❞ كتاب شمشیر بران بر اشراک و بدعات دوران ❝  ⏤ محمد عمر بلوجى

❞ كتاب شمشیر بران بر اشراک و بدعات دوران ❝ ⏤ محمد عمر بلوجىداخلكردن كارهاي نو و بياصل در ديـن انكـارِ كمـال ديـن و انكـار اتمـامِ
نعمت ميباشد ؛ عقائد باشند يا اعمال . بعد از تكميل دين، هر سـخن نـو و هـر
فعلِ جديد و هر عمل بياصل، هر حيله و هر طريقه در دائرة شـريعت فضـول
و لا يعني و ضلال بشمار ميرود .
بعض طبائع در جولان آمده يا از طريقههـاي متـابع و پيـروانِ اديـان متـأثر
شده كارها ي مثل كارهاي آنها و مشاغل و محـافل ي، مثـل مشـاغل و محافـلِ
آنها در جامعة اسلامي به اين نيت ترويج ميدهند كه دين خود و خداپرسـتيِ
خود را خـوش رنـگ و مـزين عرضـه نماي .دنـ بـالعموم اينچنـين مـردم داراي
جذبات، حرارت و حميت مذهبي از اثرِ خاصي ميباشند و ميخواهند كه در
ميدانِ عمل بر مذهب و عقائد خود از ديگران سبقت برند. و بعضي قطع نظـر
از جذبه و شوقِ مذهبي فقط جهت اغراض ذاتـي و جلـب منفعـت نفسـاني و
مادي در دين سخنها و كارهاي نو شامل ميكنند، و بجاآوري آنها را موجبِ
ثواب و بركت و تقرب قرار مـي دهنـد و كسـي كـه از همنـوائي و همكـاري
ايشان اباء ورزد او را بيد ين و دشمن و گستاخ مينامنـد . لـذا اگـر آنهـا منـع
كرده شوند، و بدي و مضرت كارهاي بياصلِ آنها جلوِ آنهـا آشـكار كـرده
شود، فوري براي مبارزه و معارضه در ميآيند و تنقيد نسبت به خود را هـيچ
گاه تحمل كـرده نمـي تواننـد، و در هتـك عـزت و تمسـخر و اذيـت رسـاني
منعكننده ميپر دازند، اما جاذبه و محبتي كه در دلِ آن صاحبِ دعوت نسبت

10 شمشيرِ برّان بر اشراك و بدعات دوران
بــه قــرآن و ســنت و پيــامبر اســلام عليــه و آلــه وأصــحابه افضــل التحيــات
والتسليمات موجود ميباشد، مجبورش ميكند كه علَم جهـاد را بـر عليـه آن
دشمنِ خدا و رسول و دشمنِ ديـن و جامعـة بشـريت در اهتـزاز درآرد، و
مردمِ جهان را از بندگي و غلامي بندگان، به شاهراه عبادت و توحيد خداوند
ذوالجلال و از ظلم اديانِ باطله، به سوي عدالت اسـلام و از رذائـل بـه سـوي
فضائلِ اخلاقي و انساني دعوت دهد، تا ايـن كـه ديـنِ اسـلام در دنيـا منتشـر
شود، و نغمة جانفزاي قرآن در اطراف و اكناف عـالَم پخـش گـرد د و سـلطة
توحيد بر عالمِ انسانيت مسلط شود، و چهرة شـرك و بـدعت و احـداث فـي
الدين زيرپردة خجل و شرمندگي مختفي گردد و پـرچمِ اسـلام در نشـيب و
فراز به اهتزاز درآيد، و پرچم كفر و شرك و بدعت سرنگون گردد و حزبِ
خداوند مظفر و سعادتهاي دنيا و آخرت را نائل شده ، لشكرِ شيطان خائب و
خاسر ماند .
كتاب زير نظر كه اثر خامة أسـتاذ دانشـمند م ولانـا محمـد عمـر ن قشـبندي
مجددي دامت فيوضهم ميباشد مشتمل بر اثبات توحيد بـه عنـاوينِ مختلفـه و
نفـي شـرك و مـذمت آن ، و عقائـد مشـركين نسـبت بـه ذات و صـفات رب
العالمين، تعريف علم غيب، نفي علم غيب از غير االله، بيـان حكمـت و فلسـف ة
عبادت غير االله، بيان وسيله و معني وسيله و اقسامِ توسل، تفصيلات شرك في
العبادة، بيان سدذرائع شرك، بيان تعريف بدعت و معنـي مأخـذ آن، تعريـف
اصطلاحي بدعت، اقسامِ بدعت به بدع حقيقيه و اضافيه و فرق آنها، بيان فرق
بين بدع و مصالحِ مرسله و استحسان، بيان اسقاط مـروج، بيـان بعضـي مسـائلِ

