❞ كتاب بریلویت تاریخ و عقیده ❝  ⏤ موفق افغان

❞ كتاب بریلویت تاریخ و عقیده ❝ ⏤ موفق افغان
تاريخچهي بروز بدعتها و رشد تدريجي آنها در كيان متماسـك اسـلام بـه نهايـت خلافـت
حضرت عثمان ذي النورين ـ داماد پيامبر اكرم (  (ـ و قيام اوباش به رهبري عبد االله بن سبأ
يهودي برميگردد. اين فتنهجويان فتيلهي آتشي بودند كه در جسد امت اسلامي رخنه كرد.
و در مسير اين فتنهها كساني سر از زير خاك برآوردند كه حضرت علي را خدا دانسـتند! و
در مقابل آنها فرقه خوارج بودند كه او را كافر ميپنداشتند! بعـدها تفكـر اولويـت خلافـت
حضرت علي بر ساير خلفاء مطرح شد كه شيعيان آنرا رهبري كردند!
گرچه بيشتر اين فرقههاي فتنهجو تشكلاتي سياسي بودند، ولي برخي از آنان چون تشـيع
سعي كردند با ايجاد نگرشهاي مذهبي خاص خود كم كم خود را از ديگـر مسـلمانان جـدا
كرده به گروه خود تشخص خاصي دهند. اين انديشهي تشخصگرايي آنها را بر آن داشت تا
در اساسنامه مذهبي خود «مخالفت با عوام» ـ يعني مخالفـت بـا سـاير مسـلمانان ـ را بعنـوان
يكي از بندهاي اساسي جاي دهند. تا بدينصورت در هر قضـيه ي مـذهبي بصـورتي بـا سـاير
مسلمانان مغايرتي ايجاد كنند و براي پيروان خود تشخص خاص معرفي كننـد. ايـ ن پرتگـاه
بسيار خطرناكي بود كه شيعه را بدانچه امروز است سـوق داده؛ نمـاز پنجگانـه كـه شـاخص
اسلام است به سه مرتبه كاهش پيدا كرد! اذان كه شعار مسـلمانان اسـت بكلـي تغييـر شـكل
يافت! نحوهي اداي نماز و وضوء بكلي عوض شد و...، در جانب عقيده نيـز همـه چيـز بهـم
ريخت؛ قرآن تحريف شده اعلام شد. امامان در مـدت همـان سـه قـرن اول شـكل گرفتنـد؛

﴿2 ﴾بريلويت، تاريخ وعقايد
معصوم دانسته شده اختيارات و كمالات الهي از علم غيب گرفته تا تصرف در كائنات و تام
الاختيار بودن در آخرت و... به آنها داده شد، قبرپرستي رواج پيدا كرد...
اين روند بدعتگري در گوشه و كنار جهان اسلام با گسـترش فتوحـات اسـلامي و عـدم
اهتمام درست حكومتهاي مركزي به برپايي مراكز دعوت و اصـلاح بشـكل گسـترده اي در
بين شهرهايي كه به اسلام ميپيوستند شدت گرفت. وقتي مسـلمانان شـبه قـاره هنـد را فـتح
كردند. اين منطقه بيشتر بت پرست و بودايي بودند. در بسياري موارد ملتهـايي كـه سـال ها بـا
ديانتهاي جاهلي خود أنس گرفته بودند با نور اسلام آشنايي مختصري پيدا نموده بـه اسـلام
گرويدند. ولي چون دعوتگران اسلامي نتوانستند به همه آنها بدرستي برسند بسياري از آنهـا
در كنار همان ظاهر اسلامي كه عبارت از نطق به شهادت اسلام و نماز بود بـا عقائـد پيشـين
خود انس داشتند. از اينرو، در بسياري از نقاط ايـن سـرزمين پهنـاور مشـاهده مـي شـود كـه
مسجد و مزار در كنار هم قرار دارند. مسلمانان در نماز نداي توحيد و خدا پرستي و «تنها تو
را ميپرستيم و تنها به تو استعانت ميجـوئيم و غيـر از تـو از كسـي يـاري نمـي طلبـيم » سـر
ميدهند و چون از نماز برميآيند به قبري كه آنرا با سـاز و بـرگ خـود زينـت بخشـيده انـد
ميروند و با آهنگ شرك آلود بدعتها هر آنچه را در مسجد با خداي خود عهـد كـرده انـد
زير پا مينهند..
متأسفانه چون اين فرقههاي بدعتگرايي كه در واقع مزجـي از اسـلام نوپـا و عقيـده هـاي
هندي گذشته در اين منطقه بود توانستند همه قبرهاي اولياء و صوفياني كه بيشتر از سـرزمين
ايران قديم كه مورد تاخت وتاز مغولها و سپس صفويان قرار گرفته بود، بـدين منطقـه فـرار
كرده بودند، و در اين سرزمينها وفات كردهاند چـون علـي هجـويري و... را مـورد تصـرف
خود درآورده از آنها دكانهايي بـراي چپـاول امـوال مـردم و كسـب مـال و ثـروت بسـازند.
بسياري از مسلمانان و حتي بسياري از دانشمندان اسلامي كه با ايـن منطقـه آشـنايي ندارنـد،
گمان ميبرند كه اين بدعتگران پيروان آن صوفيان پارسا و زاهد و پرهيزگارند!..


