❞ كتاب خیانت های تشیع و تاثیر آن در عقب ماندگی مسلمانان ❝  ⏤ عماد علی عبدالسمیع حسين

❞ كتاب خیانت های تشیع و تاثیر آن در عقب ماندگی مسلمانان ❝ ⏤ عماد علی عبدالسمیع حسين


«تحقیقات من به راهنمایی استاد گرانقدرم شیخ محمد المدنی با دعوت به سوي تقریب و
وحدت میان اهل سنت و اهل تشیع براساس اینکه تشیع مذهب پنجمی بعد از مذاهب
چهارگانه اهل سنت است آغاز گردید اما وقتی تحقیق را شروع کردم و به مراجع و منابع
اصلیشان دست یافتم دیدم که مسئله کاملاً با آنچه شنیده بودم فرق دارد... پس تحقیقات من
به راهنمایی شیخ مدنی به هدف تقریب و وحدت شروع شد اما یک تحقیق علمی سرشتی
دارد که زیر بار خواستههاي شخصی و هواهاي نفسانی نمیرود».

استاد، دکتر علی احمد السالوس - استاد فقه و اصول

«علت ناممکنی تقریب و وحدت مسلمین با شیعه در مخالفت آنها با سائر مسلمین در
اصول دین میباشد همانطور که نصیر طوسی بدان اعتراف نموده و آن را اعلان کرده است و
نعمت االله موسوي خوانساري آن را تأیید کرده و هر شیعهاي بدان اقرار دارد و وقتی در زمان
نصیر طوسی چنین بوده است در زمان باقر مجلسی بدتر و وحشتناكتر است».

شیخ محب الدین الخطیب"الخطوط العريضة"

«براي اثبات فریب بـودن شـعار تقریـب و وحـدت هـیچ دلیلـی محکـم تـر از وضـعیت بـد
اهلسنت در ایران نیست؛ اگر آنان در این ادعایشان صادق بودند میان سـنی و شـیعه در ملـت
ایران وحدت و نزدیکی ایجاد میکردند»

ناصر الدین الهاشمی"موقف أهل السنة فی ايران"
این کتاب، تاریخ خیانت های شیعه را بررسی می کند تا نشان دهد که هرگاه شیعه قدرتی کسب کرده دشمنی برای خود نمی شناخته است جز اهل سنت. هرگاه که قدرت و حکومتی بدست آورده فقط با اهل سنت جنگیده وهیچ گاه تاریخ به یاد ندارد که شیعه وجبی از سرزمین‌های کفار را فتح کرده باشد و یا وجبی از سرزمین‌های اشغال شده مسلمین را آزاد کرده باش
این کتاب غم نامه امت اسلام است که از دست آلوده به خیانت شیعه می نال
این کتاب مویه نامه ای است که تراژدی‌های فاجعه آمیز امت اسلام را که به دست پلید شیعه رقم خورده‌اند و بر برخی از آنها شاید هنوز کسی گریه سر نداده باشد، نمایش می دهد تا اهل سنت خفته امروز را از آنچه که بر پیشینیان او گذشته است با خبر نماید و فریاد هشداری سر دهد تا مبادا از سوراخ این افعی زهر دار دوباره گزیده شو
عماد علی عبدالسمیع حسين - د عماد علي عبد السميع حسين

أستاذ مشارك بقسم الدراسات الاسلامية, كلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

(من مؤلفاته)
• الشهادة والرواية عند الفقهاء والمحدثين (دراسة مقارنة). [بحث منشور في العدد 3 (1435 هـ) من مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة]
• المدخل إلى علم الدعوة [مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع - المدينة المنورة]
❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ خیانت های تشیع و تاثیر آن در عقب ماندگی مسلمانان ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
خیانت های تشیع و تاثیر آن در عقب ماندگی مسلمانان


«تحقیقات من به راهنمایی استاد گرانقدرم شیخ محمد المدنی با دعوت به سوي تقریب و
وحدت میان اهل سنت و اهل تشیع براساس اینکه تشیع مذهب پنجمی بعد از مذاهب
چهارگانه اهل سنت است آغاز گردید اما وقتی تحقیق را شروع کردم و به مراجع و منابع
اصلیشان دست یافتم دیدم که مسئله کاملاً با آنچه شنیده بودم فرق دارد... پس تحقیقات من
به راهنمایی شیخ مدنی به هدف تقریب و وحدت شروع شد اما یک تحقیق علمی سرشتی
دارد که زیر بار خواستههاي شخصی و هواهاي نفسانی نمیرود».

