❞ كتاب نظام سیاسی اسلام ❝  ⏤ عبدالقدوس راجى

❞ كتاب نظام سیاسی اسلام ❝ ⏤ عبدالقدوس راجىاسلام نام است براى دينى كه االله تعالي توسط پيامبر اكرم محمـد  بخـاطر رهنمـود
بشريت بسوى سعادت دوجهان فرستاده است.
پروردگار جهان در اين رسالت شريعتى را تعيين وتبيين فرموده است كه همهء جوانب
زندگى انسان را از هرلحاظ دربر ميگيرد.
اين شريعت با قوانين ومقررات كلى وبا احكام تفصيلى خـود نيازمنـدى هـاى زنـدگى
انسان را از زمان نخستين رسالت تا پايان درنظر گرفته است، وداراى بخشهـا ى تكليفـى
متعددى است كه مبنايشان براساس عقيده است كـه شـامل ايمـان بـه خداونـد وملايـك
وكتابهاى آسمانى وپيامبران الهى وجهان پس از مرگ و... ميباشد.
پس از آن بخش عبادات است كه در جهت تقرب هرچه بيشتر به خداونـد ونشـانه اى
برصداقت در ايمان مىباشد.دستورالعمل‌های حکومتی اسلام و شیوه صحیح برقراری نظام اداری و سیاسی را بر اساس آموزه‌های قرآن، سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و سیره خلفای راشدین تبیین و تدوین می‌کن کتاب با تعریف سیاست و رابطه آن با دین و مقتضیات شرعی آغاز می‌شو نویسنده در ادامه، ویژگی‌های و تفاوت‌های آن با سایر شیوه‌های حکومتی را در دو اصل بیان کلی و چند رکن فرعی بیان می‌کند: ربانی بودن منبع و الهی بودن هدف. وی در فصل بعد، ارکان و پایه‌های اصلی تشکیل حکومت اسلامی را تشریح کرده و در ادامه، جزئیات قواعد سه‌گانه‌ای را تشریح می‌کند که تمام حکومت‌های اسلامی باید بر آن استوار باشند: مساوات، عدالت و شوری. وی در فصل آتی رویکرد اسلام را به مکاتب فکری سیاسی متداول در دنیای امروز سکولاریسم، تئوکراسی و مردم‌سالاری توضیح می‌دهد و تفاوت شیوه حکومت اسلام با آنها علل نادرستی و نقص هر یک را بیان می‌کن
عبدالقدوس راجى - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ نظام سیاسی اسلام ❝ ❞ انتخابات ❝ ❞ اضرار و حکم شرعی مواد مخدر ❝ ❞ شناخت مکی و مدنی قرآن ❝ ❞ معاویه بن ابی سفیان شاگرد مکتب نبوت و کاتب وحی ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
نظام سیاسی اسلاماسلام نام است براى دينى كه االله تعالي توسط پيامبر اكرم محمـد  بخـاطر رهنمـود
بشريت بسوى سعادت دوجهان فرستاده است.
پروردگار جهان در اين رسالت شريعتى را تعيين وتبيين فرموده است كه همهء جوانب
زندگى انسان را از هرلحاظ دربر ميگيرد.
اين شريعت با قوانين ومقررات كلى وبا احكام تفصيلى خـود نيازمنـدى هـاى زنـدگى
انسان را از زمان نخستين رسالت تا پايان درنظر گرفته است، وداراى بخشهـا ى تكليفـى
متعددى است كه مبنايشان براساس عقيده است كـه شـامل ايمـان بـه خداونـد وملايـك
وكتابهاى آسمانى وپيامبران الهى وجهان پس از مرگ و... ميباشد.
پس از آن بخش عبادات است كه در جهت تقرب هرچه بيشتر به خداونـد ونشـانه اى
برصداقت در ايمان مىباشد.دستورالعمل‌های حکومتی اسلام و شیوه صحیح برقراری نظام اداری و سیاسی را بر اساس آموزه‌های قرآن، سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و سیره خلفای راشدین تبیین و تدوین می‌کن کتاب با تعریف سیاست و رابطه آن با دین و مقتضیات شرعی آغاز می‌شو نویسنده در ادامه، ویژگی‌های و تفاوت‌های آن با سایر شیوه‌های حکومتی را در دو اصل بیان کلی و چند رکن فرعی بیان می‌کند: ربانی بودن منبع و الهی بودن هدف. وی در فصل بعد، ارکان و پایه‌های اصلی تشکیل حکومت اسلامی را تشریح کرده و در ادامه، جزئیات قواعد سه‌گانه‌ای را تشریح می‌کند که تمام حکومت‌های اسلامی باید بر آن استوار باشند: مساوات، عدالت و شوری. وی در فصل آتی رویکرد اسلام را به مکاتب فکری سیاسی متداول در دنیای امروز سکولاریسم، تئوکراسی و مردم‌سالاری توضیح می‌دهد و تفاوت شیوه حکومت اسلام با آنها علل نادرستی و نقص هر یک را بیان می‌کن .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