معرفی فرقه بریلوی هندوستان و شرح چگونگی پیدایش و گسترش آنان و عقاید انحرافی و بدعتگذارانه‌شان است. این فرقه، که مؤسس آن احمد خان بریلوی است، از فرقه‌های انحرافی و دستبافتة شیعه است. بریلویت، که در ظاهر به تشیع شباهت دارد زیر لوای تقیه، وارد مذهب حنفی رایج در منطقة اوتراپرادشِ هند شد تا بتواند عقاید شیعی خود را در کالبد اسلامی آنجا وارد کن بریلوی‌ها، همان ویژگی‌های افراطی، متعصب و بدعتگذار بودنِ شیعیان را دارند و همواره مورد حمایت دولت انگلستان و حکومت شیعی ایران بوده‌ان نویسنده در این اثر، قصد دارد تا ماهیت راستین ایشان را برمَلا و عقاید افراطی و غیر دینی‌شان را آشکار ساز وی در آغاز زندگی و فعالیت‌های مؤسس این فرقه را به همراه گوشه‌هایی از رذایل اخلاقی وی بیان کرده و آنگاه، عقاید بدعتگذارانه آنان را به تفصیل شرح می‌ده توضیح اعتقادات مشرکانه ایشان در خصوص بشرنبودن رسول الله، حضور و نظارت دائمی پیامبر در همه زمانها و مکانها، آموزه‌های غلطِ روحانیون بریلوی در تعمیر، بزرگداشت و زیارت قبور، شیوه افراطی ایشان در تکفیر و تفسیقِ مخالفانشان و دشمنی آنان با مسلمانانِ موحد وهابیِ عربستان به تقلید از حکومت ایران مباحث دیگری هستند که در ادامه بدانها پرداخته شده است.
موفق افغان - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ بریلویت تاریخ و عقیده ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
بریلویت تاریخ و عقیده
تاريخچهي بروز بدعتها و رشد تدريجي آنها در كيان متماسـك اسـلام بـه نهايـت خلافـت
حضرت عثمان ذي النورين ـ داماد پيامبر اكرم (  (ـ و قيام اوباش به رهبري عبد االله بن سبأ
يهودي برميگردد. اين فتنهجويان فتيلهي آتشي بودند كه در جسد امت اسلامي رخنه كرد.
و در مسير اين فتنهها كساني سر از زير خاك برآوردند كه حضرت علي را خدا دانسـتند! و
در مقابل آنها فرقه خوارج بودند كه او را كافر ميپنداشتند! بعـدها تفكـر اولويـت خلافـت
حضرت علي بر ساير خلفاء مطرح شد كه شيعيان آنرا رهبري كردند!
گرچه بيشتر اين فرقههاي فتنهجو تشكلاتي سياسي بودند، ولي برخي از آنان چون تشـيع
سعي كردند با ايجاد نگرشهاي مذهبي خاص خود كم كم خود را از ديگـر مسـلمانان جـدا
كرده به گروه خود تشخص خاصي دهند. اين انديشهي تشخصگرايي آنها را بر آن داشت تا
در اساسنامه مذهبي خود «مخالفت با عوام» ـ يعني مخالفـت بـا سـاير مسـلمانان ـ را بعنـوان
يكي از بندهاي اساسي جاي دهند. تا بدينصورت در هر قضـيه ي مـذهبي بصـورتي بـا سـاير
مسلمانان مغايرتي ايجاد كنند و براي پيروان خود تشخص خاص معرفي كننـد. ايـ ن پرتگـاه
بسيار خطرناكي بود كه شيعه را بدانچه امروز است سـوق داده؛ نمـاز پنجگانـه كـه شـاخص
اسلام است به سه مرتبه كاهش پيدا كرد! اذان كه شعار مسـلمانان اسـت بكلـي تغييـر شـكل
يافت! نحوهي اداي نماز و وضوء بكلي عوض شد و...، در جانب عقيده نيـز همـه چيـز بهـم
ريخت؛ قرآن تحريف شده اعلام شد. امامان در مـدت همـان سـه قـرن اول شـكل گرفتنـد؛

