❞ كتاب مذهب شیعه از ديدگاه علمای بزرگ ازهر ❝  ⏤ عبد البصير امين

❞ كتاب مذهب شیعه از ديدگاه علمای بزرگ ازهر ❝ ⏤ عبد البصير امين


إن الحمد ﷲ، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باﷲ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده
اﷲ فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اﷲ وحده لا شريك له،
وأ
شهد أن
محمداﹰ عبده ورسوله، صل
ى
اﷲ عليه وعلى
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى
يوم الدين وسلم
تسليماﹰ كثيراﹰ
.
أما بعد:
باطل و
حق تا كه اين هستي هست در گير هم اند، اقتضاي حكمت پروردگار
همين
بوده، قرآن كريم به جريان زد و
بندهاي فكري اش
اره
مي
نما
يد
﴿
.
شك نيست، اگر
خداوند بخواهدبندگانش را در راه
درست سمت و سو
مي
دهد
ولي اين دو
گروه در
گير همديگر خواهند ماند.
اﷲ متعال هدايت انسان را همواره از راه ارسال پيامبران انتظـام نمـود، بـه آمـدن هـر
پيامبر دين اسلام تجدي
د
مي
شد
، با گذشت زمانه دين تحريف
مي
گ
رد
يـد، جهـان بارهـا
چنين تجديد و
تحريف
را تجربه نمود، با
لأخير محمد

به عنوان آخرين پيامبر مبعوث
گرديد، عدم تحريف شريعت وي از طرف خداوند توانا تضمين شد.
اينك كه ما در قرن پانزدهم بعثت قرار داريم، با گذشـت صـدها سـال انـدك تـري
ن
تحريف را در دين اسلام مشاهده
نمي
كنيم
.
ابن سباي يهودي خوا
ست كه اسلام عزيز را دستخوش آرزو
هاي شوم خود قرار دهد
ولي نتوانست، آري تودهء محدودي را هم فكر خود ساخت ولي هم فكرسازي دستهء از
انس
ا
ن
ها
به مفهوم دستخوش قرار گرفتن دين نيست، شيعيان تفكر سبائيت را پذير
فتند با
حمل لواي ابن سـباي يهـودي كتلـهء بزرگـي بشـريت را بـه كـام گمراهـي كشـاندند،
دانشمندان تشيع از آنجاي كه اهداف خود را در
قرآن و
حديث پيـدا
نكردنـد بـه دامـن
فلسفه چنگ زدند از آدرس فلسفه خواستند كه تا حدي بر اوضاع حاكم شوند ولي ايـن
اقدام هم بجاي نرسيد، چگونه ممك
ن است كه سبك فلسفه
بر
طنين قـرآن غالـب آيـد،

مذهب شيعه
از ديدگاه
علماي
بزرگ ازهر
گرچه تا هنوز فلسفه مداحين خود را دارد، تعداد جواناني كه، آ
شفتهء خرد سياسي اند و
از نارساي
هاي قرآن شناسي رنج
مي
بر
ند عاشق ابروي فلسفه
گشته
اندبیان دروغ‌پردازی‌های علمای شیعه – بویژه در عصر حاضر – و مفاسد و معضلاتی است که پس از انقلاب اسلامی، گریبانگیر جامعه ایران شده است. نویسنده در بخش نخست، به مناظرات علمای اهل سنت، به ویژه در عربستان و مصر، با علمای شیعی ایران پرداخته و از این رهگذر، ادعاهای کذب و باطلِ علمای شیعه را در معرضِ قضاوت عموم قرار می‌ده در بخش بعد، به سرنوشت مصلحان و دگراندیشانِ شیعه ایران و برخورد جامعه با آنان اشاره می‌کن بخش بعدی کتاب، نمونه‌هایی از مفاسد اجتماعیِ حکومت شیعیِ ایرانِ معاصر را به تصویر می‌کش وی در ادامه، به موارد متعدد دروغ‌پردازی‌های تاریخیِ شیعه در باره صحابه و تابعین پیامبر عزیز اسلام می‌پردازد و نشان می‌دهد که توصیفات آنان، تا چه اندازه با حقایق تاریخی در تضاد و تعارض است.
عبد البصير امين - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ مذهب شیعه از ديدگاه علمای بزرگ ازهر ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
مذهب شیعه از ديدگاه علمای بزرگ ازهر