مقدمه ................................ ................................ ................................ .......................... 9
مفهوم سياست ................................ ................................ ................................ ........11
مفهوم خاص سياست:.................................................................................................11
معنى سياست شرعى: ..................................................................................................11
علاقهء اسلام با سياست................................ ................................ ........................15
ويژگيهاي نظام سياسي اسلام ................................ ................................ ...........17
1 -رباني بودن:............................................................................................................17
الف- رباني بودن منبع ومأخذ:................................ ................................ ....................... 17
1 -مصونيت از تضاد: ................................ ................................ ................................ ....18
18 .................. ................................ ................................ ................................ :بيطرفي- 2
3 -احترام واعتماد به اين نظام: ................................ ................................ ...................... 18
4 -نجات از اسارت وبردگي: ................................ ................................ ........................ 19
ب- رباني بودن هدف: ................................ ................................ ................................ ..19
2 -نظام جهان شمول وفرا زمان: ................................................................................20
3 -نظام متوازن وميانه رو:...........................................................................................21
اركان وپايههاي حكومت اسلامي................................ ................................ ..........23
1 - حكم وقانون ........................................................................................................23

4 نظام سياسي اسلام
الف- معني قانون:................................ ................................ ................................ .......... 23
ب- اهميت قانون در حكومت: ................................ ................................ ..................... 24
ج- قانونگزاري از ديدگاه اسلام: ................................ ................................ ................... 25
هـ- قوانين ساخت بشر: ................................ ................................ ................................ 26
2 -حاكم (زمامدار).....................................................................................................28
الف- زعامت در اسلام: ................................ ................................ ................................ .28
ب- اهميت خلافت وزعامت سياسي: ................................ ................................ ........... 29
ب- خلافت وامامت سنت فعلي رسول االله است؛................................ ...................... 29
ج- اجماع واتفاق صحابه:................................ ................................ .............................. 30
د- بسياري از مسايل شرعي از قبيل:................................ ................................ .............. 30
خلافت منحصر بر عصر خلفاي راشدين نيست: ................................ ............................ 30
د- مدت حكومت زمامدار مسلمانان:................................ ................................ ............. 31
هـ- طريق شرعي تعيين خليفه: ................................ ................................ ...................... 33
1 -مرحلهء نامزد شدن:................................ ................................ ................................ ..33
2 -مرحلهء انتخاب و قبول نامزد: ................................ ................................ .................. 33
3 -مرحلهء بيعت:................................ ................................ ................................ .......... 34
الف- بيعت انقاد:................................ ................................ ................................ ........... 34
ب- بيعت اطاعت:................................ ................................ ................................ ......... 35
و- صفات لازمه براي زعيم: ................................ ................................ .......................... 35
35 ...................... ................................ ................................ ................................ :اسلام- 1
2 -مرد بودن:................................ ................................ ................................ ................. 37
37 .................... ................................ ................................ ................................ :عدالت- 3
38 ..................... ................................ ................................ ................................:كفايت- 4
38 ......................... ................................ ................................ ................................:علم- 5
6 -قريشي بودن: ................................ ................................ ................................ ........... 39

