❞ كتاب چرا صحابه را عادل می دانیم ❝  ⏤ محمد سلیم آزاد

❞ كتاب چرا صحابه را عادل می دانیم ❝ ⏤ محمد سلیم آزاد

الحمد االله وكفی والسلام علی عباده الذين اصطفی، أما بعد:
نزد اهل سنت و جماعت اجماعاً از صدر اول گرفته تا نفخهي صور اسرافيل بر هر
مومن و مؤمنه براي حفظ ايمان خود و نجات اخروي، اعتقاد به اين چند چيز نسبت به
اهل بيت و صحابه رسول االلهص و م�حظه و مراعات آنها اجب و الزم است:
1 -حبت داشتن به هر فرد ايشان كه الزمه و از اجزاي ايمان است.
2 -اعتقاد به ناجي بودن هر فرد ايشان.
3 -اعتقاد به اين كه مخالف و دشمن ايشان، دشمن خداوند تعالي و رسول اوص
ميباشد.
4 -انتقاد از ايشان، انتقاد از خود رسول اكرمص ميباشد.
5 -قيام در برابر آنان، به معني قيام بر تنقيص مكتب و شاگردان نبي كريمص است.
6 -اعتقاد به عدالت همهي آنها واجب و جزء ايمان است.
7 -اعتقاد به اين كه در فضل صحابيت، آنان و اهل بيت در يك رديف قرار دارند.
ري، بعضي از اهل بيت به اعتبار قرب نسب و تخصيص فضل و كماالت، بر بعضي
ديگر برتري دارند.
8 -ماالت و فضايل و عدالت صحابه را از ديدگاه قرآن و حديث بايد ديد و
سنجيد، نه از ديدگاه عقل و تاريخ و روايت ديگران.
9 -انتقاد بر عدالت صحابه ،انتقاد بر صحت قرآن وحديث است، زيرا راويان هر
دو براي بقيه امت ايشانند و قاعدهي مسلمهي شرع و عقل است كه چون راوي مجروح
اشد، الزماً روايتش هم مجروح و غير قابل قبول ميگردد. بنابراين، چنين فكري نسبت به
صحابه اين نتيجه را ميدهد كه تمام دين و ايمان و اس�م ومسلمانان مجروح و غير
قابل اعتماد هستند.


اسلام که مجموعه ای محفوظ و مشخص از عقاید و تعالیم و آداب و اعمال در قالب کتاب قرآن و سنت حدیث است، توسط اصحاب رسول خدا ص به نسل های پس از آنان منتقل شده است. این حقیقت، سر فصل موضوعی عقیدتی و مهم در باب صحابه شده که در علم روایت و رجال به نام «عدالت صحابه» مطرح می شود
محمد سلیم آزاد - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ حدیث غدیر مولای مومنان و ما اهل سنت ❝ ❞ سنت در گذرگاههای تاریخ ❝ ❞ چرا صحابه را عادل می دانیم ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
چرا صحابه را عادل می دانیم

الحمد االله وكفی والسلام علی عباده الذين اصطفی، أما بعد:
نزد اهل سنت و جماعت اجماعاً از صدر اول گرفته تا نفخهي صور اسرافيل بر هر
مومن و مؤمنه براي حفظ ايمان خود و نجات اخروي، اعتقاد به اين چند چيز نسبت به
اهل بيت و صحابه رسول االلهص و م�حظه و مراعات آنها اجب و الزم است:
1 -حبت داشتن به هر فرد ايشان كه الزمه و از اجزاي ايمان است.
2 -اعتقاد به ناجي بودن هر فرد ايشان.
3 -اعتقاد به اين كه مخالف و دشمن ايشان، دشمن خداوند تعالي و رسول اوص
ميباشد.
4 -انتقاد از ايشان، انتقاد از خود رسول اكرمص ميباشد.
5 -قيام در برابر آنان، به معني قيام بر تنقيص مكتب و شاگردان نبي كريمص است.
6 -اعتقاد به عدالت همهي آنها واجب و جزء ايمان است.
7 -اعتقاد به اين كه در فضل صحابيت، آنان و اهل بيت در يك رديف قرار دارند.
ري، بعضي از اهل بيت به اعتبار قرب نسب و تخصيص فضل و كماالت، بر بعضي
ديگر برتري دارند.
8 -ماالت و فضايل و عدالت صحابه را از ديدگاه قرآن و حديث بايد ديد و
سنجيد، نه از ديدگاه عقل و تاريخ و روايت ديگران.
9 -انتقاد بر عدالت صحابه ،انتقاد بر صحت قرآن وحديث است، زيرا راويان هر
دو براي بقيه امت ايشانند و قاعدهي مسلمهي شرع و عقل است كه چون راوي مجروح
اشد، الزماً روايتش هم مجروح و غير قابل قبول ميگردد. بنابراين، چنين فكري نسبت به
صحابه اين نتيجه را ميدهد كه تمام دين و ايمان و اس�م ومسلمانان مجروح و غير
قابل اعتماد هستند.


