❞ كتاب حجاب زن مسلمان ❝  ⏤  عبدالصمد غیاثی

❞ كتاب حجاب زن مسلمان ❝ ⏤ عبدالصمد غیاثیمه سبحانه وتعالی
نحمده ونصلي على رسوله الكريم!
از آنجائي كه جامعه بشري جهت عمران و آبادي جهان آفريده شـده اسـت، و وظيفـلإ
فت في الرض به دوش او گذاشته، تا عدالت اجتماعي در روي زمين پياده گـردد، و
خف
برقرار
ي عدالت وابسته به اجتماع است كه زن و مرد باهم در رشد اجتماع نقش به سزاي
ط بي
دارند، اما اختف
بند و باري آنها به جاي اين كه عدالت و مسـاوات را برقـرار نمايـد
منجر به فتنه و فساد مي
م و بعـد از آن در ملـل غيـر
شود، در قرون متمادي قبـل از اسـف
مسلمان نسبت به زن به صو
رت افراط و تفريط ظلم و تعدي بكار رفت، و تنها دين مبين
م آن آئين آسماني است كه هريكي از مرد و زن را به مقام ويژة خودش نشاند و امور
اسف
مختص به هريكي را به خود او واگذار نموده، و در عصر حاضر كه دم از حقوق بشر زده
مي
شود، و به بهانه اين كه زن در گذشته از حقوق
ش محروم مانده يك رويه بي
بند و باري
به نام آزادي در جهان حكمفرما است
,
لي عفت و پاكدامني بـه بـازار
كه زن را از مقام وا
بي
عفتي كشانده است، و از عزت و شرافت ستر و حجاب
,
او را لخـت و عريـان عرضـه
جوانان ناباب درآورده است، نياز داشت كه مقام واليش به او نشـان داده
شـود، و شـرط
ستر و حجاب به او معرفي گردد، تا كه او شخصيت خويش را بشناسد، و متوجه باشد كه
شكارچيان بي
عفت به بهانه دوستي روش دشمني با او بكار نبرند.
ال زده
يزم جناب مولنا عبدالصمد غياثي, آستين جد و كوشش را بـ
و عز
برادر برومند
وارد ميدان شده مسئله پرده و حجاب
مي را از روي تعاليم عاليه قرآن و سنت
اسف
,
مورد
لي
بحث و بررسي قرار داده. خواهران عزيز را به مقام وا
شان راهنمائي فرموده است، بنده

حجاب زن مسلمان
مواردي چند از رساله فوق را مطالعه نمودم كه به طور مشت نمونه خروار مي
توان گفـت
:كتاب بسيار مفيدي است كه هر مرد و زن با مطالعه آ
ن مـي
توانـد از ايـن حكـم شـرعي
ع يافته برآن عامل قرار گيرد، خداوند متعال به فضل و كرم خويش به برادر موصوف
اطف
در قبال زحمات گرانمايه
اش پاداش خير عنايت فرموده، خوانندگان و مسـتفيدين از ايـن
رساله را فرصت و توفيق حد اكثر استفاده را بدهد و به برادر محترم جهت اقدام
به چنين
كارهاي مفيد اجتماعي موفقيت بيشتر عنايت بفرمايد.
وما ذل
ك
علی اﷲ بعزيز
لحمد ﷲ رب العال
ـ
مين والصلاة والسلا
م على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين!
م بهترين آئين زندگي و تضمين
اسف
كنندة سعادت دنيا و آخرت اسـت، تعـاليم اسـفم
تنها به مراسم عبادي منحصر نيست، بلكه تمـام شـئون فـردي و اجتمـاعي بشـر را دربـر
مي
م به تفصيل بيان
گيرد، حقوق و وظايف هر فرد و هر قشر در آئين اسف
شده است.
زنان در هر جامعه