استاد، دکتر علی احمد السالوس - استاد فقه و اصول

«علت ناممکنی تقریب و وحدت مسلمین با شیعه در مخالفت آنها با سائر مسلمین در
اصول دین میباشد همانطور که نصیر طوسی بدان اعتراف نموده و آن را اعلان کرده است و
نعمت االله موسوي خوانساري آن را تأیید کرده و هر شیعهاي بدان اقرار دارد و وقتی در زمان
نصیر طوسی چنین بوده است در زمان باقر مجلسی بدتر و وحشتناكتر است».

شیخ محب الدین الخطیب"الخطوط العريضة"

«براي اثبات فریب بـودن شـعار تقریـب و وحـدت هـیچ دلیلـی محکـم تـر از وضـعیت بـد
اهلسنت در ایران نیست؛ اگر آنان در این ادعایشان صادق بودند میان سـنی و شـیعه در ملـت
ایران وحدت و نزدیکی ایجاد میکردند»

ناصر الدین الهاشمی"موقف أهل السنة فی ايران"
این کتاب، تاریخ خیانت های شیعه را بررسی می کند تا نشان دهد که هرگاه شیعه قدرتی کسب کرده دشمنی برای خود نمی شناخته است جز اهل سنت. هرگاه که قدرت و حکومتی بدست آورده فقط با اهل سنت جنگیده وهیچ گاه تاریخ به یاد ندارد که شیعه وجبی از سرزمین‌های کفار را فتح کرده باشد و یا وجبی از سرزمین‌های اشغال شده مسلمین را آزاد کرده باش
این کتاب غم نامه امت اسلام است که از دست آلوده به خیانت شیعه می نال
این کتاب مویه نامه ای است که تراژدی‌های فاجعه آمیز امت اسلام را که به دست پلید شیعه رقم خورده‌اند و بر برخی از آنها شاید هنوز کسی گریه سر نداده باشد، نمایش می دهد تا اهل سنت خفته امروز را از آنچه که بر پیشینیان او گذشته است با خبر نماید و فریاد هشداری سر دهد تا مبادا از سوراخ این افعی زهر دار دوباره گزیده شو .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

مقدمه مترجم................................................................................................................5
پیشگفتار ......................................................................................................................7
مقدمه.............................................................................................................................9
مبحث اول: عقایدي در وراي خیانات شیعه .........................................................15
1 (کفر کسی که به ولایت امامان دوازدهگانه ایمان نیاورد: .........................................15
2 (اعتقاد شیعه به اینکه اهل سنت دشمنان اهل بیت هستند: ....................................18
3 (اعتقاد شیعه در باره حلال بودن خون و اموال اهل سنت و نجس بودن آنها:........21
4 (اعتقاد شیعه در باره حرمت جهاد قبل از ظهور مهدي: ..........................................24
مبحث دوم: خیانتهاي شیعه به اهل بیت............................................................27
خیانتشان به علی بن ابی طالب:................................................................................27
خیانتشان به حسن بن علی: ........................................................................................29
خیانتشان به حسین بن علی: ....................................................................................30
مبحث سوم: خیانت وزیر شیعی علی بن یقطین در دوره هارون الرشید......35
مبحث چهارم: خلیفه عباسی شیعه میشود و خیانتش ثابت میگردد............37
مبحث پنجم: دولت فاطمی و خیانتهاي آن در محو سنت و ترویج تشیع....38
فاطمیها با فرنگ همدست شدند و با آنها نامهنگاري میکردند:..............................41
برخی از خیانات فاطمیان:...........................................................................................43
یکی دیگر از خیانتهاي فاطمیان: ..............................................................................45
همکاري با فرنگ براي بیرون کشیدن اسکندریه از دست صلاح الدین: ....................46
خیانت طواشی متولی خلافت فاطمی در مصر: ..........................................................46

