❞ كتاب استدلال های باطل شیعه از قرآن و بیان بطلان آن ❝  ⏤ طه حامد الدلیمی

❞ كتاب استدلال های باطل شیعه از قرآن و بیان بطلان آن ❝ ⏤ طه حامد الدلیمی

فصل قرار دارد و کدام یک بر باطل روشن و آشکار، تا بتوان از این راه به حقیقت رسید؛ حقیقتی که دیگر امکان ندارد دو نفر در آن اختلاف داشته باشن و حقیقت دیگراین است که تمام اصولی که خاص شیعه است، به طور قطع هیچ کدام، دلیل و سندی از آیات محکم یا صریح کتاب خداوند ندارن و هر آیه‌ای که به عنوان دلیلی بر هر یک از اصول خودشان، بدان استدلال و استناد نموده‌اند، امکان ندارد که به تنهایی بر مطلوب و مقصودشان دلالت کند مادام که به وسیله‌ي تفسیر علماء و روایات آن‌را توجیه نکنن و این، شأن محکماتی نیست که خداوند متعال آن‌ها را به عنوان تنها اساسی که بدان رجوع می‌شود و به چیز دیگری ارجاع داده نمی‌شوند، توصیف نموده است.
طه حامد الدلیمی - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ سيرى در جهان تشیع كشف اسرار پنهان حوزه zwnj هاي علميه ❝ ❞ افسانه مذهب جعفری ❝ ❞ تلاش های نافرجام برای اثبات امامت از آیه ولایت ❝ ❞ استدلال های باطل شیعه از قرآن و بیان بطلان آن ❝ ❞ زیارت قبراز دیدگاه قرآن ❝ ❞ آيه ى تطهير و ارتباط آن با عصمت ائمه ❝ ❞ روش قرآن در اثبات اصول ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الملك فهد الوطنية ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
استدلال های باطل شیعه از قرآن و بیان بطلان آن

فصل قرار دارد و کدام یک بر باطل روشن و آشکار، تا بتوان از این راه به حقیقت رسید؛ حقیقتی که دیگر امکان ندارد دو نفر در آن اختلاف داشته باشن و حقیقت دیگراین است که تمام اصولی که خاص شیعه است، به طور قطع هیچ کدام، دلیل و سندی از آیات محکم یا صریح کتاب خداوند ندارن و هر آیه‌ای که به عنوان دلیلی بر هر یک از اصول خودشان، بدان استدلال و استناد نموده‌اند، امکان ندارد که به تنهایی بر مطلوب و مقصودشان دلالت کند مادام که به وسیله‌ي تفسیر علماء و روایات آن‌را توجیه نکنن و این، شأن محکماتی نیست که خداوند متعال آن‌ها را به عنوان تنها اساسی که بدان رجوع می‌شود و به چیز دیگری ارجاع داده نمی‌شوند، توصیف نموده است. . المزيد..

تعليقات القرّاء:

مقدمه............................................................................................................................27
بخش اول .....................................................................................................................39
نظر ي هي اصولِ معرفتي اني م منهج قرآني و اجتهاد بشري.............................................39
باب اول....................................................................................................................40
روش اصول استدلالي و ن ازي آن به تجد دي و نوگرايي..............................................40
فصل اول......................................................................................................................41
منهج و ش وهي نيي ا كتاب.............................................................................................41
فصل دوم......................................................................................................................48
جمود و ناتواني منهج استدلالي مي قد و ن ازي به منهج جد دي .........................................48
قرآن، فرق اساسي اني م اعتقاد و عمل ننهاده است .......................................................54
ديبا اني م اصول و فروع فرق گذاشت ..........................................................................59
يحق قت قصور در منهج قد مي ........................................................................................60
خطرات اثبات عقي اي ده اصول به وس ي لهي روايات متواتر.............................................61
اصالت اسلوب جد دي و داوري آن ...............................................................................64
فصل سوم.....................................................................................................................65
قرآن ديدگاه نظر و نگاه كردن به دل لي قبل از دلالت را به وجود م يآورد....................65
باب دوم....................................................................................................................73
اصول د ني در م ي آاني ات محكم و متشابه قرآن........................................................73
فصل اول......................................................................................................................74
معناي محكم و متشابه..................................................................................................74
مبحث اول....................................................................................................................74

