❞ كتاب ديدگاه اهل سنت در مورد اصحاب ❝  ⏤ د. محمد بن عبد الله الوهيبي

❞ كتاب ديدگاه اهل سنت در مورد اصحاب ❝ ⏤ د. محمد بن عبد الله الوهيبياحلمدهلل رب العاملني وصىل اَّلله
األطهار أمهات املؤمنني.
خداوند در قرآن میفرماید:
﴿
»محمد) ج( فرستادهی خداست و كسانى كه با او هستند در برابر
كفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند. پیوسته آنها را در
حال ركوع و سجود مىبینىدر حالى كه همواره فضل خدا و رضاى
او را مىطلبند. نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است،
این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است. همانند
زراعتى هستند كه جوانههاى خود را خارج ساخته، سپس به
تقو یت آن پرداخته تا محكم شده و بر پاى خود ایستاده است و به

4 ديدگاه اهل سنت در مورد اصحابش
قدرى نمو و رشد كرده كه كشاورزان را به شگفتى وامىدارد، این
براىآن است كهكافران را به خشم آورند ]ولى[كسانىاز آنها را
كه ایمان آورده و كارهاى شایسته انجام دادهاند، خداوند به آنها
وعدهآمرزش و اجر عظیمىدادهاست«.
﴿
َي
م ﴾ یعنی؛كسانی كه با او هستند و در حقیقت، یاران
او یند. خداوندأ ایشان را با صفاتی ارزنده وصف نموده است، از
جمله: آنها در مقابل كفار سخت و خشنهستند و در بین خود مهربان،
آنها مردمانی هستند كه ز یاد نماز میخوانند، و اضافه مینماید كه
هدف آنها از این ركوع و سجود، جلب رضای الهی است. در واقع،
خداوند گواهی به حسن نیت و اخالص آنها میدهد، در ادامه
میفرماید كه چهره آنها از اثر سجده نورانی است، و باالخره به آنها
وعده میدهد كه مغفرت و پاداش بزرگی در انتظارشانمیباشد.
خداوند صحابهش را به نهالی تشبیه میكند كه كمكم رشد
نمودهوشاخ و برگ میدهند و كفار از این رشد، خشمگین میشوند؛ز یرادر
ابتدا،صحابه مانندنهالی نوپا بودند، اما پس از مدتی توانستندمدینه
را بگیرند و بعد خیبر، مكه، یمن، شبه جز یره عرب، و بعد از آن، ایران و
مصر و روم،و كفار از این درخت پرشاخ و برگ بهخشم آمدند.
استنباط امام مالك /از این آیهاین است كههر كسینسبتبه
همراهان محمد ج یعنی صحابه ش خشم و غیض داشته باشد، كافر
است.


بیان فضایل و بزرگواری‌های صحابه پیامبر از دیدگاه اهل سنت و رفع اتهام از آنان است. نویسنده با بهره‌گیری از آیات الكتبانی قرآن و سخنان پیامبر حکیم اسلام و گزارش‌های تاریخی، شأن و ارج یاران پیامبر را یادآوری کرده و عدالت و درستکاری آنان را خاطر نشان می‌ساز وی حکم دشنام‌ دادن به صحابه، ام المؤمنین عایشه و دیگر همسران پیامبر را بازگو می‌کن
د. محمد بن عبد الله الوهيبي - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ اعتقاد أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم ❝ ❞ ديدگاه اهل سنت در مورد اصحاب ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
ديدگاه اهل سنت در مورد اصحاب

2006م - 1446هـ


احلمدهلل رب العاملني وصىل اَّلله
األطهار أمهات املؤمنني.
خداوند در قرآن میفرماید:
﴿
»محمد) ج( فرستادهی خداست و كسانى كه با او هستند در برابر
كفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند. پیوسته آنها را در
حال ركوع و سجود مىبینىدر حالى كه همواره فضل خدا و رضاى
او را مىطلبند. نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است،
این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است. همانند
زراعتى هستند كه جوانههاى خود را خارج ساخته، سپس به
تقو یت آن پرداخته تا محكم شده و بر پاى خود ایستاده است و به

4 ديدگاه اهل سنت در مورد اصحابش
قدرى نمو و رشد كرده كه كشاورزان را به شگفتى وامىدارد، این
براىآن است كهكافران را به خشم آورند ]ولى[كسانىاز آنها را
كه ایمان آورده و كارهاى شایسته انجام دادهاند، خداوند به آنها
وعدهآمرزش و اجر عظیمىدادهاست«.
﴿
َي
م ﴾ یعنی؛كسانی كه با او هستند و در حقیقت، یاران
او یند. خداوندأ ایشان را با صفاتی ارزنده وصف نموده است، از
جمله: آنها در مقابل كفار سخت و خشنهستند و در بین خود مهربان،
آنها مردمانی هستند كه ز یاد نماز میخوانند، و اضافه مینماید كه
هدف آنها از این ركوع و سجود، جلب رضای الهی است. در واقع،
خداوند گواهی به حسن نیت و اخالص آنها میدهد، در ادامه
میفرماید كه چهره آنها از اثر سجده نورانی است، و باالخره به آنها
وعده میدهد كه مغفرت و پاداش بزرگی در انتظارشانمیباشد.
خداوند صحابهش را به نهالی تشبیه میكند كه كمكم رشد
نمودهوشاخ و برگ میدهند و كفار از این رشد، خشمگین میشوند؛ز یرادر
ابتدا،صحابه مانندنهالی نوپا بودند، اما پس از مدتی توانستندمدینه
را بگیرند و بعد خیبر، مكه، یمن، شبه جز یره عرب، و بعد از آن، ایران و
مصر و روم،و كفار از این درخت پرشاخ و برگ بهخشم آمدند.
استنباط امام مالك /از این آیهاین است كههر كسینسبتبه
همراهان محمد ج یعنی صحابه ش خشم و غیض داشته باشد، كافر
است.