2 خیانتهاي تشیع و تأثیر آن در عقبماندگی مسلمانان
معز فاطمی و امام ابوبکر نابلسی:................................................................................47
تأملات و عبرتها و توضیحاتی در باره نهایت دولت فاطمی: ..................................49
مبحث ششم: خیانت قرامطه ...................................................................................53
از خیانتهاي قرمطیان: ...............................................................................................54
خیانتی دیگر از قرامطه: ...............................................................................................54
مروري سریع بر خیانات شیعیان قرمطی در تاریخ:.....................................................57
مبحث هفتم: خیانات آل بویه ..................................................................................61
مبحث هشتم: خیانات وزیر؛ مؤیدالدین ابا طالب محمد بن احمد علقمی شیعی
در جریان ورود مغول به بغداد ..............................................................................66
تعداد قربانیان این خیانت شیعه:..................................................................................70
سخنی در باره انگیزه ابن علقمی:................................................................................71
مبحث نهم: خیانت شیعه هنگام ورود مغول به سرزمین شام (658 هجري)..73
مبحث دهم: خیانت شیعه در بلاد حلب (657 هجري) .........................................76
مبحث یازدهم: خیانتهاي خواجه نصیرالدین طوسی.......................................77
مبحث دوزادهم: خیانتهاي شیعه و تلاش آنها براي از پاي درآوردن صلاح
الدین ایوبی................................................................................................................82
مبحث سیزدهم: خیانتهاي شیعه به دولت سنی مذهب سلجوقیان...............88
از دست رفتن بیت المقدس به سبب خیانات شیعه:...................................................91
خیانتهاي شیعه به سلطان جلال الدین بن خوارزم شاه:...........................................95
خیانت بدر الدین لؤلؤ شیعی حاکم موصل در اواخر سال656 هجري:......................95
مبحث چهاردهم: یکی از شاهان مغول به مذهب روافض میگرود....................97
مبحث پانزدهم: خیانتهاي شیعیان نصیریه......................................................98

فهرست مطالب 3
از خیانتهاي نصیریان:...............................................................................................99
یکی دیگر از خیانتهاي آنها: .................................................................................101
یکی دیگر از خیانتهاي نصیریان:............................................................................102
یکی دیگر از خیانتهاي نصیریان:............................................................................103
برخی از خیانتهاي نصیریان در دوره معاصر:.........................................................105
مبحث شانزدهم: خیانتهاي شیعیان دوزاده امامی در لبنان با اتحاد با
نصیریان ................................................................................................................. 110
خیانتهاي حزب "أمل" شیعه: ................................................................................112
روزنامههاي جهان در باره جنایتهاي شیعیان حزب امل میگویند: ........................114
همکاري شیعه با یهود حقیقت است نه توهم:..........................................................116
مبحث هفدهم: خیانتهاي شیعیان دروز ........................................................... 120
مبحث هجدهم: خیانتهاي شیعه در سرزمین هند ..........................................125
مبحث نوزدهم: نگاهی به برخی از خیانتهاي تشیع در کشورهاي عربی در
دوران معاصر.........................................................................................................127
در بحرین: .................................................................................................................127
در کویت:..................................................................................................................128
در سعودي: ...............................................................................................................128
در یمن:.....................................................................................................................130
در عراق: ...................................................................................................................134
درباره خیانتهاي شیعه در جنگ آمریکا علیه عراق: ...............................................136
مبحث بیستم: شیعه نصرانیشدن سنیها را از سنیماندنشان بهتر میداند
142..................................................................................................................................
تفکر این خائنان عجیب است:..................................................................................143

4 خیانتهاي تشیع و تأثیر آن در عقبماندگی مسلمانان
مبحث بیست و یکم: کنار دیوارهاي بغداد......................................................... 144
نمایشنامه فصل یکم، قصه سقوط در گذشته و حال:................................................144
پایان......................................................................................................................... 151

 

«تحقیقات من به راهنمایی استاد گرانقدرم شیخ محمد المدنی با دعوت به سوي تقریب و
وحدت میان اهل سنت و اهل تشیع براساس اینکه تشیع مذهب پنجمی بعد از مذاهب
چهارگانه اهل سنت است آغاز گردید اما وقتی تحقیق را شروع کردم و به مراجع و منابع
اصلیشان دست یافتم دیدم که مسئله کاملاً با آنچه شنیده بودم فرق دارد... پس تحقیقات من
به راهنمایی شیخ مدنی به هدف تقریب و وحدت شروع شد اما یک تحقیق علمی سرشتی
دارد که زیر بار خواستههاي شخصی و هواهاي نفسانی نمیرود».

استاد، دکتر علی احمد السالوس - استاد فقه و اصول

«علت ناممکنی تقریب و وحدت مسلمین با شیعه در مخالفت آنها با سائر مسلمین در
اصول دین میباشد همانطور که نصیر طوسی بدان اعتراف نموده و آن را اعلان کرده است و
نعمت االله موسوي خوانساري آن را تأیید کرده و هر شیعهاي بدان اقرار دارد و وقتی در زمان
نصیر طوسی چنین بوده است در زمان باقر مجلسی بدتر و وحشتناكتر است».

