❞ كتاب فرصتهای کسب پاداش بیش از 150 سبب داخل شدن به بهشت به توفیق خداوند متعال ❝  ⏤ نایف بن ممدوح بن عبد العزیز آل سعود

❞ كتاب فرصتهای کسب پاداش بیش از 150 سبب داخل شدن به بهشت به توفیق خداوند متعال ❝ ⏤ نایف بن ممدوح بن عبد العزیز آل سعود

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

«بگو: (اي محمد): اي بندگانِ (مؤمن) من كه (با افراط و زيادهروي در گناهان) بر
خود، اسراف روا داشتهايد، از رحمت (و مغفرت) خدا نوميد نشويد؛ حقيقتاً خدا همهي
گناهان را (از هر نوعي كه باشد، اگر بخواهد) يك جا ميآمرزد. بيگمان او آمرزگار
مهربان است. و (با انجامِ طاعات، پرهيز از معاصي، تسليم شدن به فرمان و گردن نهادن
به حكم خدا) به سويِ پروردگارِ خويش باز گرديد و منقاد او شويد، پيش از آن كه بر
شما، عذاب (دنيا) بيايد و ديگر، ياري نشويد. و پيش از آن كه به طور ناگهاني و در حالي
كه حدس نميزنيد، عذاب بر شما فرود آيد (و شما را غافلگير سازد) از نيكوترين
چيزي كه از جانب پروردگارتان به سوي شما نازل شده است (يعني قرآن) پيروي كنيد.
تا مبادا كسي بگويد: دريغا بر آنچه كه در كار خدا فرو گذاشتم (و از ايمان به خدا  و
قرآن و عمل به آن فروگذاري كردم) بيترديد من از تمسخركنندگان (به دينِ خدا در دنيا)

14 فرصتهاي كسب پاداش
بودم. يا (اينكه كافر در روز قيامت) بگويد: اگر خدا هدايتم ميكرد مسلّماَ از متّقيان بودم.
يا چون عذاب را ببيند بگويد: كاش مرا (به سوي دنيا) برگشتي بود تا از نيكوكاران (و
مؤمنان به خدا  و يكتاپرستان وي و از نيكوكاران در اعمالِ خويش) ميشدم. نه چنان
است (كه تو ميگويي اي بندهي پشيمان از گذشتهي خويش در سرايِ دنيا بلكه حقّ اين
است كه:) آيات من (يعني قرآن) بر تو آمد و تو آنها را تكذيب كردي و تكبر ورزيدي و
از كافران شدي. و روزِ قيامت، كساني را كه بر خدا دروغ بستهاند (هنگامي كه مدعي
شدند خدايِ سبحان، شريك و زن و فرزند دارد) روسياه ميبيني. آيا منزلگاه متكبران در
جهنّم نيست؟، خداوند، كساني را كه تقوا پيشه كردهاند، (از عذابِ جهنّم) رهايي
ميبخشد و به مقصودشان (يعني رضايت او و بهشت برين) ميرساند؛ نه هيچگونه بدي
و ب�يي بديشان ميرسد و نه اندوهگين ميشوند».
از ابوهريره  روايت شده است كه گفت: «پيامبر ص فرمود:برادرِ مؤمنِ گراميام، اين كتاب در مورد موضوعهايي مربوط به بعضي از فضايلِ
اعمالي است كه از كتابِ خداوند متعال يعني قرآن و آن احاديثي كه به صورت صحيح به
پيامبر اكرم – ه واالترين س�م و درود پروردگارش بر او باد – نسبت داده شده است
جمع كردهام و نام آن را «فرصتهاي كسب پاداش – و بيش از 150 سبب واردكنندهي
بهشت» به رحمت و عفو و گذشت و منّت خداوند سبحان، نهادم.
و نميگويم كه: اسبابِ وارد شدنِ به بهشت، فقط به آنهايي كه من ذكر كردهام
منحصر و محدود ميشود، بلكه اين اسباب، مقداري بوده است كه من توانستهام جمع
كنم و علم و آگاهيام بر آن احاطه داشته است در حالي كه فضل خداوند، واسع و
گسترده است:

«پروردگارا، رحمت و علم تو بر همه چيز، احاطه دارد».
فكرِ تدوين و جمعِ اين كتاب در سال 1411 ه. ق. به ذهنم خطور كرد و عنوان


روزها و سالها گذشت و من به ْس ُب َّ الثم
علّت كمبود بارِ علمي و كساد سرمايه، در مورد آن، چيزي ننوشتم تا اين كه شبي براي
شام همراه عدهاي از بزرگان در جايي، دعوت كسي بوديم كه در او ص�ح و نيكي سراغ
دارم – خدا به او پاداش نيك دهد. او به هريك از حاضرين نسخهاي از جزوهاي كه در
مورد راههاي كسب اجر و پاداش بود، داد. من از جملهي كساني بودم كه از آن خوشم
آمد و از آن استفاده نمودم و اين جزوه بسيار زيبا و مختصر بود. روش و ترتيبِ خوبِاین کتاب در مورد موضوع‌هایی مربوط به بعضی از فضایلِ اعمالی است که از کتابِ خداوندِ متعال یعنی قرآن و آن احادیثی که به صورتِ صحیح به پیامبر اکرم نسبت داده شده است اسم اين كتاب «فرصتهای کسب پاداش – و بیش از 150 سبب واردکننده‌ی بهشت» به رحمت و عفو و گذشت و منّت خداوند سبحان، مي باش
نایف بن ممدوح بن عبد العزیز آل سعود - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ صحیح احادیث پر مبنی فضائل اعمال کا مستند مجموعہ جنت کی راہیں 175 سے زائد اسباب ❝ ❞ فرصتهای کسب پاداش بیش از 150 سبب داخل شدن به بهشت به توفیق خداوند متعال ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
فرصتهای کسب پاداش بیش از 150 سبب داخل شدن به بهشت به توفیق خداوند متعال

