❞ كتاب لحظه ای با اهل حق ❝  ⏤ محمد یونس تكرامى

❞ كتاب لحظه ای با اهل حق ❝ ⏤ محمد یونس تكرامى

م

بسي جاي مسرت و خوشحالي است، كتابي كه تحت عنوان (لحظهاي با اهل حق)
الن در اختيار شما خوانندگان محترم ميباشد در برگيرنده مجوعلإ مقالههائي ميباشد كه
در مجللإ پانزده روزة (تعمير حيات لكهنو) در چندين شماره به چاپ رسيده، همچنين
مشتمل بر مضاميني ميباشد كه در هفتهناملإ (نداي ملت لكهنو) تحت عنوان (اوراق
گمشده تاريخ) به چاپ رسيده بود. صاحبان انديشه و ذوق با آن اشتياق و توجهي كه اين
مجموعه را خوانده و مورد توجه قرار دادهاند، هرچند شكر خداوندي بجاي آورده شود
باز هم كم است. برخ�ف آنچه كه انتظار ميرفت اين كتاب بيشتر در همان مجالس و
محفلهائي مورد مطالعه و استفاده قرار گرفت كه عموماً گمان اين ميرفت، با برنامههاي
مذهبي ميانلإ خوبي ندارند. اگر بر اثر اين مجموعه، در زندگي يك شخص هم تحول
روحاني ظاهر و در ميادين يأس برايشان به عنوان ياوري ثابت گردد و روح اميدواري
ظاهر گردد، بدون ترديد اين حقيقت را خواهم پذيرفت كه خداوند سعي و ت�ش ناچيز
بنده را مورد پذيرش قرار داده است.
در پايان از جميع مديران و سردبيران مجلهها و نشريات از اينكه مقالههايم را در
مجلهها، روزنامهها و در ساير مطبوعات به چاپ رسانيدهاند، سپاسگزاري ميگردد.
خداوند منان پاداش ايشان را به نحو احسن عنايت فرمايند.با مورد تفحص قرار دادن اوراق تاریخِ نخبگان آسمان ولایت، علم و معرفت به این حقیقت پی خواهیم برد که تاریخ زرین آن فرزانگان چقدر تابان و امیدوارکننده می‌باشد
محمد یونس تكرامى - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ لحظه ای با اهل حق ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
لحظه ای با اهل حق

م

بسي جاي مسرت و خوشحالي است، كتابي كه تحت عنوان (لحظهاي با اهل حق)
الن در اختيار شما خوانندگان محترم ميباشد در برگيرنده مجوعلإ مقالههائي ميباشد كه
در مجللإ پانزده روزة (تعمير حيات لكهنو) در چندين شماره به چاپ رسيده، همچنين
مشتمل بر مضاميني ميباشد كه در هفتهناملإ (نداي ملت لكهنو) تحت عنوان (اوراق
گمشده تاريخ) به چاپ رسيده بود. صاحبان انديشه و ذوق با آن اشتياق و توجهي كه اين
مجموعه را خوانده و مورد توجه قرار دادهاند، هرچند شكر خداوندي بجاي آورده شود
باز هم كم است. برخ�ف آنچه كه انتظار ميرفت اين كتاب بيشتر در همان مجالس و
محفلهائي مورد مطالعه و استفاده قرار گرفت كه عموماً گمان اين ميرفت، با برنامههاي
مذهبي ميانلإ خوبي ندارند. اگر بر اثر اين مجموعه، در زندگي يك شخص هم تحول
روحاني ظاهر و در ميادين يأس برايشان به عنوان ياوري ثابت گردد و روح اميدواري
ظاهر گردد، بدون ترديد اين حقيقت را خواهم پذيرفت كه خداوند سعي و ت�ش ناچيز
بنده را مورد پذيرش قرار داده است.
در پايان از جميع مديران و سردبيران مجلهها و نشريات از اينكه مقالههايم را در
مجلهها، روزنامهها و در ساير مطبوعات به چاپ رسانيدهاند، سپاسگزاري ميگردد.
خداوند منان پاداش ايشان را به نحو احسن عنايت فرمايند.با مورد تفحص قرار دادن اوراق تاریخِ نخبگان آسمان ولایت، علم و معرفت به این حقیقت پی خواهیم برد که تاریخ زرین آن فرزانگان چقدر تابان و امیدوارکننده می‌باشد .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