اسلام که مجموعه ای محفوظ و مشخص از عقاید و تعالیم و آداب و اعمال در قالب کتاب قرآن و سنت حدیث است، توسط اصحاب رسول خدا ص به نسل های پس از آنان منتقل شده است. این حقیقت، سر فصل موضوعی عقیدتی و مهم در باب صحابه شده که در علم روایت و رجال به نام «عدالت صحابه» مطرح می شود .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

مقدمه ................................ ................................ ................................ .......................... 5
بخش اول: صحابه و عدالت................................ ................................ ..................... 7
صحابه يا اصحاب..............................................................................................7
مرتبه صحابيت...................................................................................................7
تعداد صحابه..................................................................................................8
تمام صحابه در يك سخن .............................................................................9
عدالت به چه معناست؟.................................................................................. 12
عدالت به معني عصمت نيست! ...................................................................... 13
مفهوم عدالت صحابه ..................................................................................14
همهي اصحاب عادل هستند ........................................................................... 15
و اما وجود منافقان و ظهور ارتداد.................................................................. 17
تفسير يك آيه و شرح يك حديث:................................................................. 19
بخش دوم: دلايل عدالت و صداقت صحابه..................... ................................ 25
1 -اليل عقلي............................................................................................... 25
2 -اليل قدسي: (آيههاي قرآن كريم)............................................................ 39
3 اليل روايتي: (احاديث رسول االلهص) ...................................................... 56
4 -اليل و شواهد متين ديگر ........................................................................ 67
آنچه صحابه خود گفتهاند: .......................................................................... 80

2 چرا صحابه را عادل ميدانيم؟
صحابه خود در حفظ حريم صحابيت حساس بودند ...................................... 84
بزرگان اهل بيت مرتبهي صحابه را پاس ميداشتند..................................... 89
اين هم نامگذاري فرزندان و پيوندهاي زواجي اهل بيت: ............................... 94
ياران رسول خداص محبوب تمام مخلوقات آسماني و زميني بودند............. 95
صحابه مصداق پيش گوييهاي كتابهاي آسماني گذشته بودند .................... 98
بخش سوم: دربارهي مشاجرات برخي صحابه .......... ................................ 107
تذكر چند نكتهي اصولي درباره صحابه ................................................... ،108
در بارهي لغزشهاي برخي صحابه ........................................................... 112


الحمد االله وكفی والسلام علی عباده الذين اصطفی، أما بعد:
نزد اهل سنت و جماعت اجماعاً از صدر اول گرفته تا نفخهي صور اسرافيل بر هر
مومن و مؤمنه براي حفظ ايمان خود و نجات اخروي، اعتقاد به اين چند چيز نسبت به
اهل بيت و صحابه رسول االلهص و م�حظه و مراعات آنها اجب و الزم است:
1 -حبت داشتن به هر فرد ايشان كه الزمه و از اجزاي ايمان است.
2 -اعتقاد به ناجي بودن هر فرد ايشان.
3 -اعتقاد به اين كه مخالف و دشمن ايشان، دشمن خداوند تعالي و رسول اوص
ميباشد.
4 -انتقاد از ايشان، انتقاد از خود رسول اكرمص ميباشد.
5 -قيام در برابر آنان، به معني قيام بر تنقيص مكتب و شاگردان نبي كريمص است.
6 -اعتقاد به عدالت همهي آنها واجب و جزء ايمان است.
7 -اعتقاد به اين كه در فضل صحابيت، آنان و اهل بيت در يك رديف قرار دارند.
ري، بعضي از اهل بيت به اعتبار قرب نسب و تخصيص فضل و كماالت، بر بعضي
ديگر برتري دارند.
8 -ماالت و فضايل و عدالت صحابه را از ديدگاه قرآن و حديث بايد ديد و
سنجيد، نه از ديدگاه عقل و تاريخ و روايت ديگران.
9 -انتقاد بر عدالت صحابه ،انتقاد بر صحت قرآن وحديث است، زيرا راويان هر
دو براي بقيه امت ايشانند و قاعدهي مسلمهي شرع و عقل است كه چون راوي مجروح
اشد، الزماً روايتش هم مجروح و غير قابل قبول ميگردد. بنابراين، چنين فكري نسبت به
صحابه اين نتيجه را ميدهد كه تمام دين و ايمان و اس�م ومسلمانان مجروح و غير
قابل اعتماد هستند.


 اسلام که مجموعه ای محفوظ و مشخص از عقاید و تعالیم و آداب و اعمال در قالب کتاب قرآن و سنت حدیث است، توسط اصحاب رسول خدا ص به نسل های پس از آنان منتقل شده است. این حقیقت، سر فصل موضوعی عقیدتی و مهم در باب صحابه شده که در علم روایت و رجال به نام «عدالت صحابه» مطرح می شودحجم الكتاب عند التحميل : 1007 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة چرا صحابه را عادل می دانیم

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل چرا صحابه را عادل می دانیم
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محمد سلیم آزاد - Muhammed Salim Azad

كتب محمد سلیم آزاد ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ حدیث غدیر مولای مومنان و ما اهل سنت ❝ ❞ سنت در گذرگاههای تاریخ ❝ ❞ چرا صحابه را عادل می دانیم ❝ ❱. المزيد..

كتب محمد سلیم آزاد
كتابة على تورتة الخطوبةبرمجة المواقعشخصيات هامة مشهورةكتب قصص و رواياتFacebook Text Artكتب اسلاميةمعنى اسمالكتابة عالصورSwitzerland United Kingdom United States of Americaالمساعدة بالعربيحروف توبيكات مزخرفة بالعربياقتباسات ملخصات كتبكتب الأدبأسمك عالتورتهالطب النبويزخرفة الأسماءقراءة و تحميل الكتبحكم قصيرةخدماتكتب للأطفال مكتبة الطفلكتب القانون والعلوم السياسيةالتنمية البشريةكتابة على تورتة مناسبات وأعيادكتب تعلم اللغاتمعاني الأسماءكتابة أسماء عالصوركتب السياسة والقانون زخرفة أسامي و أسماء و حروف..حكمةالقرآن الكريمالكتب العامةكورسات اونلاينكورسات مجانيةتورتة عيد الميلادOnline يوتيوبكتب الطبخ و المطبخ و الديكورتورتة عيد ميلادكتب التاريخكتابة على تورتة الزفافكتب الروايات والقصصمعاني الأسماءزخرفة توبيكاتاصنع بنفسك