين مقدس اسـلام را كـه يكتـا وسيلة تأمين سعادت وسلامت نشأتِِيْ ناست، از لوث كليّة خرافات پاك نمود و حقايق برجستة قرآن مقدس، بايد از صور ننگين موهومات خارج كرد، و بـالاخره بايـد بـا كمـال قـوت و در نهايت استقامت، بقرآن كريم، به اين حبل االله متـين متمسـك شـد، و آئـين پـ اك اسـلام را همانطوريكه در دوره هاي رشد و نمو اسلام معمول بوده عمل نمود. و گرنه و علـي الإسـلام السلام. برادران ديني، اي ملت اسلام! آن قدر كه در مهد غفلت و جهالت خوابيدهايد بـساسـت بيدار شويد! قدري باوضاع كنوني عالم و روزگار خود توجه نمائيد به بينيد: چگونه امروز هـدف تيرهاي زهرآلود مبلغين اجنبي شدهايد! و چه زخمهاي مهلكي هر لحظه به پيكـر اسـلام وارد ميآورند و چطور از جهالت شما استفاده كرده اسلام با عـزت و سـعادت شـما را در مخـاطره انداختهاند با اين حال، آيا سزاوار است با تشبث به آنهمه خرافات و با اين عمليات جاهلانه بـه دشمنان خود كمك نمائيد! بيائيد قدري بحال خود و فرزندان آتية خويش رحـم نمـوده كمتـر تيشه بريشة خود بزنيد، يعني با اين اعمال جاهلانة خود كه اسلام را كاملاً محجوب و مستور نموده خاتمه دهيد و آن همه خرافات غير قابل قبولي كه وارد دين شده و كوركورانه هر يـك را بجان و دل پذيرفتهايد از خود دور كنيد و بالاخره اسلام بي چاره را بحـال خـود و اگذاريـد! چه، اسلام با آن مباني متقنه و حقايق در خشندهاش چنانچه از زير پردههاي متراكم خرافـات و اوهام بيرون آيد و از چنگال عمليات جاهلانة شما آسوده گردد، نه تنها در مقابل بزرگتـرين حملات اجانب مقاومت كرده خود به تنهائي خويشتن را حفظ ميكند، بلكـه در انـدك زمـاني تمام معمورة گيتي را حيطة نفوذ و تصرف خود خواهد آورد، افسوس! كه، الاسـلام محجـوبٌ بالمسلمين! باري، موضوع مبارزه با خرافات در ضمن معرفي حقايق اسلام، از دير زماني توجـه مـرا جلب كرده و فكرم را بخود مشغول ساختهاست، و از همان اوقات انجام اين معنـي را فريضـة ذمة خود قرار داده و پيوسته مترصد موقعي بودم كه در مقام اداي ذمة خـويش و ايفـاي ايـن
عبد الوهاب فرید تنکابنى - شيخ «عبد الوهاب فريد تنكابني» يكي از علماي اصلاح و تجدد طلب كه در اوايل سدة چهاردهم هجري خورشيدي (مطابق با اوايل قرن بيستم ميلادي) در ايران ظهور پيدا كرد. وي شاگرد مصلح معروف آيت الله شيخ «محمد حسن شريعت سنگلجي» بود.
متأسفانه معلومات زيادي در مورد زندگاني شيخ «تنكابني» در دسترس نيست، اما چيزي كه ايشان را مشهور كرد كتاب پر ارزش وي «اسلام و رجعت» بود كه در آن بحث مفصلي در مورد جعل اخبار و روايات و علل آن در مكتب شيعة دوازده امامي نموده، و عقيدة رجعت را جزو عقايد غالي و خرافي معرفي كرد. وي در اين كتاب دعوت به بازگشت به قرآن و سنت صحيح پيامبر نمود و عقيده داشت كه بايد دين را از عقايد خرافي و بدعت‌ها كه هيچ ارتباطي با قرآن ندارد پاكسازي كرد.
تعدادي از علماي شيعة معاصر «تنكابني» رديه هايي بر عليه كتابش «اسلام و رجعت» نوشتند: مانند ميرزا غلام على بن محمد بن إسماعيل عقيقي كرمانشاهي كه كتاب «ايمان ورجعت» نوشت، و ميرزا عبد الرزاق محدث همداني كه كتابي به عنوان «سلاسل الحديد على عنق العنيد عبد الوهاب فريد» نوشت، و در تهران در سال 1318 هجري شمسي (1362 هـ ق) در (234 صفحه) به چاپ رساند. و «سيّد على نقى فيض الإسلام» اصفهاني (متوفى در سال 1405 هـ ق) در كتابي به زبان فارسي بنام «ره بر گم شدگان».
اين رديه ها كه توسط علماي نامدار دوران وي نوشته شد حاكي از اهميت كتاب «اسلام و رجعت» مرحوم «تنكابني» مي باشد.
«تنكابني» در سال 1360 هجري قمري چشم از جهان فرو بست.

❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ اسلام و رجعت ❝ ❱
من كتب إسلامية متنوعة - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
اسلام و رجعت

تنها چيزيكه مردم امروز را بيعلاقه باسلام نموده و آنان را به لامذهبي سوق ميدهـد و در عين حال بزرگترين رادع پيشرفت اسلام گرديدهاست، همانا خرافات و موهوماتياسـت كـه از دير زماني با حقايق اسلام دست بگريبان و مخلوط شدهاست. چه اسلام كنوني را ؛ اسلامي كه تعاليم اخلاقي و اجتماعي و ديگر مقررات شامخهاش متروك مانده و در مقابل يك رشـته عادات سخيفه جايگير آن شدهاست، اسلامي كه آن همه خرافات غير قابل قبول و افسانههاي بي سر و ته در تمام شئون وي ريشه دوانده و حقايق برجستهاش در زيـر هـزاران پـردههـاي موهوم مستور ماندهاست، خلاصه اسلامي كه آن صورت زيباي اوليـة خـودرا از دسـت داده و كنون با صورتي زننده جلوهگر آمدهاست! چگونه ميتوان آنـرا بـدنياي امـروز معرفـي نمـود؟! چسان ممكناست افكار مردم امروز را بچنين آئيني متوجه سـاخت؟! شـبههاي نيسـت، دمـاغ مردمان عصر حاضر ديگر براي قبول آنهمه خرافات حاضر نيست! بگذريد از يك عدّه مردم سال خوردهاي كه بحكم عادت يا عوامل ديگـر نسـبت بـدين ابراز علاقه ميكنند، مردمي كه در اثر اين انقلابات و تحولات ادبي و اجتماعي امروز چشـم و گوش خود را باز نموده تا اندازهاي بيدار شدهاند، جمعيتي كـه مفتـون مظـاهر مـدنيت مغـرب زمين گشته و افكار نويني در اعماق روحشـان جـايگير شـدهاسـت، مخصوصـاً جوانـاني كـه دماغشان با برهان و منطق آشنا گرديدهاست، چطور ميتواننـد آنهمـه خرافـات را كوركورانـه قبول نمايند؟ بيپرده بگويم: يك چنين مذهب آميخته با آنهمه اباطيل با او ضاع كنوني عـالم محكوم به فنا و زوالاست! يا للاسف! اسلام و اين آخرين قانون آسماني كه با سرعت برق درخت شـرك و وثنيـت را ريشهكَن كرده و انقضاي دورة بت پرستي را با صداي رسائي بعالميان ابلاغ نمـوده و لـواي توحيد را در فراز بتخانههاي بزرگ دنيا باهتزاز در آوردهاست، بـبينيد امروز همان بت پرستي با چه مظاهر گوناگون در عالم اسلام ظهور كرده، و درخت تناور شرك چگونه در محيط توحيـد ريشه دوانده و بي چاره ملت اسلام با چه حالي در سايهاش آرميدهاند! اسلام و رجعت اين محتوا از وبگاه اجتهادات داونلود شده است - ٥ -