إن الحمد ﷲ، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باﷲ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده
اﷲ فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اﷲ وحده لا شريك له،
وأ
شهد أن
محمداﹰ عبده ورسوله، صل
ى
اﷲ عليه وعلى
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى
يوم الدين وسلم
تسليماﹰ كثيراﹰ
.
أما بعد:
باطل و
حق تا كه اين هستي هست در گير هم اند، اقتضاي حكمت پروردگار
همين
بوده، قرآن كريم به جريان زد و
بندهاي فكري اش
اره
مي
نما
يد
﴿
.
شك نيست، اگر
خداوند بخواهدبندگانش را در راه
درست سمت و سو
مي
دهد
ولي اين دو
گروه در
گير همديگر خواهند ماند.
اﷲ متعال هدايت انسان را همواره از راه ارسال پيامبران انتظـام نمـود، بـه آمـدن هـر
پيامبر دين اسلام تجدي
د
مي
شد
، با گذشت زمانه دين تحريف
مي
گ
رد
يـد، جهـان بارهـا
چنين تجديد و
تحريف
را تجربه نمود، با
لأخير محمد

به عنوان آخرين پيامبر مبعوث
گرديد، عدم تحريف شريعت وي از طرف خداوند توانا تضمين شد.
اينك كه ما در قرن پانزدهم بعثت قرار داريم، با گذشـت صـدها سـال انـدك تـري
ن
تحريف را در دين اسلام مشاهده
نمي
كنيم
.
ابن سباي يهودي خوا
ست كه اسلام عزيز را دستخوش آرزو
هاي شوم خود قرار دهد
ولي نتوانست، آري تودهء محدودي را هم فكر خود ساخت ولي هم فكرسازي دستهء از
انس
ا
ن
ها
به مفهوم دستخوش قرار گرفتن دين نيست، شيعيان تفكر سبائيت را پذير
فتند با
حمل لواي ابن سـباي يهـودي كتلـهء بزرگـي بشـريت را بـه كـام گمراهـي كشـاندند،
دانشمندان تشيع از آنجاي كه اهداف خود را در
قرآن و
حديث پيـدا
نكردنـد بـه دامـن
فلسفه چنگ زدند از آدرس فلسفه خواستند كه تا حدي بر اوضاع حاكم شوند ولي ايـن
اقدام هم بجاي نرسيد، چگونه ممك
ن است كه سبك فلسفه
بر
طنين قـرآن غالـب آيـد،

مذهب شيعه
از ديدگاه
علماي
بزرگ ازهر
گرچه تا هنوز فلسفه مداحين خود را دارد، تعداد جواناني كه، آ
شفتهء خرد سياسي اند و
از نارساي
هاي قرآن شناسي رنج
مي
بر
ند عاشق ابروي فلسفه
گشته
اندبیان دروغ‌پردازی‌های علمای شیعه – بویژه در عصر حاضر – و مفاسد و معضلاتی است که پس از انقلاب اسلامی، گریبانگیر جامعه ایران شده است. نویسنده در بخش نخست، به مناظرات علمای اهل سنت، به ویژه در عربستان و مصر، با علمای شیعی ایران پرداخته و از این رهگذر، ادعاهای کذب و باطلِ علمای شیعه را در معرضِ قضاوت عموم قرار می‌ده در بخش بعد، به سرنوشت مصلحان و دگراندیشانِ شیعه ایران و برخورد جامعه با آنان اشاره می‌کن بخش بعدی کتاب، نمونه‌هایی از مفاسد اجتماعیِ حکومت شیعیِ ایرانِ معاصر را به تصویر می‌کش وی در ادامه، به موارد متعدد دروغ‌پردازی‌های تاریخیِ شیعه در باره صحابه و تابعین پیامبر عزیز اسلام می‌پردازد و نشان می‌دهد که توصیفات آنان، تا چه اندازه با حقایق تاریخی در تضاد و تعارض است. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:


م
��


ن ا
��


م ا� ا
��
فهرست مطالب
مقدمه
................................
................................
................................
........................
7
أزهر
و
ش
ي
عه
................................
................................
................................
.........
11
بنابر
وجوهات
ذ
ي
ل
گزاف
گوئ
ي
ها
ي
موسو
ي
دروغ
ي
ب
ي
ش
ن
ي
ست
..........................
11
ش
ي
خ
شلتوت
چه
كرد؟
................................
................................
.............................
13
غ
ي
ب
دان
ي
إمامان
 :
و
مقا
ي
سه
ب
ي
ن
نظر
ي
هء
علما
ي
»
جامعة
أزهر
«
و
د
ي
ن
ش
ي
عه
.............
17
سرنوشت
آنان
ي
كه
خواستند
مذهب
ش
ي
عه
را
اصلاح
كنند
بكجا
انجام
ي
د؟
................
25
انجام
دعوتگران
در
پاكستان
................................
................................
.....................
27
أهل
سنت
در
ا
ي
ران
مظلوم
اند
................................
................................
..................
29
غلط
مشهور
................................
................................
................................
..............
30
إنقلاب
ا
ي
ران
................................
................................
................................
.............
31
آنچه
كه
من
د
ي
دم
................................
................................
................................
.....
31
توهين
پرچم
ها
ي
ممالك
اسلام
ي
................................
................................
.............
32
شگفت
آور
................................
................................
................................
...............
32
اظهارات
عبد
القادر
آزاد
نزد
دوكتور
»
اكبر
ولا
ي
ت
ي
«
وز
ي
رخارجه
ا
ي
ران
......................
33
شعار
عليه
امريكا
بهانه
براي
جهاني
شدن
انقلاب
ايران
................................
...........
35
زنا
در
ا
ي
ران
جواز
مذهب
ي
دارد
................................
................................
.................
36
خطر
برگشت
شاه
روابط
خم
ي
ن
ي
را
با
آمر
ي
كا
ت
ي
ره
ساخت
................................
.......
37
راز
افشا
نم
ي
شود
................................
................................
................................
......
38
اند
ي
شه
ها
ي
خم
ي
ن
ي
................................
................................
................................
...
40

 


2
مذهب شيعه
از ديدگاه
علماي
بزرگ ازهر
اشتباهات
س
ي
د
قطب
)
غفراﷲ
لنا
وله
 (
و
استفاده
ها
ي
تش
ي
ع
...........................
45
نگاه
ي
به
تبصره
ها
ي
س
ي
د
قطب
/
................................
................................
........
47
تبع
ي
د
ابوذر
غفار
ي
)

 (
به
ربذه
................................
................................
..............
53
خلافت
بعد
از
پ
ي
امبر
-
ص
-
................................
................................
..................
56
ماد
ي
ات،
حرص
و
تفكر
ي
هود
ي
ت،
شورش
ضد
عثمان
)

 (
را
رهبر
ي
م
ي
كرد
.........
56
عبد
اﷲ
بن
سبا
ي
ي
هود
ي
................................
................................
..........................
58
س
ي
د
قطب
در
تناقض
سخن
................................
................................
.....................
58
سخنان
گهربار
رسول
كر
ي
م
راجع
به
فتنهء
كه
عثمان

در
آن
قربان
ي
شد
...............
59
خلافت
بني
اميه
................................
................................
................................
.......
61
شخص
ي
ت
معاو
ي
ه
)

 (
از
نظر
پ
ي
امبر
ص
................................
................................
63
ي
ز
ي
د
بن
معاو
ي
ه
................................
................................
................................
.........
64
تاريخ
يك
مردجان
ي
،
سياهكار
را
به
ما
معرفي
مي
كند
»
ابو
مخنَف
كذاب
«
................
65
تلاش
لجوجانهء
ابومخنَف
در
بد
نام
س
از
ي
ي
ز
ي
د
بن
معاو
ي
ه
................................
....
67
واقعهء
حره
................................
................................
................................
...............
69
خبرنگار
دوم
ي
ن
 :
واقد
ي
................................
................................
............................
71
نظر
ي
هء
محمد
بن
حنفيه
پسر
عل
ي

................................
................................
......
74
به
آتش
زدن
كعبه
................................
................................
................................
.....
76
اموي
ها
................................
................................
................................
...................
79
نقش
امو
ي
ها
در
گسترش
اسلام
................................
................................
...............
79
عصر
امو
ي
عصر
تمدن
و
مدن
ي
ت
................................
................................
.............
79
متعه

