❞ كتاب چشم اندازی به معجزات پیامبران ❝  ⏤ عبدالمنعم هاشمى

❞ كتاب چشم اندازی به معجزات پیامبران ❝ ⏤ عبدالمنعم هاشمىهر پيامبري را كه خداوند به منظور تبليغ و آموزش دين به ميـان مـردم فرسـتاده اسـت، بـا
معجزاتي او را مسلح كرده تا بتواند به اثبات اين حقيقت بپردازد كه او متصل بـه منبـع لايـزال
پروردگار و فرستادهاي اوست و برنامه و دستوراتش را از او ميگيرد.
اين آيات و معجزات بايد از حوزهي قدرت و توان علمي، فكري و بدني انسانهـا بيـرون
باشد؛ همچنين بايد خارق العاده بوده، و در محدودهي قوانين جاري طبيعت نباشـد. بـه همـين
دليل دانشمندان چنين آياتي را معجزات ناميدهاند، چـون عقـل و انديشـه ي بشـري از تفسـير و
توجيه آن درميماند و هرگز نميتواند نظيرآنها را بياورد و انجام دهد.
معجزه به عنوان امري خارق العاده يا غيـر عـادي شـناخته شـده كـه بـه دسـت پيـامبري از
پيامبران خدا تحقق مييابد، تا دليل قاطع و روشني بر صدق نبوتش باشد.
لذا معجزه فرايندي لازم و ضروري است و هويدا كردنش واجب، تا به وسيلهي آن هدف
از تبليغ رسالت كامل و حجت خدا بر مردم آشكار گردد.
وقوع اين معجزات ذاتاً محال نيست و عقلانيت و دانش بشري آنها را قبـول د ارد. مـردي
قيام ميكند و مدعي ميشود كه او فرستادهي خدا است، و در سايهي اين معجزات ملتهاي
زيادي را متحد و يكپارچه ميگرداند. مردم آنها را آشكارا مـي بيننـد و در طـي قـرن هـا و
نسلهاي متمادي هزاران و مليونها نفر به او ايمان ميآورند.
و بلكه دانش بشري اين مطلب را تأييد و تثبيت كرده كه تخلف از قوانين جـاري طبيعـت
به وسيلهي قوانين پيشرفته و مدرن ديگري امكانپـذير اسـت، چنان كـه دانـش تمـام معجـزات
پيامبران را صحيح ميداند.
هركس به نوشتههاي روانشناسان در ارتباط با روح، هيپنوتيزم و احضار ارواح و مسايلي از
اين قبيل نظر افكند، درمييابد اين كارهاي غير عادي هم امكانپذير ميباشد، چرا كه ميداند

12 چشماندازي به معجزات پيامبران†
خداي تبارك و تعالي به قواعدي كه خودش وضع كرده است مقيد و پايبند نميباشـد، بلكـه
يقين دارند، همان كس كـه آتـش سـوزان را آفريـده مـي توانـد سـوزانندگي را از او بگيـرد،
همانطور كه كـافران حضـرت ا بـراهيم را بـه آتـش افكندنـد و آتـش بـه امـر خـدا او را
نسوزاند.
آري، مؤمنان عقيده دارند كه خداوند آفريننده و گردانندهي چرخ هستي است و فرمول و
قوانين پيچيدهاش را او بنا نهاده است، و هرگز هم در قيد اين قوانين ظاهري باقي نمـي مانـد و
غير از اين قوانين ظاهري، قانون و روشهاي ديگري هم هسـت كـه مـا از آن بـي اطلاعـيم و
جهان هستي آنطور كه دانشمندان سطحينگر و مادهپرست ميانگارند مانند دستگاه مكانيكي
بدون ناظم و گرداننده و كنترلكننده نميباشد... خيـر، هسـتي بـالاتر و بزرگ تـر از آن چيـزي
است كه اينها تصور مينمايند.
آنها از اين جهان هستي جز نامي كه آن هم پوششي بـر جهالـت و غرورشـان مـي باشـد،
چيزي نميدانند.