﴿2 ﴾بريلويت، تاريخ وعقايد
معصوم دانسته شده اختيارات و كمالات الهي از علم غيب گرفته تا تصرف در كائنات و تام
الاختيار بودن در آخرت و... به آنها داده شد، قبرپرستي رواج پيدا كرد...
اين روند بدعتگري در گوشه و كنار جهان اسلام با گسـترش فتوحـات اسـلامي و عـدم
اهتمام درست حكومتهاي مركزي به برپايي مراكز دعوت و اصـلاح بشـكل گسـترده اي در
بين شهرهايي كه به اسلام ميپيوستند شدت گرفت. وقتي مسـلمانان شـبه قـاره هنـد را فـتح
كردند. اين منطقه بيشتر بت پرست و بودايي بودند. در بسياري موارد ملتهـايي كـه سـال ها بـا
ديانتهاي جاهلي خود أنس گرفته بودند با نور اسلام آشنايي مختصري پيدا نموده بـه اسـلام
گرويدند. ولي چون دعوتگران اسلامي نتوانستند به همه آنها بدرستي برسند بسياري از آنهـا
در كنار همان ظاهر اسلامي كه عبارت از نطق به شهادت اسلام و نماز بود بـا عقائـد پيشـين
خود انس داشتند. از اينرو، در بسياري از نقاط ايـن سـرزمين پهنـاور مشـاهده مـي شـود كـه
مسجد و مزار در كنار هم قرار دارند. مسلمانان در نماز نداي توحيد و خدا پرستي و «تنها تو
را ميپرستيم و تنها به تو استعانت ميجـوئيم و غيـر از تـو از كسـي يـاري نمـي طلبـيم » سـر
ميدهند و چون از نماز برميآيند به قبري كه آنرا با سـاز و بـرگ خـود زينـت بخشـيده انـد
ميروند و با آهنگ شرك آلود بدعتها هر آنچه را در مسجد با خداي خود عهـد كـرده انـد
زير پا مينهند..
متأسفانه چون اين فرقههاي بدعتگرايي كه در واقع مزجـي از اسـلام نوپـا و عقيـده هـاي
هندي گذشته در اين منطقه بود توانستند همه قبرهاي اولياء و صوفياني كه بيشتر از سـرزمين
ايران قديم كه مورد تاخت وتاز مغولها و سپس صفويان قرار گرفته بود، بـدين منطقـه فـرار
كرده بودند، و در اين سرزمينها وفات كردهاند چـون علـي هجـويري و... را مـورد تصـرف
خود درآورده از آنها دكانهايي بـراي چپـاول امـوال مـردم و كسـب مـال و ثـروت بسـازند.
بسياري از مسلمانان و حتي بسياري از دانشمندان اسلامي كه با ايـن منطقـه آشـنايي ندارنـد،
گمان ميبرند كه اين بدعتگران پيروان آن صوفيان پارسا و زاهد و پرهيزگارند!..