کتابی که در دست دارید در مورد حجاب که یکی از مسائل بسیار مهم و حیاتی می‌باشد نگاشته شده است، حجاب برای زن همچون حصاری است دور بوستان که در حفاظت و نگهداری آن نقش مؤثری دارد، حجاب نیز به ارزش و مقام زن می‌افزاید و مرتبة او را بلند می‌کن در این رساله این سوء تفاهم که برخی دو مسأله ستر عورت و حجاب را یکی پنداشته و نسبت به فهم حجاب دچار اشتباه شده اند برطرف نموده و آیاتی که مربوط به هریک از این دو مسأله هستند , از کتب تفسیر توضیحاتی داده شده است
عبدالصمد غیاثی - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ حجاب زن مسلمان ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
حجاب زن مسلمانمه سبحانه وتعالی
نحمده ونصلي على رسوله الكريم!
از آنجائي كه جامعه بشري جهت عمران و آبادي جهان آفريده شـده اسـت، و وظيفـلإ
فت في الرض به دوش او گذاشته، تا عدالت اجتماعي در روي زمين پياده گـردد، و
خف
برقرار
ي عدالت وابسته به اجتماع است كه زن و مرد باهم در رشد اجتماع نقش به سزاي
ط بي
دارند، اما اختف
بند و باري آنها به جاي اين كه عدالت و مسـاوات را برقـرار نمايـد
منجر به فتنه و فساد مي
م و بعـد از آن در ملـل غيـر
شود، در قرون متمادي قبـل از اسـف
مسلمان نسبت به زن به صو
رت افراط و تفريط ظلم و تعدي بكار رفت، و تنها دين مبين
م آن آئين آسماني است كه هريكي از مرد و زن را به مقام ويژة خودش نشاند و امور
اسف
مختص به هريكي را به خود او واگذار نموده، و در عصر حاضر كه دم از حقوق بشر زده
مي
شود، و به بهانه اين كه زن در گذشته از حقوق
ش محروم مانده يك رويه بي
بند و باري
به نام آزادي در جهان حكمفرما است
,
لي عفت و پاكدامني بـه بـازار
كه زن را از مقام وا
بي
عفتي كشانده است، و از عزت و شرافت ستر و حجاب
,
او را لخـت و عريـان عرضـه
جوانان ناباب درآورده است، نياز داشت كه مقام واليش به او نشـان داده
شـود، و شـرط
ستر و حجاب به او معرفي گردد، تا كه او شخصيت خويش را بشناسد، و متوجه باشد كه
شكارچيان بي
عفت به بهانه دوستي روش دشمني با او بكار نبرند.
ال زده
يزم جناب مولنا عبدالصمد غياثي, آستين جد و كوشش را بـ
و عز
برادر برومند
وارد ميدان شده مسئله پرده و حجاب
مي را از روي تعاليم عاليه قرآن و سنت
اسف
,
مورد
لي
بحث و بررسي قرار داده. خواهران عزيز را به مقام وا
شان راهنمائي فرموده است، بنده

حجاب زن مسلمان
مواردي چند از رساله فوق را مطالعه نمودم كه به طور مشت نمونه خروار مي
توان گفـت
:كتاب بسيار مفيدي است كه هر مرد و زن با مطالعه آ
ن مـي
توانـد از ايـن حكـم شـرعي
ع يافته برآن عامل قرار گيرد، خداوند متعال به فضل و كرم خويش به برادر موصوف
اطف
در قبال زحمات گرانمايه
اش پاداش خير عنايت فرموده، خوانندگان و مسـتفيدين از ايـن
رساله را فرصت و توفيق حد اكثر استفاده را بدهد و به برادر محترم جهت اقدام
به چنين
كارهاي مفيد اجتماعي موفقيت بيشتر عنايت بفرمايد.
وما ذل
ك
علی اﷲ بعزيز
لحمد ﷲ رب العال
ـ
مين والصلاة والسلا
م على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين!
م بهترين آئين زندگي و تضمين
اسف
كنندة سعادت دنيا و آخرت اسـت، تعـاليم اسـفم
تنها به مراسم عبادي منحصر نيست، بلكه تمـام شـئون فـردي و اجتمـاعي بشـر را دربـر
مي
م به تفصيل بيان
گيرد، حقوق و وظايف هر فرد و هر قشر در آئين اسف
شده است.
زنان در هر جامعه