گرامي آئين مقدسي كه علم و عمل را دو حامي بزرگ خـود قـرار داده و افـراد بشـر را عموماً بتعقل، تفكر، سعي و مجاهدات دعوت نموده ملاحظـه نمائيـد: اكنـون چسـان ظلمـت جهل عالم اسلام را تيره كرده و پيروانش چگونه در مهد تنبلي و تن پروري غنودهاند! مذهبي كه تهذيب نفوس و تتميم مكارم اخلاق بشر را وجهة همت خود قرار داده، نگاه كنيـد: چطـور فساد اخلاق پيروانش را بگرداب هلاكت و بـدبختي انداختـه غفلـت و ضـلالت دامنگيرشـان شدهاست! آئيني كه نقشة تعاليم اجتماعي وي بـر روي نـواميس عـدالت، اخـوّت و تعـاون، طـرح شدهاست بـبينيد: مسلمانان با چه وضع رقت باري دست تطاول و تعدي نسبت بجـان و مـال يگديگر دراز كرده نفاق و دو روئي و خودخواهي و خودپرستي را پيشة خود قرار دادهاند! پيامبر كه بنيان آئينش را روي و حدت ملي و اجتماعي استوار كـرده و صـريحاً عواقـب وخيمة كلية موجهات تفرقه، خصوصاً محذورات مترتبة بر عصـبيت جاهلانـه را خـاطر نشـان همه كردهاست اكنون همه برأيالعين ميبينيد كه عفريت جهل و تعصب چگونـه رشـتههـاي آهنـين جمعيـت اسـلامي را از هـم گسـيخته و هـر عـدهاي را بورطـه زبـوني و بيچـارگي انداختهاست! اسلامي كه درخت تقليد جاهلانه را از ريشـه در آورده و در عـين حـال نـاموس تجـدد و اقتباس را گوشزد عالميان نمودهاست، با كمال حسرت ملاحظه كنيد: مسلمانان چطور طوق تقليد جاهلانه را در كمال بيشرمي بگردن انداخته مجد و عظمت اولية خود را از دست دادهاند! اسلامي كه تمام شئونات و امتيازات و عناوين موهومه را لغو كرده و فقط مزيّت انسـاني را تقوي و پرهيزكاري قرار دادهاست، به بينيد: چسان امتيازات بيهوده در بين ما حكمفرما شده و جمعي براي استفاده از دسترنج ديگران بـا چـه لطـائف الحيـل متشـبث بعنـاوين موهومـه شدهاند!! خلاصه اسلامي كه صفحة گيتي را از لـوث كليـة خرافـات پـاك نمـوده و پـرده هـاي موهومات را از هم دريدهاست، با دقت ملاحظه نمائيد: كنون چگونه حقايق در خشـندهاش در زير آنهمه پردههاي مظلم خرافات مستور مانده و مسلمانان با چه وضع شرم آوري دچار آنهمه موهومات شدهاند!! پس بايد در تفكيك خرافات از مذهب هرچه زودتر اقدام نمود، بايد در جلوگيري از ايـن اسلام و رجعت اين محتوا از وبگاه اجتهادات داونلود شده است - ٦ -

خطر بزرگ و مرض مهلكي كه اسلام با ماية سعادت و نيكبختي ما را كاملا تهديد مـيكنـد با نهايت جديت كوشش كرد، بايد بر ضد اين دشمن خانمان برانداز جنگ نمود، بايـد بحيـات اين جرثومة فساد كه در رگ و ريشة افراد جامعة ما رسوخ پيـدا كـرده و مـا را بطـرف زوال و نيستي سوق ميدهد خاتمه داد، بايد اين خانة مذلت و تيره بختي را آتش زد، بايد اين شجرة خبيثه را از ريشه در آورد، و بالاجمال هر طوري هست، بايد دين مقدس اسـلام را كـه يكتـا وسيلة تأمين سعادت وسلامت نشأتِِيْ ناست، از لوث كليّة خرافات پاك نمود و حقايق برجستة قرآن مقدس، بايد از صور ننگين موهومات خارج كرد، و بـالاخره بايـد بـا كمـال قـوت و در نهايت استقامت، بقرآن كريم، به اين حبل االله متـين متمسـك شـد، و آئـين پـ اك اسـلام را همانطوريكه در دوره هاي رشد و نمو اسلام معمول بوده عمل نمود. و گرنه و علـي الإسـلام السلام. برادران ديني، اي ملت اسلام! آن قدر كه در مهد غفلت و جهالت خوابيدهايد بـساسـت بيدار شويد! قدري باوضاع كنوني عالم و روزگار خود توجه نمائيد به بينيد: چگونه امروز هـدف تيرهاي زهرآلود مبلغين اجنبي شدهايد! و چه زخمهاي مهلكي هر لحظه به پيكـر اسـلام وارد ميآورند و چطور از جهالت شما استفاده كرده اسلام با عـزت و سـعادت شـما را در مخـاطره انداختهاند با اين حال، آيا سزاوار است با تشبث به آنهمه خرافات و با اين عمليات جاهلانه بـه دشمنان خود كمك نمائيد! بيائيد قدري بحال خود و فرزندان آتية خويش رحـم نمـوده كمتـر تيشه بريشة خود بزنيد، يعني با اين اعمال جاهلانة خود كه اسلام را كاملاً محجوب و مستور نموده خاتمه دهيد و آن همه خرافات غير قابل قبولي كه وارد دين شده و كوركورانه هر يـك را بجان و دل پذيرفتهايد از خود دور كنيد و بالاخره اسلام بي چاره را بحـال خـود و اگذاريـد! چه، اسلام با آن مباني متقنه و حقايق در خشندهاش چنانچه از زير پردههاي متراكم خرافـات و اوهام بيرون آيد و از چنگال عمليات جاهلانة شما آسوده گردد، نه تنها در مقابل بزرگتـرين حملات اجانب مقاومت كرده خود به تنهائي خويشتن را حفظ ميكند، بلكـه در انـدك زمـاني تمام معمورة گيتي را حيطة نفوذ و تصرف خود خواهد آورد، افسوس! كه، الاسـلام محجـوبٌ بالمسلمين! باري، موضوع مبارزه با خرافات در ضمن معرفي حقايق اسلام، از دير زماني توجـه مـرا جلب كرده و فكرم را بخود مشغول ساختهاست، و از همان اوقات انجام اين معنـي را فريضـة ذمة خود قرار داده و پيوسته مترصد موقعي بودم كه در مقام اداي ذمة خـويش و ايفـاي ايـن .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ (ص) الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، قَيِّمًا لِيُنْـذِرَ بَأْسًـا
شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، مَـاكِثِينَ فِيـهِ
أَبَدًا.
رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. رَبَّنَا إِنَّنَـا
سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآَمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا
مَعَ الأَبْرَارِ. رَبَّنَا آَمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ
لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى
اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ. رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَـى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَـا
وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَـا
وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَـا وَإِلَيْـكَ
الْمَصِيرُ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