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

«بگو: (اي محمد): اي بندگانِ (مؤمن) من كه (با افراط و زيادهروي در گناهان) بر
خود، اسراف روا داشتهايد، از رحمت (و مغفرت) خدا نوميد نشويد؛ حقيقتاً خدا همهي
گناهان را (از هر نوعي كه باشد، اگر بخواهد) يك جا ميآمرزد. بيگمان او آمرزگار
مهربان است. و (با انجامِ طاعات، پرهيز از معاصي، تسليم شدن به فرمان و گردن نهادن
به حكم خدا) به سويِ پروردگارِ خويش باز گرديد و منقاد او شويد، پيش از آن كه بر
شما، عذاب (دنيا) بيايد و ديگر، ياري نشويد. و پيش از آن كه به طور ناگهاني و در حالي
كه حدس نميزنيد، عذاب بر شما فرود آيد (و شما را غافلگير سازد) از نيكوترين
چيزي كه از جانب پروردگارتان به سوي شما نازل شده است (يعني قرآن) پيروي كنيد.
تا مبادا كسي بگويد: دريغا بر آنچه كه در كار خدا فرو گذاشتم (و از ايمان به خدا  و
قرآن و عمل به آن فروگذاري كردم) بيترديد من از تمسخركنندگان (به دينِ خدا در دنيا)

14 فرصتهاي كسب پاداش
بودم. يا (اينكه كافر در روز قيامت) بگويد: اگر خدا هدايتم ميكرد مسلّماَ از متّقيان بودم.
يا چون عذاب را ببيند بگويد: كاش مرا (به سوي دنيا) برگشتي بود تا از نيكوكاران (و
مؤمنان به خدا  و يكتاپرستان وي و از نيكوكاران در اعمالِ خويش) ميشدم. نه چنان
است (كه تو ميگويي اي بندهي پشيمان از گذشتهي خويش در سرايِ دنيا بلكه حقّ اين
است كه:) آيات من (يعني قرآن) بر تو آمد و تو آنها را تكذيب كردي و تكبر ورزيدي و
از كافران شدي. و روزِ قيامت، كساني را كه بر خدا دروغ بستهاند (هنگامي كه مدعي
شدند خدايِ سبحان، شريك و زن و فرزند دارد) روسياه ميبيني. آيا منزلگاه متكبران در
جهنّم نيست؟، خداوند، كساني را كه تقوا پيشه كردهاند، (از عذابِ جهنّم) رهايي
ميبخشد و به مقصودشان (يعني رضايت او و بهشت برين) ميرساند؛ نه هيچگونه بدي
و ب�يي بديشان ميرسد و نه اندوهگين ميشوند».
از ابوهريره  روايت شده است كه گفت: «پيامبر ص فرمود:برادرِ مؤمنِ گراميام، اين كتاب در مورد موضوعهايي مربوط به بعضي از فضايلِ
اعمالي است كه از كتابِ خداوند متعال يعني قرآن و آن احاديثي كه به صورت صحيح به
پيامبر اكرم – ه واالترين س�م و درود پروردگارش بر او باد – نسبت داده شده است
جمع كردهام و نام آن را «فرصتهاي كسب پاداش – و بيش از 150 سبب واردكنندهي
بهشت» به رحمت و عفو و گذشت و منّت خداوند سبحان، نهادم.
و نميگويم كه: اسبابِ وارد شدنِ به بهشت، فقط به آنهايي كه من ذكر كردهام
منحصر و محدود ميشود، بلكه اين اسباب، مقداري بوده است كه من توانستهام جمع
كنم و علم و آگاهيام بر آن احاطه داشته است در حالي كه فضل خداوند، واسع و
گسترده است:

«پروردگارا، رحمت و علم تو بر همه چيز، احاطه دارد».
فكرِ تدوين و جمعِ اين كتاب در سال 1411 ه. ق. به ذهنم خطور كرد و عنوان


روزها و سالها گذشت و من به ْس ُب َّ الثم
علّت كمبود بارِ علمي و كساد سرمايه، در مورد آن، چيزي ننوشتم تا اين كه شبي براي
شام همراه عدهاي از بزرگان در جايي، دعوت كسي بوديم كه در او ص�ح و نيكي سراغ
دارم – خدا به او پاداش نيك دهد. او به هريك از حاضرين نسخهاي از جزوهاي كه در
مورد راههاي كسب اجر و پاداش بود، داد. من از جملهي كساني بودم كه از آن خوشم
آمد و از آن استفاده نمودم و اين جزوه بسيار زيبا و مختصر بود. روش و ترتيبِ خوبِاین کتاب در مورد موضوع‌هایی مربوط به بعضی از فضایلِ اعمالی است که از کتابِ خداوندِ متعال یعنی قرآن و آن احادیثی که به صورتِ صحیح به پیامبر اکرم نسبت داده شده است اسم اين كتاب «فرصتهای کسب پاداش – و بیش از 150 سبب واردکننده‌ی بهشت» به رحمت و عفو و گذشت و منّت خداوند سبحان، مي باش .
المزيد..