فهرست مطالب 5
ز- حقوق ومسئووليتهاي امام:................................ ................................ ..................... 40
الف: مسؤليتهاي امام: ................................ ................................ ................................ ..40
حقوق خليفه برمردم و بيت المال ................................ ................................ .................. 42
الف- حقوق خليفه برمردم: ................................ ................................ ........................... 42
43 ................. ................................ ................................ ................................:نصييحت- 2
ب- حق خليفه دربيت المال:................................ ................................ ......................... 44
3 - سرزمين (وطن)....................................................................................................44
الف- سر زمين اسلامي:................................ ................................ ................................ .44
ب- دار اسلام ودار حرب: ................................ ................................ ............................ 46
1 -دار اسلام: ................................ ................................ ................................ ................ 47
2 -دار حرب: ................................ ................................ ................................ ................ 47
3 -دار عهد:................................ ................................ ................................ ................... 47
4 -رعيت (امت اسلامي)............................................................................................47
اصول و قواعد حكومت اسلامي................................ ................................ ............51
51................................................................................................................:مساوات- 1
مفهوم مساوات از ديدگاه اسلام: ................................ ................................ .................... 51
اصل در اسلام:................................ ................................ ................................ ............... 51
معيار ارزش و برتري در اسلام: ................................ ................................ ..................... 52
53 ...................... ................................ ................................ ................................ :تقوي- 1
2 -علم وتخصص: ................................ ................................ ................................ ........ 53
3 -تعهد پاك، فداكاري وسابقه داري در دين:................................ ................................ 53
4 -ارزشهاي اخلاقي: ................................ ................................ ................................ ..54
مظاهر مساوات ................................ ................................ ................................ .............. 54
1 -مساوات دراحكام شرعي:................................ ................................ ......................... 54

6 نظام سياسي اسلام
2 -وحدت ومساوات دراجراي قانون: ................................ ................................ ........... 55
3 -مساوات در برخورد اجتماعي: ................................ ................................ ................. 56
4 -مساوات در مسئووليت پذيري: ................................ ................................ ................ 57
2 -عدالت در اسلام....................................................................................................58
الف- مفهوم عدالت: ................................ ................................ ................................ ...... 58
جايگاه عدالت در قرآن................................ ................................ ................................ ..58
1 -عدل محور نظام هستي: ................................ ................................ ........................... 58
2 -اقامهء عدالت يكي ازاهداف بعثت پيامبران: ................................ .............................. 59
3 -عدالت شرط اساسي شهادت:................................ ................................ ................... 60
4 -داوري دادگرانه اساس حكومت وقضاوت دراسلام: ................................ ................. 61
نمونهء ازاين دادگري به حق: ......................................................................................62
5 -عدالت راه تقوي: ................................ ................................ ................................ ..... 64
مظاهر عدالت ................................ ................................ ................................ ................ 65
عدالت در معاملات:................................ ................................ ................................ ....... 65
عدالت در امورخانوادگي: ................................ ................................ .............................. 66
الف- عدالت در بارهء همسران: ................................ ................................ ..................... 66
ب- مساوات ميان فرزندان: ................................ ................................ ........................... 67
عدالت در گفتار: ................................ ................................ ................................ ............ 67
فرق عدالت با مساوات: ................................ ................................ ................................ .68
70................................................................................................................... شوري- 3
معني شورا: ................................ ................................ ................................ .................... 70
فوايد شورا:................................ ................................ ................................ .................... 70
1 -نجات از لغزش واشتباه: ................................ ................................ ........................... 70
2 -پاسداري از منزلت فكري افراد:................................ ................................ ................ 71
3 -احساس مسؤوليت افراد در مقابل جامعه :................................ ................................ 71

فهرست مطالب 7
4 -توزيع مسؤوليت برعهدهء همه افراد :................................ ................................ ....... 71
5 -تشخيص اشخاص مخلص:................................ ................................ ...................... 71
اهميت شورا در اسلام: ................................ ................................ ................................ ..72
جايگاه شورا در احاديث وسيرت نبوي:................................ ................................ ......... 73
جايگاه شورا در سيرت خلفاي راشدين: ................................ ................................ ........ 74
4 -شرايط مشاورين:................................ ................................ ................................ ...... 75
75 ...................... ................................ ................................ ................................ :اسلام- 1
2 -امانت داري:................................ ................................ ................................ ............. 77
3 -علم و بصيرت:................................ ................................ ................................ ......... 77
4 -شجاعت وخرد مندي: ................................ ................................ .............................. 78
كيفيت شورا:................................ ................................ ................................ .................. 78
مقايسهء شورا با مجلس قانونگزاري................................ ................................ ............... 79
1 -محدودهء شورا:................................ ................................ ................................ ........ 79
2 -هدف شورا: ................................ ................................ ................................ ............. 81
3 -اكثريت محوري: ................................ ................................ ................................ ...... 81
اسلام و سيكولاريزم................................ ................................ ..............................83
الف- معني سيكولاريزم: .............................................................................................83
ب- تأسيس وعوامل ايجاد اين فكريه:........................................................................83
1 -رجال دين (دين مسيحي): ................................ ................................ ....................... 83
2 -ايجاد محاكم تفتيش عقايد وقيام كليسا برضد علم:................................ ................... 85
3 -انقلاب كبير فرانسه درسال 1789م: ................................ ................................ .......... 86
ج- اهداف وافكار سيكولاريستها:............................................................................88
اسلام وتئوكراسي................................ ................................ ................................ ..89
حكومت اسلامي حكومت تئوكراسي نيست:..............................................................89