ص
ي
غه
................................
................................
................................
............
81
متعه
از
د
ي
د
خم
ي
ن
ي
................................
................................
................................
...
82
فتوا
ي
تش
ي
ع
راجع
به
جواز
متعه
................................
................................
...............
82
فهرست مطالب
3
پرسش
و
پاسخ
از
بحارالأنوار
................................
................................
...................
83
برتر
ي
و
فض
ي
لت
ص
ي
غه
نزد
ش
ي
عه
................................
................................
.............
85
تحريم
متعه
................................
................................
................................
...........
87
عبد
اﷲ
بن
عباس
رض
آگاه
ي
از
نسخ
نداشت
................................
........................
90
تطبيق
بين
روايات
محرم
و
مجوز
متعه
................................
................................
.....
90
ابن
عباس
اضطرار
و
ناچار
ي
را
مجوز
متعه
م
ي
دانست
................................
............
91
فتوا
ي
حل
متعه
ق
ي
اس
ب
ي
ش
ن
ي
ست
................................
................................
...........
91
رجوع
ابن
عباس
ثابت
است
................................
................................
....................
92
متعه
ننگ
و
رسوا
ي
................................
................................
................................
..
92
لواطت
نزد
ش
ي
عه
جائز
است
................................
................................
.....................
92
از
ديد
اسلام
لواطت
حرام
و
لوطي
ملعون
است
................................
......................
93
تقيه
................................
................................
................................
.........................
93
تق
ي
ه
نزد
شيعه
فقط
از
اهل
سنت
است
................................
................................
.....
94
أئمه
حت
ي
در
غ
ي
اب
سن
ي
ها
تق
ي
ه
م
ي
نمودند
................................
...............................
95
خوئ
ي
تق
ي
ه
را
فرا
سن
ي
م
ي
سازد
................................
................................
................
96
فتوا
ي
علما
ي
بزرگ
جا
معة
الأزهر
................................
................................
.....
101
مقدمهء
دوكتور،
خشوع
ي
خشوع
ي
................................
................................
.
101
بقلم
استاد،
دوكتور
عمر
بن
عبد
العز
ي
ر
قر
ي
ش
ي
................................
...........
105
بقلم
دوكتور،
محمد
ي
سر
ي
ابراه
ي
م
................................
................................
..
108
گروه
ش
ي
عه
از
پ
ي
روان
عل
ي
)

 (
و
دوستداران
اهل
ب
ي
ت
اند
.......................
111
پنج
گروه
مطرح
امروز
ي
تش
ي
ع
................................
................................
......
113
1
-
ز
ي
د
ي
ه
................................
................................
................................
................
113
4
مذهب شيعه
از ديدگاه
علماي
بزرگ ازهر
2
-
دوازده
امام
ي
ها
................................
................................
................................
.
113
مهم
تر
ي
ن
اصول
تش
ي
ع
)
دوازده
امام
ي
ها
(
................................
................................
.
115
نتا
ي
ج
و
ثمرهء
كه
از
اصول
فوق
بدست
م
ي
آ
ي
د
................................
.......................
119
3
-
اسماع
ي
ل
ي
ها
................................
................................
................................
......
119
4
-
نُص
ي
رِ
ي
ها
................................
................................
................................
..........
121
5
-
دروز
................................
................................
................................
.................
124
فتوا
ي
علما
ي
بزرگ
»
أزهر
شر
ي
ف
«
راجع
به
ش
ي
عه
و
گروه
ها
ي
آن
ها
.......
127
الف
 :
غلات
................................
................................
................................
.............
128
ب
 :
ش
ي
عهء
ز
ي
د
ي
ه
................................
................................
................................
....
129
ج
 :
ش
ي
عه
امام
ي
ه
)
دوازده
امام
ي
ها
(
................................
................................
............
130
آموزه
ها
ي
درست
از
د
ي
ن
................................
................................
.......................
132
فشردهء
سخن
................................
................................
................................
.........
134
اسماع
ي
ل
ي
ها
نه
مسلمان
اند
و
نه
ربط
ي
به
اسلام
دارند
................................
............
134
استفتاء
................................
................................
................................
....................
135
همگون
ي
ش
ي
ع
ي
ت
و
نصران
ي
ت
................................
................................
..................
140
از
د
ي
دگاه
شر
ي
عت
نكاح
درز
ي
با
زن
مسلمان
باطل
است
................................
......
140
جهت
گ
ي
ر
ي
علما
ي
بزرگ
»
أزهر
«
در
ارتباط
به
ش
ي
عه
................................
...
142
چرا
تكف
ي
ر
مسلمانان
پسند
ي
ده
تر
ي
ن
فرهنگ
تش
ي
ع
است؟
................................
........
142
دعوتگران
تقر
ي
ب
پرسش
ها
ي
ذ
ي
ل
را
پاسخ
بگو
ي
ند
................................
...............
143
ا
ي
مان
به
امامت
عل
ي
و
اولادش
بمثابهء
ا
ي
مان
به
اﷲ
و
روز
آخرت
است
................
146
صاحب
روضات
مؤلف
»
الواف
ي
«
را
چن
ي
ن
ستا
ي
ش
م
ي
نما
ي
د
................................
....
153
إمامت
................................
................................
................................
...................
155
در
»
من
لا
ي
حضره
الفق
ي
ه
«
م
ي
خوان
ي
م
................................
................................
.......
155
فهرست مطالب
5
أبوجعفر
صدوق
در
رسالهء
»
اعتقادات
«
خود
روا
ي
ت
ي
را
ا
ي
نگونه
ي
ادآور
م
ي
شود
.....
155
انگ
ي
زهء
شهرت
صح
ي
ح
بخار
ي
نزد
ش
ي
عه
................................
................................
160
وحدت
امت
در
جدا
ي
ساز
ي
ش
ي
عه
از
سن
ي
................................
...........................
161
دكتور
عبدالمنعم
نمر
-
رحمه
اﷲ