شمشيرِ برّان بر اشراك و بدعات دوران 11
متفرقه و بدعات متصوفه و جواب بعضي روايات مبتدعين مـي باشـد؛ كتـابي
است مختصر كه خواننده اگر بنظـر انصـاف و طلـب هـدايت مطالعـه نمايـد،
برايش يقيناً خضرِ راه ثابت خواهد شد. و ناگفتـه نمانـد كـه در رد بـدعات و
شركيات كتابي ايـ ن چنـين جالـب و مسـتند و مـؤثر در رشـتة خـود در زبـانِ
فارسي تا هنوز منتشر نشده است، و سزد كه هر مسلمان فارسيدان يك جلـد
از اين كتاب را در خانه داشته باشد، تا اين كه بتواند زندگي خود را براساس
تعليمات قرآن و ارشادات پيغمبر اكرم صـلي االله عليـه وآلـه وأصـحابه وسـلم
استوار كند .
خوشبختانه كه عهدة طبـع و نشـر كتـاب نـامبرده در سـهمية ايـن ناكـارة
خلائق افتاد كه براي خودم يك سعادت وذخيرة آخرت ميشمارم. ان شاء .االله
به هرحال، ما قاطبة مسلمين مـأموريم كـه جهـد بليـغ نمـائيم، تـا زنـدگي
اعتقادي و عملي ما بر اساس تعليمات قرآن و سنت صورت بگيرد .
در پايان از خوانندگانِ گرامي و استفادهكنندگانِ اين كتاب التمـاس دارم
كه اين ناكاره را به دعوات صالحه كمك فرمايند، تا بتوانم نظيـر ايـن كتـاب
كتابهاي سودمند ديگري را طبع و نشر نموده بجامعة مسلمين تقديم نمايم

کتاب زیر نظر که اثر خامة أستاذ دانشمند مولانا محمد عمر نقشبندی مجددی دامت فیوضهم میباشد مشتمل بر اثباتِ توحید به عناوینِ مختلفه و نفی شرک و مذمتِ آن، و عقائد مشرکین نسبت به ذات و صفاتِ رب العالمین، تعریف علم غیب، نفی علم غیب از غیر الله، بیان حکمت و فلسفة عبادتِ غیر الله، بیان وسیله و معنی وسیله و اقسامِ توسل، تفصیلاتِ شرک فی العبادة، بیان سدّذرائع شرک، بیان تعریف بدعت و معنی مأخذِ آن، تعریف اصطلاحی بدعت، اقسامِ بدعت به بدع حقیقیه و اضافیه و فرق آنها، بیان فرق بین بدع و مصالحِ مرسله و استحسان، بیان اسقاطِ مروج، بیان بعضی مسائلِ متفرقه و بدعات متصوفه و جواب بعضی روایاتِ مبتدعین می باشد؛ کتابی است مختصر که خواننده اگر بنظر انصاف و طلب هدایت مطالعه نماید، برایش یقیناً خضرِ راه ثابت خواهد ش و ناگفته نماند که در ردِ بدعات و شرکیات کتابی این چنین جالب و مستند و مؤثر در رشتة خود در زبانِ فارسی تا هنوز منتشر نشده است، و سزد که هر مسلمان فارسی‌دان یک جلد از این کتاب را در خانه داشته باشد، تا این که بتواند زندگی خود را بر اساس تعلیماتِ قرآن و ارشادات پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وأصحابه وسلم استوار کند
محمد عمر بلوجى - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ شمشیر بران بر اشراک و بدعات دوران ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
شمشیر بران بر اشراک و بدعات دوران

1968م - 1445هـ


داخلكردن كارهاي نو و بياصل در ديـن انكـارِ كمـال ديـن و انكـار اتمـامِ
نعمت ميباشد ؛ عقائد باشند يا اعمال . بعد از تكميل دين، هر سـخن نـو و هـر
فعلِ جديد و هر عمل بياصل، هر حيله و هر طريقه در دائرة شـريعت فضـول
و لا يعني و ضلال بشمار ميرود .
بعض طبائع در جولان آمده يا از طريقههـاي متـابع و پيـروانِ اديـان متـأثر
شده كارها ي مثل كارهاي آنها و مشاغل و محـافل ي، مثـل مشـاغل و محافـلِ
آنها در جامعة اسلامي به اين نيت ترويج ميدهند كه دين خود و خداپرسـتيِ
خود را خـوش رنـگ و مـزين عرضـه نماي .دنـ بـالعموم اينچنـين مـردم داراي
جذبات، حرارت و حميت مذهبي از اثرِ خاصي ميباشند و ميخواهند كه در
ميدانِ عمل بر مذهب و عقائد خود از ديگران سبقت برند. و بعضي قطع نظـر
از جذبه و شوقِ مذهبي فقط جهت اغراض ذاتـي و جلـب منفعـت نفسـاني و
مادي در دين سخنها و كارهاي نو شامل ميكنند، و بجاآوري آنها را موجبِ
ثواب و بركت و تقرب قرار مـي دهنـد و كسـي كـه از همنـوائي و همكـاري
ايشان اباء ورزد او را بيد ين و دشمن و گستاخ مينامنـد . لـذا اگـر آنهـا منـع
كرده شوند، و بدي و مضرت كارهاي بياصلِ آنها جلوِ آنهـا آشـكار كـرده
شود، فوري براي مبارزه و معارضه در ميآيند و تنقيد نسبت به خود را هـيچ
گاه تحمل كـرده نمـي تواننـد، و در هتـك عـزت و تمسـخر و اذيـت رسـاني
منعكننده ميپر دازند، اما جاذبه و محبتي كه در دلِ آن صاحبِ دعوت نسبت

