❞ كتاب فاطمه در پندارها ❝  ⏤ محمد ربانى

❞ كتاب فاطمه در پندارها ❝ ⏤ محمد ربانى
در طول تاريخ برخي از پيروان اديان در حق بزرگان دينشان غلو نمودهاند تـا جائيكـه
عيسي پسر مريمإرا خدا دانسته و برخي او را پسر خدا پنداشتهاند. و همچنين برخي
عزير را كه از علماي بنياسرائيل بوده پسر خدا پنداشتهاند. خدا را مركب از پدر و پسر و
روح القدس پنداشته و سه پنداشته و سه را يك پنداشتهاند. در سختيها بـه تصـور خـود
متوسل به عيسي و مريمإشده و اين دو را واسطه بين خود و خدا دانستهاند.
خداوند در قرآن از پندار و اعمال آنان اظهار ناخشنودي نموده ووعده آتش جهنم بـه
آنان داده است. از جمله شخصيتهاي بزرگ كه در باره او غلو شده حضرت فاطمهل
دختر رسول اكرم ص ميباشد در اين نوشته برخي از اين غلوها را مطـرح نمـوده و بـه
نقد آنها پرداختهايم تا انشـاءاالله باعـث نجـات برخـي از مـردم از شـرك و خرافـات و
بدعتها شود.
در بيان فرزندان حضرت محمد ص شيخ عباس قمي كه از محدثين شيعه ميباشد در
كتاب منتهي الامال در فصل هشتم (در بيان احوال اولاد امجاد آنحضرت) آورده است:
در قرب الاسناد از حضرت صادق روايت شده كه از براي رسول خدا ص از خديجه
متولد شدند، طاهر و قاسم و فاطمه و ام كلثوم و رقيه و زينب و تزويج نمود فاطمه را به
حضرت امير المؤمنين و زينب را به ابي العاص بن ربيع كه از بني اميه بود و ام كلثـوم را
به عثمان بن عفان پيش از آن كه به خانه عثمان برود به رحمت الهي واصل شد و بعـد از
او حضرت، رقيه را به او تزويج نمود...
و شيخ طبرسي و ابن شهر آشوب روايت كردهاند كه اولاد امجاد آن مفخر عباد از غير
خديجه بهم نرسيد مگر ابراهيم كه از ماريه بوجود آمد و مشـهور آن اسـت كـه بـراي آن
حضرت سه پسر بوجود آمد: اول قاسم و به اين سـبب آن حضـرت را ابوالقاسـم كنيـت
كردهاند و قبل از بعثت آنجناب متولد شد، دوم عبداالله كه بعد از بعثـت متولـد شـد او را
ملقب به طيب و طاهر گردانيدند و هر دو در طفوليت در مكه به بهشت ارتحال نمودند و
بعضي طيب و طاهر را نام دو پسر ديگـر مـي داننـد غيـر عبـداالله و بـر ايـن قـول وقعـي
نگذاشتهاند سوم ابراهيم عليه السلام.....
از ميان فرزندان رسول گرامي اسلام حضرت فاطمهلبيشتر وصفش در تاريخ آمده
تا جايي كه درباره ايشان بسيار غلو نمودهاند و روايات دروغيني ساختهاند و اينجانب بـر
خود لازم ديدم كه حقايق را در اين باره اظهار نمايم آنگونه كه مشهور است.
حضرت فاطمهلدر سال اول بعد از بعثت بدنيا آمده است، در سال سوم هجري با
حضرت علي ازدواج نمود چهار فرزند به نامهاي حسن و حسين، زينب كبـري و زينـب
صغري ملقب به ام كلثوم به دنيا آورد. در سال يازدهم هجري در 23 سالگي دار فـا ني را
وداع گفت. بانويي خدا پرست، پرهيزگار، راستگو و درستكار بود درود خداوند بر او باد.


