❞ كتاب زنان پیرامون پیامبر صلی الله علیه وسلم ❝  ⏤ محمود مهدي الاستانبولي

❞ كتاب زنان پیرامون پیامبر صلی الله علیه وسلم ❝ ⏤ محمود مهدي الاستانبولي


كتاب حاضرترجمة كتـاب عربـي بـا عنـوان «نسـاء حـول الرسـول والـرد علـي
مفتريات المستشرقين» تأليف محمود مهدي استانبولي و مصطفي ابوالنصـر الشـلبي
ميباشد.
تاكنون در بارة شخصيت مرد درجه اول جهان اسلام، نبي اكرم  تأليفهـاي
بسياري به رشتة تحرير درآمده است و زواياي مختلفي از سيرة نبوي مورد بحث و
تحقيق مسلمانان و غير مسلمانان قرار گرفتـه اسـت. امـا چگـونگي نگـرش بـه ايـن
موضوع متفاوت بوده و اظهارنظرهاي مختلفي در اين بـاره صـورت گرفتـه اسـت .
كتــاب فــوق از ديــدگاه دو تــن از نويســندگان اهــل ســنت تــأليف يافتــه اســت.
نويسندگان كتاب در موضوعات مختلف اين نوشتار از منابع اصلي مانند سيره ابـن
هشام، طبقات ابن سعد، الاستيعاب و غيره استفاده كرده اند. خواننـدة گرامـي بايـد
در نظر داشته باشد كه آنچه در اين كتاب ذكر شده است صرفاً مورد تأييـد و هـم
عقيدة مترجم نميباشد، اما در راستاي انتقال ترجمه ميبايسـت اصـل امانـت را در
نظر داشت، كه در نتيجه نظرات و نوشـتههـاي مؤلفـان عينـاً ترجمـه شـده اسـت و
مترجم دخل و تصرفي را در اين مورد اعمال نكرده است. اگر براي برخي كلمات
و يا جملات خاصي در متن توضيحي ضروري به نظر ميرسيده است «در ميان دو
قلاب يا با حرف اختصاري «م» بيان گرديده است.
و اما دلايلي كه باعث ترجمة اين كتاب گرديد عبارتند از:
1 -جنبة مبارزات ضد استعماري و غربي كتاب.
2 -عدم برخوردهاي يك طرفه در طرح شماري از وقايع تاريخي.
3 -ضديت با صهيونيزم.
4 -سودبردن از منابع اصلي تاريخ اسلام چون سيرة ابـن هشـام، تـاريخ طبـري
و...
5 -چاپهاي متعدد كتـاب (هفتمـين چـاپ) نشـانگر موفقيـت نويسـندگان و
جذب مخاطبان بسيار، به اين تأليف ميباشد. ايـن در حـالي اسـت كـه در
ميان نويسندگان عرب كتابهاي بسياري در ايـن زمينـه بـه چـاپ رسـيده
است.
کتاب سیرت زنان مشهور در عصر پیامبر بزرگوار را به همة شما خواهران و مادران تقدیم می‌کنیم؛ زنان پاکی که در پی‌ریزی این بنای عظیم اسلامی مشارکت ورزیده ان..امیدوارم, که از زندگانی این زنان درس بگیریم و روش زندگی آنان را برای بوجودآوردن نسل مسلمان دنبال کنیم, که آن‌ها سیرة نخستین اسلامی ر احیاء می‌کنند، و مردم را از عبادت بندگان به عبادت خدای واحد واز ظلم‌ها به عدل اسلام و از دنیای بسته به دنیای باز می‌آورن
محمود مهدي الاستانبولي - محمود مهدي الإستانبولي (1327 - 1420 هـ) هو عالم وباحث وتربوي، صاحب كتاب «تحفة العروس».

ولد بدمشق ودرس العلوم الإسلامية. أخذ عن محمد ناصر الدين الألباني وعبد الفتاح الإمام. قال عنه الشيخ علي الطنطاوي: «إنه من أركان التربية في بلده».


❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ تحفة العروس أو الزواج الإسلامي السعيد ❝ ❞ طه حسين في ميزان العلماء والأدباء ❝ ❞ ابن تيمية بطل الإصلاح الديني ❝ ❞ شيخ الشام جمال الدين القاسمي ❝ ❞ نقائص الأطفال وطريقة إصلاحها ❝ ❞ صوم رمضان أحكامه الفقهية والطبية أهدافه نفحاته وبيان ما علق به من أوهام ❝ ❞ من مذكراتي في الحج ❝ ❞ هذا ... أو الجنون (نا رد على هذا..أوالطوفان وبعض الكتب الأخرى خالد محمد خالد) ❝ ❞ زنان پیرامون پیامبر صلی الله علیه وسلم ❝ الناشرين : ❞ دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ❝ ❞ المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ❝ ❞ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
زنان پیرامون پیامبر صلی الله علیه وسلم


كتاب حاضرترجمة كتـاب عربـي بـا عنـوان «نسـاء حـول الرسـول والـرد علـي
مفتريات المستشرقين» تأليف محمود مهدي استانبولي و مصطفي ابوالنصـر الشـلبي
ميباشد.
تاكنون در بارة شخصيت مرد درجه اول جهان اسلام، نبي اكرم  تأليفهـاي
بسياري به رشتة تحرير درآمده است و زواياي مختلفي از سيرة نبوي مورد بحث و
تحقيق مسلمانان و غير مسلمانان قرار گرفتـه اسـت. امـا چگـونگي نگـرش بـه ايـن
موضوع متفاوت بوده و اظهارنظرهاي مختلفي در اين بـاره صـورت گرفتـه اسـت .
كتــاب فــوق از ديــدگاه دو تــن از نويســندگان اهــل ســنت تــأليف يافتــه اســت.
نويسندگان كتاب در موضوعات مختلف اين نوشتار از منابع اصلي مانند سيره ابـن
هشام، طبقات ابن سعد، الاستيعاب و غيره استفاده كرده اند. خواننـدة گرامـي بايـد
در نظر داشته باشد كه آنچه در اين كتاب ذكر شده است صرفاً مورد تأييـد و هـم
عقيدة مترجم نميباشد، اما در راستاي انتقال ترجمه ميبايسـت اصـل امانـت را در
نظر داشت، كه در نتيجه نظرات و نوشـتههـاي مؤلفـان عينـاً ترجمـه شـده اسـت و
مترجم دخل و تصرفي را در اين مورد اعمال نكرده است. اگر براي برخي كلمات
و يا جملات خاصي در متن توضيحي ضروري به نظر ميرسيده است «در ميان دو
قلاب يا با حرف اختصاري «م» بيان گرديده است.
و اما دلايلي كه باعث ترجمة اين كتاب گرديد عبارتند از:
1 -جنبة مبارزات ضد استعماري و غربي كتاب.
2 -عدم برخوردهاي يك طرفه در طرح شماري از وقايع تاريخي.
3 -ضديت با صهيونيزم.
4 -سودبردن از منابع اصلي تاريخ اسلام چون سيرة ابـن هشـام، تـاريخ طبـري
و...
5 -چاپهاي متعدد كتـاب (هفتمـين چـاپ) نشـانگر موفقيـت نويسـندگان و
جذب مخاطبان بسيار، به اين تأليف ميباشد. ايـن در حـالي اسـت كـه در
ميان نويسندگان عرب كتابهاي بسياري در ايـن زمينـه بـه چـاپ رسـيده
است.
کتاب سیرت زنان مشهور در عصر پیامبر بزرگوار را به همة شما خواهران و مادران تقدیم می‌کنیم؛ زنان پاکی که در پی‌ریزی این بنای عظیم اسلامی مشارکت ورزیده ان..امیدوارم, که از زندگانی این زنان درس بگیریم و روش زندگی آنان را برای بوجودآوردن نسل مسلمان دنبال کنیم, که آن‌ها سیرة نخستین اسلامی ر احیاء می‌کنند، و مردم را از عبادت بندگان به عبادت خدای واحد واز ظلم‌ها به عدل اسلام و از دنیای بسته به دنیای باز می‌آورن .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