 

تنها چيزيكه مردم امروز را بيعلاقه باسلام نموده و آنان را به لامذهبي سوق ميدهـد و
در عين حال بزرگترين رادع پيشرفت اسلام گرديدهاست، همانا خرافات و موهوماتياسـت كـه
از دير زماني با حقايق اسلام دست بگريبان و مخلوط شدهاست. چه اسلام كنوني را ؛ اسلامي
كه تعاليم اخلاقي و اجتماعي و ديگر مقررات شامخهاش متروك مانده و در مقابل يك رشـته
عادات سخيفه جايگير آن شدهاست، اسلامي كه آن همه خرافات غير قابل قبول و افسانههاي
بي سر و ته در تمام شئون وي ريشه دوانده و حقايق برجستهاش در زيـر هـزاران پـردههـاي
موهوم مستور ماندهاست، خلاصه اسلامي كه آن صورت زيباي اوليـة خـودرا از دسـت داده و
كنون با صورتي زننده جلوهگر آمدهاست! چگونه ميتوان آنـرا بـدنياي امـروز معرفـي نمـود؟!
چسان ممكناست افكار مردم امروز را بچنين آئيني متوجه سـاخت؟! شـبههاي نيسـت، دمـاغ
مردمان عصر حاضر ديگر براي قبول آنهمه خرافات حاضر نيست!
بگذريد از يك عدّه مردم سال خوردهاي كه بحكم عادت يا عوامل ديگـر نسـبت بـدين
ابراز علاقه ميكنند، مردمي كه در اثر اين انقلابات و تحولات ادبي و اجتماعي امروز چشـم و
گوش خود را باز نموده تا اندازهاي بيدار شدهاند، جمعيتي كـه مفتـون مظـاهر مـدنيت مغـرب
زمين گشته و افكار نويني در اعماق روحشـان جـايگير شـدهاسـت، مخصوصـاً جوانـاني كـه
دماغشان با برهان و منطق آشنا گرديدهاست، چطور ميتواننـد آنهمـه خرافـات را كوركورانـه
قبول نمايند؟ بيپرده بگويم: يك چنين مذهب آميخته با آنهمه اباطيل با او ضاع كنوني عـالم
محكوم به فنا و زوالاست!
يا للاسف! اسلام و اين آخرين قانون آسماني كه با سرعت برق درخت شـرك و وثنيـت
را ريشهكَن كرده و انقضاي دورة بت پرستي را با صداي رسائي بعالميان ابلاغ نمـوده و لـواي
توحيد را در فراز بتخانههاي بزرگ دنيا باهتزاز در آوردهاست، بـبينيد امروز همان بت پرستي با
چه مظاهر گوناگون در عالم اسلام ظهور كرده، و درخت تناور شرك چگونه در محيط توحيـد
ريشه دوانده و بي چاره ملت اسلام با چه حالي در سايهاش آرميدهاند!