معرفی فرقه بریلوی هندوستان و شرح چگونگی پیدایش و گسترش آنان و عقاید انحرافی و بدعتگذارانه‌شان است. این فرقه، که مؤسس آن احمد خان بریلوی است، از فرقه‌های انحرافی و دستبافتة شیعه است. بریلویت، که در ظاهر به تشیع شباهت دارد زیر لوای تقیه، وارد مذهب حنفی رایج در منطقة اوتراپرادشِ هند شد تا بتواند عقاید شیعی خود را در کالبد اسلامی آنجا وارد کن بریلوی‌ها، همان ویژگی‌های افراطی، متعصب و بدعتگذار بودنِ شیعیان را دارند و همواره مورد حمایت دولت انگلستان و حکومت شیعی ایران بوده‌ان نویسنده در این اثر، قصد دارد تا ماهیت راستین ایشان را برمَلا و عقاید افراطی و غیر دینی‌شان را آشکار ساز وی در آغاز زندگی و فعالیت‌های مؤسس این فرقه را به همراه گوشه‌هایی از رذایل اخلاقی وی بیان کرده و آنگاه، عقاید بدعتگذارانه آنان را به تفصیل شرح می‌ده توضیح اعتقادات مشرکانه ایشان در خصوص بشرنبودن رسول الله، حضور و نظارت دائمی پیامبر در همه زمانها و مکانها، آموزه‌های غلطِ روحانیون بریلوی در تعمیر، بزرگداشت و زیارت قبور، شیوه افراطی ایشان در تکفیر و تفسیقِ مخالفانشان و دشمنی آنان با مسلمانانِ موحد وهابیِ عربستان به تقلید از حکومت ایران مباحث دیگری هستند که در ادامه بدانها پرداخته شده است. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

روزنه ....................................................................................................................1
تمهيد ....................................................................................................................5
موسس و پيشوا .....................................................................................................6
عقايد بريلوي.......................................................................................................11
مسئله بشريت رسول االله ..................................................................................17
مسئله حاضر و ناظر.............................................................................................18
تعليمات و هدايات بريلوي..................................................................................20
بريلويت وقضيهي تكفير ......................................................................................23
فتواي التواء حج..................................................................................................24

 


تاريخچهي بروز بدعتها و رشد تدريجي آنها در كيان متماسـك اسـلام بـه نهايـت خلافـت
حضرت عثمان ذي النورين ـ داماد پيامبر اكرم (  (ـ و قيام اوباش به رهبري عبد االله بن سبأ
يهودي برميگردد. اين فتنهجويان فتيلهي آتشي بودند كه در جسد امت اسلامي رخنه كرد.
و در مسير اين فتنهها كساني سر از زير خاك برآوردند كه حضرت علي را خدا دانسـتند! و
در مقابل آنها فرقه خوارج بودند كه او را كافر ميپنداشتند! بعـدها تفكـر اولويـت خلافـت
حضرت علي بر ساير خلفاء مطرح شد كه شيعيان آنرا رهبري كردند!
گرچه بيشتر اين فرقههاي فتنهجو تشكلاتي سياسي بودند، ولي برخي از آنان چون تشـيع
سعي كردند با ايجاد نگرشهاي مذهبي خاص خود كم كم خود را از ديگـر مسـلمانان جـدا
كرده به گروه خود تشخص خاصي دهند. اين انديشهي تشخصگرايي آنها را بر آن داشت تا
در اساسنامه مذهبي خود «مخالفت با عوام» ـ يعني مخالفـت بـا سـاير مسـلمانان ـ را بعنـوان
يكي از بندهاي اساسي جاي دهند. تا بدينصورت در هر قضـيه ي مـذهبي بصـورتي بـا سـاير
مسلمانان مغايرتي ايجاد كنند و براي پيروان خود تشخص خاص معرفي كننـد. ايـ ن پرتگـاه
بسيار خطرناكي بود كه شيعه را بدانچه امروز است سـوق داده؛ نمـاز پنجگانـه كـه شـاخص
اسلام است به سه مرتبه كاهش پيدا كرد! اذان كه شعار مسـلمانان اسـت بكلـي تغييـر شـكل
يافت! نحوهي اداي نماز و وضوء بكلي عوض شد و...، در جانب عقيده نيـز همـه چيـز بهـم
ريخت؛ قرآن تحريف شده اعلام شد. امامان در مـدت همـان سـه قـرن اول شـكل گرفتنـد؛