تعليقات القرّاء:


بشارتي بزرگ................................ ................................ ................................ .........13
مقدمه ................................ ................................ ................................ ........................15
فرصتهايِ كسبِ ثواب و پاداش................................ ................................ ..........21
1 (بزرگي و عظمت پاداشِ توحيد و پاك شدن گناهان به وسيلهيِ آن: .....................21
2 (در مورد كسي كه به وسيلهيِ يك مگس وارد بهشت ميشود و يا به وسيلهيِ يك
مگس وارد دوزخ ميگردد: .........................................................................................23
3 (ذكرِ دعايي كه شرك كم و زياد را ميزدايد: ..........................................................24
4 (فضل و وجوبِ نيكي به پدر و مادر: .....................................................................25
5 (بزرگي و وجوبِ صلهيِ رحم:...............................................................................26
6 (به ازايِ هر مؤمنِ زن و مرد براي شخص، حسنهاي نوشته ميشود: ......................27
7 (فرشتگانِ گمارده شده به شخص، «آمين» ميگويد:................................................28
8 (در مورد كسي كه ميخوهد از آتشِ دوزخ نجات پيدا كند:...................................28
9 (فضل و بزرگيِ ذكر خداوند متعال: ........................................................................29
10 (فضل و بزرگيِ مهرباني:.......................................................................................32
11 (بر خدا لزم است كه در روزِ قيامت از او راضي باشد: .......................................33
12 (فضل و بزرگي مسلمانانِ ضعيف و مستمندان: ....................................................34
13 (هزار هزار حسنه و نيكي و خانهاي در بهشت: ....................................................34
14 (فضل و بزرگيِ س�م كردن: .................................................................................35

4 فرصتهاي كسب پاداش
15 (پاداشِ ياري نمودنِ مردم در دين:........................................................................37
16 (در بيانِ اين كه فضلِ دنيا و نيكيِ آن، به ذكر كردن و عمل نيك انجام دادن و علم
و دانش است: .............................................................................................................39
17 (فضل و بزرگي مجالس ذكر: ................................................................................39
18 (حسرت خوردن بهشتيان بر زمان :.......................................................................41
19 (فضل و بزرگيِ طلبِ علمِ شرعي: ........................................................................42
20 (فضل و برتريِ انسان عالم بر عابد: ......................................................................42
21 (فضل و بزرگيِ درود فرستادن بر پيامبر ص:......................................................42
22 (در مورد كسي كه [سوزاندنِ او] بر آتش حرام است: ..........................................43
23 (در مورد فضل و بزرگيِ فرو خوردنِ خشم: ........................................................43
24 (فضل و بزرگيِ آية الكرسي: .................................................................................44
26 (ترغيب و تشويق به كندنِ قبر و شستنِ مردگان و كفن پوشانيدن به آنان:...........45
27 (فضل و بزرگيِ نماز بر جنازه و تشييع آن:...........................................................46
28 (فضل و بزرگيِ زياد بودنِ نمازگزاران بر جنازهيِ مسلمان: ..................................46
29 (فضل و بزرگيِ حسنِ خلق: .................................................................................47
30 (از موجبات و اليلِ بخشش: ...............................................................................49
31 (عملي ساده همراه با نيت [خالص براي خدا] االترين و بزرگترين جايگاه و
ارزش را نزد خداوند دارد:..........................................................................................49
32 (چگونه ب�يِ ناگهاني از تو دفع ميگردد:؟ ..........................................................50
33 (خداوند او را از آنچه از كارهايِ دنيا و آخرت كه غمگين و نگرانش ميكند حفظ
ميكند [و مشكل او را برطرف مينمايد]:...................................................................51
34 (فضل و بزرگيِ قرائت سورهي كهف در روز جمعه: ...........................................52
35 (درخت خرمايي در بهشت: ..................................................................................52