محكم و متشابه در لغت و در عموم آيات قرآن...........................................................74
محكم... عام، مطلق و مق دي ...........................................................................................78
مبحث دوم....................................................................................................................83
محكم و متشابه در آ ي هي ( ي سوره آل عمرا )ن ...............................................................83
خلاصه معناي هي آ .........................................................................................................97
خلاصهي فصل.......................................................................................................... 101
مبحث تكم يلي ........................................................................................................... 103
يك اشكال و توضيح آن............................................................................................ 103
روش متقدم ني در تفس ري ........................................................................................... 104
اتفاق در معنا و اختلاف در تعب ري .............................................................................. 109
رابطه هيي آ سورهي حج با آ هي سورهي آل عمران: .................................................... 112
اختلاف تنوع ............................................................................................................. 114
محكم... مطلق و مق دي ................................................................................................ 114
ياتيآ كه در اثبات اصول د ني آمدهاند به طور مطلق محكم هستند........................... 116
فصل دوم................................................................................................................... 118
قواعد و مقدمات اساسي ........................................................................................... 118
. 1 اسلام د يني است كه اساسش نيقي است .............................................................. 118
. 2 اصول د ني و پا يها هي آن قطعي ينيقي و هستند.................................................... 120
. 3 ادلهي ظني در فروعات كاربرد دارند نه در اصول ................................................ 120
. 4 اصولِ حق قطعي و اصول باطل ظني است .......................................................... 122
. 5 كار اصلي قرآن پا زير هي ي اصول است نه فروع..................................................... 126
. 6 قرآن همهي اصول را در بر گرفته است................................................................ 128

. 7 قرآن تنها مرجع در پا زير هي ي اصول د ني است..................................................... 129
. 8 نص قطعي قرآن ،ي مرجع ما در شناخت اصول د ني است .................................... 140
. 9 ديتقل و اجتهاد در اصول جايز نيست.................................................................... 141
10ـ اصول به وس ي لهي نصوص ثابت م يشوند نه به وس ي لهي توضيحات و شروح... 144
.11 معناي قرآن همچون لفظش، محفوظ است.......................................................... 145
. 12 ي فهيوظ روايات (سنت) پشت باني ي از اصول و تفريع است نه بن اني گذاري اصول و
مباني.......................................................................................................................... 147
. 13 مرجع ما در اصول، قرآني است نه بشري........................................................... 149
. 14 تفس ري و تأ لي بدون نص صر حي چي ه اصلي را اثبات نم يكند............................. 151
. 15 عقل بدون نص محكم قرآني مستقلاً نم يتواند اصول را نهادينه كند................. 152
. 16 ي فهيوظ قرآن و سنت و اجتهاد.......................................................................... 156
. 17 قرآن دلايل عقلي و نقلي را با هم جمع نموده است.......................................... 157
. 18 اصول اد اني و فِرَق باطله، استنباطي است نه نصي ............................................. 166
. 19 استنباط در اصول روش همه يها ي فرقه گمراه است .................................... 172
ها مثال يي ها از فرقه يي كه چگونه نص را ترك كرده و به استنباط اعتماد كردهاند .... 174
. 20 اصول ما نصي است نه استنباطي........................................................................ 182
. 21 همه يي آ ات اصول د ني صر حي و محكماند........................................................ 195
. 22 اصول د ني براي حفظ د ني و دن اي ضرور ياند .................................................... 196
. 23 همه انيي اد و فرقهها به قرآن استدلال م يكنند.................................................. 197
. 24 ليدلا اهل كتاب قو يتر از دلا لي يها فرقه منحرف است .................................. 201
خلاصهي قواعد و مباني اساسي................................................................................ 202
خلاصهي روش قر يآن در پا زير هي ي اصول د ني ........................................................ 205