................................
................................
.
163
وز
ي
ر
أوقاف
مصر
عضو
مجمع
بحوث
اسلام
ي
ه
در
»
جا
معة
الأزهر
«
.........................
163
جا
ي
گاه
أصول
كاف
ي
................................
................................
................................
166
عبد
المنعم
نمر
رحمه
اﷲ
................................
................................
..................
171
وز
ي
ر
اوقاف
مصر
عضو
مجمع
البحوث
الإسلام
ي
ه
در
أزهر
................................
.....
171
ش
ي
عه
ك
ي
ست؟
................................
................................
................................
.........
171
كشف
الأسرار
به
ش
ي
خ
ي
ن
اتهام
م
ي
بندد
................................
................................
...
176
چرا
ت
أسف؟
خم
ي
ن
ي
ها
سخنان
شگفت
آور
ي
دارند
................................
................
178
دكتور
خشوع
ي
،
خشوع
ي
محمد
خشوع
................................
..........................
185
استاد
علوم
حد
ي
ث
و
معاون
اصول
الد
ي
ن
جا
معة
الأزهر،
القاهر
ة
............................
185
پ
ي
ام
به
اهل
سنت
................................
................................
................................
....
185
شما
اشخاص
مخلص
و
متد
ي
ن
اهل
سنت
!
................................
............................
185
آر
زوها
ي
اتحاد
از
حقا
ي
ق
ذ
ي
ل
غافل
مان
نسازد
................................
.......................
186

 

مقدمه
إن الحمد ﷲ، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باﷲ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده
اﷲ فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اﷲ وحده لا شريك له،
وأ
شهد أن
محمداﹰ عبده ورسوله، صل
ى
اﷲ عليه وعلى
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى
يوم الدين وسلم
تسليماﹰ كثيراﹰ
.
أما بعد:
باطل و
حق تا كه اين هستي هست در گير هم اند، اقتضاي حكمت پروردگار
همين
بوده،  قرآن  كريم  به  جريان  زد  و
بندهاي  فكري  اش
اره  
مي
نما
يد
﴿


)حج:  
19
(
 .
شك  نيست،  اگر
خداوند  بخواهدبندگانش  را  در  راه
درست سمت و سو
مي
دهد
ولي اين دو
گروه در
گير همديگر خواهند ماند.
اﷲ متعال هدايت انسان را همواره از راه ارسال پيامبران انتظـام نمـود، بـه آمـدن هـر      
پيامبر دين اسلام تجدي
د
مي
شد
، با گذشت زمانه دين تحريف
مي
گ
رد
يـد، جهـان بارهـا    
چنين تجديد و
تحريف
را تجربه نمود، با
لأخير محمد