اسلام و رجعت

اين محتوا از وبگاه اجتهادات داونلود شده است - ٥ - com.ijtehadat.www
گرامي آئين مقدسي كه علم و عمل را دو حامي بزرگ خـود قـرار داده و افـراد بشـر را
عموماً بتعقل، تفكر، سعي و مجاهدات دعوت نموده ملاحظـه نمائيـد: اكنـون چسـان ظلمـت
جهل عالم اسلام را تيره كرده و پيروانش چگونه در مهد تنبلي و تن پروري غنودهاند! مذهبي
كه تهذيب نفوس و تتميم مكارم اخلاق بشر را وجهة همت خود قرار داده، نگاه كنيـد: چطـور
فساد اخلاق پيروانش را بگرداب هلاكت و بـدبختي انداختـه غفلـت و ضـلالت دامنگيرشـان
شدهاست!

تنها چيزيكه مردم امروز را بيعلاقه باسلام نموده و آنان را به لامذهبي سوق ميدهـد و
در عين حال بزرگترين رادع پيشرفت اسلام گرديدهاست، همانا خرافات و موهوماتياسـت كـه
از دير زماني با حقايق اسلام دست بگريبان و مخلوط شدهاست. چه اسلام كنوني را ؛ اسلامي
كه تعاليم اخلاقي و اجتماعي و ديگر مقررات شامخهاش متروك مانده و در مقابل يك رشـته
عادات سخيفه جايگير آن شدهاست، اسلامي كه آن همه خرافات غير قابل قبول و افسانههاي
بي سر و ته در تمام شئون وي ريشه دوانده و حقايق برجستهاش در زيـر هـزاران پـردههـاي
موهوم مستور ماندهاست، خلاصه اسلامي كه آن صورت زيباي اوليـة خـودرا از دسـت داده و
كنون با صورتي زننده جلوهگر آمدهاست! چگونه ميتوان آنـرا بـدنياي امـروز معرفـي نمـود؟!
چسان ممكناست افكار مردم امروز را بچنين آئيني متوجه سـاخت؟! شـبههاي نيسـت، دمـاغ
مردمان عصر حاضر ديگر براي قبول آنهمه خرافات حاضر نيست!
بگذريد از يك عدّه مردم سال خوردهاي كه بحكم عادت يا عوامل ديگـر نسـبت بـدين
ابراز علاقه ميكنند، مردمي كه در اثر اين انقلابات و تحولات ادبي و اجتماعي امروز چشـم و
گوش خود را باز نموده تا اندازهاي بيدار شدهاند، جمعيتي كـه مفتـون مظـاهر مـدنيت مغـرب
زمين گشته و افكار نويني در اعماق روحشـان جـايگير شـدهاسـت، مخصوصـاً جوانـاني كـه
دماغشان با برهان و منطق آشنا گرديدهاست، چطور ميتواننـد آنهمـه خرافـات را كوركورانـه
قبول نمايند؟ بيپرده بگويم: يك چنين مذهب آميخته با آنهمه اباطيل با او ضاع كنوني عـالم
محكوم به فنا و زوالاست!
يا للاسف! اسلام و اين آخرين قانون آسماني كه با سرعت برق درخت شـرك و وثنيـت
را ريشهكَن كرده و انقضاي دورة بت پرستي را با صداي رسائي بعالميان ابلاغ نمـوده و لـواي
توحيد را در فراز بتخانههاي بزرگ دنيا باهتزاز در آوردهاست، بـبينيد امروز همان بت پرستي با
چه مظاهر گوناگون در عالم اسلام ظهور كرده، و درخت تناور شرك چگونه در محيط توحيـد
ريشه دوانده و بي چاره ملت اسلام با چه حالي در سايهاش آرميدهاند!