کتابی که در دست دارید در مورد حجاب که یکی از مسائل بسیار مهم و حیاتی می‌باشد نگاشته شده است، حجاب برای زن همچون حصاری است دور بوستان که در حفاظت و نگهداری آن نقش مؤثری دارد، حجاب نیز به ارزش و مقام زن می‌افزاید و مرتبة او را بلند می‌کن در این رساله این سوء تفاهم که برخی دو مسأله ستر عورت و حجاب را یکی پنداشته و نسبت به فهم حجاب دچار اشتباه شده اند برطرف نموده و آیاتی که مربوط به هریک از این دو مسأله هستند , از کتب تفسیر توضیحاتی داده شده است .
المزيد..

تعليقات القرّاء:


فهرست مطال
ب
تقر
ي
ظ
ش
ي
خ
الحد
ي
ث
استاد
س
ي
د
محمد
ي
وسف
حس
ي
ن
پور
................................
..
5
تقر
ي
ظ
از
استاد
بزرگوار
حضرت
مولانا
محمد
قاسم
قاسم
ي
..............................
7
پ
ي
شگفتار
................................
................................
................................
..................
10
فلسفه
پ
ي
دا
ي
ش
زن
................................
................................
................................
..
11
فلسفه
اول
سكون
و
آرامش
مرد
:
................................
................................
.....
12
فلسفلإ
دوم
ابقاء
نسل
:
................................
................................
......................
13
فلسفه
ازدواج
................................
................................
................................
..........
14
دستور
ازدواج
................................
................................
................................
.........
15
فلسفه
حجاب
................................
................................
................................
...........
17
ترت
ي
ب
برنامة
حجاب
................................
................................
..............................
18
واژة
حجاب
در
قرآن
................................
................................
...............................
18
سبب
نزول
حجاب
................................
................................
.........................
20
تار
ي
خ
نزول
حجاب
................................
................................
.........................
21
داستان
ول
ي
ملإ
حضرت
ز
ي
نب
ل
................................
................................
...
23
نقش
حضرت
عمر

در
نزول
حجاب
................................
...........................
25
علت
اصل
ي
حجاب
................................
................................
.........................
26
حكم
حجاب
جهت
انسداد
فحشاء
................................
................................
...........
28
2
حجاب زن مسلمان
آثار
بد
فحشاء
................................
................................
................................
.
28
حرمت
فحشاء
................................
................................
................................
.
29
ز
ي
ان
ها
ي
زنا
و
لواط
................................
................................
..............................
31
مجازات
زناكاران
در
آخرت
................................
................................
............
33
تقاضا
ي
ي
ك
نوجوان
از
پ
ي
امبر

