❞ كتاب چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم ❝  ⏤ محمد بن إبراهيم النعيم

❞ كتاب چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم ❝ ⏤ محمد بن إبراهيم النعيم


سخن گفتن از بهشت و راه رسیدن به آن، سخنی است که خستگی و ملامت نمی‌آورد، دلها به آن انس می‌گیرد، و عقلهای با هوش به سوی آن مایل می‌شود، کیست از ما که آرزوی بهشت را ندارد؟ بهشت، تو چه می‌دانی بهشت چیست! آن الكتبی است که می‌درخشد، کاخهای بلند، نهرهای جاری، ریحان و گلهای رنگارنگ، میوه های رسیده، همسران زیبا، لباسهای ابریشمی و زندگی جاودان، شکی نیست که مقصد همگی ما بهشت است، و آرزوی دیرینه ماست، و بهشت همانا پاداش عظیم است و ثواب جزیلی که خداوند برای دوستان و مطیعانش آماده نموده است. در نعمت‌های جاودان و همیشگی است که قابل توصیف نیست. ما نمی توانیم درجات و مقامات، عظمت و بزرگی آن را تصور کنیم. در بهشت چیزهایی وجود دارد که نه چشمی دیده و نه گوشی وصفش را شنیده و نه بر قلب کسی خطور کرده است. کسی که در آن وارد شود، در ناز و نعمت خواهد بود، هرگز لباسش کهنه و مندرس نمی شود، جوانی‌اش از بین نمی‌رود و هرگز در آنجا خسته نمی‌گرد
محمد بن إبراهيم النعيم - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ كيف تنجو من كرب الصراط ❝ ❞ كيف تملك قصورا في الجنة ❝ ❞ كيف تطيل عمرك الإنتاجي؟ ❝ ❞ أمنيات الموتى ❝ ❞ أعمال ثوابها كقيام الليل ❝ ❞ چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم ❝ ❞ چگونه عمر را طولانی کنیم ❝ ❞ مختصر كيف تطيل عمرك الإنتاجي ❝ ❞ كيف تحظى بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ؟ ❝ الناشرين : ❞ دار الذخائر للنشر والتوزيع ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم


سخن گفتن از بهشت و راه رسیدن به آن، سخنی است که خستگی و ملامت نمی‌آورد، دلها به آن انس می‌گیرد، و عقلهای با هوش به سوی آن مایل می‌شود، کیست از ما که آرزوی بهشت را ندارد؟ بهشت، تو چه می‌دانی بهشت چیست! آن الكتبی است که می‌درخشد، کاخهای بلند، نهرهای جاری، ریحان و گلهای رنگارنگ، میوه های رسیده، همسران زیبا، لباسهای ابریشمی و زندگی جاودان، شکی نیست که مقصد همگی ما بهشت است، و آرزوی دیرینه ماست، و بهشت همانا پاداش عظیم است و ثواب جزیلی که خداوند برای دوستان و مطیعانش آماده نموده است. در نعمت‌های جاودان و همیشگی است که قابل توصیف نیست. ما نمی توانیم درجات و مقامات، عظمت و بزرگی آن را تصور کنیم. در بهشت چیزهایی وجود دارد که نه چشمی دیده و نه گوشی وصفش را شنیده و نه بر قلب کسی خطور کرده است. کسی که در آن وارد شود، در ناز و نعمت خواهد بود، هرگز لباسش کهنه و مندرس نمی شود، جوانی‌اش از بین نمی‌رود و هرگز در آنجا خسته نمی‌گرد .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