اسلام و رجعت

اين محتوا از وبگاه اجتهادات داونلود شده است - ٥ - com.ijtehadat.www
گرامي آئين مقدسي كه علم و عمل را دو حامي بزرگ خـود قـرار داده و افـراد بشـر را
عموماً بتعقل، تفكر، سعي و مجاهدات دعوت نموده ملاحظـه نمائيـد: اكنـون چسـان ظلمـت
جهل عالم اسلام را تيره كرده و پيروانش چگونه در مهد تنبلي و تن پروري غنودهاند! مذهبي
كه تهذيب نفوس و تتميم مكارم اخلاق بشر را وجهة همت خود قرار داده، نگاه كنيـد: چطـور
فساد اخلاق پيروانش را بگرداب هلاكت و بـدبختي انداختـه غفلـت و ضـلالت دامنگيرشـان
شدهاست!
آئيني كه نقشة تعاليم اجتماعي وي بـر روي نـواميس عـدالت، اخـوّت و تعـاون، طـرح
شدهاست بـبينيد: مسلمانان با چه وضع رقت باري دست تطاول و تعدي نسبت بجـان و مـال
يگديگر دراز كرده نفاق و دو روئي و خودخواهي و خودپرستي را پيشة خود قرار دادهاند!
پيامبر كه بنيان آئينش را روي و حدت ملي و اجتماعي استوار كـرده و صـريحاً عواقـب
وخيمة كلية موجهات تفرقه، خصوصاً محذورات مترتبة بر عصـبيت جاهلانـه را خـاطر نشـان
همه كردهاست اكنون همه برأيالعين ميبينيد كه عفريت جهل و تعصب چگونـه رشـتههـاي
آهنـين جمعيـت اسـلامي را از هـم گسـيخته و هـر عـدهاي را بورطـه زبـوني و بيچـارگي
انداختهاست!
اسلامي كه درخت تقليد جاهلانه را از ريشـه در آورده و در عـين حـال نـاموس تجـدد
و اقتباس را گوشزد عالميان نمودهاست، با كمال حسرت ملاحظه كنيد: مسلمانان چطور طوق
تقليد جاهلانه را در كمال بيشرمي بگردن انداخته مجد و عظمت اولية خود را از دست دادهاند!
اسلامي كه تمام شئونات و امتيازات و عناوين موهومه را لغو كرده و فقط مزيّت انسـاني
را تقوي و پرهيزكاري قرار دادهاست، به بينيد: چسان امتيازات بيهوده در بين ما حكمفرما شده
و جمعي براي استفاده از دسترنج ديگران بـا چـه لطـائف الحيـل متشـبث بعنـاوين موهومـه
شدهاند!!
خلاصه اسلامي كه صفحة گيتي را از لـوث كليـة خرافـات پـاك نمـوده و پـرده هـاي
موهومات را از هم دريدهاست، با دقت ملاحظه نمائيد: كنون چگونه حقايق در خشـندهاش در
زير آنهمه پردههاي مظلم خرافات مستور مانده و مسلمانان با چه وضع شرم آوري دچار آنهمه
موهومات شدهاند!!
پس بايد در تفكيك خرافات از مذهب هرچه زودتر اقدام نمود، بايد در جلوگيري از ايـن

اسلام و رجعت

اين محتوا از وبگاه اجتهادات داونلود شده است - ٦ - com.ijtehadat.www
خطر بزرگ و مرض مهلكي كه اسلام با ماية سعادت و نيكبختي ما را كاملا تهديد مـيكنـد
با نهايت جديت كوشش كرد، بايد بر ضد اين دشمن خانمان برانداز جنگ نمود، بايـد بحيـات
اين جرثومة فساد كه در رگ و ريشة افراد جامعة ما رسوخ پيـدا كـرده و مـا را بطـرف زوال و
نيستي سوق ميدهد خاتمه داد، بايد اين خانة مذلت و تيره بختي را آتش زد، بايد اين شجرة
خبيثه را از ريشه در آورد، و بالاجمال هر طوري هست، بايد دين مقدس اسـلام را كـه يكتـا
وسيلة تأمين سعادت وسلامت نشأتِِيْ ناست، از لوث كليّة خرافات پاك نمود و حقايق برجستة
قرآن مقدس، بايد از صور ننگين موهومات خارج كرد، و بـالاخره بايـد بـا كمـال قـوت و در
نهايت استقامت، بقرآن كريم، به اين حبل االله متـين متمسـك شـد، و آئـين پـ اك اسـلام را
همانطوريكه در دوره هاي رشد و نمو اسلام معمول بوده عمل نمود. و گرنه و علـي الإسـلام
السلام.
برادران ديني، اي ملت اسلام! آن قدر كه در مهد غفلت و جهالت خوابيدهايد بـساسـت
بيدار شويد! قدري باوضاع كنوني عالم و روزگار خود توجه نمائيد به بينيد: چگونه امروز هـدف
تيرهاي زهرآلود مبلغين اجنبي شدهايد! و چه زخمهاي مهلكي هر لحظه به پيكـر اسـلام وارد
ميآورند و چطور از جهالت شما استفاده كرده اسلام با عـزت و سـعادت شـما را در مخـاطره
انداختهاند با اين حال، آيا سزاوار است با تشبث به آنهمه خرافات و با اين عمليات جاهلانه بـه
دشمنان خود كمك نمائيد! بيائيد قدري بحال خود و فرزندان آتية خويش رحـم نمـوده كمتـر
تيشه بريشة خود بزنيد، يعني با اين اعمال جاهلانة خود كه اسلام را كاملاً محجوب و مستور
نموده خاتمه دهيد و آن همه خرافات غير قابل قبولي كه وارد دين شده و كوركورانه هر يـك
را بجان و دل پذيرفتهايد از خود دور كنيد و بالاخره اسلام بي چاره را بحـال خـود و اگذاريـد!
چه، اسلام با آن مباني متقنه و حقايق در خشندهاش چنانچه از زير پردههاي متراكم خرافـات
و اوهام بيرون آيد و از چنگال عمليات جاهلانة شما آسوده گردد، نه تنها در مقابل بزرگتـرين
حملات اجانب مقاومت كرده خود به تنهائي خويشتن را حفظ ميكند، بلكـه در انـدك زمـاني
تمام معمورة گيتي را حيطة نفوذ و تصرف خود خواهد آورد، افسوس! كه، الاسـلام محجـوبٌ
بالمسلمين!
باري، موضوع مبارزه با خرافات در ضمن معرفي حقايق اسلام، از دير زماني توجـه مـرا
جلب كرده و فكرم را بخود مشغول ساختهاست، و از همان اوقات انجام اين معنـي را فريضـة
ذمة خود قرار داده و پيوسته مترصد موقعي بودم كه در مقام اداي ذمة خـويش و ايفـاي ايـن

