❞ كتاب افتخار صحبت و همراهی رسول الله صلی الله علیه وسلم ❝  ⏤ صالح درویش

❞ كتاب افتخار صحبت و همراهی رسول الله صلی الله علیه وسلم ❝ ⏤ صالح درویش

سپاس و ستايش، ويژه پروردگار است، حمد و ثناي مطلق ذات پاك او را مي گوئيم و از او
طلب آمرزش نموده و به بارگاه او توبه ميكنيم، و از شر نفسها و اعمال بدمان به ذات قدوس االله
پنا ميجوئيم، كسي را كه خداوند هدايت كند فقط او راهياب است، و كسي را كه گمراه كند هيچ
هدايتي كننده اي نمي تواند او را به راه راست بياورد.
دراين روزها امت اسلامي در بيداري مباركي بسر مي برد، از خداوند متعال اميدواريم كه
ثمرات آن را به كمال پختگي برساند. البته اين امر بر همگان روشن است كه دشمنان اسلام
هيچگاه نخواهند گذاشت امت اسلامي بيدار شود و اگر بيدار شود نخواهند گذاشت به پاخيزد.
امت زماني به پا خواهد خواست كه در برابر دشمنانش صبر و تحمل فراوان پيشه كند، و از
پروردگارش بترسد، آنگاست كه اين امت شايستگي خواهد داشت امامت و رهبري جهان را
بدست گيرد، در آن صورت به يقين مي توان گفت كه، بيداري اين نهضت، بيداري مبارك و
ارزشمندي بوده است.
اما متأسفانه دشمنان اسلام همواره توانسته اند با مكاري و نيرنگ بازي از تفرقه و پراگندكي و
اختلاف ملتها و رهبران مسلمان به گونه خطرناكي سوء استفاده كنند و اسباب ضعف و فرسودگي
را براي امت بيشتر و بيشتر فراهم آورند.
از مهترين اسباب اختلاف كه در واقع آتشگيره و ماده اشتعال انگيز اختلاف مي تواندش ناميد،
انبار بزرگ تاريخ است، كه براستي داستان سرايان و افسانه پردازان باتردستي و خيال پردازي به
خوبي توانسته اند آنرا زرق و برق ببخشند، و مصلحت انديشان فرصت طلب، بسيار ماهرانه
توانسته اند از آن در جهت تحريك عاطفه ها، بسيج مردم و كسب حمايت مردمي و جمع آوري
مال، سوء استفاده كنند!
و خلاصه اينكه با كمال تأسف همواره از تاريخ و مطالب تاريخي نسنجيده و تحقيق نشده يا
با تحقيق مغرضانه به عنوان يك «پل» استفاده شده كه عده اي براي رسيدن به اهداف و آرم�%Aنهاي
چه بسا مخالف حقيقت از آن استفاده كرده اند.
اما امروز بر مسلمين جهان بويژه قشر تحصيل كرده و حقيقت جو، لازم است كه حقيقت را
براي مردم بيان كنند و از آن دفاع نمايند و اهل ايمان را به چنگ زدن به كتاب و سنت فرا خوانند

و از تفرقه و چنددستگي بر حذر دارند، و نقشه هاي شوم دشمنان اسلام را كه در جهت اختلاف
پراكني، و عميق تركردن اختلاف نظرها، و دامن زدن به آتش تفرقه سعي و تلاش ميكنند، با
زرنگي و هوشياري تمام نقش برآب نمايند.
خداوند متعال در ادامه نعمتهاي فراوانش به اين رسول محبوبش صلي الله عليه وآله وسلم بهترين اصحاب و ياران را برايش انتخاب نمود، اين ياران و جان نثاران از هر لحاظ بهترين و شايستگي داشتند و در هر ميدان الگو و نمونه بودند،‌ چه در فهم و دانش چه در مردانگي و شجاعت،‌ چه در وفاداري صداقت
صالح درویش -
❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ آل بیت و حقوق شرعی آنها ❝ ❞ پژوهشی در نهج البلاغه ❝ ❞ افتخار صحبت و همراهی رسول الله صلی الله علیه وسلم ❝ ❞ وحدت و شفقت بین صحابه و آل بیت علیهم السلام ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
افتخار صحبت و همراهی رسول الله صلی الله علیه وسلم