﴿2 ﴾بريلويت، تاريخ وعقايد
معصوم دانسته شده اختيارات و كمالات الهي از علم غيب گرفته تا تصرف در كائنات و تام
الاختيار بودن در آخرت و... به آنها داده شد، قبرپرستي رواج پيدا كرد...
اين روند بدعتگري در گوشه و كنار جهان اسلام با گسـترش فتوحـات اسـلامي و عـدم
اهتمام درست حكومتهاي مركزي به برپايي مراكز دعوت و اصـلاح بشـكل گسـترده اي در
بين شهرهايي كه به اسلام ميپيوستند شدت گرفت. وقتي مسـلمانان شـبه قـاره هنـد را فـتح
كردند. اين منطقه بيشتر بت پرست و بودايي بودند. در بسياري موارد ملتهـايي كـه سـال ها بـا
ديانتهاي جاهلي خود أنس گرفته بودند با نور اسلام آشنايي مختصري پيدا نموده بـه اسـلام
گرويدند. ولي چون دعوتگران اسلامي نتوانستند به همه آنها بدرستي برسند بسياري از آنهـا
در كنار همان ظاهر اسلامي كه عبارت از نطق به شهادت اسلام و نماز بود بـا عقائـد پيشـين
خود انس داشتند. از اينرو، در بسياري از نقاط ايـن سـرزمين پهنـاور مشـاهده مـي شـود كـه
مسجد و مزار در كنار هم قرار دارند. مسلمانان در نماز نداي توحيد و خدا پرستي و «تنها تو
را ميپرستيم و تنها به تو استعانت ميجـوئيم و غيـر از تـو از كسـي يـاري نمـي طلبـيم » سـر
ميدهند و چون از نماز برميآيند به قبري كه آنرا با سـاز و بـرگ خـود زينـت بخشـيده انـد
ميروند و با آهنگ شرك آلود بدعتها هر آنچه را در مسجد با خداي خود عهـد كـرده انـد
زير پا مينهند..
متأسفانه چون اين فرقههاي بدعتگرايي كه در واقع مزجـي از اسـلام نوپـا و عقيـده هـاي
هندي گذشته در اين منطقه بود توانستند همه قبرهاي اولياء و صوفياني كه بيشتر از سـرزمين
ايران قديم كه مورد تاخت وتاز مغولها و سپس صفويان قرار گرفته بود، بـدين منطقـه فـرار
كرده بودند، و در اين سرزمينها وفات كردهاند چـون علـي هجـويري و... را مـورد تصـرف
خود درآورده از آنها دكانهايي بـراي چپـاول امـوال مـردم و كسـب مـال و ثـروت بسـازند.
بسياري از مسلمانان و حتي بسياري از دانشمندان اسلامي كه با ايـن منطقـه آشـنايي ندارنـد،
گمان ميبرند كه اين بدعتگران پيروان آن صوفيان پارسا و زاهد و پرهيزگارند!..