اسلام و رجعت

اين محتوا از وبگاه اجتهادات داونلود شده است - ٧ - com.ijtehadat.www
وظيفة ارجمند بر آيم، له الحمد در اين موقع كه تا اندازهاي فراغت حاصل كردهام، بياري خـدا
اين آرزوي ديرينم را تعقيب كرده و باندازة وسع خود در اين راه خواهم كوشيد.
اكنون در اين كتاب (اسلام و رجعت) در تعقيب معرفي قسمتي از مزايـاي اسـلام – در
ضمن بيان بعضي از خصوصيات حديث‐ پاره اي از اموري كه داخل در اسلام كردهاند كـه از
آن جمله مسئلة رجعت است، با عبارتهاي ساده كه در خور فهم هر خوانندهاي باشد خـواهم
متذكر شد، ولي مسئلة (رجعت) چون باب دعاوي باطلة مردمان شياد را مفتـوح كـرده و چـرخ
مذهب سازي را، بخصوص در ايران، بكار انداخته و در عين حال لطمة بزرگي بأركـان تشـيع
وارد آوردهاست، بيش از همه در اينجا تعقيب ميشود.
گرچه مصلح معظم و دانشمند محترم آقاي شريعت سنگلجي، كه از سالهاي متمادي بـا
يك ايمان كامل و عزم راسخ تشريح حقايق اسلام و ازالة خرافات و اوهام را وجهة همت خود
قرار دادهاند چندي پيش در (دار التبليغ) خود اين موضوع (رجعت) را با بياناتي بـس شـيرين و
دلچسب ملغي كرده و اساس آن را از هم پاشيدهاند، ولي چون ديدم مطلب روشن نگرديـده و
كاملا سوء تفاهم شدهاست و حتي نسبت بجمعي بر خلاف انتظار تأثير سوئي بخشيده بيش از
پيش اين عقيده در آنان راسخ گرديدهاست و از طرفي هم برخي از مردمـان بوالهـوس و ابـن
الوقت –از جهاتي كه همه ميدانيم‐ اين امر را كه از دير زماني در ميان يك سلسله كتابهاي
غبار آلوده مستور بوده بر ملا ساختهاند و در بين تـودة عـوام ويـرا از مبـاني متقنـة اسـلام و
مقومات فرقة (اماميه) معرفي كردهاند، خلاصه چون ديدم اين لباس را با صورتي بس ننگينتـر
به تن اسلام پوشاندهاند، علاوه بر اينكه برادران عزيز مصري و ديگر ممالك اسلامي ما: آناني
كه فرقة (اماميه) را بمناسبت اين مقاله و ديگر مقالات (غلاة) مورد حملات خود قرار دادهاند،
بدانند كه اماميه از اينگونه مقالات مبري و منزهاند، لذا نگارنده اين موضـوع را بـيش از همـه
مورد دقت قرار داده و مدتي در اطرافش مطالعة عميق نموده و در نتيجه اين مجموعـه را، آن
اندازهاي كه فكر ضعيفم اجازه ميداد، تنظيم كرده و در دسترس مطالعة برادران ديني خـويش
ميگذارم.
گرچه ميدانم اينگونه سخنها براي اغلب ناگوارست، مخصوصاً كوته نظران مـا را مـورد
ملامت و سرزنش خواهند قرار داد، يقين دارم در اين راه، كه پيش گفته ام دچار بسـي خارهـا
و هدفِ بسي سنگهاي جفا خواهم شد! زيرا، همه بخوبي ميدانيد اين مردم چنان با اوهـام و