مقدمهي مؤلف ................................ ................................ ................................ ...........6
جايگاه (و درجات) بهشت ................................ ................................ ........................ 9
تعداد بهشتها:............................................................................................................9
تعداد (مقام و) درجههاي بهشت: ................................................................................11
منظور از درجه چيست؟.............................................................................................12
ارتفاع درجات بهشت:...............................................................................................12
تفاوت نعمتها در ميان اهل درجات:............................................................................14
كمترين رتبه و منزلت در بهشت:................................................................................17
بلندترين جايگاه در بهشت: ........................................................................................22
چرا بهشت درجات و مراتب دارد؟.............................................................................22
چگونه به اين درجات و مراتب برسيم؟......................................................................24
نا اميد نباش:..............................................................................................................26
همت بلند داشته باش:................................................................................................26
مهمترين اعمالي كه با آن مقام و درجه مؤمن در بهشت بلند مي گردد............28
اولين عمل: ايمان راسخ و جازم به خدا و پيامبرانش.....................................................28
دومين عمل: تقواي الهي ............................................................................................30
سومين عمل: خوف (ترس) از خداوند عزوجل ...........................................................33
چهارمين عمل: توكل بر خداوند عزوجل..................................................................35
پنجمين عمل: صبر....................................................................................................36

2 چگونه به مقام عالي در بهشت برسيم؟
اولا: صبر بر تكليفهاي شرعي............................................................................36
ثانيا: صبر بر بلا و مصيبت ....................................................................................39
مهمترين مصيبتهاي كه در روايت صحيح آمده كه انسان را به مقام شهدا مي
رساند عبارت است از:..........................................................................................41
1 -مردن بوسيله بيماري طاعون ...........................................................................41
2 -در دفاع از مال كشته شدن ..............................................................................42
3-كشته شدن در مقابل دفاع از نفس و دين و اهل..............................................42
4 -مردن بر اثر بيماري ذات پهلو .........................................................................42
5-كسي كه در دريا دچار سر گيجه شود و كسي كه غرق شود...........................42
6 -با درد شكم و زيرآوار مردن ...........................................................................43
7 -سوخته شده، و زن حامله و زايمان كننده.......................................................43
8 -مردن بر اثر بيماري سل ..................................................................................44
ششمين عمل: نماز.....................................................................................................44
اولا: رفتن به سوي نماز........................................................................................44
ثانيا: پر كردن جاهاي خالي در صف نماز ............................................................47
ثالثا: برپا داشتن نماز.............................................................................................48
رابعا: خواندن نافلههاي بسيار ...............................................................................50
هفتمين عمل: اذان گفتن، يا همراه مؤذن تكرار كردن..................................................52
هشتمين عمل: بذل و بخشش مال................................................................................52
اولا- پرداختن زكات ............................................................................................53
ثانياً- بذل مال براي پيوند رابطهي خويشاوندي و راههاي خير و نيكي...............55
نهمين عمل: روزه رمضان و قيام آن............................................................................55
دهمين عمل: اخلاق نيكو ...........................................................................................57

چگونه به مقام در بهشت برسيم؟ 3
يازدهمين عمل: حفظ نمودن كتاب خدا، قرآن است...................................................58
دوازدهمين عمل: كفالت يتيم.....................................................................................60
سيزدهمين عمل: ايجاد صلح ميان مردم......................................................................60
چهاردهمين عمل: دعوت بسوي خدا..........................................................................62
پانزدهمين عمل: جهاد در راه خدا ..............................................................................64
اولا: جهاد با نفس و جان (كشته شدن در راه خدا)..............................................66
ثانياً: جهاد با مال ...................................................................................................66
ثالثاً: جهاد با زبان ..................................................................................................67
رابعاً: شهادت را از خدا خواستن..........................................................................69
كارهايي كه پادششان با جهاد في سبيل االله برابراست: .................................................70
1 -به مساكين و ارامل (بيوه زنان )خدمت كردن .................................................70
2 -انجام دادن اعمال صالح در ده روز ذيحجه.....................................................71
3 -به تأخير نيانداختن نماز از وقتش يا اول وقتش..............................................71
4 -نيكي به پدر و مادر.........................................................................................71
5 -جمعآوري صدقه و زكات ..............................................................................73
6 -كسب مال و در آمد براي خرچي خود و خانواده و براي نيكي به پدر و مادر
73.............................................................................................................................
7 -آموختن علم يا آموزش دادن در مسجد النبي ص.........................................74
8 -حج و عمره.....................................................................................................74
9 -بعد از اداي نماز منتظر نماز ديگر بودن ..........................................................75
75.........................................................................................................اعتكاف- 10
11 -برآوردن نيازهاي مردم..................................................................................76
12 -جهاد با نفس (مجاهدت و خود سازي).......................................................77