بريلويت، تاريخ وعقايد ﴿3﴾
اين روند دينگرايي هندي كه پوششي اسلامي داشت هميشه زير چتـر دشـمنان اسـلام و
بخصوص استعمار انگليسي كه ساليان دراز در اين مناطق تاخت و تاز داشته بوده است.
نويسنده ايـن پـژوهش علمـي ، پـرده از حقيقتـي برداشـته كـه بـر بسـياري از
پژوهشگران اسلامي نيز پوشيده است. ايشان بدين نتيجه دست يافتـه انـد كـه فرقـه
بريلويت برهبري احمد رضا خان دست بافت شيعه ميباشد. خـانواده احمـد رضـا
خان كه خود ظاهرا شيعه بودهاند زير چتر تقيه وارد مذهب حنفـي رائـج در منطقـه
ميشوند. و سپس احمد رضا خان ميتواند عقائد شيعهگري خـود را بـه نحـوي در
كالبد اسلامي منطقه داخل نمايد. و با زيركي خاصي رهبريت جناح بدعتگراني كـه
تنها داراي پوششي اسلامي، و حقيقتي هندوسي بودند را بدست گيرد و از آن پـس
اين گروه بزرگ بنام بريلويت شهرت يابند.
اين گروه كه از بيشتر صفات تندروي و افراطي و تكفيري بودن شـيعه برخـوردار اسـت
خود را بريلوي ميناميدند..
ولي پس از انقلاب خميني در ايران و سرنگوني شاه رسانههاي گروهي ايران از آنهـا بـه
نام «اهل سنت و جماعت» ياد كردند. از آنروز است كه اين گروه سعي مـي كنـد ايـن نـام
جديد را بزور يدك كشد..
حكومت ايران همانگونه كه با ثروت نفت خود به شيعيان پاكستان ميرسد، و در
گوشه و كنار برايشان بارگاهها و مزارها و حسينيهها و مسجدها برپا ميسازد و روزه
خوانها و مبلغانشان را حقوق ميدهد، دست سخاوتش بـر سـرگروه بريلويـت نيـز
ميباشد. و در برنامههاي سالانهاي كه ايـن گـروه بـر مزارهـا و قبرهـاي خـود در
شهرهاي مختلف باكستان به اجرا درميآورند، بيمارستانهاي صحرائي امـام خمينـي
ميزند و آنها را بصورت رايگان معالجه ميكند..

﴿4 ﴾بريلويت، تاريخ وعقايد
گر چه اينان تا حدودي از نظر فساد اخلاقي و شـيوع فحشـا در بينشـان از شـيعيان پـاكتر
هستند، اما از نظر كافر دانستن سـاير مسـلمانان و فتنـه انگيـزي و اسـتعمال الفـاظ ركيـك و
فحش در سخنرانيهايشان، و غلو و مدح و ثناي بي جاي پيـران و مرش دانشـان از آنهـا دسـت
كمي ندارند.
و اگر چه در ظاهر چون شيعه امامان خود را معصوم نميداننـد و بـه آنهـا لبـاس خـدايي
نميپوشانند، ولي در حقيقت امر در اين زمينه نيز از شيعه هـيچ كمتـر نيسـتند.. و در تقـدس
مزارها و قبرهاي به اصطلاح اولياء تماما مثل شيعه هستند. اينان نيز چون شـيعه قـرآن را تنهـا
براي كسب بركت و خير تلاوت ميكنند و هيچگاه براي دريافت درست دين حاضر نيستند
آيات آنرا ورق بزنند و يا سعي كنند بفهمند.
خلاصه؛ ميتوان گفت: بريلويت تصويري است از شيعهگري به سبك هندي!
و آن عبارت است از؛ گروهي كه از نظـر فقهـي داراي مـذهب ح نفـي، و از نظـر عقائـد
تصويري مسخ شده از شيعه هستند...

 