مقدمه مترجم .............................................................................. 6
تقديم ......................................................................................... 8
مقدمة كتاب................................................................................9
پيشگفتار ....................................................................................17
زن از ديدگاه ملل گوناگون......................................................18
زن از نظر يونانيان..................................................................................19
زن از نظر روميان...................................................................................20
زن در ميان ايرانيان باستان .....................................................................21
زن در چين............................................................................................21
زن در هند.............................................................................................22
زن از نظر يهوديان.................................................................................22
زن از نظر مسيحيان................................................................................23
زن در عصر جاهلي...............................................................................25
مادران مؤمنان ..........................................................................30
خديجه دختر خويلد ل.....................................................................31
بانوي پاكدامن قريش.....................................................................................31
سوده دختر زمعه ل...........................................................................39
زني از مهاجران كه بيوة مردي مهاجر بود .......................................................39
عايشه دختر ابوبكرب........................................................................42
حفصه دختر عمرب...........................................................................47
نگاهبان قرآن................................................................................................ .47
ام سلمهل.........................................................................................51
نخستين زن مهاجر .........................................................................................51
ام حبيبه رمله دختر ابوسفيانب.........................................................57
زينب دختر جحشل.........................................................................62

﴿2 ﴾زنان پيرامون پيامبر 
بهترين سفير...................................................................................................62
صفيه دختر حيي ل...........................................................................66
داناي بني نضير..............................................................................................66
جويريه دختر حارث ل.....................................................................70
زني بابركت ..................................................................................................70
ميمونه دختر حارثل........................................................................72
آخرين زن پيامبر .......................................................................................72
همسرداري رسول خدا ......................................................... 76
همسرداري رسول خدا ..........................................................77
پيامبر  ،شوهري خوشاخلاق..............................................................78
پيامبر ،همسري دورانديش و باتدبير....................................................80
اينك تفصيل ماجرا........................................................................................80
پيامبر همسري وفادار..........................................................................82
دختران پيامبر......................................................................86
زينب كبري ل..................................................................................87
رقيه ل..............................................................................................93
زني با دو هجرت...........................................................................................93
فاطمة زهراءل...................................................................................98
ام ابيها [ل] ...............................................................................................98
فاطمة زهراء........................................................................................108
ام كلثوم لدختر رسول خدا....................................................... 110
زنداني شعبِ ابي طالب................................................................................110
پيامبر پدري بانشاط و بامحبت .............................................................114
پيامبر  پدري دورانديش و باتدبير.....................................................120
زنان فاضل صحابي تربيتيافتهگان مكتب نبوت ........................123
اسماء دختر ابوبكرب.......................................................................124

فهرست ﴿3 ﴾
فاطمه دختر خطاب ل.....................................................................129
ام كلثوم دختر علي بن ابي طالبب...............................................133
صفيه دختر عبدالمطلب ل...............................................................135
عمه رسول خدا .......................................................................................135
سميه دختر خياط ل........................................................................139
نخستين زن شهيد در اسلام...........................................................................139
اسماء دختر يزيد بن سكن ل..........................................................141
بانوي سخنور...............................................................................................141
ام سليم دختر ملحان ل...................................................................145
زن مبلغ .......................................................................................................145
ام حرام دختر ملحان ل...................................................................153
شهيدة دريا..................................................................................................153
ام ورقه لبانوي شهيد....................................................................155
اسماء بنت عميس ل.......................................................................157
بانويي كه دو هجرت كرد............................................................................157
شفاء دختر حارثل........................................................................165
نخستين زن معلم در اسلام............................................................................165
ام حكيم دختر حارث ل................................................................ .168
همسر عكرمه بن ابي جهل.......................................................................168
ام أيمنل........................................................................................171
كنيزپيامبر  و داية ايشان ...........................................................................171
هند دختر عتبه ل............................................................................173
زني باجرأت در دوران جاهليت و اسلام.......................................................173
ام شريك قريشيل..........................................................................181
زن مبلغ .......................................................................................................181
ام فضلل.......................................................................................183

