❞ كتاب نگرشی بر منزلت صحابه رضی الله عنهم از دیدگاه مفسران شیعه ❝  ⏤ موسى عزيزى

❞ كتاب نگرشی بر منزلت صحابه رضی الله عنهم از دیدگاه مفسران شیعه ❝ ⏤ موسى عزيزى«محمد فرستاده خداست، كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و سرسخت و نسبت به
يكديگر مهربان و دلسوزند، ايشان را در حالت ركوع و سجده ميبيني آنان همواره فضل خداي
را ميجويند و رضاي او را ميطلبند، نشانه ايمان بر اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان است. اين
توصيف آنان در تورات است، اما توصيف ايشان در انجيل چنين است كه همانند كشتزاري
هستند كه جوانههاي (خوشههاي) خود را بيرون زده، و آنها را نيرو داده و سخت نموده و بر
ساقههاي خويش راست ايستاده باشد به گونهاي كه برزگران را به شگفت ميآورد تا كافران را
به سبب آنان خشمگين كند. خداوند به كساني از ايشان كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته
بكنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده ميدهد».پيامبر گرامي اسلام حضرت ختمي مرتبت كه ياراني را تربيت نمود كه ذرهاي از
احكام و دستورات او تخلف نورزيدند اصحاب و ياران رسول االله ص كه در راه دفاع و
اشاعهي ارزشهاي والاي ايماني و انساني سر از پا نشناختند و در راه فرمانبري از رسول
االله ص ذرهاي كوتاهي نورزيدند. و تمامي خوانندگاني كه جوياي حقيقت و درصدد
پيمودن راه اولياي الهي ميباشند.
- كساني كه بعد از هزار و چهارصد سال باري ديگر كوله بار رنج و محنت رسول االله
ص را بر دوش ميكشند و قريه به قريه و شهر به شهر ميگردند تا شايد بتوانند سنتي از
سنتهاي گهر بار او را زنده نمايند و هدف مقصدي غير از رضاي خداوند ندارند.

------------------------

كتاب نگرشي بر منزلت صحابه رضي الله عنهم از ديدگاه مفسران شيعه نوشته برادر ارجمند جناب آقاي موسي عزيزي كه در دست شماست در مورد منزلت صحابه رضي الله عنهم اجمعين نوشته شده كه بسيار ارزنده و سودمند است چون آنها با سيرت و زندگي خويش تاريخ را مزين ساختن
موسى عزيزى - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ نگرشی بر منزلت صحابه رضی الله عنهم از دیدگاه مفسران شیعه ❝ ❞ نقد و بررسی وقایعی از زندگی پیامبر اکرم ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
نگرشی بر منزلت صحابه رضی الله عنهم از دیدگاه مفسران شیعه«محمد فرستاده خداست، كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و سرسخت و نسبت به
يكديگر مهربان و دلسوزند، ايشان را در حالت ركوع و سجده ميبيني آنان همواره فضل خداي
را ميجويند و رضاي او را ميطلبند، نشانه ايمان بر اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان است. اين
توصيف آنان در تورات است، اما توصيف ايشان در انجيل چنين است كه همانند كشتزاري
هستند كه جوانههاي (خوشههاي) خود را بيرون زده، و آنها را نيرو داده و سخت نموده و بر
ساقههاي خويش راست ايستاده باشد به گونهاي كه برزگران را به شگفت ميآورد تا كافران را
به سبب آنان خشمگين كند. خداوند به كساني از ايشان كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته
بكنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده ميدهد».پيامبر گرامي اسلام حضرت ختمي مرتبت كه ياراني را تربيت نمود كه ذرهاي از
احكام و دستورات او تخلف نورزيدند اصحاب و ياران رسول االله ص كه در راه دفاع و
اشاعهي ارزشهاي والاي ايماني و انساني سر از پا نشناختند و در راه فرمانبري از رسول
االله ص ذرهاي كوتاهي نورزيدند. و تمامي خوانندگاني كه جوياي حقيقت و درصدد
پيمودن راه اولياي الهي ميباشند.
- كساني كه بعد از هزار و چهارصد سال باري ديگر كوله بار رنج و محنت رسول االله
ص را بر دوش ميكشند و قريه به قريه و شهر به شهر ميگردند تا شايد بتوانند سنتي از
سنتهاي گهر بار او را زنده نمايند و هدف مقصدي غير از رضاي خداوند ندارند.