10 شمشيرِ برّان بر اشراك و بدعات دوران
بــه قــرآن و ســنت و پيــامبر اســلام عليــه و آلــه وأصــحابه افضــل التحيــات
والتسليمات موجود ميباشد، مجبورش ميكند كه علَم جهـاد را بـر عليـه آن
دشمنِ خدا و رسول و دشمنِ ديـن و جامعـة بشـريت در اهتـزاز درآرد، و
مردمِ جهان را از بندگي و غلامي بندگان، به شاهراه عبادت و توحيد خداوند
ذوالجلال و از ظلم اديانِ باطله، به سوي عدالت اسـلام و از رذائـل بـه سـوي
فضائلِ اخلاقي و انساني دعوت دهد، تا ايـن كـه ديـنِ اسـلام در دنيـا منتشـر
شود، و نغمة جانفزاي قرآن در اطراف و اكناف عـالَم پخـش گـرد د و سـلطة
توحيد بر عالمِ انسانيت مسلط شود، و چهرة شـرك و بـدعت و احـداث فـي
الدين زيرپردة خجل و شرمندگي مختفي گردد و پـرچمِ اسـلام در نشـيب و
فراز به اهتزاز درآيد، و پرچم كفر و شرك و بدعت سرنگون گردد و حزبِ
خداوند مظفر و سعادتهاي دنيا و آخرت را نائل شده ، لشكرِ شيطان خائب و
خاسر ماند .
كتاب زير نظر كه اثر خامة أسـتاذ دانشـمند م ولانـا محمـد عمـر ن قشـبندي
مجددي دامت فيوضهم ميباشد مشتمل بر اثبات توحيد بـه عنـاوينِ مختلفـه و
نفـي شـرك و مـذمت آن ، و عقائـد مشـركين نسـبت بـه ذات و صـفات رب
العالمين، تعريف علم غيب، نفي علم غيب از غير االله، بيـان حكمـت و فلسـف ة
عبادت غير االله، بيان وسيله و معني وسيله و اقسامِ توسل، تفصيلات شرك في
العبادة، بيان سدذرائع شرك، بيان تعريف بدعت و معنـي مأخـذ آن، تعريـف
اصطلاحي بدعت، اقسامِ بدعت به بدع حقيقيه و اضافيه و فرق آنها، بيان فرق
بين بدع و مصالحِ مرسله و استحسان، بيان اسقاط مـروج، بيـان بعضـي مسـائلِ

شمشيرِ برّان بر اشراك و بدعات دوران 11
متفرقه و بدعات متصوفه و جواب بعضي روايات مبتدعين مـي باشـد؛ كتـابي
است مختصر كه خواننده اگر بنظـر انصـاف و طلـب هـدايت مطالعـه نمايـد،
برايش يقيناً خضرِ راه ثابت خواهد شد. و ناگفتـه نمانـد كـه در رد بـدعات و
شركيات كتابي ايـ ن چنـين جالـب و مسـتند و مـؤثر در رشـتة خـود در زبـانِ
فارسي تا هنوز منتشر نشده است، و سزد كه هر مسلمان فارسيدان يك جلـد
از اين كتاب را در خانه داشته باشد، تا اين كه بتواند زندگي خود را براساس
تعليمات قرآن و ارشادات پيغمبر اكرم صـلي االله عليـه وآلـه وأصـحابه وسـلم
استوار كند .
خوشبختانه كه عهدة طبـع و نشـر كتـاب نـامبرده در سـهمية ايـن ناكـارة
خلائق افتاد كه براي خودم يك سعادت وذخيرة آخرت ميشمارم. ان شاء .االله
به هرحال، ما قاطبة مسلمين مـأموريم كـه جهـد بليـغ نمـائيم، تـا زنـدگي
اعتقادي و عملي ما بر اساس تعليمات قرآن و سنت صورت بگيرد .
در پايان از خوانندگانِ گرامي و استفادهكنندگانِ اين كتاب التمـاس دارم
كه اين ناكاره را به دعوات صالحه كمك فرمايند، تا بتوانم نظيـر ايـن كتـاب
كتابهاي سودمند ديگري را طبع و نشر نموده بجامعة مسلمين تقديم نمايم