﴿4 ﴾زنان پيرامون پيامبر 
همسر عباس عموي پيامبر ........................................................................183
ربيع دختر معوذل............................................................................188
بيعتكننده زيردرخت ................................................................................188
خَنساءل..........................................................................................190
مادر شهيدان................................................................................................190
خوله دختر ثعلبهل..........................................................................194
زني كه پروردگار متعال نالهاش را از فراز هفت آسمان شنيد .........................194
ام رومانل......................................................................................198
همسر صديق و مادر صديقهب ................................................................198
ام عمارهل......................................................................................203
بانويي مؤمن و ايثارگر .................................................................................203
ام محجنل.....................................................................................206
درسي فراموشنشدني براي همة مادران و زنان در طول تاريخ........................206
بيعت زنان...............................................................................209
ركن نخست: چيزي را شريك خدا مگيرند ..................................................211
ركن دوم: دزدي نكنند ................................................................................214
ركن سوم از بندهاي اين بيعت فرخنده: زنا نكنند ..........................................224
ركن چهارم از اركان بيعت النساء: فرزندانتان را نكشيد................................231
ركن پنجم: و بر كس افترا و بهتان ميان دست و پاي خود نبندند: ...................233
اما ركن آخر در اين بيعت فرخنده گفتار خداي متعال است: «در هيچ كار نيكي
تو را نافرماني نكنند»....................................................................................234
نقد و بررسي ادعاهاي خاورشناسان ..........................................237
درآمد..................................................................................................237
تعدد زوجات (چندهمسري) در اسلام.................................................238
در دين يهود :...............................................................................................239
در دين مسيح: .............................................................................................240

فهرست ﴿5 ﴾
تعدد زوجات (چندهمسري) در اسلام.................................................243
پيامبر خدا  و تعدد زوجات..............................................................252
پيامبران پيشين و تعدد زوجات .....................................................................253
حكمت تعدد زوجات پيامبر ............................................................258
طلاق در اسلام....................................................................................287
حملة احمقانه سازمان ملل به اسلام.....................................................293
نتيجهگيري...........................................................................................299
و اكنون اي خواهرمسلمان !..........................................................................299
منابع....................................................................................................301


كتاب حاضرترجمة كتـاب عربـي بـا عنـوان «نسـاء حـول الرسـول والـرد علـي
مفتريات المستشرقين» تأليف محمود مهدي استانبولي و مصطفي ابوالنصـر الشـلبي
ميباشد.
تاكنون در بارة شخصيت مرد درجه اول جهان اسلام، نبي اكرم  تأليفهـاي
بسياري به رشتة تحرير درآمده است و زواياي مختلفي از سيرة نبوي مورد بحث و
تحقيق مسلمانان و غير مسلمانان قرار گرفتـه اسـت. امـا چگـونگي نگـرش بـه ايـن
موضوع متفاوت بوده و اظهارنظرهاي مختلفي در اين بـاره صـورت گرفتـه اسـت .
كتــاب فــوق از ديــدگاه دو تــن از نويســندگان اهــل ســنت تــأليف يافتــه اســت.
نويسندگان كتاب در موضوعات مختلف اين نوشتار از منابع اصلي مانند سيره ابـن
هشام، طبقات ابن سعد، الاستيعاب و غيره استفاده كرده اند. خواننـدة گرامـي بايـد
در نظر داشته باشد كه آنچه در اين كتاب ذكر شده است صرفاً مورد تأييـد و هـم
عقيدة مترجم نميباشد، اما در راستاي انتقال ترجمه ميبايسـت اصـل امانـت را در
نظر داشت، كه در نتيجه نظرات و نوشـتههـاي مؤلفـان عينـاً ترجمـه شـده اسـت و
مترجم دخل و تصرفي را در اين مورد اعمال نكرده است. اگر براي برخي كلمات
و يا جملات خاصي در متن توضيحي ضروري به نظر ميرسيده است «در ميان دو
قلاب يا با حرف اختصاري «م» بيان گرديده است.
و اما دلايلي كه باعث ترجمة اين كتاب گرديد عبارتند از:
1 -جنبة مبارزات ضد استعماري و غربي كتاب.
2 -عدم برخوردهاي يك طرفه در طرح شماري از وقايع تاريخي.
3 -ضديت با صهيونيزم.
4 -سودبردن از منابع اصلي تاريخ اسلام چون سيرة ابـن هشـام، تـاريخ طبـري
و...
5 -چاپهاي متعدد كتـاب (هفتمـين چـاپ) نشـانگر موفقيـت نويسـندگان و
جذب مخاطبان بسيار، به اين تأليف ميباشد. ايـن در حـالي اسـت كـه در
ميان نويسندگان عرب كتابهاي بسياري در ايـن زمينـه بـه چـاپ رسـيده
است.