هر پیامبری را که خداوند به منظور تبلیغ و آموزش دین به میان مردم فرستاده است، با معجزاتی او را مسلح کرده تا بتواند به اثبات این حقیقت بپردازد که او متصل به منبع لایزال پروردگار و فرستاده‌ای اوست و برنامه و دستوراتش را از او می‌گیر این آیات و معجزات باید از حوزه‌ی قدرت و توان علمی، فکری و بدنی انسان‌ها بیرون باشد؛ همچنین باید خارق العاده بوده، و در محدوده‌ی قوانین جاری طبیعت نباش به همین دلیل دانشمندان چنین آیاتی را معجزات نامیده اند، چون عقل و اندیشه‌ی بشری از تفسیرو توجیه آن درمی‌ماند و هرگز نمی‌تواند نظیر آن‌ها را بیاورد و انجام ده این کتاب همان طوری که از اسمش پیداست چشم‌اندازی به معجزات پیامبران إ از منظر قرآن و تاریخ ، اکثرا بر اساس اسرائیلیات نوشته است، و بسیاری از چیزهای را که ذکر نموده نه در قرآن کریم آمده و نه هم در احادیث صحیح رسول الله، حتی گاهی بعضی از آنها مخالف اساسیات اسلام و عقل است، بنابراین در هنگام خواندن این کتاب به این نکته توجه داشته باشید که نمی شود به همه این روایات اعتماد کر
عبدالمنعم هاشمى - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ Эпизоды из жизни Посланника Аллаха Для детей и подростков ❝ ❞ چشم اندازی به معجزات پیامبران ❝ ❞ مادران مؤمنان ❝ ❞ ده یار بهشتی ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
چشم اندازی به معجزات پیامبرانهر پيامبري را كه خداوند به منظور تبليغ و آموزش دين به ميـان مـردم فرسـتاده اسـت، بـا
معجزاتي او را مسلح كرده تا بتواند به اثبات اين حقيقت بپردازد كه او متصل بـه منبـع لايـزال
پروردگار و فرستادهاي اوست و برنامه و دستوراتش را از او ميگيرد.
اين آيات و معجزات بايد از حوزهي قدرت و توان علمي، فكري و بدني انسانهـا بيـرون
باشد؛ همچنين بايد خارق العاده بوده، و در محدودهي قوانين جاري طبيعت نباشـد. بـه همـين
دليل دانشمندان چنين آياتي را معجزات ناميدهاند، چـون عقـل و انديشـه ي بشـري از تفسـير و
توجيه آن درميماند و هرگز نميتواند نظيرآنها را بياورد و انجام دهد.
معجزه به عنوان امري خارق العاده يا غيـر عـادي شـناخته شـده كـه بـه دسـت پيـامبري از
پيامبران خدا تحقق مييابد، تا دليل قاطع و روشني بر صدق نبوتش باشد.
لذا معجزه فرايندي لازم و ضروري است و هويدا كردنش واجب، تا به وسيلهي آن هدف
از تبليغ رسالت كامل و حجت خدا بر مردم آشكار گردد.
وقوع اين معجزات ذاتاً محال نيست و عقلانيت و دانش بشري آنها را قبـول د ارد. مـردي
قيام ميكند و مدعي ميشود كه او فرستادهي خدا است، و در سايهي اين معجزات ملتهاي
زيادي را متحد و يكپارچه ميگرداند. مردم آنها را آشكارا مـي بيننـد و در طـي قـرن هـا و
نسلهاي متمادي هزاران و مليونها نفر به او ايمان ميآورند.
و بلكه دانش بشري اين مطلب را تأييد و تثبيت كرده كه تخلف از قوانين جـاري طبيعـت
به وسيلهي قوانين پيشرفته و مدرن ديگري امكانپـذير اسـت، چنان كـه دانـش تمـام معجـزات
پيامبران را صحيح ميداند.
هركس به نوشتههاي روانشناسان در ارتباط با روح، هيپنوتيزم و احضار ارواح و مسايلي از
اين قبيل نظر افكند، درمييابد اين كارهاي غير عادي هم امكانپذير ميباشد، چرا كه ميداند

12 چشماندازي به معجزات پيامبران†
خداي تبارك و تعالي به قواعدي كه خودش وضع كرده است مقيد و پايبند نميباشـد، بلكـه
يقين دارند، همان كس كـه آتـش سـوزان را آفريـده مـي توانـد سـوزانندگي را از او بگيـرد،
همانطور كه كـافران حضـرت ا بـراهيم را بـه آتـش افكندنـد و آتـش بـه امـر خـدا او را
نسوزاند.
آري، مؤمنان عقيده دارند كه خداوند آفريننده و گردانندهي چرخ هستي است و فرمول و
قوانين پيچيدهاش را او بنا نهاده است، و هرگز هم در قيد اين قوانين ظاهري باقي نمـي مانـد و
غير از اين قوانين ظاهري، قانون و روشهاي ديگري هم هسـت كـه مـا از آن بـي اطلاعـيم و
جهان هستي آنطور كه دانشمندان سطحينگر و مادهپرست ميانگارند مانند دستگاه مكانيكي
بدون ناظم و گرداننده و كنترلكننده نميباشد... خيـر، هسـتي بـالاتر و بزرگ تـر از آن چيـزي
است كه اينها تصور مينمايند.
آنها از اين جهان هستي جز نامي كه آن هم پوششي بـر جهالـت و غرورشـان مـي باشـد،
چيزي نميدانند.