کتاب زیر نظر که اثر خامة أستاذ دانشمند مولانا محمد عمر نقشبندی مجددی دامت فیوضهم میباشد مشتمل بر اثباتِ توحید به عناوینِ مختلفه و نفی شرک و مذمتِ آن، و عقائد مشرکین نسبت به ذات و صفاتِ رب العالمین، تعریف علم غیب، نفی علم غیب از غیر الله، بیان حکمت و فلسفة عبادتِ غیر الله، بیان وسیله و معنی وسیله و اقسامِ توسل، تفصیلاتِ شرک فی العبادة، بیان سدّذرائع شرک، بیان تعریف بدعت و معنی مأخذِ آن، تعریف اصطلاحی بدعت، اقسامِ بدعت به بدع حقیقیه و اضافیه و فرق آنها، بیان فرق بین بدع و مصالحِ مرسله و استحسان، بیان اسقاطِ مروج، بیان بعضی مسائلِ متفرقه و بدعات متصوفه و جواب بعضی روایاتِ مبتدعین می باشد؛ کتابی است مختصر که خواننده اگر بنظر انصاف و طلب هدایت مطالعه نماید، برایش یقیناً خضرِ راه ثابت خواهد ش و ناگفته نماند که در ردِ بدعات و شرکیات کتابی این چنین جالب و مستند و مؤثر در رشتة خود در زبانِ فارسی تا هنوز منتشر نشده است، و سزد که هر مسلمان فارسی‌دان یک جلد از این کتاب را در خانه داشته باشد، تا این که بتواند زندگی خود را بر اساس تعلیماتِ قرآن و ارشادات پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وأصحابه وسلم استوار کند .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

فهرست ................................................................................................1
عرضِ ناشر ........................................................................................9
تقاري ظ علماء كرام ......................................................................... 13
-1 حضرت مولانا االله ميسل خان صاحب دامت بركاتهم ...................... 13
-2 حضرت مولانا سبحان محمود صاحب مدظله ................................ 15
-3 حضرت مولانا شمس الحق صاحب مدظله ................................ 16 ....
-4 حضرت مولانا قار ي غلام رسول درواز ي بدخشان ي....................... 19
مقدمه مولف .................................................................................... 23
مقدمه يب در ان اهمي ت عقائد .......................................................... 25
مأخذ عقائد از كجاست؟ ................................................................ 26 ....
تمه دي دوم ........................................................................................ 29
انتباه در ديتمه .................................................................................... 31
عقائد مشرك ني نسبت بذات و صفات رب العالم ني چه بوده؟ گوش ديبا
كرد................................................................................................ 41 ...
ذكربعض از ي اعمال و وظائف شان ..................................................... 42
صاحب اخلاق و اوصاف يحم ده بودند ............................................... 43
انكشاف يحق قت توح دي ...................................................................... 43

 2 فهرست
اسوة انبي اء† ............................................................................. 49
اسوة خاتم الأنب اءي ........................................................................... 49
اسوة ليخل ÷ :................................................................................. 49
اسوة ي عقوب ابنا و او ي ‡ ............................................................... 50
باب اول : يب در ان اثبات توح دي بعناو نِي مختلفه يِنف و شرك و
مذمت آن .......................................................................................... 55
ي انيب ك مغالطه يفر و ب مبتدع مر ني مسلمانان سادهلوح را .................. 56
ي دفع ك اشتباه و يتلب دامِ س ................................................................ 70
باب دوم : يب در انِ عبادت و معن او ي ............................................ 75
معن ي عبادت ....................................................................................... 75
فصل در انواعِ عبادت ......................................................................... 76
فصل انِيب در فرق انِيم در عبادت و تعظ مي .......................................... 77
فصل در لوازم و خواصِ الوهيت و اصول و قواعد عبادت ................... 79
باب سوم : يب در انِ يغ علم و ب يطر ق اثبات و تخصيص آن بذات
واجبالوجود ................................................................................... 83
-1 قيطر اثبات يغ علم ب : ................................................................ 83 ..
-2 قيطر علم :كل .............................................................................. 84
-3 قيطر علم :طيمح .......................................................................... 84
-4 قيطر و طيبس علم :عيوس ............................................................... 85
-5 قيطر احاطة سماوات و ارض :ني ..................................................... 86