بريلوي ويا بريلويت مدرسهيي فكري انحرافي و منتسب به مذهب حنفي است كه از شبه
قارهء هند نشأت گرفته است. شبه قارهي هند كه مشتمل بر؛ هندوستان، بنگال و پاكستان
ميباشد هميشه مكان پر امني براي بوجود آمدن فرقههاي مختلف گمراه چون قاديانيت،
بريلويت، آغاخانيت، بوهريت و مذاهب ديگري كه خود را بزور منتسب به اسلام ميدانند،
بوده است. و در كنار اين تشنج مذهبي فرقههايي ديگر براي اصلاح اين حركتها قيام
كردهاند كه آنها نيز بر اساس احساسات و جذبات خلاف اين گروهها به ميان آمده اند، و
غالبا نتوانستهاند كه اصول اساسي دعوت را در نظر گيرند بلكه هر آنچه را كه در مخالفت با
اين گروهها بوده است بدون در نظر داشت ضوابط شرعي ذريعهيي براي تبليغ و مبارزه خود
1 قرار داده اند كه در نتيجه باعث انحراف آنان از طريقه مس 0 نون دعوت گرديده استF
.
لازم به تذكر است كه آنچه از عقايد اين گروه در اين مقال مورد بحث و بررسي
قرار ميگيرد نميتواند دليلي بر حكم عام تلقي گردد، به اين معني كه نميتوان عقايد ذكر
شده در اينجا را عقايد همه بريلويان و يا عوام الناس كه بدون علم و تنها بر اساس شعار
ظاهري بريلويت كه عبارت از عشق و محبت رسول االله  است به اين دسته گرويدهاند،

1 -اين كتاب كوچك در اصل خلاصه و ترجمه آزاد كتابي به زبان عربي و اردو به همين عنوان است كـه
توسط شيخ احسان الهي ظهير رحمه االله نوشته شده است. چون مولـف ايـن كتـاب بـر خـلاف ادعـا د ر
مقدمه اين كتاب نتوانسته است غير جانبدار باقي بماند، نويسنده سعي نموده است كه تنهـا امـوري را از
آن نقل كند كه مستقيما به موضوع مرتبط بوده و شاهدي از كتب معتبر بريلويت بـر آن موجـود باشـد.
علاوه بر اين نويسنده بعضي معلومات و يا مشاهداتي را كه شخصا از اين فرقه در اختيار داشته است نيز
بر اين مقال اضافه كرده است.

﴿6 ﴾بريلويت، تاريخ وعقايد
دانست. بلكه شايد بسياري از آنان از اين عقايد بيخبر بوده و حتي هم شايد بيزار باشند. لهذا
ميتوان گفت كه اين عقايد متعلق به علماء و بزرگان آنان بوده و بر اساس آن نميتوان
بالاي جمع بريلويت و يا عوام آنان حكم كرد، و يا فتوا صادر نمود.
موسس و پيشوا

امام و پيشواي بريلويت، احمد رضا خان بريلوي در شهر بريلي ايالت اترپرديش هندوستان
در 14 جون سال 1865 در يك فاميل علمي چشم به جهان گشود، و به همين دليل اين
طايفه به نام شهر امامشان شهرت يافته اند. والد وي نقي علي و والد بزرگش رضا علي از
1 جمله علماي مشهور حنفي در هندوستان بشمار مي 1 روندF
.

احمد رضا خان شخصيتي بسيار تند مزاج، قهر آلود و فحشگو بود. چنانچه يكي از
معتقدين وپيروان وي نيز بر شدت و قسوت وي اقرار كرده مينويسد كه؛ وي در حق
مخالفين خود بسيار لحن شديد و تندي داشت، حتي كه در اين راستا احتياط شرعي را نيز
2 در نظر نميگرفتF2
.
معتقدين بريلويت همچو مذاهب باطله ديگر در توصيف شيخ خود از غلو و افراط
كار ميگيرند، و براي اثبات شخصيت وي داستانها و حكايات عجيب و غريبي اختراع
كردهاند.
«نسيم بستوي» يكي از اتباع بريلوي مينويسد كه؛ عالم الغيب سينه مبارك ايشان
(احمد رضا بريلوي) را گنجينه معارف، و ذهن، دماغ، قلب و روح وي را مملوء و لبريز از
يقين پاك، و فكر، شعور و احساس پاكيزه كرده بود. ليكن چونكه رابطه هر انسان بايد بر
اساس عالم اسباب استوار باشد بدين لحاظ اعلي حضرت (رضي االله عنه!!) نيز مجبورا دست

1 -تذكره علمائي هند صفحه 64.
2 -مقدمه مقالات رضا نوشته كوكب ص 30.