هر پیامبری را که خداوند به منظور تبلیغ و آموزش دین به میان مردم فرستاده است، با معجزاتی او را مسلح کرده تا بتواند به اثبات این حقیقت بپردازد که او متصل به منبع لایزال پروردگار و فرستاده‌ای اوست و برنامه و دستوراتش را از او می‌گیر این آیات و معجزات باید از حوزه‌ی قدرت و توان علمی، فکری و بدنی انسان‌ها بیرون باشد؛ همچنین باید خارق العاده بوده، و در محدوده‌ی قوانین جاری طبیعت نباش به همین دلیل دانشمندان چنین آیاتی را معجزات نامیده اند، چون عقل و اندیشه‌ی بشری از تفسیرو توجیه آن درمی‌ماند و هرگز نمی‌تواند نظیر آن‌ها را بیاورد و انجام ده این کتاب همان طوری که از اسمش پیداست چشم‌اندازی به معجزات پیامبران إ از منظر قرآن و تاریخ ، اکثرا بر اساس اسرائیلیات نوشته است، و بسیاری از چیزهای را که ذکر نموده نه در قرآن کریم آمده و نه هم در احادیث صحیح رسول الله، حتی گاهی بعضی از آنها مخالف اساسیات اسلام و عقل است، بنابراین در هنگام خواندن این کتاب به این نکته توجه داشته باشید که نمی شود به همه این روایات اعتماد کر .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

ديباچهي مترجم................................ ................................ ................................ ......11
مقدمهي مؤلف ................................ ................................ ................................ .........15
نوح و جريان فوران آب از تنور ................................ ................................ ...17
1 -نوحبه سوي چه ملتي فرستاده شده است؟......................................................17
2 -پس از صدها سال................................................................................................22
3 -دورنماي معجزهي بزرگ.....................................................................................28
4 -تنور فوران ميكند...............................................................................................35
شتر صالح و فرياد جبرئيل... ................................ ................................45
1 -فراينده معجزه......................................................................................................45
51.....................................................................................................شترمعجزهآسا- 2
3 -شب فاجعه...........................................................................................................58
موسي و جريان مقتول و گوشت گاو ................................ ...........................61
1 -آزر وراحيل .......................................................................................................61
2 -ازدواجي كه ناتمام ماند: .......................................................................................64
3 -مقتول بني اسرائيل ...............................................................................................65
4 -گاو زردرنگ الياب..............................................................................................71
5 -گاو معجزهآسا.....................................................................................................72
6 -معجزهي حق وعدل.............................................................................................73

4 چشماندازي به معجزات پيامبران†
موسي، خضرإو دريا ................................ ................................ .....................77
1 -در جستجوي عبد صالح........................................................................................78
2 -سفري جستجوآميز..............................................................................................79
3 -داستان اول ..........................................................................................................85
4 -داستان دوم..........................................................................................................86
5 -داستان سوم.........................................................................................................88
6 -معجزاتي در ارتباط با علم غيب ............................................................................90
معجزاتي در دريا و سرچشمههاي آب................................ ................................ .93
دريا به دونيمه شكافته ميشود....................................................................................93
عصا و افعي ................................ ................................ ................................ ......... 105
1 -سرآغاز معجزات...............................................................................................105
112.................................................................................................................. عصا- 2
3 -در قصرفرعون ..................................................................................................119
4 -در روز ساحران .................................................................................................121
5 -در كنار دريا......................................................................................................126
آتش، ابراهيمرا نميسوزاند................................ ................................ ...... 129
1 -گفتگويي با پدر.................................................................................................130
2 -گفتگويي با قومش .............................................................................................131
3 -گفتگويي دوباره با پدر.......................................................................................132
4 -گفتگو قبل از شكستن بتها ...............................................................................136
5 -ابراهيمبتها را ميشكند ............................................................................137
6 -معجزهي بزرگ شروع ميشود...........................................................................137