................................
................................
......
33
داستان
پادشاه
ي
................................
................................
..............................
34
داستان
ي
ك
جوان
................................
................................
............................
35
حجاب
و
امت
ها
ي
گذشته
................................
................................
.......................
37
آخر
ي
ن
امت
و
تقل
ي
د
از
ي
هود
................................
................................
...................
38
فرق
ستر
و
حجاب
................................
................................
................................
..
38
نگاه
................................
................................
................................
.................
40
حكم
غض
بصر
)
برا
ي
مردان
(
................................
................................
...............
41
سبب
نزول
آ
ي
ه
................................
................................
................................
41
حق
راه
................................
................................
................................
............
42
حفاظت
نظر
و
فوائد
آن
................................
................................
..................
43
حكم
غض
بصر
)
برا
ي
زنان
(
................................
................................
...........
44
عاقبت
نگاه
بد
................................
................................
................................
.
45
تأو
ي
ل
حد
ي
ث
حضرت
عائشه
ل
................................
................................
..
46
نه
ي
از
ابداء
ز
ي
نت
................................
................................
................................
...
50
استثناء
اول
................................
................................
................................
......
50
فهرست مطالب
3
رفع
اشتباه
................................
................................
................................
..............
51
طر
ي
قلإ
پوش
ي
دن
چادر
در
منزل
................................
................................
...............
52
استثناء
دوم
................................
................................
................................
......
53
ذكر
محارم
................................
................................
................................
................
54
نه
ي
از
ابداء
ز
ي
نت
صدادار
................................
................................
.....................
56
بدعت
ظاهرساختن
صورت
................................
................................
...................
58
حكم
پوشش
چهره
................................
................................
................................
..
59
اقوال
مفسر
ي
ن
................................
................................
................................
.
60
احاد
ي
ث
پوشش
چهره
................................
................................
.....................
65
حد
ي
ث
خَثعم
ي
لإ
................................
................................
................................
66
تخف
ي
ف
در
حجاب
................................
................................
................................
....
68
اختلاط
ي
ك
ي
از
دست
آوردها
ي
فرهنگ
غرب
................................
........................
68
زن
دام
ابل
ي
س
است
................................
................................
................................
.
70
دستورات
و
راهنمائ
ي
ها
ي
پنجگانه
................................
................................
......
71
فرمان
اول
................................
................................
................................
.......
71
فرمان
دوم
................................
................................
................................
.......
72
فرمان
سوم،
چهارم
و
پنجم
................................
................................
.............
75
ا
ي
ن
دستورات
عام
اند
................................
................................
......................
75
اقوال
مفسر
ي
ن
در
ا
ي
ن
مورد
................................
................................
.............
77
جواز
خروج
اضطرار
ي
................................
................................
....................
78
4
حجاب زن مسلمان
حجاب
از
خو
ي
شاوندان
................................
................................
...........................
79
درخواست
زنان
و
پاسخ
پ
ي
امبر

................................
................................
.......
80
بهتر
ي
ن
هد
ي
ه
برا
ي
زن
................................
................................
............................
81
تسل
ي
م
و
ترك
اخت
ي
ار
................................
................................
..............................
82
رسالت
زن
................................
................................
................................
................
84
نقش
پدر
در
ترب
ي
ت
اولاد
................................
................................
.......................
85
خروج
زنان
به
مساجد
................................
................................
............................
86
دسته
بند
ي
احاد
ي
ث
................................
................................
..........................
90
اذن
مطلق
................................
................................
................................
..............
90
محدود
ي
ت
خروج
به
شب
................................
................................
.....................
90
ممنوع
ي
ت
خروج
جهت
نماز
جمعه
باستثناء
ع
ي
د
ي
ن
................................
..............
91
جواز
خروج
برا
ي
ع
ي
د
ي
ن
................................
................................
......................
92
كراه
ي
ت
خروج
برا
ي
ع
ي
د
ي
ن
................................
................................
.................
93
تشو
ي
ق
و
ترغ
ي
ب
زنان
جهت
نماز
در
منزل
................................
...........................
94
مسائل
متفرقه
................................
................................
................................
..........
97

 

 