فهرست مطالب 5
36 (گناهانش بخشوده ميشود حتّي اگر به اندازهيِ كف دريا باشد:..........................53
37 (نهالِ بهشت: .........................................................................................................53
38 (گنجي از گنجهايِ بهشت و دري از درهايِ آن: ..................................................53
54................................................................................................:الحاتالص باقيات) 39
40 (در مورد فضل و بزرگيِ قرائت قرآنِ كريم و ت�وت آن:.....................................55
41 (سورهيِ اخ�ص را دوست داشت و به دليلِ آن به بهشت وعده داده شد:..........56
42 (فضل و بزرگي كسي كه با جان و مالش، قرآن را به ديگران ياد ميدهد يا به اين
امر كمك ميكند:.........................................................................................................57
43 (فضل و بزرگيِ رفتن به مسجد براي آموختنِ علم يا قرائت قرآن: ......................57
44 (ترغيب و تشويق در، گشودنِ درهايِ خير و ترساندن از گشودن درهاي شر و
فتنه: .............................................................................................................................58
45 (در مورد چند برابر نمودن نيكيها: ......................................................................59
46 (در مورد فضل و بزرگي دعوت به سويِ خدا و حريص بودن بر هدايت مردم:..60
47 (فضل و بزرگيِ كسي كه سنّت حسنهاي در اس�م ايجاد ميكند و نيز كسي كه
سنّت از بين رفتهاي را زنده ميگرداند:.......................................................................61
48 (فضل و بزرگيِ ياد دادن كارهاي خير به مردم: ....................................................62
49 (در مورد فضل و بزرگي و واجب بودن امر به معروف و نهي از منكر: ...............62
50 (خودش را از دوزخ دور كرده است:....................................................................64
51 (فضل و بزرگي دور كردنِ [هر چيز موجبِ] أذيت، از سر راه:............................64
52 (كردارهايِ نيك از [افتادنِ شخص در] پرتگاههايِ ب�حفاظت مينمايد:..............65
53 (چهار خصلت و عملِ ساده هستند كه انسان را وارد بهشت ميكنند:..................65
54 (نيكي و احسان به همسايه از چيزهايياست كه انسان را وارد بهشت ميگرداند: 66
55 (فضل و بزرگيِ دوست داشتن به خاطرِ خدا و ثواب و پاداشِ عظيمش: .............67

6 فرصتهاي كسب پاداش
56 (مصافحه و دست دادن با همديگر و بخشيده شدنِ گناهان:.................................67
57 (هر كس دوست دارد كه كارنامهاش او را خوشحال كند: ....................................69
58 (يكي به وسيلهي مقداري آب وارد بهشت ميشود: .............................................69
59 (زن عابدي كه به علت آزار و اذيت همسايهاش وارد دوزخ شد:.........................69
60 (دفاع از برادرِ مؤمنت در حالي كه او غايب است از چيزهايي است كه دوزخ را از
تو دور مينمايد:..........................................................................................................70
61 (كفّارهيِ مجلس: ...................................................................................................71
62 (نكوهشِ دورويي:.................................................................................................71
63 (تحريم سخنچيني: ..............................................................................................71
64 (سخني كه انسان را وارد بهشت ميكند و سخني كه او را وارد دوزخ ميگرداند:72
65 (آسانگيري و پاكيِ دل، از چيزهايي است كه انسان را وارد بهشت ميكند: ........72
66 (وجوب و بزرگيِ پوشاندنِ عيب و گناهانِ مسلمانان و حرام بودنِ پخش كردنِ آن
بدون ضرورت: ...........................................................................................................74
67 (خانهاي كه در اطراف بهشت براي كسي كه جدال و جرّ و بحث را با اين كه بر
حقّ باشد، ترك نمايد:.................................................................................................75
68 (فضل و بزرگي اص�ح روابط بين مردم: ..............................................................76
69 (فضل و بزرگي عيادت مريض: ............................................................................77
70 (فضل و بزرگيِ اذان و مؤذّنين: .............................................................................77
71 (دو ركعت نمازي كه بهشت را واجب ميگرداند:................................................78
72 (فضل و بزرگيِ رفتن به مسجد: ...........................................................................79
73 (هفت كس هستند كه خداوند، آنان را زير سايهيِ خويش ميگيرد: ....................79
73 (فضل و بزرگيِ وضو: ...........................................................................................80
75 (فضل و بزرگيِ گفتنِ شهادتين بعد از وضو: ........................................................81

فهرست مطالب 7
76 (فضل و بزرگي دو ركعت، نماز، بعد از وضو: .....................................................81
77 (تكرار كردنِ اذان به دنبالِ مؤذّن و پاداش آن:.......................................................82
78 (فضل و بزرگيِ مسواك: .......................................................................................82
79 (فضل و بزرگيِ نمازهايِ پنجگانه: ........................................................................82
80 (چوپانِ گوسفندي كه پيامبر ص [بر خروج از دوزخ] برايش شهادت داد:.........83
81 (فضل و بزرگيِ كسي كه در بياباني نماز ميخواند در حالي كه تنهاست: ............83
82 (فضل و بزرگي نمازهاي صبح و عصر:................................................................85
83 (حضور يافتن در نمازِ صبح و عشاء، س�متي است از نفاق: ................................85
84 (به طورِ كلّي هركس نماز را ترك كند كافر ميگردد: ...........................................86
85 (ترك نمازِ جماعت، قويترين نشانهيِ منافق است: ...............................................87
86 (فضل و بزرگيِ رسيدن به جماعت در هنگامِ تكبيرة اةحرام (امام): .....................87
87 (فضل و بزرگيِ نمازِ جمعه و رفتن براي آن (به مسجد جامع) در اولِ بامداد و اجر
و پاداشي كه دارد: .......................................................................................................87
88 (عملي مكتوب در عليين:......................................................................................88
89 (دعايِ بزرگي كه گويندهيِ آن نوميد نميشود و به خواستهيِ خويش ميرسد:...88
90 (حديثي كه چگونگيِ استجابت دعا را توضيح ميدهد:........................................89
91 (در مورد محفوظ شدن از شرِّ شيطان: ..................................................................89
92 (فضل و بزرگيِ دعا:..............................................................................................90
93 (دعايي بزرگ بعد از بلند شدن از ركوع: ..............................................................91
94 (بهترين دعا: ..........................................................................................................91
95 (نزديكترين حالت بنده به پروردگارش: ..............................................................92
96 (دعاي بازپرداخت قرض:......................................................................................92
97 (مستحب بودنِ دعا در هنگامِ شنيدنِ صدايِ خروس: ...........................................93