فهرست  3
-6 قيطر احاطه علم بجم عي يجزئ :ات .................................................. 87
-7 قيطر بصورت و ريضم خطاب ...................................................... 87
-8 قيطر احاطة يف ما الصدور ............................................................ 88
-9 قيطر احاطة ظ و اهر باطن .............................................................. 88
قيطر -10 احاطة قُدام و خلف ........................................................... 89
قيطر -11 احاطه بالخ ري ...................................................................... 90
قيطر -12 احاطه بالشر ....................................................................... 90
قيطر -13 احاطة اعمال و افعال .......................................................... 90
قيطر -14 احاطة اعمال ...................................................................... 91
قيطر -15 احاطة االله متعال به احوال انسان ها ...................................... 91
قيطر -16 جمع نيب الصفات در ني احاطه .............................................. 92
قيطر -17 احاطة به االله علم آنچه نم او ريغ كه ي دانند ........................ 92
قيطر -18 احاطة علم الساعه .............................................................. 93
پهلو ينف ي يغ علم ب يا االله ريغ از نست :............................................... 94
اطلاع يالغ يعل ب................................................................................ 95
فصل در يتعر ف و تحق قي يغ علم ب.................................................... 96
اقوال فقهاء اسلام ينف در يغ علم ب و االله ريغ از فتو ي بر كفر مدع و ي
مصدقِ آن.......................................................................................... 98
باب چهارم : يب در انِ حاضر و ناظر ............................................ 101
فصل انيب در دلائل مقصد بالا .......................................................... 103

 4 فهرست
فصل انيب در دوم اقوالِ فقهاء و فتواي شان......................................... 110
باب پنجم : يب در انِ قدرت و اختي ار............................................. 113
ف صل اول انيب در حكمت و فلسفه عبادت االله ريغ كه بندگان به آن
گرو دهي اند....................................................................................... 114
فصل انيب در دوم سلبِ و ارياخت قدرت اءيانب از † واثبات االله بر آن
واحد لا يشر ك ................................................................................ 120
افصح من نطق بالضاد مياقل و بلاغت و تاجدار يهدا ت  زين را و ارياخت
قدرت يهدا تدادن نبود ................................................................ ....123
از يحد ث مكرم ينف ملك و از ارياخت آنحضرت  .......................... 126
اثبات و ارياخت قدرت االله  به آنِ واحد ينف و از او ريغ از آنها آثار
صحابه و اقوالِ سلف رضوان يعل االله هم اجمع ني ................................ .132
ارشاد گرام ي سرخ خيش اءياول لي عبدالق يلانيج ادر / نيدر موضوع 133
فصل سوم نيا انيب در: يعق نيا كه دة فاسد از كجا نيدرا امت دايپ شد
134 ........................................................................................................
باب ششم : بحث دعاء و نداء ريغ االله......................................... 137
فصل اول انيب در دعاء و ياهم ت و مراتب آن................................ ....137
فصل دوم نيا انيب در: كه ذات واجب جل مجده از دعاءخواستن خوش
يم گردد، از و نخواست ن خشمگ يم ني شود، و استغاثه به مخلوق شركست
139 ........................................................................................................
فصل سوم انيب در معن ي و لهيوس اقسام و مراتب آن – معن ي  .... 145

فهرست  5
باب هفتم : يب در ا ان شراك ........................................................... 149
فصل اول در مذمت شرك و خراب ي آن............................................ 149
فصل انيب در دوم تعلقدادن معبودان باطل خود االله با واحد لا يشر ك 152
اول: تعلق نسب ي................................................................................. 152
دوم: تعلق سكن ي.............................................................................. 154
سوم: تعلق عبد قرب و ي ي................................................................ .. 154
فصل سوم در خيتار شرك ............................................................... 159
معبود اول :........................................................................................ 159
فصل چهارم انيب در اقسام و انواع شرك .......................................... 160
فصل پنجم در تفصي لات شرك يف العباد ........................................ 166
برا ذبح ي تعظ و مي استقبال پادشاه اي شخص ي بزرگ هم حرام است، مگر
به مهمان ي......................................................................................... 170
فصل ششم انيب در شرك يخف ........................................................ 171
فصل هفتم انيب در سد ذرائع شرك .................................................. 173
حكمت قبر اقدس در حجرة قهيصد  ........................................ 182
بعض مسائلِ قبور .............................................................................. 184
انِيب بعض اءياش كه اتصاف به آنها انسان رابه اعتماد االله ريغ يعل تحريك
يم كنند، از و در آن حصولِ توكل اجتناب لازم است ...................... 192

 6 فهرست
   

 
 