مقدمة مترجم ................................ ................................ ................................ .............9
مقدمة مؤلف................................ ................................ ................................ .............12
تقريظ................................ ................................ ................................ .......................13
گفتگوي ابوحازم با سليمان بن عبدالملك ................................ ...........................14
صبر و استقامت شخص مبتلا به بيماري جذام ................................ .................15
برآورده شدن سوگند انسان ژوليده................................ ................................ ...16
پند و اندرز حضرت يحيي بن معاذ/................................ ................................ 16
حقگوئي خالد بن يزيد/................................ ................................ .....................17
پيشواي ائمه حديث................................ ................................ ................................ 18
هر چيزي زكات دارد................................ ................................ ...............................18
امام احمد بن حنبل/ در دربار خلافت ................................ ...............................19
لحظههاي پاياني زندگاني ابن تيميه/................................ ..............................20
امام مالك/ و خليفه وقت................................ ................................ ....................21
عبداالله بن مبارك/ پاسخ ميدهد................................ ................................ .......22
از دعاي خير بينياز نميباشم ................................ ................................ .............23
خزانة قناعت پاياني ندارد................................ ................................ .....................23

جرأت و انابت امام رازي/................................ ................................ ..................24
امكان دارد قيامت نزديك باشد................................ ................................ ..............25
ارزش دنيا در پيش حضرت علي..... ................................ ................................25
پند و اندرز ابن سماك: به هارون:................................ ...............................26
بهتر بودن آخرت نسبت به دنيا ................................ ................................ ...........26
نتيجة دعاي بد مادر ................................ ................................ ...............................27
عاقبت از خودگذشتگي................................ ................................ ...........................28
پند و اندرز حضرت علي................... ................................ ................................29
بيماريها موجب آگاهي غافلانند................................ ................................ ..........29
پاسخ دادن غلام................................ ................................ ................................ ......30
عاقبت شهادت ................................ ................................ ................................ .........31
خدمتگزار مردم چه كسي ميباشد؟................................ ................................ ....32
فرق بين منافق و مؤمن................................ ................................ ..........................32
انسانهاي خوب هميشه وجود دارند................................ ................................ ...33
روياروئي سفيان با مهدي (خليفه عباسي)................................ .........................33
دنيا را از خالقش هم تقاضا نكردهام................................ ................................ ....34
امام ابوحنيفه و صاحبان قدرت................................ ................................ ............34
انسان بايد هميشه حقگو باشد ................................ ................................ .............36

فهرست مطالب 3
پاسخ به نامة هارون الرشيد................................ ................................ ................37
پيوند اصحاب با قرآن................................ ................................ ........................41
وضعيت منفي و مثبت هر شخص را بايد در نظر گرفت ................................ ..42
ترس از فراست مؤمن................................ ................................ .............................43
سيماي يك عبادتگزار ................................ ................................ ...........................44
شوق و خوف حضرت عمر............... ................................ ................................45
آثار زهد و تقوي در عهد خلافت عباسيان................................ ...........................46
عشق امام مالك نسبت به رسول االله ................................ ................................47
دنيا در نزد خداوند چه ارزشي دارد؟ ................................ ................................ ..47
برادران، نميتوانم بخورم................................ ................................ .....................48
دنيا براي ما نيست................................ ................................ ................................ .48
حضرت عبداالله بن زبيربدر نماز ................................ ................................ .49
وصيت امام رازي/................................ ................................ ..............................50
حضرت سلمان فارسي به عنوان استاندار مداين................................ ..........50
فراست مؤمن................................ ................................ ................................ ...........51
شيخ عزالدين معاملة باغ را ميكند ................................ ................................ .....51
يوسف بن يحيي و مسئله خلق قرآن................................ ................................ ...52
محراب جايگاه راز و نياز با پروردگار ................................ ................................ 53

4 لحظهاي با اهل حق
امانتداري ................................ ................................ ................................ ...............54
شيخ عزالدين بن السلام و تحولات مسلمين................................ ......................55
سلطان صلاح الدين و صليبيان ................................ ................................ ...........58
فقدان عقل عاقلان موجب نابودي بيگناهان ................................ .......................62
نبرد حق و باطل ................................ ................................ ................................ .....63
حضرت معاويه و دنيا ................................ ................................ ...........................64
عدالتخواهي خلفا ................................ ................................ ................................ ..64
چگونگي زندگي اسلاف................................ ................................ ..........................65
مهدي خليفه عباسي و كفشهاي رسول االله..................... ................................67
حضرت امام ابوحنيفه و فكر آخرت ................................ ................................ .....67
واكنش سردار لشكر نسبت به بركنارياش................................ .......................68
معزز و ذليل بودن انسان در اختيار خودش ميباشد ................................ .......69
بزرگي به تقوي است نه به نژاد................................ ................................ ...........69
باورم نبود تا به حال زنده بمانم ................................ ................................ .........70
كدام گناه؟................................ ................................ ................................ ................70
استغناء بندگان نيك خدا از سلطنت و سرماية مردم ................................ ........71
محافظشان االله است................................ ................................ ...............................71
سبب افزايش مرتبة معنويت و كمالات................................ ................................ 72