8 نظام سياسي اسلام
اسلام و دموكراسي ................................ ................................ ................................ 93
تعريف دموكراسي: ......................................................................................................93
معني اصطلاحي دموكراسي:........................................................................................93
اصول دموكراسي:........................................................................................................93
1 -قانون انتخابات: ................................ ................................ ................................ ........ 93
2 -تقنين (قانونگزاري) از آن ملت:................................ ................................ ................ 93
3 -تشكيل حكومت از قواي سه گانه: ................................ ................................ ........... 94
4 -حمايت از حقوق زنان و حق تساوي زن ومرد: ................................ ....................... 94
5 -حمايت از آزادي:................................ ................................ ................................ ..... 94
6 -تعدد احزاب:................................ ................................ ................................ ............ 94
آيا دموكراسي با اين مفهوم و اصول خود با اسلام سازگار است؟..............................94
1 -اسلام دين وآيين رباني ودموكراسي قانون وضعي: ................................ ................... 95
2 -تقنين وقانونگزاري از آن ملت:................................ ................................ ................. 95
4 -حمايت از آزادي:................................ ................................ ................................ ..... 97
5 -حق تساوي مرد وزن:................................ ................................ ............................... 98
6 -تعدد احزاب:................................ ................................ ................................ ............


اسلام نام است براى دينى كه االله تعالي توسط پيامبر اكرم محمـد  بخـاطر رهنمـود
بشريت بسوى سعادت دوجهان فرستاده است.
پروردگار جهان در اين رسالت شريعتى را تعيين وتبيين فرموده است كه همهء جوانب
زندگى انسان را از هرلحاظ دربر ميگيرد.
اين شريعت با قوانين ومقررات كلى وبا احكام تفصيلى خـود نيازمنـدى هـاى زنـدگى
انسان را از زمان نخستين رسالت تا پايان درنظر گرفته است، وداراى بخشهـا ى تكليفـى
متعددى است كه مبنايشان براساس عقيده است كـه شـامل ايمـان بـه خداونـد وملايـك
وكتابهاى آسمانى وپيامبران الهى وجهان پس از مرگ و... ميباشد.
پس از آن بخش عبادات است كه در جهت تقرب هرچه بيشتر به خداونـد ونشـانه اى
برصداقت در ايمان مىباشد.

 

 

 

 دستورالعمل‌های حکومتی اسلام و شیوه صحیح برقراری نظام اداری و سیاسی را بر اساس آموزه‌های قرآن، سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و سیره خلفای راشدین تبیین و تدوین می‌کن کتاب با تعریف سیاست و رابطه آن با دین و مقتضیات شرعی آغاز می‌شو نویسنده در ادامه، ویژگی‌های و تفاوت‌های آن با سایر شیوه‌های حکومتی را در دو اصل بیان کلی و چند رکن فرعی بیان می‌کند: ربانی بودن منبع و الهی بودن هدف. وی در فصل بعد، ارکان و پایه‌های اصلی تشکیل حکومت اسلامی را تشریح کرده و در ادامه، جزئیات قواعد سه‌گانه‌ای را تشریح می‌کند که تمام حکومت‌های اسلامی باید بر آن استوار باشند: مساوات، عدالت و شوری. وی در فصل آتی رویکرد اسلام را به مکاتب فکری سیاسی متداول در دنیای امروز سکولاریسم، تئوکراسی و مردم‌سالاری توضیح می‌دهد و تفاوت شیوه حکومت اسلام با آنها علل نادرستی و نقص هر یک را بیان می‌کنحجم الكتاب عند التحميل : 746.7 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة نظام سیاسی اسلام

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل نظام سیاسی اسلام
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبدالقدوس راجى - Abdul Qaddous Rajiی

كتب عبدالقدوس راجى ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ نظام سیاسی اسلام ❝ ❞ انتخابات ❝ ❞ اضرار و حکم شرعی مواد مخدر ❝ ❞ شناخت مکی و مدنی قرآن ❝ ❞ معاویه بن ابی سفیان شاگرد مکتب نبوت و کاتب وحی ❝ ❱. المزيد..

كتب عبدالقدوس راجى