4 چگونه به مقام عالي در بهشت برسيم؟
13-تمسك جستن به سنت مخصوصاً در زمان فتنه.............................................77
14-گفتن حق نزد پادشاه ستمگر..........................................................................78
15 -مصيبتهايي كه انسان را به مقام و منزلت شهدا ميرساند...........................78
16 -شانزدهمين عمل: غذا دادن...........................................................................78
هفدهمين عمل: نماز شب (تهجد)..............................................................................79
هجدهمين عمل: آشكار وعام نمودن سلام................................................................80
نوزدهمين عمل: درود برپيامبرص...........................................................................81
بيستمين عمل: عادت دادن زبان به سخن نيكو..............................................................82
بيست و يكمين: مشغول ذكر خدا بودن ......................................................................83
1 -گفتن تهليل (لا إله إلا الله) در صبح و شام......................................................84
2 -دعاي ورود به بازار.........................................................................................84
بيست و دومين عمل: صلاح و (پرهيزكاري) والدين....................................................85
فرزند چگونه درجات پدر و مادر را بالا ميبرد؟..................................................86
بيست و سومين عمل: دوستي به خاطر خدا.................................................................86
بيست و چهارمين عمل: تربيت دختران .......................................................................89
بيست و پنجمين عمل: طلب علم شرعي......................................................................90
بيست و ششمين عمل: انكار منكر...............................................................................92
بيست و هفتمين عمل: نكندن موي سفيد.....................................................................94
بيست و هشتمين عمل: آراسته شدن به صفات (عبادالرحمن) بندگان خدا .....................94
خصلت اول: تواضع..............................................................................................95
خصلت دوم: حلم و بردباري بر نادانان ................................................................96
خصلت سوم: تهجد و قيام شب ...........................................................................96
خصلت چهارم: ترس از عذاب دوزخ ..................................................................97

چگونه به مقام در بهشت برسيم؟ 5
خصلت پنجم: ميانه روي در نفقه و خرچي .........................................................98
خصلت ششم: پرستش خداوند يكتا.....................................................................98
خصلت هفتم: نكشتن انسان بيگناه......................................................................98
تكفير مسلمان يا لعنت كردنش: ............................................................................99
واگذاري و هجر مسلمان: .....................................................................................99
خصلت هشتم: دوري از زشتيها و فحشا ............................................................100
خصلت نهم: دوري از گواهي دروغ ...................................................................100
خصلت دهم: دوري از مجالس لغو (لهو و لعب)...............................................101
خصلت يازدهم: اجابت كردن دستورات الهي ....................................................103
خصلت دوازدهم: بر اصلاح خانواده كوشيدن (اصلاح زندگي زناشويي)..........104
فصل سوم: چگونه بر مقام و جايگاهت در بهشت محافظت كني؟................. 105
چيزهايي كه سبب كاسته شدن درجات ونعمتهاي بهشتي ميگردد:............................105
اولين عمل: كهانت و فال بد ...............................................................................105
دومين عمل: دير رفتن به نماز جمعه..................................................................106
سومين عمل: تن آسايي و خوش گذراني بسيار.................................................106
چهارمين عمل: اصرار بر نوشيدن خمر...............................................................107
پنجمين عمل: پوشيدن ابريشم (براي مردان)......................................................107
ششمين عمل: پوشيدن طلا براي مردان..............................................................108
هفتمين عمل: خوردن و نوشيدن در ظروف طلا و نقره.....................................108
هشتمين عمل: ضايع نمودن اوقات در آنچه كه بي فايده است..........................109
خاتمه................................ ................................ ................................ ..................... 111