به عنوان آخرين پيامبر مبعوث
گرديد، عدم تحريف شريعت وي از طرف خداوند توانا تضمين شد.
اينك كه ما در قرن پانزدهم بعثت قرار داريم، با گذشـت صـدها سـال انـدك تـري     
ن
تحريف را در دين اسلام مشاهده
نمي
كنيم
.
ابن سباي يهودي خوا
ست كه اسلام عزيز را دستخوش آرزو
هاي شوم خود قرار دهد
ولي نتوانست، آري تودهء محدودي را هم فكر خود ساخت ولي هم فكرسازي دستهء از
انس
ا
ن
ها
به مفهوم دستخوش قرار گرفتن دين نيست، شيعيان تفكر سبائيت را پذير
فتند با
حمل لواي ابن سـباي يهـودي كتلـهء بزرگـي بشـريت را بـه كـام گمراهـي كشـاندند،          
دانشمندان تشيع از آنجاي كه اهداف خود را در
قرآن و
حديث پيـدا
نكردنـد بـه دامـن    
فلسفه چنگ زدند از آدرس فلسفه خواستند كه تا حدي بر اوضاع حاكم شوند ولي ايـن  
اقدام هم بجاي نرسيد، چگونه ممك
ن است كه سبك فلسفه
بر
طنين قـرآن غالـب آيـد،    
8
مذهب شيعه
از ديدگاه
علماي
بزرگ ازهر
گرچه تا هنوز فلسفه مداحين خود را دارد، تعداد جواناني كه، آ
شفتهء خرد سياسي اند و
از نارساي
هاي قرآن شناسي رنج
مي
بر
ند عاشق ابروي فلسفه
گشته
اند
،
به فرضـيه گفـتن   
هاي فلسفه خود را قناعت
داده
اند
، اگر فلسفه ربطي به موضوع
مي
داشـت ريشـهء كـرم    
خورده و فرضيه
ها و
قياسات دروغش را به معرفي
مي
گ
رف
تيم ناگزير دوسيهء سياه
اش را
همين
جا
مي
بند
يم.
شيعيان گرچه هد
فشان شيعه سازي
سني
ها
است ولـي در
هركشـور طبـق نـبض آن    
رفتار
مي
نما
يند، در افغانستان در سه بعد به شدت فعاليت دارند:

رجال سياسي را
در كنترول خود
گرفته
اند
، حالا علتش هرچه باشد.

رهبران جهادي و
ملاّ
هاي متملّق را تطميع
كرده
اند
.

در تشكيل نظام سهم فعال دارند.
با تأسف بايد عرض كرد كه جامعهء ما به خاطر نداشـتن آگـاهي كامـل از دو منبـع     
سرشار قرآن و
حديث
ن
مي
توان
د حقيقت شيعه را درست درك كند، ج
امعهء ما بـا روش  
هاي سنّتي )خوب باشد يا خراب( پابندي شديد دارد، حتا قيافه
ها بـا روش
هـاي سـنّتي   
شناساي
مي
شو
ند، ملاّ
ها لباس بخصوص دارند شناخت ملاّ نـزد عـوام النـاس از آدرس    
لباس ويژهء )دستار سفيد، چادر سفيد جامهء دراز(
اوست، اگر يك فرد بي
سـواد لبـاس   
ملاّ را بتن
كند بسيار به سادگي
مي
توان
د خود را مـلاي برجسـته معرفـي نمايـد، لبـاس      
ويژهء ملا تعداد چشم گيري بي
سوادان را ملا ساخته است جهلاي كاذب ازيـن شـركت   
توليد ملا، بهرهء وافر
برده
اند
، كاش اينطور
ن
مي
بود
! همان روش پيامبر در
انتخاب لبـاس  
تعقب
مي
شد
، پيامبر اسلام گاه زره بت
ن داشت گاه
كلاه آهني بسـر  
م  ـ  ي
ك  ـ  ر
د، گـاه كـلاه   
مي
انداخت و
گاه گاه هم دستار ميزد، ولـي دسـتار هـم نـه ازيـن چهـل متـرهء ملتـاني،         
مسلمانان در لباس باهم هيچ تفاوتي ندارند نبايد لباس ملا مجزا از لباس ديگر مسلمانان
باشد، آري پاپ
ها و
كشش
ها لباس مخصوص دارند اين طرز مخصوص گـ
راي شـيوهء  
مسيحيت است نه روش اسلامي

