❞ كتاب صفات انسان در قرآن ❝  ⏤ محمد خیر مرادی

❞ كتاب صفات انسان در قرآن ❝ ⏤ محمد خیر مرادی
انسانها همواره سعي دارند كه الگويي براي هدايت و راهيابي داشته باشند و بدين
طريق راههاي كمال و سعادت را بپيمايند .
بدين جهت بر آن شدم كه بهترين الگو، ارزيابكنندهي تطبيقدهنده را از قرآن كريم
كه وحي الهي براي هدايت بشر است برگيرم و صفات مثبت و منفي كه انسانها
ميتوانند آن را كسب و يا طرد كنند تفكيك و استخراج نمايم كه چراغي باشد براي
. تر راهيابي درست لذا با توكل بر خداوند متعال جهت رضاي الهي به شناخت صفات و
ويژگيهاي انسان، براي انسان به اين فعاليت پژوهشي پرداختم باشد كه مورد لطف و
قبول الهي قرار گرفته و پلهاي باشد براي انسانها كه خود را با آن محاسبه و ارزيابي
كنند و پلههاي كمال را جهت رسيدن به قرب الهي يكي بعد از ديگري بپيمايند


با توجه به این که کتاب حاضر برگرفته از صفات متعدد است که قرآن انسان‌ها را با آن مورد خطاب قرار می‌دهد و به زبان صراحت بیان می‌دارد که اینها صفات مثبت هستند پس اگر می‌خواهی که جزء این گروه برگزیدگان قرار گیری لازم است که این صفات را در خود پرورش داده و از حالت بالقوه به بالفعل درآوری تا در زمره صالحین قرار گیری و یا اینکه اینها صفات منفی هستد خود را از آن برحذر داری و مرتکب این اعمال نگردی که پست و خوار می‌شوی
محمد خیر مرادی - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ صفات انسان در قرآن ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
صفات انسان در قرآن

1963م - 1445هـانسانها همواره سعي دارند كه الگويي براي هدايت و راهيابي داشته باشند و بدين
طريق راههاي كمال و سعادت را بپيمايند .
بدين جهت بر آن شدم كه بهترين الگو، ارزيابكنندهي تطبيقدهنده را از قرآن كريم
كه وحي الهي براي هدايت بشر است برگيرم و صفات مثبت و منفي كه انسانها
ميتوانند آن را كسب و يا طرد كنند تفكيك و استخراج نمايم كه چراغي باشد براي
. تر راهيابي درست لذا با توكل بر خداوند متعال جهت رضاي الهي به شناخت صفات و
ويژگيهاي انسان، براي انسان به اين فعاليت پژوهشي پرداختم باشد كه مورد لطف و
قبول الهي قرار گرفته و پلهاي باشد براي انسانها كه خود را با آن محاسبه و ارزيابي
كنند و پلههاي كمال را جهت رسيدن به قرب الهي يكي بعد از ديگري بپيمايند


با توجه به این که کتاب حاضر برگرفته از صفات متعدد است که قرآن انسان‌ها را با آن مورد خطاب قرار می‌دهد و به زبان صراحت بیان می‌دارد که اینها صفات مثبت هستند پس اگر می‌خواهی که جزء این گروه برگزیدگان قرار گیری لازم است که این صفات را در خود پرورش داده و از حالت بالقوه به بالفعل درآوری تا در زمره صالحین قرار گیری و یا اینکه اینها صفات منفی هستد خود را از آن برحذر داری و مرتکب این اعمال نگردی که پست و خوار می‌شوی .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

عنوان صفحه
مقدمه............................................................................................................................... 6

بخش اول : صفات عاليه و كامله «انسان با داشتن اين صفات كامل ميگردد»
-1 صفات متق [ ني ترسندگان ـ پرهيزگاران ]................................................................ 8....
-2 صفات خاشع [ ني فروتنان ].......................................................................................13
-3 صفات صابر ني ........................................................................................................14
-4 صفات كسان ي كه بر آنها ترس و حزن ني ست .........................................................14
-5 صفات انفاقكنندگان................................................................................................15
-6 صفات گروه مفلحون «رستگاران » ...........................................................................17
-7 صفات گروه صالح ني ..............................................................................................21
-8 صفات گروه محسن ني ..............................................................................................22
-9 صفات مؤمن ني .........................................................................................................24
-10 صفات صاحبان عقل .............................................................................................30
-11 صفات صاحبان نعمت داده شده...........................................................................32
-12 صفات مصلح ني ................................................................................................ ....33
-13 صفات گروه فائز ني ...............................................................................................34
-14 صفات اول اءي االله «دوستان خدا ».............................................................................35
-15 صفات مخبت « ني فروتنان ».......................................................................................36
-16 صفات يسارعون يف يالخ رات سورة مؤمنون «شتابندگان در ن كي »ي .......................36
-17 صفات عبدالرحمن «بندگان خداوند بخشنده ».......................................................38
-18 صفات گروه راشدون « يراه ابندگان » ................................................................ .....40