 
فصل اول انيب در ياهم ت اتباع النب ي  وأهميت سنت و ليافض از آن
قرآن مقدس :.................................................................................... 201
از احادي ث منور ياهم ت سنت و فضائل :او ......................................... 204
فصل انِيب در دوم نحوست ترك سنت و قباحت بدعت و شوم بودن
طرفداران اهل بدعت ........................................................................ 207
فصل سوم انيب در يفض لت مجر ي سنت ديوع و ديشد مجر ي بدعت و
معاون و محترِم مبتدع ....................................................................... 217
انيب حال مجر ي بدعت و معاون او .................................................... 223
انتباه ميعظ ........................................................................................ 237
فصل اول در يتعر ف بدعت و معن و ي مأخذ آن................................ .244
يتعر ف اصطلاح ي بدعت ................................................................ ..245
يق انِيب به ما و ود الاحتراز يتعر ف....................................................... 245
اقسامِ بدعت...................................................................................... 246
فصل ذمِ در دوم بدعات و اهلِ آن.................................................... 248
فصل سوم انيب در اختلاف علماء در تقس مي بدعات ........................... 256
فصل چهارم انيب در بدع و يقيحق اضاف و ي فرقِ آنها........................ 258
فصل پنجم انيب در انقسام بدعت دو به ئهيس نوع................................ 260
فصل ششم انيب در فرق نيب بدع و مصالح مرسله و استحسان ............. 263

فهرست  7
باب اول : يب در ان رسوم و بدعات مختلف در امكنه و ازمنه
مختلفه ........................................................................................... 267
فصل اول انيب در آن رسوم ي كه را آنها معصيت دانسته عمل يم كنند267
فصل دوم بعض از ي رسومِ مروجه ...................................................... 272
فصل سوم بعض نياز ي رسوم آتش باز يت و ي رانداز در ي مواقع عروس ي
است ................................................................................................ 274
باب دوم : يب در ان رسوم ي كه عوام الناس آنها را مباح م يدانند
279 ........................................................................................................
فصل اول:......................................................................................... 279
فصل نايب در دوم رسوم خواستگار و ي ازدواج ................................ . 283
باب سوم : يب در ان رسوم ي كه آنها را عبادت دانسته و چون
عبادت انجام م يدهند ................................................................ ...297
فصل اول.......................................................................................... 297
فصل دوم......................................................................................... 302
فصل سوم انيب در رسوم موت و بدعات آن...................................... 303
فصل چهارم رسوم اسقاط مروج ....................................................... 307
فصل پنجم بدعات قبور و متعلقات آن.............................................. 309
عدمِ استمداد صحابه  از قبرِ آنحضرت  ................................ ..... 315
مشائخ يطر قت به اجماع گورپرست را ي شرك فرموده اند ................... 317
فصل ششم بعض مسائل متعلق به قبور ............................................... 320

 8 فهرست
فصل هفتم انيب در بدعات رمضان ..................................................... 322
فصل هشتم انيب در بدعات مدارس و مساجد ................................ ....324
يب ان مسائل شت از ي كفري و ات شركي و ات بعض ي عقائد ........ 327
يب ان بعض مسائلِ متفرقه از بدعات و رسوم و ممنوعات ...... 333
يب ان بعض بدعات متصوفه و مسائلِ چند ................................ 342
فصل اطراد ي يب در ان جواب مختصر بعض رواي ات مبتدع ني 346
:ديتمه .............................................................................................. 346
قيفر حال مخالف با استدلال اقوال و افعال بزرگان نيد مختصراً ....... 354
يتأل فات حضرت مولانا محمد عمر نقشبند ي مجدد ي مدظله ... 361

 


داخلكردن كارهاي نو و بياصل در ديـن انكـارِ كمـال ديـن و انكـار اتمـامِ
نعمت ميباشد ؛ عقائد باشند يا اعمال . بعد از تكميل دين، هر سـخن نـو و هـر
فعلِ جديد و هر عمل بياصل، هر حيله و هر طريقه در دائرة شـريعت فضـول
و لا يعني و ضلال بشمار ميرود .
بعض طبائع در جولان آمده يا از طريقههـاي متـابع و پيـروانِ اديـان متـأثر
شده كارها ي مثل كارهاي آنها و مشاغل و محـافل ي، مثـل مشـاغل و محافـلِ
آنها در جامعة اسلامي به اين نيت ترويج ميدهند كه دين خود و خداپرسـتيِ
خود را خـوش رنـگ و مـزين عرضـه نماي .دنـ بـالعموم اينچنـين مـردم داراي
جذبات، حرارت و حميت مذهبي از اثرِ خاصي ميباشند و ميخواهند كه در
ميدانِ عمل بر مذهب و عقائد خود از ديگران سبقت برند. و بعضي قطع نظـر
از جذبه و شوقِ مذهبي فقط جهت اغراض ذاتـي و جلـب منفعـت نفسـاني و
مادي در دين سخنها و كارهاي نو شامل ميكنند، و بجاآوري آنها را موجبِ
ثواب و بركت و تقرب قرار مـي دهنـد و كسـي كـه از همنـوائي و همكـاري
ايشان اباء ورزد او را بيد ين و دشمن و گستاخ مينامنـد . لـذا اگـر آنهـا منـع
كرده شوند، و بدي و مضرت كارهاي بياصلِ آنها جلوِ آنهـا آشـكار كـرده
شود، فوري براي مبارزه و معارضه در ميآيند و تنقيد نسبت به خود را هـيچ
گاه تحمل كـرده نمـي تواننـد، و در هتـك عـزت و تمسـخر و اذيـت رسـاني
منعكننده ميپر دازند، اما جاذبه و محبتي كه در دلِ آن صاحبِ دعوت نسبت