بیان فضایل و بزرگواری‌های صحابه پیامبر از دیدگاه اهل سنت و رفع اتهام از آنان است. نویسنده با بهره‌گیری از آیات الكتبانی قرآن و سخنان پیامبر حکیم اسلام و گزارش‌های تاریخی، شأن و ارج یاران پیامبر را یادآوری کرده و عدالت و درستکاری آنان را خاطر نشان می‌ساز وی حکم دشنام‌ دادن به صحابه، ام المؤمنین عایشه و دیگر همسران پیامبر را بازگو می‌کن .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

پيشگفتار................................................................................ 1
3 ديدگاه اهل سنت در مورد اصحاب..................................... 5
2 داليل عدالت صحابهش در قرآن کريم................................. 3
1 داليل عدالت صحابهش در سنت پيامبر ج........................33
4 خالصه آنچه که گذشت....................................................25
5 هيچ چيزی معادل مقام و منزلت اصحابش نمیباشد.........22
6 دشنام دادن صحابهش و حکم آن.......................................15
1-6 نسبت دادن کفر و یا فسق به برخی یا تمام اصحاب ....53
2-6 دشنام به صحابه به بهانه طعن در دینشان.......................53
5-6 دشنام به اصحابی که در مورد فضيلت آنها روایات متواتر
موجود نيست..........................................................................74
7-6 دشنام به برخی از اصحاب، به گونهای که طعن در دین و
عدالت آنان نباشد....................................................................74
3-6 نگاهی به شيوه موضوعی................................................74

2 ديدگاه اهل سنت در مورد اصحابش
7 حکم دشنام به امالمؤمنين عايشهل...............................53
2 حکم دشنام دادن به بقيهی امهات المؤمنين.........................57
پيامدهای توهين و دشنام.........................................................34
3 خودداری از بازگويی آنچه ميان اصحابش رخ داده است.64
31 اساس تحقيق در تاريخ صحابه ش...................................67


احلمدهلل رب العاملني وصىل اَّلله
األطهار أمهات املؤمنني.
خداوند در قرآن میفرماید:
﴿
»محمد) ج( فرستادهی خداست و كسانى كه با او هستند در برابر
كفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند. پیوسته آنها را در
حال ركوع و سجود مىبینىدر حالى كه همواره فضل خدا و رضاى
او را مىطلبند. نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است،
این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است. همانند
زراعتى هستند كه جوانههاى خود را خارج ساخته، سپس به
تقو یت آن پرداخته تا محكم شده و بر پاى خود ایستاده است و به

4 ديدگاه اهل سنت در مورد اصحابش
قدرى نمو و رشد كرده كه كشاورزان را به شگفتى وامىدارد، این
براىآن است كهكافران را به خشم آورند ]ولى[كسانىاز آنها را
كه ایمان آورده و كارهاى شایسته انجام دادهاند، خداوند به آنها
وعدهآمرزش و اجر عظیمىدادهاست«.
﴿
َي
م ﴾ یعنی؛كسانی كه با او هستند و در حقیقت، یاران
او یند. خداوندأ ایشان را با صفاتی ارزنده وصف نموده است، از
جمله: آنها در مقابل كفار سخت و خشنهستند و در بین خود مهربان،
آنها مردمانی هستند كه ز یاد نماز میخوانند، و اضافه مینماید كه
هدف آنها از این ركوع و سجود، جلب رضای الهی است. در واقع،
خداوند گواهی به حسن نیت و اخالص آنها میدهد، در ادامه
میفرماید كه چهره آنها از اثر سجده نورانی است، و باالخره به آنها
وعده میدهد كه مغفرت و پاداش بزرگی در انتظارشانمیباشد.
خداوند صحابهش را به نهالی تشبیه میكند كه كمكم رشد
نمودهوشاخ و برگ میدهند و كفار از این رشد، خشمگین میشوند؛ز یرادر
ابتدا،صحابه مانندنهالی نوپا بودند، اما پس از مدتی توانستندمدینه
را بگیرند و بعد خیبر، مكه، یمن، شبه جز یره عرب، و بعد از آن، ایران و
مصر و روم،و كفار از این درخت پرشاخ و برگ بهخشم آمدند.
استنباط امام مالك /از این آیهاین است كههر كسینسبتبه
همراهان محمد ج یعنی صحابه ش خشم و غیض داشته باشد، كافر
است.


 بیان فضایل و بزرگواری‌های صحابه پیامبر از دیدگاه اهل سنت و رفع اتهام از آنان است. نویسنده با بهره‌گیری از آیات الكتبانی قرآن و سخنان پیامبر حکیم اسلام و گزارش‌های تاریخی، شأن و ارج یاران پیامبر را یادآوری کرده و عدالت و درستکاری آنان را خاطر نشان می‌ساز وی حکم دشنام‌ دادن به صحابه، ام المؤمنین عایشه و دیگر همسران پیامبر را بازگو می‌کنسنة النشر : 2006م / 1427هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 1.9 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة ديدگاه اهل سنت در مورد اصحاب

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل ديدگاه اهل سنت در مورد اصحاب
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
د. محمد بن عبد الله الوهيبي - D. MHMD BN ABD ALLH ALOHIBI

كتب د. محمد بن عبد الله الوهيبي ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ اعتقاد أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم ❝ ❞ ديدگاه اهل سنت در مورد اصحاب ❝ ❱. المزيد..

كتب د. محمد بن عبد الله الوهيبي