صفات انسان در قرآن 3
-19 صفات گروه صديقون يا« مانداران راست »ني ..........................................................41
-20 صفات كسان ي كه خداوند ايمان را در دل آنها نوشته است همچون «حزب االله
لشكر خدا» و مفلحون «رستگاران »................................................................................41
-21 صفات گروه مصلّ « ني نمازگزاران ».........................................................................42
-22 صفات عباد االله «بندگان خدا »................................................................................43
-23 صفات اصحاب المي ي« منه اران حظّ بس اري يو ن كبخت »..........................................44
-24 صفات بهتر ني خلق...............................................................................................45
-25 ها صفات انسان يي كه زيانكار ين ستند................................................................ ..... 46

بخش دوم : صفات رذيله و ناقصه «انسان با داشتن اين صفات پست خواهد شد»
-26 صفات منافق..........................................................................................................48
-27 صفات فاسقان .......................................................................................................51
-28 صفات اصحاب آتش.............................................................................................55
ص -29 فات ظالم « ني ستمكاران » ...................................................................................57
-30 صفات گروه گمراهان............................................................................................62
-31 صفات گروه كافران...............................................................................................63
-32 صفات غافلون .......................................................................................................64
-33 صفات كسان ي كه لعنت كرده شده اند................................................................ ....65
-34 صفات زيانمندتر ني مردم......................................................................................66
-35 صفات مسرف « ني اسرافكنندگان ـ از حد گذرندگان »...........................................67
-36 صفات نزدي يش كان طان..........................................................................................68
خاسرون ........................................................................................................................68

صفات انسان در قرآن 4
-37 صفات يز« انكاران » ................................................................................................68
-38 صفات مشركان......................................................................................................72
-39 صفات خراصون «حدسزدگان ـ كسان ي كه از رو نيقي ي سخن نم ي نديگو به جز
حدس و گمان » .............................................................................................................72
-40 صفات مكذب ني ......................................................................................................73
-41 صفات مختال فخور «متكبر فخركننده » ................................................................ .74
-42 صفات اذل نيتر ليذل« ني مردم » ..............................................................................74
-43 صفات مطفف ني ......................................................................................................75
-44 صفات بدتر ني خلق ..............................................................................................75
45 - صفات نمازگزاران رياكار ليو( للمصل )ني ............................................................76
ي خلاصه كلام...............................................................................................................78
فهرست منابع.................................................................................................................80

 

انسانها همواره سعي دارند كه الگويي براي هدايت و راهيابي داشته باشند و بدين
طريق راههاي كمال و سعادت را بپيمايند .
بدين جهت بر آن شدم كه بهترين الگو، ارزيابكنندهي تطبيقدهنده را از قرآن كريم
كه وحي الهي براي هدايت بشر است برگيرم و صفات مثبت و منفي كه انسانها
ميتوانند آن را كسب و يا طرد كنند تفكيك و استخراج نمايم كه چراغي باشد براي
. تر راهيابي درست لذا با توكل بر خداوند متعال جهت رضاي الهي به شناخت صفات و
ويژگيهاي انسان، براي انسان به اين فعاليت پژوهشي پرداختم باشد كه مورد لطف و
قبول الهي قرار گرفته و پلهاي باشد براي انسانها كه خود را با آن محاسبه و ارزيابي
كنند و پلههاي كمال را جهت رسيدن به قرب الهي يكي بعد از ديگري بپيمايند

 

 


 با توجه به این که کتاب حاضر برگرفته از صفات متعدد است که قرآن انسان‌ها را با آن مورد خطاب قرار می‌دهد و به زبان صراحت بیان می‌دارد که اینها صفات مثبت هستند پس اگر می‌خواهی که جزء این گروه برگزیدگان قرار گیری لازم است که این صفات را در خود پرورش داده و از حالت بالقوه به بالفعل درآوری تا در زمره صالحین قرار گیری و یا اینکه اینها صفات منفی هستد خود را از آن برحذر داری و مرتکب این اعمال نگردی که پست و خوار می‌شویسنة النشر : 1963م / 1383هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 630.4 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة صفات انسان در قرآن

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل صفات انسان در قرآن
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محمد خیر مرادی - Mohammed Khair Muradiی

كتب محمد خیر مرادی ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ صفات انسان در قرآن ❝ ❱. المزيد..

كتب محمد خیر مرادی