بريلويت، تاريخ وعقايد ﴿7﴾
3 به عالم اسباب زدند F
1
.

رضا احمد بريلوي در باره خود مينويسد: «درد سر و بخار (تب) امراض مباركي
است كه انبياء كرام به آن مبتلاء ميگردند». سپس مينويسد: «الحمد الله كه مرا نيز اكثر درد
سر و تب ميباشد»F4
2
!

عبد الحكيم قادري يكي از اتباع ديگر بريلوي مينويسد: «زبان و قلم اعلي حضرت
از هر نوع لغزش مبراء بود، با وجود اينكه هر عالمي را لغزشي ميباشد مگر اعلي حضرت
3 حتي يك نقطه را نيز اشتباه نكردند»F5
!

يكي از مريدان بريلوي مينويسد كه؛ «زيارت اعلي حضرت شوق زيارت صحابه را
4 كم كرد»F6
.
بعضي از مخالفين بريلوي مدعي اند كه احمد رضا بريلوي در اصل شيعه بود، و يكي
از دلايل آن نسب وي است كه چنين ميباشد: احمد رضا بن نقي علي بن رضا علي بن كاظم
Fعلي 7

.
دليل ديگر اين طبقه از مخالفين شعري از احمد رضا بريلوي است كه در توصيف
عائشه رضي االله عنها سروده است ودر آن ام المومنين را طوري برهنه ودور از ادب توصيف
كرده است كه عضو و اندام وي را چنانچه در غزلهاي عشقي شاعران توصيف ميكنند ياد
آور شده است. و نويسنده آن اشعار و يا ترجمه آنرا توهين به شخصيت پاك و با عفت ام
المومنين دانسته و از ذكر آن در اينجا خودداري كرده است وخوانندگان در صورت تحقيق
ميتوانند آن اشعار را در حدائق بخشش 3/23 نوشتهء بريلوي مشاهده كنند.

 

 

 

 


 معرفی فرقه بریلوی هندوستان و شرح چگونگی پیدایش و گسترش آنان و عقاید انحرافی و بدعتگذارانه‌شان است. این فرقه، که مؤسس آن احمد خان بریلوی است، از فرقه‌های انحرافی و دستبافتة شیعه است. بریلویت، که در ظاهر به تشیع شباهت دارد زیر لوای تقیه، وارد مذهب حنفی رایج در منطقة اوتراپرادشِ هند شد تا بتواند عقاید شیعی خود را در کالبد اسلامی آنجا وارد کن بریلوی‌ها، همان ویژگی‌های افراطی، متعصب و بدعتگذار بودنِ شیعیان را دارند و همواره مورد حمایت دولت انگلستان و حکومت شیعی ایران بوده‌ان نویسنده در این اثر، قصد دارد تا ماهیت راستین ایشان را برمَلا و عقاید افراطی و غیر دینی‌شان را آشکار ساز وی در آغاز زندگی و فعالیت‌های مؤسس این فرقه را به همراه گوشه‌هایی از رذایل اخلاقی وی بیان کرده و آنگاه، عقاید بدعتگذارانه آنان را به تفصیل شرح می‌ده توضیح اعتقادات مشرکانه ایشان در خصوص بشرنبودن رسول الله، حضور و نظارت دائمی پیامبر در همه زمانها و مکانها، آموزه‌های غلطِ روحانیون بریلوی در تعمیر، بزرگداشت و زیارت قبور، شیوه افراطی ایشان در تکفیر و تفسیقِ مخالفانشان و دشمنی آنان با مسلمانانِ موحد وهابیِ عربستان به تقلید از حکومت ایران مباحث دیگری هستند که در ادامه بدانها پرداخته شده است.حجم الكتاب عند التحميل : 279.5 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة بریلویت تاریخ و عقیده

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل بریلویت تاریخ و عقیده
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
موفق افغان - Muwafaq Afghan

كتب موفق افغان ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ بریلویت تاریخ و عقیده ❝ ❱. المزيد..

كتب موفق افغان