فهرست مطالب 5
معجزهي قوچ بزرگ ................................ ................................ ............................ 143
1 -معجزهي بزرگ.................................................................................................148
عزير  و حيات بعد از مرگ ................................ ................................ ........... 155
2 -شروع معجزه.....................................................................................................160
164............................................................................................................بازگشت- 3
4 -ظهور معجزه......................................................................................................165
سليمان  و معجزاتي در ارتباط با جن و مورچه و عرش......................... 177
177................................................................................................................... جن- 1
2 -سخن مورچه.....................................................................................................181
3 -عرش و معجزهي آوردن آن ...............................................................................189
4 -معجزاتي به هنگام مرگ.....................................................................................191
يوسف و پرندگان ترسناك................................ ................................ ......... 193
1 -سخني در ابتداي كلام........................................................................................193
2 -يوسفدر زندان.........................................................................................194
3 -دو همدم در زندان..............................................................................................200
4 -تعبير خواب.......................................................................................................207
5 -خواب پادشاه وآزادي يوسفاز زندان .......................................................210
6 -آزادي يوسفاز زندان و اثبات بيگناهي....................................................213
ايوب و جريان جوشيدن چشمهاي از آب سرد ................................ ......... 219
1 -آبي هم براي شستشو وهم براي نوشيدن..............................................................219
2 -آغاز معجزه.......................................................................................................227
عيسي ،كودكي كه دو بار حرف ميزند ................................ ..................... 231

6 چشماندازي به معجزات پيامبران†
1 -بارداري و تولدي معجزهآسا ...............................................................................231
2 -در راه بيت لحم.................................................................................................234
3 -ميلاد و معجزه ...................................................................................................235
حضرت محمد  و معجزاتي در ارتباط با گياهان، حيوانات و جامدات....... 241
1 -شكافتهشدن ماه..................................................................................................241
2 -دعا و نزول باران................................................................................................242
3 -آب از انگشتان پيامبر  فرو ميچكد.................................................................244
4 -چاه حديبيه پراز آب ميشود.............................................................................245
5 -فرمانبرداري درخت از پيامبر .........................................................................247
6 -دلتنگي تنهي درخت خرما براي رسول خدا .........................................................248
7 -شكايت شتر به رسول خدا ..............................................................................249
صخره و فتوحات مهم................................ ................................ ......................... 251
1 -فتح شام.............................................................................................................251
2 -لشكركشي مسلمانان به شام.................................................................................253
3 -فتح ايران...........................................................................................................257
4 -فتح يمن............................................................................................................261
معجزاتي در ارتباط با طعام و آشاميدني................................ ........................ 265
................................................................................265 () 1 -كاسهي شيرو ابوهريره 
2 -كاسهي روغن پس از خاليشدن، دوباره پرميشود.............................................267
...................................................269 () 3 -طعامي اندك، بسياري از مردم را سيرمينمايد
4 -كثرت طعام.......................................................................................................271
5 -ميش ام معبد......................................................................................................272

فهرست مطالب 7
سدرة المنتهي ................................ ................................ ................................ ....... 275
2 -بازگشت به مكه.................................................................................................281
براق شگفتانگيز ................................ ................................ ................................ .289
289.............................................................................................................سرآغاز- 1
2 -منظرهاي در راه..................................................................................................290
292.......................................................................................................مناظرمعراج- 3
منظرهي اول............................................................................................................292
منظرهي دوم............................................................................................................293
منظرهي سوم...........................................................................................................293
منظرهي چهارم........................................................................................................294
منظرهي پنجم..........................................................................................................294
منظرهي ششم..........................................................................................................295
منظرهي هفتم..........................................................................................................295
منظرهي هشتم .........................................................................................................295
منظرهي نهم............................................................................................................296
منظرهي دهم...........................................................................................................296
منظرهي يازدهم.......................................................................................................297
منظرهي دوازدهم....................................................................................................298
4 -از آسمان دوم تا آسمان هفتم..............................................................................298

 