خداوند را سپاس ميگويم كه ما را از نسل مسلمانان آفريد، و ما را به سوي طـاعتش هـدايت
نمود، و ما را از كافران نگرداند، گواهي ميدهم كه نيست معبودي بحق بجز االله كه شـريكي
ندارد، و بهشت را سراي مطيعان و جايگاه متقين قرار داد، و گواهي ميدهم كه محمد بنده و
فرستاده و برگزيده اوست، و امتش را به درجات بلند بهشتي راهنمايي فرمـود. درود خداونـد
بر او، و بر خاندان پاكش و يارانش و كساني كه از آنان پيروي نمودند باد.
اما بعد:
سخن گفتن از بهشت و راه رسيدن به آن، سخني است كه خستگي و ملامـت نمـي آورد،
دلها به آن انس ميگيرد، و عقلهاي با هوش بـه سـوي آن مايـل مـي شـود، كيسـت از مـا كـه
آرزوي بهشت را ندارد؟
بهشت، تو چه ميداني بهشت چيست! آن نوري اسـت كـه مـي درخشـد، كاخهـاي بلنـد،
نهرهاي جاري، ريحان و گلهاي رنگارنگ، ميوه هاي رسيده، همسران زيبا، لباسهاي ابريشمي
و زندگي جاودان، شكي نيست كه مقصد همگي ما بهشت است، و آرزوي ديرينه ماسـت، و
بهشت همانا پاداش عظيم است و ثواب جزيلي كه خداوند بـراي دوسـتان و مطيعـانش آمـاده
نموده است. در نعمتهاي جاودان و هميشگي است كه قابل توصيف نيست. مـا نمـي تـوانيم
درجات و مقامات، عظمت و بزرگي آن را تصور كنيم. در بهشت چيزهايي وجود دارد كه نه
چشمي ديده و نه گوشي وصفش را شنيده و نه بر قلب كسي خطور كرده است.
كسي كه در آن وارد شود، در ناز و نعمت خواهد بـود، هرگـز لباسـش كهنـه و منـدرس
نميشود، جوانياش از بين نميرود و هرگز در آنجا خسته نميگردد.
وقتي به عظمت و شكوه بهشت پي ميبريم كه بخشي از آن را با تمام دنيا مقايسه كنيم.

 


 سخن گفتن از بهشت و راه رسیدن به آن، سخنی است که خستگی و ملامت نمی‌آورد، دلها به آن انس می‌گیرد، و عقلهای با هوش به سوی آن مایل می‌شود، کیست از ما که آرزوی بهشت را ندارد؟ بهشت، تو چه می‌دانی بهشت چیست! آن الكتبی است که می‌درخشد، کاخهای بلند، نهرهای جاری، ریحان و گلهای رنگارنگ، میوه های رسیده، همسران زیبا، لباسهای ابریشمی و زندگی جاودان، شکی نیست که مقصد همگی ما بهشت است، و آرزوی دیرینه ماست، و بهشت همانا پاداش عظیم است و ثواب جزیلی که خداوند برای دوستان و مطیعانش آماده نموده است. در نعمت‌های جاودان و همیشگی است که قابل توصیف نیست. ما نمی توانیم درجات و مقامات، عظمت و بزرگی آن را تصور کنیم. در بهشت چیزهایی وجود دارد که نه چشمی دیده و نه گوشی وصفش را شنیده و نه بر قلب کسی خطور کرده است. کسی که در آن وارد شود، در ناز و نعمت خواهد بود، هرگز لباسش کهنه و مندرس نمی شود، جوانی‌اش از بین نمی‌رود و هرگز در آنجا خسته نمی‌گردحجم الكتاب عند التحميل : 859.9 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محمد بن إبراهيم النعيم - Mohammed bin Ibrahim Al Naim

كتب محمد بن إبراهيم النعيم ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ كيف تنجو من كرب الصراط ❝ ❞ كيف تملك قصورا في الجنة ❝ ❞ كيف تطيل عمرك الإنتاجي؟ ❝ ❞ أمنيات الموتى ❝ ❞ أعمال ثوابها كقيام الليل ❝ ❞ چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم ❝ ❞ چگونه عمر را طولانی کنیم ❝ ❞ مختصر كيف تطيل عمرك الإنتاجي ❝ ❞ كيف تحظى بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ؟ ❝ الناشرين : ❞ دار الذخائر للنشر والتوزيع ❝ ❱. المزيد..

كتب محمد بن إبراهيم النعيم