اسلام و رجعت

اين محتوا از وبگاه اجتهادات داونلود شده است - ٨ - com.ijtehadat.www
خرافات دلبستگي پيدا كرده و مأنوس هستند همين كه ميبينند يك نفر مصلح خيـر انديشـي
در مقام اصلاح مفاسدشان بر آمده، ميخواهد كوچكترين امور بي اساس و عادات سخيفه را از
دستشان بگيرد، چه غوغائي دائر ميكنند و چگونـه صـداي وا شـريعتا از هـر گوشـهاي بلنـد
مينمايند! ولي با اين حال ما از كسي بيم و هراسي نداريم، زيرا پشتيبان ما حـق و حقيقـت و
العظيم ّعلي و لا حول و لا ّقوة الا باالله ال تكيهگاه

 

 در اين كتاب در تعقيب معرفي قسمتي از مزاياي اسلام – در ضمن بيان بعضي از خصوصيات حديث پاره اي از اموري كه داخل در اسلام كرده‌اند كه از آن جمله مسئلة رجعت است، با عبارت‌هاي ساده كه در خور فهم هر خواننده‌اي باشد خواهم متذكر شد، ولي مسئلة رجعت چون باب دعاوي باطلة مردمان شياد را مفتوح كرده و چرخ مذهب سازي را، بخصوص در ايران، بكار انداخته و در عين حال لطمة بزرگي بأركان تشيع وارد آورده‌است، بيش از همه در اينجا تعقيب مي‌شوحجم الكتاب عند التحميل : 1.5 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة اسلام و رجعت

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل اسلام و رجعت
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبد الوهاب فرید تنکابنى - Abdul Wahab Farid Tinkabniی

كتب عبد الوهاب فرید تنکابنى شيخ «عبد الوهاب فريد تنكابني» يكي از علماي اصلاح و تجدد طلب كه در اوايل سدة چهاردهم هجري خورشيدي (مطابق با اوايل قرن بيستم ميلادي) در ايران ظهور پيدا كرد. وي شاگرد مصلح معروف آيت الله شيخ «محمد حسن شريعت سنگلجي» بود. متأسفانه معلومات زيادي در مورد زندگاني شيخ «تنكابني» در دسترس نيست، اما چيزي كه ايشان را مشهور كرد كتاب پر ارزش وي «اسلام و رجعت» بود كه در آن بحث مفصلي در مورد جعل اخبار و روايات و علل آن در مكتب شيعة دوازده امامي نموده، و عقيدة رجعت را جزو عقايد غالي و خرافي معرفي كرد. وي در اين كتاب دعوت به بازگشت به قرآن و سنت صحيح پيامبر نمود و عقيده داشت كه بايد دين را از عقايد خرافي و بدعت‌ها كه هيچ ارتباطي با قرآن ندارد پاكسازي كرد. تعدادي از علماي شيعة معاصر «تنكابني» رديه هايي بر عليه كتابش «اسلام و رجعت» نوشتند: مانند ميرزا غلام على بن محمد بن إسماعيل عقيقي كرمانشاهي كه كتاب «ايمان ورجعت» نوشت، و ميرزا عبد الرزاق محدث همداني كه كتابي به عنوان «سلاسل الحديد على عنق العنيد عبد الوهاب فريد» نوشت، و در تهران در سال 1318 هجري شمسي (1362 هـ ق) در (234 صفحه) به چاپ رساند. و «سيّد على نقى فيض الإسلام» اصفهاني (متوفى در سال 1405 هـ ق) در كتابي به زبان فارسي بنام «ره بر گم شدگان». اين رديه ها كه توسط علماي نامدار دوران وي نوشته شد حاكي از اهميت كتاب «اسلام و رجعت» مرحوم «تنكابني» مي باشد. «تنكابني» در سال 1360 هجري قمري چشم از جهان فرو بست. ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ اسلام و رجعت ❝ ❱. المزيد..

كتب عبد الوهاب فرید تنکابنى