هر پيامبري را كه خداوند به منظور تبليغ و آموزش دين به ميـان مـردم فرسـتاده اسـت، بـا
معجزاتي او را مسلح كرده تا بتواند به اثبات اين حقيقت بپردازد كه او متصل بـه منبـع لايـزال
پروردگار و فرستادهاي اوست و برنامه و دستوراتش را از او ميگيرد.
اين آيات و معجزات بايد از حوزهي قدرت و توان علمي، فكري و بدني انسانهـا بيـرون
باشد؛ همچنين بايد خارق العاده بوده، و در محدودهي قوانين جاري طبيعت نباشـد. بـه همـين
دليل دانشمندان چنين آياتي را معجزات ناميدهاند، چـون عقـل و انديشـه ي بشـري از تفسـير و
توجيه آن درميماند و هرگز نميتواند نظيرآنها را بياورد و انجام دهد.
معجزه به عنوان امري خارق العاده يا غيـر عـادي شـناخته شـده كـه بـه دسـت پيـامبري از
پيامبران خدا تحقق مييابد، تا دليل قاطع و روشني بر صدق نبوتش باشد.
لذا معجزه فرايندي لازم و ضروري است و هويدا كردنش واجب، تا به وسيلهي آن هدف
از تبليغ رسالت كامل و حجت خدا بر مردم آشكار گردد.
وقوع اين معجزات ذاتاً محال نيست و عقلانيت و دانش بشري آنها را قبـول د ارد. مـردي
قيام ميكند و مدعي ميشود كه او فرستادهي خدا است، و در سايهي اين معجزات ملتهاي
زيادي را متحد و يكپارچه ميگرداند. مردم آنها را آشكارا مـي بيننـد و در طـي قـرن هـا و
نسلهاي متمادي هزاران و مليونها نفر به او ايمان ميآورند.
و بلكه دانش بشري اين مطلب را تأييد و تثبيت كرده كه تخلف از قوانين جـاري طبيعـت
به وسيلهي قوانين پيشرفته و مدرن ديگري امكانپـذير اسـت، چنان كـه دانـش تمـام معجـزات
پيامبران را صحيح ميداند.
هركس به نوشتههاي روانشناسان در ارتباط با روح، هيپنوتيزم و احضار ارواح و مسايلي از
اين قبيل نظر افكند، درمييابد اين كارهاي غير عادي هم امكانپذير ميباشد، چرا كه ميداند

12 چشماندازي به معجزات پيامبران†
خداي تبارك و تعالي به قواعدي كه خودش وضع كرده است مقيد و پايبند نميباشـد، بلكـه
يقين دارند، همان كس كـه آتـش سـوزان را آفريـده مـي توانـد سـوزانندگي را از او بگيـرد،
همانطور كه كـافران حضـرت ا بـراهيم را بـه آتـش افكندنـد و آتـش بـه امـر خـدا او را
نسوزاند.
آري، مؤمنان عقيده دارند كه خداوند آفريننده و گردانندهي چرخ هستي است و فرمول و
قوانين پيچيدهاش را او بنا نهاده است، و هرگز هم در قيد اين قوانين ظاهري باقي نمـي مانـد و
غير از اين قوانين ظاهري، قانون و روشهاي ديگري هم هسـت كـه مـا از آن بـي اطلاعـيم و
جهان هستي آنطور كه دانشمندان سطحينگر و مادهپرست ميانگارند مانند دستگاه مكانيكي
بدون ناظم و گرداننده و كنترلكننده نميباشد... خيـر، هسـتي بـالاتر و بزرگ تـر از آن چيـزي
است كه اينها تصور مينمايند.
آنها از اين جهان هستي جز نامي كه آن هم پوششي بـر جهالـت و غرورشـان مـي باشـد،
چيزي نميدانند.

 

قابل ذكر است كه معجزه از جمله كارهاي اكتسابي دست بشر نيست و در قدرت و تـوان
هيچ يك از افراد بشر هم نميباشد، خداونـد پيـامبرانش را بـه وسـيله ي ايـن معجـزات يـاري
ميدهد و يكي از نشانههاي وحدت و يگانگي او است تا پيامبران به وسيلهي آن دشمنان خدا
را به مبارزه بطلبند و آنها را درماننده سازند، اما در بارهي اعمال غير عادي و خارق العادهاي
كه افرادي غير از پيامبران انجام ميدهند، شيخ رشيد رضا ميگويد:
«به طور متواتر از تمامي ملتها در طول تاريخ كارهاي خارق العاده بـدون ذكـر نـوع آن
نقل شده است كه هيچ كدام واقعيت ندارد».