این کتاب در مورد غلو برخی فرقه ها در مورد فاطمه رضی الله عنها بررسی می کن
محمد ربانى - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ فاطمه در پندارها ❝ ❞ سخنانی از امام علی ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
فاطمه در پندارها
در طول تاريخ برخي از پيروان اديان در حق بزرگان دينشان غلو نمودهاند تـا جائيكـه
عيسي پسر مريمإرا خدا دانسته و برخي او را پسر خدا پنداشتهاند. و همچنين برخي
عزير را كه از علماي بنياسرائيل بوده پسر خدا پنداشتهاند. خدا را مركب از پدر و پسر و
روح القدس پنداشته و سه پنداشته و سه را يك پنداشتهاند. در سختيها بـه تصـور خـود
متوسل به عيسي و مريمإشده و اين دو را واسطه بين خود و خدا دانستهاند.
خداوند در قرآن از پندار و اعمال آنان اظهار ناخشنودي نموده ووعده آتش جهنم بـه
آنان داده است. از جمله شخصيتهاي بزرگ كه در باره او غلو شده حضرت فاطمهل
دختر رسول اكرم ص ميباشد در اين نوشته برخي از اين غلوها را مطـرح نمـوده و بـه
نقد آنها پرداختهايم تا انشـاءاالله باعـث نجـات برخـي از مـردم از شـرك و خرافـات و
بدعتها شود.
در بيان فرزندان حضرت محمد ص شيخ عباس قمي كه از محدثين شيعه ميباشد در
كتاب منتهي الامال در فصل هشتم (در بيان احوال اولاد امجاد آنحضرت) آورده است:
در قرب الاسناد از حضرت صادق روايت شده كه از براي رسول خدا ص از خديجه
متولد شدند، طاهر و قاسم و فاطمه و ام كلثوم و رقيه و زينب و تزويج نمود فاطمه را به
حضرت امير المؤمنين و زينب را به ابي العاص بن ربيع كه از بني اميه بود و ام كلثـوم را
به عثمان بن عفان پيش از آن كه به خانه عثمان برود به رحمت الهي واصل شد و بعـد از
او حضرت، رقيه را به او تزويج نمود...
و شيخ طبرسي و ابن شهر آشوب روايت كردهاند كه اولاد امجاد آن مفخر عباد از غير
خديجه بهم نرسيد مگر ابراهيم كه از ماريه بوجود آمد و مشـهور آن اسـت كـه بـراي آن
حضرت سه پسر بوجود آمد: اول قاسم و به اين سـبب آن حضـرت را ابوالقاسـم كنيـت
كردهاند و قبل از بعثت آنجناب متولد شد، دوم عبداالله كه بعد از بعثـت متولـد شـد او را
ملقب به طيب و طاهر گردانيدند و هر دو در طفوليت در مكه به بهشت ارتحال نمودند و
بعضي طيب و طاهر را نام دو پسر ديگـر مـي داننـد غيـر عبـداالله و بـر ايـن قـول وقعـي
نگذاشتهاند سوم ابراهيم عليه السلام.....
از ميان فرزندان رسول گرامي اسلام حضرت فاطمهلبيشتر وصفش در تاريخ آمده
تا جايي كه درباره ايشان بسيار غلو نمودهاند و روايات دروغيني ساختهاند و اينجانب بـر
خود لازم ديدم كه حقايق را در اين باره اظهار نمايم آنگونه كه مشهور است.
حضرت فاطمهلدر سال اول بعد از بعثت بدنيا آمده است، در سال سوم هجري با
حضرت علي ازدواج نمود چهار فرزند به نامهاي حسن و حسين، زينب كبـري و زينـب
صغري ملقب به ام كلثوم به دنيا آورد. در سال يازدهم هجري در 23 سالگي دار فـا ني را
وداع گفت. بانويي خدا پرست، پرهيزگار، راستگو و درستكار بود درود خداوند بر او باد.