 10 شمشيرِ برّان بر اشراك و بدعات دوران
بــه قــرآن و ســنت و پيــامبر اســلام عليــه و آلــه وأصــحابه افضــل التحيــات
والتسليمات موجود ميباشد، مجبورش ميكند كه علَم جهـاد را بـر عليـه آن
دشمنِ خدا و رسول  و دشمنِ ديـن و جامعـة بشـريت در اهتـزاز درآرد، و
مردمِ جهان را از بندگي و غلامي بندگان، به شاهراه عبادت و توحيد خداوند
ذوالجلال و از ظلم اديانِ باطله، به سوي عدالت اسـلام و از رذائـل بـه سـوي
فضائلِ اخلاقي و انساني دعوت دهد، تا ايـن كـه ديـنِ اسـلام در دنيـا منتشـر
شود، و نغمة جانفزاي قرآن در اطراف و اكناف عـالَم پخـش گـرد د و سـلطة
توحيد بر عالمِ انسانيت مسلط شود، و چهرة شـرك و بـدعت و احـداث فـي
الدين زيرپردة خجل و شرمندگي مختفي گردد و پـرچمِ اسـلام در نشـيب و
فراز به اهتزاز درآيد، و پرچم كفر و شرك و بدعت سرنگون گردد و حزبِ
خداوند مظفر و سعادتهاي دنيا و آخرت را نائل شده ، لشكرِ شيطان خائب و
خاسر ماند .
كتاب زير نظر كه اثر خامة أسـتاذ دانشـمند م ولانـا محمـد عمـر ن قشـبندي
مجددي دامت فيوضهم ميباشد مشتمل بر اثبات توحيد بـه عنـاوينِ مختلفـه و
نفـي شـرك و مـذمت آن ، و عقائـد مشـركين نسـبت بـه ذات و صـفات رب
العالمين، تعريف علم غيب، نفي علم غيب از غير االله، بيـان حكمـت و فلسـف ة
عبادت غير االله، بيان وسيله و معني وسيله و اقسامِ توسل، تفصيلات شرك في
العبادة، بيان سدذرائع شرك، بيان تعريف بدعت و معنـي مأخـذ آن، تعريـف
اصطلاحي بدعت، اقسامِ بدعت به بدع حقيقيه و اضافيه و فرق آنها، بيان فرق
بين بدع و مصالحِ مرسله و استحسان، بيان اسقاط مـروج، بيـان بعضـي مسـائلِ

شمشيرِ برّان بر اشراك و بدعات دوران  11
متفرقه و بدعات متصوفه و جواب بعضي روايات مبتدعين مـي باشـد؛ كتـابي
است مختصر كه خواننده اگر بنظـر انصـاف و طلـب هـدايت مطالعـه نمايـد،
برايش يقيناً خضرِ راه ثابت خواهد شد. و ناگفتـه نمانـد كـه در رد بـدعات و
شركيات كتابي ايـ ن چنـين جالـب و مسـتند و مـؤثر در رشـتة خـود در زبـانِ
فارسي تا هنوز منتشر نشده است، و سزد كه هر مسلمان فارسيدان يك جلـد
از اين كتاب را در خانه داشته باشد، تا اين كه بتواند زندگي خود را براساس
تعليمات قرآن و ارشادات پيغمبر اكرم صـلي االله عليـه وآلـه وأصـحابه وسـلم
استوار كند .
خوشبختانه كه عهدة طبـع و نشـر كتـاب نـامبرده در سـهمية ايـن ناكـارة
خلائق افتاد كه براي خودم يك سعادت وذخيرة آخرت ميشمارم. ان شاء .االله
به هرحال، ما قاطبة مسلمين مـأموريم كـه جهـد بليـغ نمـائيم، تـا زنـدگي
اعتقادي و عملي ما بر اساس تعليمات قرآن و سنت صورت بگيرد .
در پايان از خوانندگانِ گرامي و استفادهكنندگانِ اين كتاب التمـاس دارم
كه اين ناكاره را به دعوات صالحه كمك فرمايند، تا بتوانم نظيـر ايـن كتـاب
كتابهاي سودمند ديگري را طبع و نشر نموده بجامعة مسلمين تقديم نمايم