8 فرصتهاي كسب پاداش
98 (پناه بردنِ به خدا از قضايِ بد و رسيدنِ سختي و بيچارگي: ................................93
99 (بيشترين دعايِ پيامبر ص: ..................................................................................93
100 (دعايي براي استواري و ثبات در دين خدا:........................................................93
101 (دعايي كه درهايِ آسمان برايِ آن، باز ميشود: .................................................94
102 (خانهاي در بهشت براي كسي كه مسجدي بسازد حتّي اگر به اندازهيِ جايِ
پرندهاي باشد:..............................................................................................................94
103 (فضل و بزرگيِ نمازِ سنّت قبل از نماز صبح:.....................................................95
104 (فضل و بزرگيِ نمازهايِ سنّت راتبه: .................................................................95
105 (فضل و بزرگيِ نمازِ سنّت ظهر و پاداشِ عظيم آن: ...........................................96
106 (فضل و بزرگيِ دو ركعت نمازِ بعد از انجامِ گناه:..............................................96
107 (همراهي با پيامبر ص در بهشت:......................................................................96
108 (فضل و بزرگيِ سجده براي خداوند رب العالمين:............................................97
109 (فضل و بزرگي دو ركعت نمازِ چاشت:.............................................................97
110 (فضل و بزرگيِ قيامِ شب: ..................................................................................98
111 (فضل و بزرگيِ با وضو بودنِ شب:....................................................................99
112 (غذا ميخورد و دعا ميكند و لباس ميپوشد و دعا ميكند و در نتيجه بخشيده
ميشود: .......................................................................................................................99
113 (چگونه شخص، در زمرهيِ ذاكرين نوشته خواهد شد؟...................................100
114 (نيتي كه معادلِ قيامِ شب ميباشد:....................................................................100
115 (نمازي به ارزش صد هزار نماز:.......................................................................100
116 (فضل و بزرگيِ نمازِ اشراق: .............................................................................101
117 (پاداشِ بزرگ اركانِ اس�م:...............................................................................101
118 (از فضايلِ حضور در نمازِ جماعت: .................................................................102

فهرست مطالب 9
119 (بيم دادن از ترك زكات:...................................................................................102
120 (فضل و بزرگيِ كفالت يتيمها و بيوگان:...........................................................103
121 (فضل و بزرگيِ فرزند:......................................................................................103
122 (فضل و بزرگيِ كسي كه چند دختر داشته باشد و آنان را تربيت كند:.............104
123 (فضل و بزرگيِ پرورش دادن فرزندان بر عبادت: ............................................106
124 (فضل و بزرگيِ حفظ قرآن و واداشتنِ فرزندان به حفظ آن: ............................106
125 (آن پاداشهايي كه بعد از موت مؤمن به او ميرسد: .......................................106
126 (فضل و بزرگيِ كسي كه طفلي از دست داده باشد و بر آن، صبر كرده باشد: .107
127 (خانهيِ حمد در بهشت:...................................................................................108
128 (فضل و بزرگيِ صبر در هنگام مصيبتها و ب�ها: ...........................................109
129 (ناراحتّي و اندوه از چيزهايي است كه گناهان را پاك ميكند: .........................111
130 (فضل و بزرگيِ كسي كه بينايياش را از دست داده و بر آن، صبركردهاست: ..111
131 (بر روي زمين راه ميرود در حالي كه گناهي بر او نيست:..............................112
132 (فضل و بزرگيِ گريه كردن از ترسِ خداوند:...................................................112
133 (به خوبي و خير زندگي كرد و به خوبي و خير نيز مرد:..................................113
134 (فضل و بزرگيِ كسي كه عزيزي را از دست ميدهد و بر آن، صبر مينمايد:..114
135 (بزرگترين استغفار: .........................................................................................114
136 (فضل و بزرگيِ شفاعت خير و واسطهيِ عملِ نيك شدن:...............................115
137 (محبوبترينِ مردم نزد خداوند و فضل و بزرگيِ برآورده نمودن احتياجات
مسلمانان: ..................................................................................................................115
138 (هرگاه خداوند، عبدي را دوست بدارد او را برايِ بندگانش محبوب ميگرداند:
117..................................................................................................................................
139 (فضل و بزرگيِ نيكي و محبت مردم نسبت به عبد:.........................................117