------------------------

كتاب نگرشي بر منزلت صحابه رضي الله عنهم از ديدگاه مفسران شيعه نوشته برادر ارجمند جناب آقاي موسي عزيزي كه در دست شماست در مورد منزلت صحابه رضي الله عنهم اجمعين نوشته شده كه بسيار ارزنده و سودمند است چون آنها با سيرت و زندگي خويش تاريخ را مزين ساختن .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

مقدمه ................................ ................................ ................................ .......................... 3
تقديم به:............................................................................................................4
تقريظ مولانا عبدالرحمن سربازي ......................................................................4
تقريظ مولانا حبيب الرحمن مطهري..................................................................7
طرح چند سوال كلي................................ ................................ ...............................11
فصل اول: خصوصيات اصحاب ش ................................ ................................ ......13
صحابه الگوي هدايت يافتگان......................................................................... 17
صحابه بهترين امت......................................................................................... 20
صحابه، مومنان حقيقي.................................................................................... 27
صحابه، رستگاران و به مقصود رسيدگانند. ..................................................... 29
رضايت خداوند از صحابه، رضايت هميشگي است ((رضي االله عنهم و رضوا
عنه))............................................................................................................... 33
خداوند توبه پيامبر ص و مهاجرين و انصار را پذيرفت................................ 37
خداوند به صحابه وعده جايگاه و پايگاه نيكو ميدهد. ................................... 41
خداوند طمانينه و آرامش را در دل صحابه به خاطر رضايتش نازل ميكند..... 44
سيماي صادق صحابه در تورات و انجيل و قرآن............................................ 48
صحابه در نهج البلاغه..................................................................................... 53
صحابه در صحيفه سجاديه.............................................................................. 54

2 نگرشي بر منزلت صحابه ش
فصل دوم: خصوصيات منافقين................................ ................................ ...........57
خصوصيات منافقين از ديدگاه قرآن................................................................ 57
تمايزات صحابه از منافقين.............................................................................. 57
منافقين به فرضيه مهم امر به معروف و نهي از منكر پايبند نبودند. ................. 64
منافقان سنخيتي با مسلمانان ندارد................................................................... 65
منافقان در صدد عيب جويي از پيامبر و مسلمانان بودند................................. 66
منافقين از حضور در جنگ در هراس بودند. .................................................. 67
منافقين خواستار دلهره و اضطراب در بين مسلمانان بودند. ............................ 68
خصوصيات منافقان در ساعت عسرت و خطر ............................................... 68
منافقان همانند رهگذراني در بيابان هستند كه با باران سيل آسا روبرو شدهاند.70
منافقان خواستار پنهان سازي كفر و انحراف خود بودند. ................................ 71
منافقان جنگ اقتصادي را عليه پيامبر به راه انداخته بودند............................... 72
منافقان در نهج البلاغه..................................................................................... 73
وظيفه ما در ارتباط با صحابه .......................................................................... 74
فهرست منابع و ماخذ................................ ................................ .............................79

 

«محمد فرستاده خداست، كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و سرسخت و نسبت به
يكديگر مهربان و دلسوزند، ايشان را در حالت ركوع و سجده ميبيني آنان همواره فضل خداي
را ميجويند و رضاي او را ميطلبند، نشانه ايمان بر اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان است. اين
توصيف آنان در تورات است، اما توصيف ايشان در انجيل چنين است كه همانند كشتزاري
هستند كه جوانههاي (خوشههاي) خود را بيرون زده، و آنها را نيرو داده و سخت نموده و بر
ساقههاي خويش راست ايستاده باشد به گونهاي كه برزگران را به شگفت ميآورد تا كافران را
به سبب آنان خشمگين كند. خداوند به كساني از ايشان كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته
بكنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده ميدهد».