ديباچهي مترجم 13
بعضي از آنها براي مردم علل و اسباب نامعلوم داشته است و بعضي ديگر اكتسابي بوده و
از راه تمرينات مخصوصي بدان ميرسيدند و برخي ديگر هم قـدرت تمركـز روح و اراده ي
نيرومندي داشتهاند و بدين وسيله افراد ضعيفتر از خود را تحت تأثير قرار دادهاند.
برخي از مسائل غير عـادي چـون پـيش بينـي و مكاشـفه ، هيپنـوتيزم يـا خـواب مصـنوعي ،
بهبودي بعضي بيماران به خصوص بيماريهاي رواني و عصبي، داخل در اين مقوله ميشوند.
كارها و حيلههايي كه شعبدهبازان در جلو چشم انسان انجام ميدهنـد و او را مـي فريبنـد و يـا
اعمالي كه جادوگران زمان فرعون انجام ميدادند باز از اين دسته محسوب ميشوند؛ خداوند
ميفرمايد:


«چنان به نظرش رسيد كه بر اثر جادوي ايشان به ناگاه طنـاب هـا و عصـاهاي آنـان – مـار
شدهاند و ميخزند – تند راه ميروند».
فريبدادن حس شنوايي به وسيلهي جنگيران هـم از ايـن د سـته اسـت، آنـان شـب هـا بـا
درآوردن صداهاي عجيب و غريب از خود، ديگران را ميفريبند و شنودگان تصور ميكننـد
كه آن صداي جن يا پري است و گاهي هم بدون تكـان دادن لـب هـاي خـود در روز روشـن
توليد صدا كرده سخن ميگوينـد، بايـد دانسـت كـه هـيچ يـك از سـخنان شـان قابـل اعتمـاد
( نيست... اين اراجيف كجا و معجزات پيامبران كجا»؟
F0
(1

نكتهاي كه در اينجا بايستي مـورد توجـه قـرار بگيـرد تفـاوت «معجـزه و كرامـت » اسـت.
كرامت عبارت است از: اعمالي كه خداوند به مناسبت احترام و بزرگداشـت اوليـاي خـود از
آنان بروز ميدهد و لازم نيست بين مردم حتماً به صـورت خـارق ال عـاده و غيـر عـادي جلـوه
كند. از جمله: استقامت در راه خدا، توفيق طاعت و عبادت بيشتر، كسب علم و دانش فراوان،
هدايت مردم به حق و حقيقت و گاهي هم بعضي از كارهاي خارق العاده در بعضـي حـالات
به دست برخي از نيكان و دوسـتان خـدا سـرزده اسـت كـه از آن جملـه كرامـات مخلصـان،

 

 

 

 

 


 هر پیامبری را که خداوند به منظور تبلیغ و آموزش دین به میان مردم فرستاده است، با معجزاتی او را مسلح کرده تا بتواند به اثبات این حقیقت بپردازد که او متصل به منبع لایزال پروردگار و فرستاده‌ای اوست و برنامه و دستوراتش را از او می‌گیر این آیات و معجزات باید از حوزه‌ی قدرت و توان علمی، فکری و بدنی انسان‌ها بیرون باشد؛ همچنین باید خارق العاده بوده، و در محدوده‌ی قوانین جاری طبیعت نباش به همین دلیل دانشمندان چنین آیاتی را معجزات نامیده اند، چون عقل و اندیشه‌ی بشری از تفسیرو توجیه آن درمی‌ماند و هرگز نمی‌تواند نظیر آن‌ها را بیاورد و انجام ده این کتاب همان طوری که از اسمش پیداست چشم‌اندازی به معجزات پیامبران إ از منظر قرآن و تاریخ ، اکثرا بر اساس اسرائیلیات نوشته است، و بسیاری از چیزهای را که ذکر نموده نه در قرآن کریم آمده و نه هم در احادیث صحیح رسول الله، حتی گاهی بعضی از آنها مخالف اساسیات اسلام و عقل است، بنابراین در هنگام خواندن این کتاب به این نکته توجه داشته باشید که نمی شود به همه این روایات اعتماد کرحجم الكتاب عند التحميل : 1.7 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة چشم اندازی به معجزات پیامبران

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل چشم اندازی به معجزات پیامبران
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبدالمنعم هاشمى -

كتب عبدالمنعم هاشمى ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ Эпизоды из жизни Посланника Аллаха Для детей и подростков ❝ ❞ چشم اندازی به معجزات پیامبران ❝ ❞ مادران مؤمنان ❝ ❞ ده یار بهشتی ❝ ❱. المزيد..

كتب عبدالمنعم هاشمى