10 فرصتهاي كسب پاداش
140 (خداوند، او را براي انتخاب كردن در روز قيامت دعوت ميكند:....................118
141 (فضل و بزرگيِ فروتني و نكوهش غرور: ........................................................119
142 (در مورد كسي كه خواست از دوزخ نجات پيدا كند و وارد بهشت شود:.......121
143 (درجات در آخرت، چيست؟...........................................................................121
144 (فضل و بزرگي امامِ عادل و كسي كه در حكمِ او باشد: ..................................122
145 (فضل و بزرگيِ انسانِ پرهيزگار در مورد عورت و شكمش: ...........................123
146 (فضل و بزرگيِ كسي كه عمرش دراز و عملش نيكو باشد: ............................124
147 (فضل و بزرگيِ صدقه و اين كه صدقه در روز قيامت، مايهيِ نجات است: ....125
148 (فضل و بزرگيِ شهادت در راه خدا: ................................................................126
149 (بيان فراوانيِ انواعِ شهيد از امت محمد ص: ..................................................128
150 (فضل و بزرگيِ كسي كه شهادت را بخواهد: ...................................................129
151 (فضل و بزرگيِ ايستادن در مقابلِ دشمن در راه خدا: ......................................129
152 (فضل و بزرگي كسي كه در حالِ رويارويي با دشمن ميميرد: ........................131
153 (فضل و بزرگيِ تجهيزِ يك جنگاور در راه خدا: ..............................................131
154 (روزه از چيزهايي است كه انسان را از دوزخ دور ميكند: ..............................132
155 (روزهيِ ماه رمضان: ..........................................................................................133
156 (روزهيِ شش روز از ماه شوال: ........................................................................133
157 (پاداشِ روزهيِ سه روز: ...................................................................................133
158 :(روزهيِ روزِ عرفه............................................................................................133
159 (روزهيِ روزِ عاشورا: ........................................................................................134
160 (فضل و بزرگيِ افطار دادن به روزهدار: ............................................................134
161 (فضل و بزرگيِ عبادت در شبِ قدر: ...............................................................134
162 (فضل و بزرگيِ حج و عمره:............................................................................134

فهرست مطالب 11
163 (عملِ صالح در ده روزِ اولِذي حجه: .............................................................135
بابِ: دوري از آن چه كه اعمال انسان را باطل ميگرداند................................ 137
164 (خداوند، آن را همچون ذرات غبارِ پراگنده در هوا ميگرداند: ........................137
165 (مفلسان و بيچيزانِ روزِ قيامت:.......................................................................137
166 (پس اگر كسي پرسيد: راه نجات پيدا كردن از حقّ الناس چيست:..................138
باب: دوري كردن از توكّل بر خدا بدون عمل................................ .................... 141
باب: فضل و بزرگي توبه و استغفار ................................ ................................ 155
فصلي در مورد بيان وسعت رحمت خداوند و خوشحالي او از توبهي بندهي مؤمنش
157..................................................................................................................................
كتابها و رسالههايي كه تهيه كردن و خواندنِ آنها توصيه ميشود......... 169
نوارها................................ ................................ ................................ .................... 175

 

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

 

 

«بگو: (اي محمد): اي بندگانِ (مؤمن) من كه (با افراط و زيادهروي در گناهان) بر
خود، اسراف روا داشتهايد، از رحمت (و مغفرت) خدا نوميد نشويد؛ حقيقتاً خدا همهي
گناهان را (از هر نوعي كه باشد، اگر بخواهد) يك جا ميآمرزد. بيگمان او آمرزگار
مهربان است. و (با انجامِ طاعات، پرهيز از معاصي، تسليم شدن به فرمان و گردن نهادن
به حكم خدا) به سويِ پروردگارِ خويش باز گرديد و منقاد او شويد، پيش از آن كه بر
شما، عذاب (دنيا) بيايد و ديگر، ياري نشويد. و پيش از آن كه به طور ناگهاني و در حالي
كه حدس نميزنيد، عذاب بر شما فرود آيد (و شما را غافلگير سازد) از نيكوترين
چيزي كه از جانب پروردگارتان به سوي شما نازل شده است (يعني قرآن) پيروي كنيد.
تا مبادا كسي بگويد: دريغا بر آنچه كه در كار خدا فرو گذاشتم (و از ايمان به خدا  و
قرآن و عمل به آن فروگذاري كردم) بيترديد من از تمسخركنندگان (به دينِ خدا در دنيا)

14 فرصتهاي كسب پاداش
بودم. يا (اينكه كافر در روز قيامت) بگويد: اگر خدا هدايتم ميكرد مسلّماَ از متّقيان بودم.
يا چون عذاب را ببيند بگويد: كاش مرا (به سوي دنيا) برگشتي بود تا از نيكوكاران (و
مؤمنان به خدا  و يكتاپرستان وي و از نيكوكاران در اعمالِ خويش) ميشدم. نه چنان
است (كه تو ميگويي اي بندهي پشيمان از گذشتهي خويش در سرايِ دنيا بلكه حقّ اين
است كه:) آيات من (يعني قرآن) بر تو آمد و تو آنها را تكذيب كردي و تكبر ورزيدي و
از كافران شدي. و روزِ قيامت، كساني را كه بر خدا دروغ بستهاند (هنگامي كه مدعي
شدند خدايِ سبحان، شريك و زن و فرزند دارد) روسياه ميبيني. آيا منزلگاه متكبران در
جهنّم نيست؟، خداوند، كساني را كه تقوا پيشه كردهاند، (از عذابِ جهنّم) رهايي
ميبخشد و به مقصودشان (يعني رضايت او و بهشت برين) ميرساند؛ نه هيچگونه بدي
و ب�يي بديشان ميرسد و نه اندوهگين ميشوند».
از ابوهريره  روايت شده است كه گفت: «پيامبر ص فرمود:

 

برادرِ مؤمنِ گراميام، اين كتاب در مورد موضوعهايي مربوط به بعضي از فضايلِ
اعمالي است كه از كتابِ خداوند متعال يعني قرآن و آن احاديثي كه به صورت صحيح به
پيامبر اكرم – ه واالترين س�م و درود پروردگارش بر او باد – نسبت داده شده است
جمع كردهام و نام آن را «فرصتهاي كسب پاداش – و بيش از 150 سبب واردكنندهي
بهشت» به رحمت و عفو و گذشت و منّت خداوند سبحان، نهادم.
و نميگويم كه: اسبابِ وارد شدنِ به بهشت، فقط به آنهايي كه من ذكر كردهام
منحصر و محدود ميشود، بلكه اين اسباب، مقداري بوده است كه من توانستهام جمع
كنم و علم و آگاهيام بر آن احاطه داشته است در حالي كه فضل خداوند، واسع و
گسترده است:

«پروردگارا، رحمت و علم تو بر همه چيز، احاطه دارد».
فكرِ تدوين و جمعِ اين كتاب در سال 1411 ه. ق. به ذهنم خطور كرد و عنوان


روزها و سالها گذشت و من به ْس ُب َّ الثم
علّت كمبود بارِ علمي و كساد سرمايه، در مورد آن، چيزي ننوشتم تا اين كه شبي براي
شام همراه عدهاي از بزرگان در جايي، دعوت كسي بوديم كه در او ص�ح و نيكي سراغ
دارم – خدا به او پاداش نيك دهد. او به هريك از حاضرين نسخهاي از جزوهاي كه در
مورد راههاي كسب اجر و پاداش بود، داد. من از جملهي كساني بودم كه از آن خوشم
آمد و از آن استفاده نمودم و اين جزوه بسيار زيبا و مختصر بود. روش و ترتيبِ خوبِ

16 فرصتهاي كسب پاداش
آن مرا متعجب نمود ولي اين طور به نظرم رسيد كه به بعضي مطالب اضافي و پس و
پيش كردنهايي كه من آن را گرانبها و سودمند ميديدم، نياز دارد؛ مثل:
(1 (در مقدمهاش، فضل و بزرگي توحيد، ذكر نشده بود و اين، مهمترين موضوعي
بود كه فُض� و بزرگان به عنوان خطا و كوتاهي به آن، نسبت ميدادند و اين
موضوع، بدون شك – إن شاء االله – از نوع سهو و اشتباه بوده است و نه بيشتر
ولي من چيزي نميگويم مگر اين را كه علما ميگويند: به خاطر خدا مواظب
توحيد و عقيدهي صحيح باشيد، زيرا ما قومي هستيم كه خداوند، ما را عزّت و
بزرگي نداده مگر به وسيلهي اين توحيد و هرگاه، آن را ترك كنيم، خداوند، ما را
ذليل و خوار مينمايد و ه�ك خواهد ساخت.
(2 (در آن فقط به موضوعِ حديث و ثوابِ عمل اشاره شده است بدون ذكرِ لفظ :
«پيامبر ص فرمود» و اين كار را به خاطر اختصار انجام دادهاند با اين كه
حديثها و شمارههايِ آنها را در كتابهايِ مرجع ذكر كردهاند ولي اگر عمل
اول را كه انجام ندادهاند انجام ميدادند و عمل دوم را كه انجام دادهاند، انجام
نميدادند، بهتر بود، زيرا فضل و بزرگي درود فرستادن بر پيامبر ص بر هيچ
انسانِ عاقلي پوشيده نيست.
اما غير از موارد فوق، چيزي افضليت و مكانِ االيِ آن را خدشهدار نميكند و
إنشاءاالله، آنان اجر و پاداشِ خويش را خواهند گرفت.
و خوانندهي محترم، اين مطلب را از تو پنهان نميكنم كه من شخصاً از آنچه كه در
آن جزوه بود استفاده كردهام ولي – الحمدللّه – از آن، تقليد نكردهام و هركس كه آنها را
با هم مقايسه كند، فرقِ آنها را با اذنِ خداوند در خواهد يافت.
حاصلِ آنچه كه گذشت و خ�صهاي كه دوست دارم ذكر كنم اين است كه: حقيقتاً
اگر فضلِ خداوند متعال و آن جزوه كه صاحبِ آن مجلس به من هديه كرد و در بين همه
ُ الكسب توزيع كرد، نبود، نوشتن اين رساله ممكن نميشد. البتّه فكرِ نوشتن « الثمين