باب سوم................................................................................................................ 206
تعريف اصول از منظر منهج قرآني و منهج امامي.................................................. 206
فصل اول................................................................................................................... 207
روش قرآن در عرضهي اصول د ني و اثبات آن......................................................... 207
مبحث اول................................................................................................................. 208
روش قرآن در اثبات اصول عقيده............................................................................. 208
مبحث دوم................................................................................................................. 220
روش قرآن در اثبات اصول شريعت.......................................................................... 220
فصل دوم................................................................................................................... 225
نظر ي هي معرفت شناسي امام هي در اثبات اصول.......................................................... 225
مبحث اول................................................................................................................. 225
خلاصهي نظر هي ......................................................................................................... 225
مبحث دوم................................................................................................................. 229
نقض نظر هي و ديدگاه امام هي ....................................................................................... 229
جايگاه مغالطه و سفسطهگرايي در نظر ي هي معرفت شناسي امام هي ............................ 229
استدلال عقل ي – همانند تقل دي – از ظن و گمان به دور نيست................................. 232
نصوص قطعي يني د تنها مصدر اثبات اصول د ني ي م باشد ....................................... 234
اصل تمامي اصول در اسلام ا ني است كه صدور قرآن از جانب خداوند به اثبات رس دهي
است .......................................................................................................................... 236
تغيير دل لي نقلي به دل لي عقلي.................................................................................... 243
ناتواني عقل ............................................................................................................... 244
مراجعه به عقل در زم ي نهي اصول دين، اهانت به عقل است..................................... 247

ناتواني عقل از ايجاد يني د كامل................................................................................ 248
يد دگاه امام هي در اصول دين، دري از درهاي كفر است............................................. 249
كي ي از تراوشات كفري استدلال عقل ،ي ي دهي عق امام هي راجع به مجتهد است .......... 253
اشكالاتي كه ب يجواب ماندهاند ................................................................................. 258
اشكال «تمسك به عترت».......................................................................................... 259
يروا ت ساختگي «كتاب االله و عترت »ي ........................................................................ 260
اصل م اني معني عام و معني خاص........................................................................... 262
اصول فِرَق امام هي ....................................................................................................... 264
مهمتر ني اصول امام هي اثني عشري............................................................................. 265
بخش دوم.................................................................................................................. 267
اصول امام هي ............................................................................................................... 267
باب اول................................................................................................................. 268
مهمتر ني اصول اعتقادي......................................................................................... 268
اصل اول.................................................................................................................... 269
امامت ........................................................................................................................ 269
فصل اول................................................................................................................... 270
امامت از ديدگاه عهي ش ............................................................................................... 270
يجا گاه امامت از ديدگاه عهي ش ................................................................................... 270
تكف ري امت اسلامي براساس اصل «امامت»................................................................ 272
ادلهي قرآني امام هي بر اصل اما« مت» .......................................................................... 279
فصل دوم................................................................................................................... 286
نقض امامت............................................................................................................... 286

 

 در این کتاب، روشی نظری ریشه‌ای و تطبیقی به کار گرفته شده تا بدون هیچ گونه پیچیدگی و ابهام و جدل بی‌فایده، روشن گردد که از میان گروه‌های اهل قبله کدام یک بر حق واضح و آشکار قرار دارد و کدام یک بر باطل روشن و آشکار، تا بتوان از این راه به حقیقت رسید؛ حقیقتی که دیگر امکان ندارد دو نفر در آن اختلاف داشته باشن و حقیقت دیگراین است که تمام اصولی که خاص شیعه است، به طور قطع هیچ کدام، دلیل و سندی از آیات محکم یا صریح کتاب خداوند ندارن و هر آیه‌ای که به عنوان دلیلی بر هر یک از اصول خودشان، بدان استدلال و استناد نموده‌اند، امکان ندارد که به تنهایی بر مطلوب و مقصودشان دلالت کند مادام که به وسیله‌ي تفسیر علماء و روایات آن‌را توجیه نکنن و این، شأن محکماتی نیست که خداوند متعال آن‌ها را به عنوان تنها اساسی که بدان رجوع می‌شود و به چیز دیگری ارجاع داده نمی‌شوند، توصیف نموده است.حجم الكتاب عند التحميل : 5.6 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة استدلال های باطل شیعه از قرآن و بیان بطلان آن

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل استدلال های باطل شیعه از قرآن و بیان بطلان آن
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
طه حامد الدلیمی - Taha Hamid Al Dulaimi

كتب طه حامد الدلیمی ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ سيرى در جهان تشیع كشف اسرار پنهان حوزه zwnj هاي علميه ❝ ❞ افسانه مذهب جعفری ❝ ❞ تلاش های نافرجام برای اثبات امامت از آیه ولایت ❝ ❞ استدلال های باطل شیعه از قرآن و بیان بطلان آن ❝ ❞ زیارت قبراز دیدگاه قرآن ❝ ❞ آيه ى تطهير و ارتباط آن با عصمت ائمه ❝ ❞ روش قرآن در اثبات اصول ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الملك فهد الوطنية ❝ ❱. المزيد..

كتب طه حامد الدلیمی