شیخ محب الدین الخطیب"الخطوط العريضة"

«براي اثبات فریب بـودن شـعار تقریـب و وحـدت هـیچ دلیلـی محکـم تـر از وضـعیت بـد
اهلسنت در ایران نیست؛ اگر آنان در این ادعایشان صادق بودند میان سـنی و شـیعه در ملـت
ایران وحدت و نزدیکی ایجاد میکردند»

ناصر الدین الهاشمی"موقف أهل السنة فی ايران"

«من سالها با شیعههاي عراق و ایران و سعودي و لبنان گفتگو و مناقشه داشتهام و به قطع و
یقین برایم واضح شده است که آنها کپی برابر اصل از کتابهاي سیاه منحرفشان هستند».
دکتر احمد الافغانی "سراب فی ایران"

8 خیانتهاي تشیع و تأثیر آن در عقبماندگی مسلمانان
«از چهار دهه پیش، مرکزي براي تقریب و ایجاد وحدت و نزدیکی میان سـنی و شـیعه در
قاهره گشوده شده است اما آنها قبول نکردند که مرکـزي مشـابه در مراکـز علمـی آنهـا در
نجف و قم و دیگر شهرهایشان ایجاد شود زیرا هدف آنها این است که فقط ما را به دینشـان
نزدیک کنند [نه اینکه خودشان هم به دین ما نزدیک شوند]».

 

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من
يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد
ً ً كثير ً أن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وسلم، ا.
وعلى آله


«اي کسانی که ایمان آورده اید، آن چنان که باید از خدا ترسید از خدا بترسید (و با انجام
واجبات و دوري از منهیات گوهرتقوا را به دامان گیرید) و شما (سعی کنید غافـل نباشـید تـا
چون مرگتان به ناگاه در رسد) نمیرید مگر آن که مسلمان باشید».


«اي مردمان! از (خشم) پروردگارتان بپرهیزید. پروردگاري که شـما را از یـک انسـان بیافریـد و
(سپس) همسرش را از نوع او آفرید، و از آن دو نفرمـردان و زنـان فراوانـی (بـر روي زمـین ) منتشـر
ساخت. و از (خشم) خدایی بپرهیزید که همدیگررا بدو سوگند مـ یدهیـد ؛ و بپرهیزیـد از ایـن کـه
پیوند خویشاوندي را گسیخته دارید (و صله رحم را نادیـده گیریـد ) ، زیـرا کـه بـی گمـان خداونـد
مراقب شما است (و کردار و رفتار شما از دیده اوپنهان نمیماند)».

 

 

 

 این کتاب، تاریخ خیانت های شیعه را بررسی می کند تا نشان دهد که هرگاه شیعه قدرتی کسب کرده دشمنی برای خود نمی شناخته است جز اهل سنت. هرگاه که قدرت و حکومتی بدست آورده فقط با اهل سنت جنگیده وهیچ گاه تاریخ به یاد ندارد که شیعه وجبی از سرزمین‌های کفار را فتح کرده باشد و یا وجبی از سرزمین‌های اشغال شده مسلمین را آزاد کرده باش
 این کتاب غم نامه امت اسلام است که از دست آلوده به خیانت شیعه می نال
 این کتاب مویه نامه ای است که تراژدی‌های فاجعه آمیز امت اسلام را که به دست پلید شیعه رقم خورده‌اند و بر برخی از آنها شاید هنوز کسی گریه سر نداده باشد، نمایش می دهد تا اهل سنت خفته امروز را از آنچه که بر پیشینیان او گذشته است با خبر نماید و فریاد هشداری سر دهد تا مبادا از سوراخ این افعی زهر دار دوباره گزیده شوحجم الكتاب عند التحميل : 1.2 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة خیانت های تشیع و تاثیر آن در عقب ماندگی مسلمانان

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل خیانت های تشیع و تاثیر آن در عقب ماندگی مسلمانان
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عماد علی عبدالسمیع حسين - Imad Ali Abdolsamieh Hossein

كتب عماد علی عبدالسمیع حسين د عماد علي عبد السميع حسين أستاذ مشارك بقسم الدراسات الاسلامية, كلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة (من مؤلفاته) • الشهادة والرواية عند الفقهاء والمحدثين (دراسة مقارنة). [بحث منشور في العدد 3 (1435 هـ) من مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة] • المدخل إلى علم الدعوة [مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع - المدينة المنورة] ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ خیانت های تشیع و تاثیر آن در عقب ماندگی مسلمانان ❝ ❱. المزيد..

كتب عماد علی عبدالسمیع حسين