مه سبحانه وتعالی
نحمده ونصلي على رسوله الكريم!
از آنجائي كه جامعه بشري جهت عمران و آبادي جهان آفريده شـده اسـت، و وظيفـلإ    
فت في الرض به دوش او گذاشته، تا عدالت اجتماعي در روي زمين پياده گـردد، و  
خف
برقرار
ي عدالت وابسته به اجتماع است كه زن و مرد باهم در رشد اجتماع نقش به سزاي
ط بي
دارند، اما اختف
بند و باري آنها به جاي اين كه عدالت و مسـاوات را برقـرار نمايـد    
منجر به فتنه و فساد مي
م و بعـد از آن در ملـل غيـر      
شود، در قرون متمادي قبـل از اسـف
مسلمان نسبت به زن به صو
رت افراط و تفريط ظلم و تعدي بكار رفت، و تنها دين مبين
م آن آئين آسماني است كه هريكي از مرد و زن را به مقام ويژة خودش نشاند و امور
اسف
مختص به هريكي را به خود او واگذار نموده، و در عصر حاضر كه دم از حقوق بشر زده
مي
شود، و به بهانه اين كه زن در گذشته از حقوق
ش محروم مانده يك رويه بي
بند و باري
به نام آزادي در جهان حكمفرما است
,
لي عفت و پاكدامني بـه بـازار   
كه زن را از مقام وا
بي
عفتي كشانده است، و از عزت و شرافت ستر و حجاب
,
او را لخـت و عريـان عرضـه    
جوانان ناباب درآورده است، نياز داشت كه مقام واليش به او نشـان داده  
شـود، و شـرط   
ستر و حجاب به او معرفي گردد، تا كه او شخصيت خويش را بشناسد، و متوجه باشد كه
شكارچيان بي
عفت به بهانه دوستي روش دشمني با او بكار نبرند.
ال زده  
يزم جناب مولنا عبدالصمد غياثي, آستين جد و كوشش را بـ
و عز
برادر برومند
وارد ميدان شده مسئله پرده و حجاب
مي را از روي تعاليم عاليه قرآن و سنت
اسف
,
مورد
لي
بحث و بررسي قرار داده. خواهران عزيز را به مقام وا
شان راهنمائي فرموده است، بنده
6
حجاب زن مسلمان
مواردي چند از رساله فوق را مطالعه نمودم كه به طور مشت نمونه خروار مي
توان گفـت  
:كتاب بسيار مفيدي است كه هر مرد و زن با مطالعه آ
ن مـي
توانـد از ايـن حكـم شـرعي     
ع يافته برآن عامل قرار گيرد، خداوند متعال به فضل و كرم خويش به برادر موصوف
اطف
در قبال زحمات گرانمايه
اش پاداش خير عنايت فرموده، خوانندگان و مسـتفيدين از ايـن   
رساله را فرصت و توفيق حد اكثر استفاده را بدهد و به برادر محترم جهت اقدام
به چنين
كارهاي مفيد اجتماعي موفقيت بيشتر عنايت بفرمايد.
وما ذل
ك
علی اﷲ بعزيز

 