 


ع با اين نمايش
هاي خود
مي
خو
اه
د
شيعه زدائي را از مفكورهء جوانان ما بيـرون  
سازد
و
متعاقبا تفكر شيعيت را در فكر جوانان بذر نمايد.
براي همين هدف در
كابل شوراي بنام
»
شوراي أخوت
«
تأسيس شده است افراد: با
تفاوت  معاشات  پشت  پرده
اي  و
پيش  پرده  درين  شورا  اشتراك  
مي
ورز
ند،  گرگ  ماهر
تر
طعمهء  چرب
تر  د
ارد،  شوراي  أخوت  به  شكل  مرموز  از  پشتيباني  ايران  برخودار  است
هزينه
آن را
كشور ايران ت
أ
مين
مي
كن
د
، برخي رجال سياسي، و
ملاّ
هاي متملّق اين أخوت
را به أخوتي كه پيامبر اسلام در مدينه ميان مهاجرين و
أنصار براه انداخت تشبيه
مي
كن
ند
و آيت
﴿را استشهاد
مي
آور
ند، متوجه
»
الف لام
«
المؤمنون نشدند،
أخوت در ميان مؤمنين است نه ميان آناني كه ابوبكر و
عمر
)
ب
(
را طاغوت، عائشه و
حفصه  
ب
را كافر و
مخلّد  في
النار  و  أصحاب  پيامبر  را  مرتد،  تمامي  اهل  سنت  را
ناصبي،  امامان  خود  را  برتر
از  پيامبران،  امامت  
را  از
اصول  دين،  نزول  وحي  را  بر
فاطمه
ل
، أئمه را غيب دان و
قرآن  را  محرَّ ف
مي
دا
نند
،  بدون  ترديد  چنين  تشبيه
سـازي اقدام به تحريف قرآن عظيم است.
مسلمانان بايد بدانند كه بروز شيعه در
منطقه تهديد بزرگ بحساب
م  ـ  ي
رو
د، بـا ايـن   
برنامه
هاي پلان شده
اي كه ايران طرّاح اص
لي آن
مي
باش
د
بالآ
خر فرهنگ اصـيل قـرآن و  
سنت را تحت شعاع قرار خواهند داد، اين
ها حفيد و
نواده
هاي ابولؤلؤ مجوسي اند براي
قتل عمر
آمده
اند
.

 

 

 

 بیان دروغ‌پردازی‌های علمای شیعه – بویژه در عصر حاضر – و مفاسد و معضلاتی است که پس از انقلاب اسلامی، گریبانگیر جامعه ایران شده است. نویسنده در بخش نخست، به مناظرات علمای اهل سنت، به ویژه در عربستان و مصر، با علمای شیعی ایران پرداخته و از این رهگذر، ادعاهای کذب و باطلِ علمای شیعه را در معرضِ قضاوت عموم قرار می‌ده در بخش بعد، به سرنوشت مصلحان و دگراندیشانِ شیعه ایران و برخورد جامعه با آنان اشاره می‌کن بخش بعدی کتاب، نمونه‌هایی از مفاسد اجتماعیِ حکومت شیعیِ ایرانِ معاصر را به تصویر می‌کش وی در ادامه، به موارد متعدد دروغ‌پردازی‌های تاریخیِ شیعه در باره صحابه و تابعین پیامبر عزیز اسلام می‌پردازد و نشان می‌دهد که توصیفات آنان، تا چه اندازه با حقایق تاریخی در تضاد و تعارض است.حجم الكتاب عند التحميل : 1.2 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة مذهب شیعه از ديدگاه علمای بزرگ ازهر

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل مذهب شیعه از ديدگاه علمای بزرگ ازهر
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبد البصير امين - Abdul Basir Amin

كتب عبد البصير امين ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ مذهب شیعه از ديدگاه علمای بزرگ ازهر ❝ ❱. المزيد..

كتب عبد البصير امين