فهرست مطالب 5
فرمايشات امام رباني شيخ عبدالقادر گيلاني/ ................................ ..............76
خواهر مسلمانم، زنان نمونه را درياب! ................................ ...............................80
پيشگفتار................................ ................................ ................................ ..................81
نميخواهم از ياد خدا غافل بمانم................................ ................................ ..........82
سخن همان جا خوب است كه غم و اندوهي نباشد ................................ ............82
بيش از ضرورت نبايد به دنبال دنيا رفت................................ ..........................83
شايد آخرين لحظههاي زندگاني باشد................................ ................................ .84
در محضر حضرت رابعه عدويه................................ ................................ ...........85
در مسير راه تو نشستهام ................................ ................................ .....................85
از خواب غفلت برخيز................................ ................................ .............................86
حملات باطني شيطان ................................ ................................ ............................86
از شدت گريستن بينائيش را از دست داد................................ ...........................87
چهل سال پيدرپي روزه گرفت................................ ................................ .............88
زني كه به خاطر سربلندي اسلام موهاي سرش را هديه نمود........................88
اولين شهيد اسلام................................ ................................ ................................ ...89
علاوه از خوبي چيزي ديگر نميدانم ................................ ................................ ...89
وضعيت اقتصادي بانوان در صدر اسلام................................ ...........................90
واقعهاي از حضرت عائشهل................................ ................................ ............90

بسي جاي مسرت و خوشحالي است، كتابي كه تحت عنوان (لحظهاي با اهل حق)
الن در اختيار شما خوانندگان محترم ميباشد در برگيرنده مجوعلإ مقالههائي ميباشد كه
در مجللإ پانزده روزة (تعمير حيات لكهنو) در چندين شماره به چاپ رسيده، همچنين
مشتمل بر مضاميني ميباشد كه در هفتهناملإ (نداي ملت لكهنو) تحت عنوان (اوراق
گمشده تاريخ) به چاپ رسيده بود. صاحبان انديشه و ذوق با آن اشتياق و توجهي كه اين
مجموعه را خوانده و مورد توجه قرار دادهاند، هرچند شكر خداوندي بجاي آورده شود
باز هم كم است. برخ�ف آنچه كه انتظار ميرفت اين كتاب بيشتر در همان مجالس و
محفلهائي مورد مطالعه و استفاده قرار گرفت كه عموماً گمان اين ميرفت، با برنامههاي
مذهبي ميانلإ خوبي ندارند. اگر بر اثر اين مجموعه، در زندگي يك شخص هم تحول
روحاني ظاهر و در ميادين يأس برايشان به عنوان ياوري ثابت گردد و روح اميدواري
ظاهر گردد، بدون ترديد اين حقيقت را خواهم پذيرفت كه خداوند سعي و ت�ش ناچيز
بنده را مورد پذيرش قرار داده است.
در پايان از جميع مديران و سردبيران مجلهها و نشريات از اينكه مقالههايم را در
مجلهها، روزنامهها و در ساير مطبوعات به چاپ رسانيدهاند، سپاسگزاري ميگردد.
خداوند منان پاداش ايشان را به نحو احسن عنايت فرمايند.

 

 

 

 با مورد تفحص قرار دادن اوراق تاریخِ نخبگان آسمان ولایت، علم و معرفت به این حقیقت پی خواهیم برد که تاریخ زرین آن فرزانگان چقدر تابان و امیدوارکننده می‌باشدحجم الكتاب عند التحميل : 755.8 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة لحظه ای با اهل حق

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل لحظه ای با اهل حق
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محمد یونس تكرامى - Mohammed Yunus Takramiی

كتب محمد یونس تكرامى ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ لحظه ای با اهل حق ❝ ❱. المزيد..

كتب محمد یونس تكرامى