سپاس و ستايش، ويژه پروردگار است، حمد و ثناي مطلق ذات پاك او را مي گوئيم و از او
طلب آمرزش نموده و به بارگاه او توبه ميكنيم، و از شر نفسها و اعمال بدمان به ذات قدوس االله
پنا ميجوئيم، كسي را كه خداوند هدايت كند فقط او راهياب است، و كسي را كه گمراه كند هيچ
هدايتي كننده اي نمي تواند او را به راه راست بياورد.
دراين روزها امت اسلامي در بيداري مباركي بسر مي برد، از خداوند متعال اميدواريم كه
ثمرات آن را به كمال پختگي برساند. البته اين امر بر همگان روشن است كه دشمنان اسلام
هيچگاه نخواهند گذاشت امت اسلامي بيدار شود و اگر بيدار شود نخواهند گذاشت به پاخيزد.
امت زماني به پا خواهد خواست كه در برابر دشمنانش صبر و تحمل فراوان پيشه كند، و از
پروردگارش بترسد، آنگاست كه اين امت شايستگي خواهد داشت امامت و رهبري جهان را
بدست گيرد، در آن صورت به يقين مي توان گفت كه، بيداري اين نهضت، بيداري مبارك و
ارزشمندي بوده است.
اما متأسفانه دشمنان اسلام همواره توانسته اند با مكاري و نيرنگ بازي از تفرقه و پراگندكي و
اختلاف ملتها و رهبران مسلمان به گونه خطرناكي سوء استفاده كنند و اسباب ضعف و فرسودگي
را براي امت بيشتر و بيشتر فراهم آورند.
از مهترين اسباب اختلاف كه در واقع آتشگيره و ماده اشتعال انگيز اختلاف مي تواندش ناميد،
انبار بزرگ تاريخ است، كه براستي داستان سرايان و افسانه پردازان باتردستي و خيال پردازي به
خوبي توانسته اند آنرا زرق و برق ببخشند، و مصلحت انديشان فرصت طلب، بسيار ماهرانه
توانسته اند از آن در جهت تحريك عاطفه ها، بسيج مردم و كسب حمايت مردمي و جمع آوري
مال، سوء استفاده كنند!
و خلاصه اينكه با كمال تأسف همواره از تاريخ و مطالب تاريخي نسنجيده و تحقيق نشده يا
با تحقيق مغرضانه به عنوان يك «پل» استفاده شده كه عده اي براي رسيدن به اهداف و آرم�%Aنهاي
چه بسا مخالف حقيقت از آن استفاده كرده اند.
اما امروز بر مسلمين جهان بويژه قشر تحصيل كرده و حقيقت جو، لازم است كه حقيقت را
براي مردم بيان كنند و از آن دفاع نمايند و اهل ايمان را به چنگ زدن به كتاب و سنت فرا خوانند

و از تفرقه و چنددستگي بر حذر دارند، و نقشه هاي شوم دشمنان اسلام را كه در جهت اختلاف
پراكني، و عميق تركردن اختلاف نظرها، و دامن زدن به آتش تفرقه سعي و تلاش ميكنند، با
زرنگي و هوشياري تمام نقش برآب نمايند.
خداوند متعال در ادامه نعمتهاي فراوانش به اين رسول محبوبش صلي الله عليه وآله وسلم بهترين اصحاب و ياران را برايش انتخاب نمود، اين ياران و جان نثاران از هر لحاظ بهترين و شايستگي داشتند و در هر ميدان الگو و نمونه بودند،‌ چه در فهم و دانش چه در مردانگي و شجاعت،‌ چه در وفاداري صداقت .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

مقدمة مؤلف ۴
٢ از مسئوليتهاي پيامبر ص ۶
٣ فكر كنيد و بيندشيد ١٠
۵ پيشواي مربيان ١٢
۶ يك حقيقت تاريخي ١۶
١٧ نتيجهگيري ۶
١٧ حقيقتها ٧
٨ در پايان فصل اول ١٩
٩ فصل دوم - نمونهاي از خاطرات رسول االله ص با صحابة جان نثار  ٢١
١٠ مطلبي در بيان دلائل ٢١
١١ صحابه در غزوة بدر ٢١
١٢ صحابه در غزوه احد ٢٣
١٣ صحابه در غزوة خندق ٢۴
١۴ صحابه در صلح حديبيه ٢۶
١۵ حكمت چيست؟ ٢۶
١۶ پذيرايي از وفدها ٢۵
١٧ كاش ميدانستند ٢۶
١٨ صحابه در غزوه تبوك ٣٩
١٩ جناحهاي جامعه نبوي ۴٢
٢٠ قبل از پايان ۴۴
٢١ قبل از پايان ۴۶
٢٢ تجربة تائبان ۴۶