لحمد  ﷲ  رب  العال
ـ
مين  والصلاة  والسلا
م  على  رسوله  محمد  وعلى  آله  وأصحابه
أجمعين!
م بهترين آئين زندگي و تضمين
اسف
كنندة سعادت دنيا و آخرت اسـت، تعـاليم اسـفم    
تنها به مراسم عبادي منحصر نيست، بلكه تمـام شـئون فـردي و اجتمـاعي بشـر را دربـر       
مي
م به تفصيل بيان
گيرد، حقوق و وظايف هر فرد و هر قشر در آئين اسف
شده است.
زنان در هر جامعه
,
بيش از نيمي از جمعيت آن جامعه را تشـكيل مـي  
دهنـد در طـول   
تاريخ جوامع بشري نسـبت بـه نقـش زن   
,
وظـائف و حقـوق او,  
ديـدگاه
هـاي متفـاوتي   
داشته
اند.
م تمدن
قبل از اسف
ها
ي شرقي زنان را لكلإ ننگي بر دامن بشريت مي
پنداشتند، رومي
ها
معتقد بودند
,
كه
زنان ارزشي بالتر از كالي خانه ندارند، يوناني
ها زنان را حزب شـيطان  
قلمداد مي
كردند، در تورات محرف زن موجودي است مقرون به لعنت، در تعاليم كليسـا  
زنان همچون خس و خاشاك يا علف
هاي هـرزه در بـاغ بشـريت محسـوب مـي     
شـوند،  
برعكس اين همه، از ديدگاه
هاي اروپائيان زن همچ
ون خدا
,
قابل پرستش بود.
در جوامع عربي, زن از بدو تولد محكوم به قتل و اعدام بود، دختـران از حـق حيـات    
محروم بودند، و در صورت زنـدگي از ميـراث پـدر و شـوهر بهـره     
اي نداشـتند، بعـد از   
درگذشت شوهر، زن به مانند بقيه اموال شوهر
,
به عنوان ارث به يكي از فاميل
هاي شوهر
متعلق
مي
شد. با زنان هنگام عادت ماهيانه
شان
,
همچون موجودي سر تا پا نجس برخورد
مي
شد.
متأسفانه در جوامع هندي هنوز رسم دختركشي و رسم
»
س  ـ  ت  ي
 «
)سـوزاندن زن هنگـام   
8
حجاب زن مسلمان
وفات شوهر( ادامه دارد، و در ميان بعضي از گروه
ها جزء افتخارات بشمار مي
رود.
مي
به طور مسلّم جهان بيني اسف
هيچكدام از اين ديـدگاه
هـاي جـاهلي و افراطـي را    
مورد تائيد قرار نمي
مي بر عدل و اعتدال استوار است.
دهد، اساس تعاليم اسف
اروپائي نوين با سه شعار افراطي:
1
-
مساوات زن و مـرد.  
2
-
آزادي مطلـق زنـان.   
3
-
ط بي
اختف
ب فسـاد و تبـاهي    
قيد و شرط مردان و زنان، جهان را به مـنجف
تبـديل كـرده   
است.
م زائيده تفكر بشر نيست و از منبع وحي سرچشمه مي
از آنجائي كه تعاليم اسف
گيـرد،  
لذا در همه ابعاد عدل و اعتدال را در نظر گرفته است و براي هريك از دو قشر زن و مرد
ضمن مساوات در حقوق، وظائف خاصي مناسب حال
شان بيان نموده است:
يكي از وظائف مهم زن
,
حفظ حجاب و ستر مي
باشد.
فلسفه حكم حجاب و فائده بزرگ آن، همانا حفظ گوهر عفـت و پاكـدامني و ارزش   
دادن به شخصيت زن است.
آري، حجاب هرگز اسـارت نيسـت، بلكـه شـرافت اسـت، حجـاب و سـتر يكـي از         
ارمغان
م براي قشر زنان است.
هاي ارزنده اسف
خداوند مهرب
ان با بعثت رسول اكرم

نعمت
هاي بيشماري بـر زنـان ارزانـي فرمـود،     
حقوق آنها را مشخص كرد، آنها را از ظلم و ستم جاهليت نجات داد، و به منظور اين كه
عفت
شان مصئون بماند حجاب را براي آنان فرض قرار دا

 

 


 کتابی که در دست دارید در مورد حجاب که یکی از مسائل بسیار مهم و حیاتی می‌باشد نگاشته شده است، حجاب برای زن همچون حصاری است دور بوستان که در حفاظت و نگهداری آن نقش مؤثری دارد، حجاب نیز به ارزش و مقام زن می‌افزاید و مرتبة او را بلند می‌کن در این رساله این سوء تفاهم که برخی دو مسأله ستر عورت و حجاب را یکی پنداشته و نسبت به فهم حجاب دچار اشتباه شده اند برطرف نموده و آیاتی که مربوط به هریک از این دو مسأله هستند , از کتب تفسیر توضیحاتی داده شده استحجم الكتاب عند التحميل : 877.7 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة حجاب زن مسلمان

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل حجاب زن مسلمان
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبدالصمد غیاثی - Abdel Samad Gheathiی

كتب  عبدالصمد غیاثی ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ حجاب زن مسلمان ❝ ❱. المزيد..

كتب عبدالصمد غیاثی