 

پيامبر گرامي اسلام حضرت ختمي مرتبت كه ياراني را تربيت نمود كه ذرهاي از
احكام و دستورات او تخلف نورزيدند اصحاب و ياران رسول االله ص كه در راه دفاع و
اشاعهي ارزشهاي والاي ايماني و انساني سر از پا نشناختند و در راه فرمانبري از رسول
االله ص ذرهاي كوتاهي نورزيدند. و تمامي خوانندگاني كه جوياي حقيقت و درصدد
پيمودن راه اولياي الهي ميباشند.
- كساني كه بعد از هزار و چهارصد سال باري ديگر كوله بار رنج و محنت رسول االله
ص را بر دوش ميكشند و قريه به قريه و شهر به شهر ميگردند تا شايد بتوانند سنتي از
سنتهاي گهر بار او را زنده نمايند و هدف مقصدي غير از رضاي خداوند ندارند.

------------------------

تقريظ مولانا عبدالرحمن سربازي

وجود انسان كليد هر خير و بركات، اقبال و سعادت و حل هر مسئله و مشكل است،
زماني كه در اصلاح، تعمير و تربيت آن انحراف صورت گيرد و تهذيب وي فاسد گردد،
انسان واقعي و حقيقي نادر و ناياب ميگردد، اساس و محور كار انبياء انسان سازي بوده
كه با تعليم و تربيت خويش انسانهايي خوب، حقيقي و شايسته بوجود آورند كه از ميان
همه انبياء، خاتم النبيين در هدف و مقصود خويش به حدي غير قابل قياس پيروزي و
برتري چشمگيري داشت، كتاب ((رادمردان تاريخ بشريت)) نوشته برادر ارجمند جناب
آقاي موسي عزيزي كه در دست شماست در همين مورد نوشته شده كه بسيار ارزنده و
سودمند است و جوانان ميهن اسلامي به مطالعه آن تشنه هستند كتابي كه در خصوص
شاگردان مكتب نبوت به رشته تحرير در آمده، آري، آنهايي كه پرورده و تربيت يافته

مقدمه 5
آغوش نبوت بودند و از درسگاه محمدي فارغ التحصيل شده بودند، تاريخ براي خود
هيچ راهي بجز احترام آنها نميبيند و دشمن نيز چارهاي جز اينكه در مقابل آنها سرنگون
گردد نميبيند، چون آنها با سيرت و زندگي خويش تاريخ را مزين ساختند.
اصحاب پيامبر بودند كه توسط آنها، علم مفيد و صحيح، عمل صالح و برگزيده، لشكر
مومن و مجاهد به هر سوي جهان منتشر شد. انسانهايي بودند كه نه تاريخ و نه چشم
فلك نظير آنها را مشاهده نموده، آنها مانند سلك گوهر، ديوار براق آهنين، امت و ملتي
مستحكم بودند، از ميان اصحاب محمد هر فرد به تنهايي معجزهاي مستقل و نمونهاي از
نمونههاي نبوت بود، اين مردان زبده، قلعهي پر هراس مرگ را فتح كردهاند و ديو
ترسناك فقر را در هم شكستهاند، يعني اين دو عفريت را كه در اوج كاميابي بشر نيز
قيافهي وحشتناك خود را نشان ميدهند كشتهاند و انسان را در وادي سنگلاخ زندگي
مردانه پيش راندهاند تا دلير زندگي كند و دلير بميرد و در اين راه كوتاه زندگي از هيچ
كوششي منطقي باز نايستد. هيچ عكاس و مصوري در فن خويش با نوك قلم و ذهن
صناع خويش تصويري بهتر از سيرت آنها درست نكرده، و هيچ شاعري نيز با تخيل
شاداب و طبع مواج و صلاحيت شعري خويش يك پيكر خيالي (آن گونه كه در ذات آنها
وجود داشته است) با آن همه اوصاف جميله، سيرتهاي پاكيزه و محاسن برگزيده مهيا
نكرده، اگر تمام ادباي دنيا جمع شوند و بخواهند بلندترين نمونهي انسانيت را ارائه دهند
تخيل آنها بر بلندي زندگي حقيقي و علمي آنها نميرسد.
آري، صحابه و شاگردان پيامبر در تمام آن امتحان و آزمايشي كه جنبههاي ضعف
بشري نمايان و صلاحيتهاي مخفي وي شناسايي ميشوند، همانند طلاي خالص مشاهده
ميشدند كه هيچ گونه آميزشي نداشتند، آنها نمونههاي بلند و عظيمي از قوت ايماني،
قوت ارادي، تاثير تربيت نبوي، زهد و احساس مسئوليت، امانت و بينيازي و ايثار را آن
چنان ارائه دادند كه ماهرين نفسيات، علماي اخلاقيات، مورخين و ماهرين بشريت نيز
نميتوانند توقع كنند.