6 -كتابهاي متعددي در اين زمينه به زبان عربـي منتشـر شـده اسـت . ماننـد،
نساء النبي (عايشه بنت الشاطي) اعلام النساء (عمـر رضـا كحـالـة) و... امـا
تاكنون كتابي با اين عنوان و مباحث به زبان فارسي به چاپ نرسيده بـود و
مخصوصاً براي كساني كه مشتاق به دانسـتن مطالـب ايـن چنـين (بـه زبـان
فارسي) بودند اين امكان فراهم نبود.
7 -آشــنايي خواننــدگان بــا فرازهــايي از زنــدگي نبــي اكــرم كــه شــايد
نويسندگان متقدم و متأخر به طور اخص كمتر به آن توجه داشته انـد ، بـه
خصوص در بارة مسئله زنان همعصر نبي اكرم
8 -تحليـل، نقـد و ارزيـابي سـازمانهـايي چـون ملـل و جريـانهـايي چـون
مستشرقان،كه شايد بسياري از نويسندگان عـرب در نوشـتارهاي خـود آن
چندان توجهي به آنها نداشـته انـد و حتـي ايـن قسـمت از كتـاب نكـات
جالب توجهي را ارايه داده است ،كه در نهايـت باعـث شـده تـا بـر ارزش
كتاب افزوده گردد. بدين منظور سعي نويسندگان كتاب بر آن بوده تـا در
كنار مطرح ساختن بخشي از سيرة نبوي به بازگويي تهمتهـا و افتراهـايي
كه به شخص رسول خدا  زده اند نيزپاسخ داده شود.
9 -مجمل و مختصر مطرحشدن بسياري از موضوعات در اين كتاب به علاقـة
بيشتر خوانندة گرامي، براي مطالعة مطالب آن ميافزايد، چرا كـه بسـياري
از افراد وقت و حوصلة زيادي براي مطالعة گستردة اين مباحـث ندارنـد و
در نتيجه چاپ و انتشار كتبي از اين دست، بسيار راهگشا ميباشد.


 کتاب سیرت زنان مشهور در عصر پیامبر بزرگوار را به همة شما خواهران و مادران تقدیم می‌کنیم؛ زنان پاکی که در پی‌ریزی این بنای عظیم اسلامی مشارکت ورزیده ان..امیدوارم, که از زندگانی این زنان درس بگیریم و روش زندگی آنان را برای بوجودآوردن نسل مسلمان دنبال کنیم, که آن‌ها سیرة نخستین اسلامی ر احیاء می‌کنند، و مردم را از عبادت بندگان به عبادت خدای واحد واز ظلم‌ها به عدل اسلام و از دنیای بسته به دنیای باز می‌آورنحجم الكتاب عند التحميل : 1.7 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة زنان پیرامون پیامبر صلی الله علیه وسلم

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل زنان پیرامون پیامبر صلی الله علیه وسلم
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محمود مهدي الاستانبولي - Mahmoud Mahdi Al Stanboli

كتب محمود مهدي الاستانبولي محمود مهدي الإستانبولي (1327 - 1420 هـ) هو عالم وباحث وتربوي، صاحب كتاب «تحفة العروس». ولد بدمشق ودرس العلوم الإسلامية. أخذ عن محمد ناصر الدين الألباني وعبد الفتاح الإمام. قال عنه الشيخ علي الطنطاوي: «إنه من أركان التربية في بلده». ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ تحفة العروس أو الزواج الإسلامي السعيد ❝ ❞ طه حسين في ميزان العلماء والأدباء ❝ ❞ ابن تيمية بطل الإصلاح الديني ❝ ❞ شيخ الشام جمال الدين القاسمي ❝ ❞ نقائص الأطفال وطريقة إصلاحها ❝ ❞ صوم رمضان أحكامه الفقهية والطبية أهدافه نفحاته وبيان ما علق به من أوهام ❝ ❞ من مذكراتي في الحج ❝ ❞ هذا ... أو الجنون (نا رد على هذا..أوالطوفان وبعض الكتب الأخرى خالد محمد خالد) ❝ ❞ زنان پیرامون پیامبر صلی الله علیه وسلم ❝ الناشرين : ❞ دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ❝ ❞ المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ❝ ❞ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ❝ ❱. المزيد..

كتب محمود مهدي الاستانبولي