این کتاب در مورد غلو برخی فرقه ها در مورد فاطمه رضی الله عنها بررسی می کن .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

فهرست مطالب ................................ ................................ ...........................................1
مقدمه ................................ ................................ ................................ ..........................3
فرزندان رسول اكرم ص ................................ ................................ .........................5
غلوهايي در حق حضرت فاطمهل................................ .......................................7
قيامت و شفاعت ................................ ................................ ...................................... 23
توسل جستن به فاطمه (عليها السلام) ................................ ................................... 31

 

در طول تاريخ برخي از پيروان اديان در حق بزرگان دينشان غلو نمودهاند تـا جائيكـه
عيسي پسر مريمإرا خدا دانسته و برخي او را پسر خدا پنداشتهاند. و همچنين برخي
عزير را كه از علماي بنياسرائيل بوده پسر خدا پنداشتهاند. خدا را مركب از پدر و پسر و
روح القدس پنداشته و سه پنداشته و سه را يك پنداشتهاند. در سختيها بـه تصـور خـود
متوسل به عيسي و مريمإشده و اين دو را واسطه بين خود و خدا دانستهاند.
خداوند در قرآن از پندار و اعمال آنان اظهار ناخشنودي نموده ووعده آتش جهنم بـه
آنان داده است. از جمله شخصيتهاي بزرگ كه در باره او غلو شده حضرت فاطمهل
دختر رسول اكرم ص ميباشد در اين نوشته برخي از اين غلوها را مطـرح نمـوده و بـه
نقد آنها پرداختهايم تا انشـاءاالله باعـث نجـات برخـي از مـردم از شـرك و خرافـات و
بدعتها شود.

 


در بيان فرزندان حضرت محمد ص شيخ عباس قمي كه از محدثين شيعه ميباشد در
كتاب منتهي الامال در فصل هشتم (در بيان احوال اولاد امجاد آنحضرت) آورده است:
در قرب الاسناد از حضرت صادق روايت شده كه از براي رسول خدا ص از خديجه
متولد شدند، طاهر و قاسم و فاطمه و ام كلثوم و رقيه و زينب و تزويج نمود فاطمه را به
حضرت امير المؤمنين و زينب را به ابي العاص بن ربيع كه از بني اميه بود و ام كلثـوم را
به عثمان بن عفان پيش از آن كه به خانه عثمان برود به رحمت الهي واصل شد و بعـد از
او حضرت، رقيه را به او تزويج نمود...
و شيخ طبرسي و ابن شهر آشوب روايت كردهاند كه اولاد امجاد آن مفخر عباد از غير
خديجه بهم نرسيد مگر ابراهيم كه از ماريه بوجود آمد و مشـهور آن اسـت كـه بـراي آن
حضرت سه پسر بوجود آمد: اول قاسم و به اين سـبب آن حضـرت را ابوالقاسـم كنيـت
كردهاند و قبل از بعثت آنجناب متولد شد، دوم عبداالله كه بعد از بعثـت متولـد شـد او را
ملقب به طيب و طاهر گردانيدند و هر دو در طفوليت در مكه به بهشت ارتحال نمودند و
بعضي طيب و طاهر را نام دو پسر ديگـر مـي داننـد غيـر عبـداالله و بـر ايـن قـول وقعـي
نگذاشتهاند سوم ابراهيم عليه السلام.....
از ميان فرزندان رسول گرامي اسلام حضرت فاطمهلبيشتر وصفش در تاريخ آمده
تا جايي كه درباره ايشان بسيار غلو نمودهاند و روايات دروغيني ساختهاند و اينجانب بـر
خود لازم ديدم كه حقايق را در اين باره اظهار نمايم آنگونه كه مشهور است.
حضرت فاطمهلدر سال اول بعد از بعثت بدنيا آمده است، در سال سوم هجري با
حضرت علي ازدواج نمود چهار فرزند به نامهاي حسن و حسين، زينب كبـري و زينـب
صغري ملقب به ام كلثوم به دنيا آورد. در سال يازدهم هجري در 23 سالگي دار فـا ني را
وداع گفت. بانويي خدا پرست، پرهيزگار، راستگو و درستكار بود درود خداوند بر او باد.

 

 


 این کتاب در مورد غلو برخی فرقه ها در مورد فاطمه رضی الله عنها بررسی می کنحجم الكتاب عند التحميل : 407.3 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة فاطمه در پندارها

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل فاطمه در پندارها
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محمد ربانى - Mohamed Rabbaniی

كتب محمد ربانى ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ فاطمه در پندارها ❝ ❞ سخنانی از امام علی ❝ ❱. المزيد..

كتب محمد ربانى