مقدمه 17
را هم نداشتم و حتّي آن را فراموش كرده بودم بلكه چيزي كه به ذهنم َ للمستثمرين»
خطور كرد گذاشتنِ اضافات و تعدي�تي بر آن جزوهي كوچك كه در بينمان توزيع شد و
تجديد چاپ آن جزوه همراه آن اضافات ولي بدون نسبت دادن آن به خودم بود، زيرا اين
كار نتيجهي عمل من نبود. وقتي كه فكرم را با چند عالمِ فاضل در ميان گذاشتم يكي از
آنان كه ميخواست مرا به انجامِ آن تشجيع نمايد به من گفت: «چرا احاديثي را كه مربوط
به موارد مورد نظرت باشد، در آن جمع نميكني؟» و من در حالي كه اين كار را مشكل
ميديدم گفتم: «از كجا ميتوانم اين كار را انجام دهم؟» او پاسخ داد: «از كتابهايِ
حديث».
با وجود ضعف و كمي علمم، حقيقتاً شور و شوق و آرزويِ انجام اين عمل، مرا به
سويِ خود ميكشاند و پاك و منزّه است كسي كه اين كار را بر من آسان گردانيد، آن
گونه كه – قسم به خدا – حتّي نفهميدم كه چه وقت اين كار به پايان رسيد. با اين عمل
كه روزهايِ زيبايي را با آن گذراندم از طريقِ بحث و جستجو در احاديث پاكترين انسان
يعني حضرت محمد ص مأنوس شدم و اين گفته را از شما پنهان نميكنم كه من مشتاق
بودم كه اين كار را به پايان برسانم ولي وقتي كه به پايان رسيد به دليلِ توقّف جستجو و
بررسي و كوشش و غورم در احاديث و نوراني شدن قلبم به وسيلهي ورق زدن
كتابهايِ سنّت و حديث، محزون و ناراحت گشتم ولي به هر حال از خداوند متعال
ميخواهم كه آن را وسيلهي وصال گرداند و – قسم به خدا – در آن، روشناييِ چشم و
آسودگيِ خيال است.
در اين بحثم تا آن جا كه برايم ممكن بوده بر اختصار و خ�صه بودن، حريص بودهام
و اين كار را به شيوههايِ زير انجام دادهام:
(الف) در اكثرِ موارد، نام صحابيي را كه حديث را روايت كرده است، نياوردهام و فقط
به ذكرِ لفظ» :پيامبر ص فرمود»، اكتفا كردهام.

18 فرصتهاي كسب پاداش
(ب) احاديث را به منابعِ رواي آنها، با شمارهيِ آنها، چنان كه خيليها اين كار را
انجام ميدهند نسبت ندادهام بلكه فقط به ذكرِ موارد اصلي كه نامِ منبعِ حديث و درجهي
حديث است، اكتفا نمودهام.
(ج) حواشيِ موجود در مورد حديث را در آن، قرار ندادهام تا رساله را با آن سنگين
نگردانم و فقط به نقلِ شرحهايِ علماء در مورد بعضي از الفاظ غريبِ آن اكتفا كردهام.
از خدا ميخواهم كه آن را خالص گرداند و هيچ لكّه و شائبهاي در آن قرار ندهد و
به كسي كه آن جزوه را تهيه كرده و كسي كه آن را به ما هديه داد و كسي كه اين كار را
به من پيشنهاد كرد، پاداش خير بدهد.
(د) ممكن است كه خوانندهيِ محترم متوجه عدمِ تسلسلِ موضوعها و فصلها گردد؛
بنده اين كار را براي تنوع و تشويقِ خواننده انجام دادهام و اين كار، روشِ من در اين
رساله بوده است و خدا را بر آن سپاس ميگويم.
در آخر، چيزي نميتوانم بگويم مگر اين كه خداوند متعالي را كه هيچ معبود به حقّي
جز او نيست، شكر و سپاس بگويم، بر آن كه به پايان رسانيدنِ اين عملِ ناچيز را بر من
آسان نمود و سپس از ياران بزرگ و اوليايِ نعمتم بعد از خداوند متعال يعني پدر و مادر
بزرگوارم تشكّر نمايم؛ آن كساني كه اگر آنها نبودند نميدانم كه اكنون، حال و وضعم
چگونه ميبود و در اين مجالِ كم نميتوانم چيزي بگويم مگر اين كه:

 

 


 این کتاب در مورد موضوع‌هایی مربوط به بعضی از فضایلِ اعمالی است که از کتابِ خداوندِ متعال یعنی قرآن و آن احادیثی که به صورتِ صحیح به پیامبر اکرم نسبت داده شده است اسم اين كتاب «فرصتهای کسب پاداش – و بیش از 150 سبب واردکننده‌ی بهشت» به رحمت و عفو و گذشت و منّت خداوند سبحان، مي باشحجم الكتاب عند التحميل : 1.4 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة فرصتهای کسب پاداش بیش از 150 سبب داخل شدن به بهشت به توفیق خداوند متعال

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل فرصتهای کسب پاداش بیش از 150 سبب داخل شدن به بهشت به توفیق خداوند متعال
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
نایف بن ممدوح بن عبد العزیز آل سعود - Naif bin Mamdouh bin Abdul Aziz Al Saud

كتب نایف بن ممدوح بن عبد العزیز آل سعود ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ صحیح احادیث پر مبنی فضائل اعمال کا مستند مجموعہ جنت کی راہیں 175 سے زائد اسباب ❝ ❞ فرصتهای کسب پاداش بیش از 150 سبب داخل شدن به بهشت به توفیق خداوند متعال ❝ ❱. المزيد..

كتب نایف بن ممدوح بن عبد العزیز آل سعود