سپاس و ستايش، ويژه پروردگار است، حمد و ثناي مطلق ذات پاك او را مي گوئيم و از او
طلب آمرزش نموده و به بارگاه او توبه ميكنيم، و از شر نفسها و اعمال بدمان به ذات قدوس االله
پنا ميجوئيم، كسي را كه خداوند هدايت كند فقط او راهياب است، و كسي را كه گمراه كند هيچ
هدايتي كننده اي نمي تواند او را به راه راست بياورد.
دراين روزها امت اسلامي در بيداري مباركي بسر مي برد، از خداوند متعال اميدواريم كه
ثمرات آن را به كمال پختگي برساند. البته اين امر بر همگان روشن است كه دشمنان اسلام
هيچگاه نخواهند گذاشت امت اسلامي بيدار شود و اگر بيدار شود نخواهند گذاشت به پاخيزد.
امت زماني به پا خواهد خواست كه در برابر دشمنانش صبر و تحمل فراوان پيشه كند، و از
پروردگارش بترسد، آنگاست كه اين امت شايستگي خواهد داشت امامت و رهبري جهان را
بدست گيرد، در آن صورت به يقين مي توان گفت كه، بيداري اين نهضت، بيداري مبارك و
ارزشمندي بوده است.
اما متأسفانه دشمنان اسلام همواره توانسته اند با مكاري و نيرنگ بازي از تفرقه و پراگندكي و
اختلاف ملتها و رهبران مسلمان به گونه خطرناكي سوء استفاده كنند و اسباب ضعف و فرسودگي
را براي امت بيشتر و بيشتر فراهم آورند.
از مهترين اسباب اختلاف كه در واقع آتشگيره و ماده اشتعال انگيز اختلاف مي تواندش ناميد،
انبار بزرگ تاريخ است، كه براستي داستان سرايان و افسانه پردازان باتردستي و خيال پردازي به
خوبي توانسته اند آنرا زرق و برق ببخشند، و مصلحت انديشان فرصت طلب، بسيار ماهرانه
توانسته اند از آن در جهت تحريك عاطفه ها، بسيج مردم و كسب حمايت مردمي و جمع آوري
مال، سوء استفاده كنند!
و خلاصه اينكه با كمال تأسف همواره از تاريخ و مطالب تاريخي نسنجيده و تحقيق نشده يا
با تحقيق مغرضانه به عنوان يك «پل» استفاده شده كه عده اي براي رسيدن به اهداف و آرمانهاي
چه بسا مخالف حقيقت از آن استفاده كرده اند.
اما امروز بر مسلمين جهان بويژه قشر تحصيل كرده و حقيقت جو، لازم است كه حقيقت را
براي مردم بيان كنند و از آن دفاع نمايند و اهل ايمان را به چنگ زدن به كتاب و سنت فرا خوانند

و از تفرقه و چنددستگي بر حذر دارند، و نقشه هاي شوم دشمنان اسلام را كه در جهت اختلاف
پراكني، و عميق تركردن اختلاف نظرها، و دامن زدن به آتش تفرقه سعي و تلاش ميكنند، با
زرنگي و هوشياري تمام نقش برآب نمايند.

 


 خداوند متعال در ادامه نعمتهاي فراوانش به اين رسول محبوبش صلي الله عليه وآله وسلم بهترين اصحاب و ياران را برايش انتخاب نمود، اين ياران و جان نثاران از هر لحاظ بهترين و شايستگي داشتند و در هر ميدان الگو و نمونه بودند،‌ چه در فهم و دانش چه در مردانگي و شجاعت،‌ چه در وفاداري صداقتحجم الكتاب عند التحميل : 494 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة افتخار صحبت و همراهی رسول الله صلی الله علیه وسلم

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل افتخار صحبت و همراهی رسول الله صلی الله علیه وسلم
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
صالح درویش - Saleh Darwish

كتب صالح درویش ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ آل بیت و حقوق شرعی آنها ❝ ❞ پژوهشی در نهج البلاغه ❝ ❞ افتخار صحبت و همراهی رسول الله صلی الله علیه وسلم ❝ ❞ وحدت و شفقت بین صحابه و آل بیت علیهم السلام ❝ ❱. المزيد..

كتب صالح درویش