6 نگرشي بر منزلت صحابه ش
در راس همهي اين آزمايش و امتحانات، حساسترين، نازكترين و اهمترين امتحان،
امتحان قائد و رهبري است كه در حضور هيچ احدي جوابگو نباشد، قائدي كه نه چشم
متجس ضعف او را ميبيند و نه كميته و دادگاهي او را ميطلبد، قائدي كه به چيزهاي
جايز و حلال نيز تمايلي نشان نميدهد و آن مال بسيار جزيي و ناچيز را كه شريعت
تصرف آن را به وي اجازه ميدهد و در عرف عام رايج است مردم نيز هيچ زماني به آن
اهميت نميدهند برخورد محبوب نميداند، نيز حق شرعي و قانوني خويش را به بيت
المال بر نميگرداند. (ملاحظه شود زندگي و خلافت ابوبكر در ايام خويش ) هر مومن
زماني كه ميخواهد خود را تشخيص دهد و بسنجد، به قرآن مينگرد و خويش را
بوسيلهي قرآن مورد سنجش قرار ميدهد. پس صحابه را نيز با ترازوي قرآن و حديث
صحيح نبوي مورد سنجش قرار ميدهيم. خوشبختانه قرآن هر مسلمان را در خصوص
تشخيص صحابه از مطالعه بقيه كتب مستغني ساخته همان گونه كه اين كتابي كه در
دست شماست نيز آن را تاييد و شما را راهنمايي ميكند، آنان كه مورد تاييد خداوندي
قرار گرفتند نيازي به تاييد ديگران ندارند، لذا هيچ دعوتي مانند دعوت محدي بوسيله
يك مرد، چنين پيروز و موفق نگرديده و هيچ فرصتي مانند اين فرصت، از تاليف و
هماهنگي عناصر طبيعي بدست نيامده است.


كتاب برادر عزيز و محترم جناب آقاي موسي عزيزي به نام ((رادمردان تاريخ
بشريت)) را مطالعه كردم ضمن تقدير و سپاس از زحمات اين برادر ارجمند، آنچه كه
بيشتر به اين رساله ارزش و اهميت داده است اين است كه موضوع بحث آن منزلت
اصحاب و ياران بزرگوار پيامبر گرامي اسلام محمد ص و آله و صحبه اجمعين است كه
مشعل فروزان هدايت، مظهر ايمان و تقوي و صداقت، سبقت گيرنده در ميادين جهاد و
شهادت و جان نثاران حضرت ختمي مرتبت و حاملين علوم نبوت بودند اميد است عموم
مسلمين از مطالعه اين كتاب بهره كافي را حاصل نموده و ذخيره آخرت براي نويسنده
خود قرار گيرد.

 

 

 كتاب نگرشي بر منزلت صحابه رضي الله عنهم از ديدگاه مفسران شيعه نوشته برادر ارجمند جناب آقاي موسي عزيزي كه در دست شماست در مورد منزلت صحابه رضي الله عنهم اجمعين نوشته شده كه بسيار ارزنده و سودمند است چون آنها با سيرت و زندگي خويش تاريخ را مزين ساختنحجم الكتاب عند التحميل : 665.2 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة نگرشی بر منزلت صحابه رضی الله عنهم از دیدگاه مفسران شیعه

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل نگرشی بر منزلت صحابه رضی الله عنهم از دیدگاه مفسران شیعه
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
موسى عزيزى - mosy azzizی

كتب موسى عزيزى ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ نگرشی بر منزلت صحابه رضی الله عنهم از دیدگاه مفسران شیعه ❝ ❞ نقد و بررسی وقایعی از زندگی پیامبر اکرم ❝ ❱. المزيد..

كتب موسى عزيزى