 


-1 حضرت مولانا سليم االله خان صاحب دامت بركاتهم
مدير و شيخ الحديث جامعه فاروقيه، كراچي


 

) *

 +,"  -& '
(

اما بعد: بيشتر مواضع كتاب مستطاب «شمشيرِ بران بـر اشـراك و بـدعات
دوران» مؤلفه حضرت العلام مولانا محمد عمر صاحب دامت بركاتهم العاليه
و عمت فيوضهم الصافيه را مطالعـه كـردم و مسـتفيض شـدم، ماشـاء االله حـقِ
تحقيق را ادا كرده اند .

اين كار از تو آيد و مردان چنين كنند

مـذمت اشـراك بـاالله و تطبيـق در ميـان عقائـد مشـركين اولـين و عقائـد
مبتدعين زمانة حال، و اثبات حقيقت توحيد و ذكر خواص الوهيت و تحقيـق
مسئله علم غيب و حاضر و ناظر و مختار كُل دانستن و نـداء غيـر االله و غيـره،
بدين نمط تحرير كرده اند كه اگر براي كدام عالم دين ناممكن نيسـت ولـي
مشكل و مستبعد ضرور ميباشد .
در هر مسئله از دلائل قرآنكـريم و حـديث شـريف و كتـب فقـه و اقـوال
بزرگانِ سلف انباري جمع كرده اند كه بعد از آن مجالِ انكار بـاقي نخواهـد
ماند. در بعضي موا ضع تعداد دلائل قرآنيه از صدها تجاوز نموده اسـت و هـر

 14 شمشيرِ برّان بر اشراك و بدعات دوران
دليل را با حواله، مزين كرده اند. بعد از آن بر بدعات و رسومات قبيحه چنان
بحث كرده اند كه قباحت و شناعت آنها واضح و روشـن گشـته اسـت، و در
اثناء كلام تاويلات مبتدعين و دلائلِ اوشان را ذكر كرده پـردة مكـر آنهـا را
پاك نموده اند ، و در ذكر بدعات و رسومات از تفصيل كار گرفته انـد . اهـل
علم را لازم است كه اين كتاب را حرز جان سازند و از آن مستفيد شوند .
دعا ميكنم كه رب العزت جل وعلا اين سعي محمود را در حقِ مؤلف
علاّم مشكور سازد و خلقِ خود را ازو مستفيد گرداند.

 

 

 

 

 

 کتاب زیر نظر که اثر خامة أستاذ دانشمند مولانا محمد عمر نقشبندی مجددی دامت فیوضهم میباشد مشتمل بر اثباتِ توحید به عناوینِ مختلفه و نفی شرک و مذمتِ آن، و عقائد مشرکین نسبت به ذات و صفاتِ رب العالمین، تعریف علم غیب، نفی علم غیب از غیر الله، بیان حکمت و فلسفة عبادتِ غیر الله، بیان وسیله و معنی وسیله و اقسامِ توسل، تفصیلاتِ شرک فی العبادة، بیان سدّذرائع شرک، بیان تعریف بدعت و معنی مأخذِ آن، تعریف اصطلاحی بدعت، اقسامِ بدعت به بدع حقیقیه و اضافیه و فرق آنها، بیان فرق بین بدع و مصالحِ مرسله و استحسان، بیان اسقاطِ مروج، بیان بعضی مسائلِ متفرقه و بدعات متصوفه و جواب بعضی روایاتِ مبتدعین می باشد؛ کتابی است مختصر که خواننده اگر بنظر انصاف و طلب هدایت مطالعه نماید، برایش یقیناً خضرِ راه ثابت خواهد ش و ناگفته نماند که در ردِ بدعات و شرکیات کتابی این چنین جالب و مستند و مؤثر در رشتة خود در زبانِ فارسی تا هنوز منتشر نشده است، و سزد که هر مسلمان فارسی‌دان یک جلد از این کتاب را در خانه داشته باشد، تا این که بتواند زندگی خود را بر اساس تعلیماتِ قرآن و ارشادات پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وأصحابه وسلم استوار کندسنة النشر : 1968م / 1388هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 1.8 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة شمشیر بران بر اشراک و بدعات دوران

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل شمشیر بران بر اشراک و بدعات دوران
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محمد عمر بلوجى - Mohamed Omar Beloujiی

كتب محمد عمر بلوجى ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ شمشیر بران بر اشراک و بدعات دوران ❝ ❱. المزيد..

كتب محمد عمر بلوجى