❞ كتاب نامه ای به لندن ❝  ⏤ عبد الله حيدري

❞ كتاب نامه ای به لندن ❝ ⏤ عبد الله حيدري


چه كاسه اي زير نيم كاسه است؟ سـم پـاش و تـفـرقه انداز كيــست؟
بلـوچستان چـرا آباد نشـد؟ دشتياري مال كي وطرح آن بنفع كيست؟ غير بومي ما
چرا در مناطق سني نشين اسكان داده ميشوند؟ سرمايه خراسان چرا در جيـــب
امام رضا ريخته ميشوند؟ شهرك هاي جديد در خراسان چرا نو سازي ميشود؟ در
بندر عباس و چابهار چرا كارگر غير بومي استخدام ميشود؟ مسئول بي سوادي
كردستان و بلوچستان كيست؟ اسلام چه تقصيري دارد كه به آن حمله شود؟ سر
چشمه اسلام را چه كساني گل آلوده ميكنند؟ آيا اسلام بزور شمشير تحميل شده؟
چه زماني از شمشير بايد كار گرفت؟ آيا آخوند آخوند است شيعه و سني ندارد؟
چرا دادگاهان امريكا انسانها را اخته ميكنند؟ چرا آقاي دينس خانمش را خورد؟
چرا و چه نيروئي قدرت اتم را بزانو در آورد؟ نظم نوين جهاني امريكا نيز بزودي
سرنگون خواهد شد؟

وحدت ايراني ها بر چه اساسي ممكن است؟

همه اينها سوالاتي است كه خواننده از خلال صفات اين نامه جواب آنها را هر
چند به اختصار در خواهد يافت آنانيكه به اهميت نقش قلم و مطبوعات و مبارزه
فرهنگي اعتقاد جدي دارند ميتوانند نسخه اي از نامه را به دوستانشان هديه كنند
ما زماني به وجود خود در جامعه ارزش خواهيم بخشيد و از عهده اداي مسئوليت

2 كيهان- نامه اي به لندن
بر خواهيم آمد كه همواره عمل و عكس العمل داشته باشيم و تنها به تماشا و
تأسف خوردن اكتفا نكنيم.
خدمت آقاي مصباح زاده و ديگر كاركنان كيهان لندن، سلام عرض ميكنم.
اميدوارم ساعات خوشي را پشت سر بگذرانيد و با دلي شاد و خاطري آرام به
اداي مسئوليت خويش مشغول باشيد، توفيق مزيد براي شما و همه خدمت گزاران
اين مسير از خداي بزرگ مسئلت دارم.
عيدگذشته را به همه تان تبريك عرض ميكنم، كيهان لندن بسيار موزون و پر
محتوا و خواندني است و چون درد ملت داغديده اي را باز گو ميكند و غرض
مداحي و بزرگ كردن فلان حاجي آقا يا تو%Aيه كردن جنايتهاي فلان آخوند را
ندارد در قلب هر ايراني دردمند و با احساس جاي دارد، و خواننده تصور نميكند
كل روز نامه يك رنگ و يك نواخت است و چون سانسور بر آن حاكم نيست
انشاهاي متفاوتي بچشم ميخورد و درد دلها آنطوري كه هست عنوان ميشود و
نكته ضعفهاي رژيم خيلي دقيق بررسي ميشود كه همه اين اسباب به محبوبيت
كيهان افزوده است، ان شاء االله كه در آينده هم با حفظ بي طرفي و استقلال در اين
پيشه مقدس رونق بيشتري به كيهان خواهيد بخشيد.
بنده براي هر چه بهتر شدن كيهان كه در واقع ميتوان گفت: ارگان تمامي
اپوزيسيون ايران است، دو سه نكته اصلاحي و چند پيشنهاد دارم كه اگر مناسب
بود به آن عمل شود:
1ـ اشتباهات لفظي يا املايي زياد بچشم مي خورد.
نامه اي به لندن در واكنش به حمله شديد يك ايراني مقيم لندن به اسلام و اهل ايران بخصوص علماء و روحانيون
عبد الله حيدري - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ افراطی گری منزوی می شود ❝ ❞ آب در هاون کوبیدن ردی بر رسول جعفریان ❝ ❞ شمع های فروزان تاریخ ❝ ❞ شرح کوتاهی بر دعای کمیل ❝ ❞ شيعه در دادگاه وجدان و عقل ❝ ❞ آیت الله برقعی علامه ای مظلوم و بی نظیر ❝ ❞ نامه ای به لندن ❝ ❞ گره های کور در مذهب شیعه ❝ ❞ اسلام خالص ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
نامه ای به لندن


چه كاسه اي زير نيم كاسه است؟ سـم پـاش و تـفـرقه انداز كيــست؟
بلـوچستان چـرا آباد نشـد؟ دشتياري مال كي وطرح آن بنفع كيست؟ غير بومي ما
چرا در مناطق سني نشين اسكان داده ميشوند؟ سرمايه خراسان چرا در جيـــب
امام رضا ريخته ميشوند؟ شهرك هاي جديد در خراسان چرا نو سازي ميشود؟ در
بندر عباس و چابهار چرا كارگر غير بومي استخدام ميشود؟ مسئول بي سوادي
كردستان و بلوچستان كيست؟ اسلام چه تقصيري دارد كه به آن حمله شود؟ سر
چشمه اسلام را چه كساني گل آلوده ميكنند؟ آيا اسلام بزور شمشير تحميل شده؟
چه زماني از شمشير بايد كار گرفت؟ آيا آخوند آخوند است شيعه و سني ندارد؟
چرا دادگاهان امريكا انسانها را اخته ميكنند؟ چرا آقاي دينس خانمش را خورد؟
چرا و چه نيروئي قدرت اتم را بزانو در آورد؟ نظم نوين جهاني امريكا نيز بزودي
سرنگون خواهد شد؟

وحدت ايراني ها بر چه اساسي ممكن است؟

همه اينها سوالاتي است كه خواننده از خلال صفات اين نامه جواب آنها را هر
چند به اختصار در خواهد يافت آنانيكه به اهميت نقش قلم و مطبوعات و مبارزه
فرهنگي اعتقاد جدي دارند ميتوانند نسخه اي از نامه را به دوستانشان هديه كنند
ما زماني به وجود خود در جامعه ارزش خواهيم بخشيد و از عهده اداي مسئوليت

2 كيهان- نامه اي به لندن
بر خواهيم آمد كه همواره عمل و عكس العمل داشته باشيم و تنها به تماشا و
تأسف خوردن اكتفا نكنيم.
خدمت آقاي مصباح زاده و ديگر كاركنان كيهان لندن، سلام عرض ميكنم.
اميدوارم ساعات خوشي را پشت سر بگذرانيد و با دلي شاد و خاطري آرام به
اداي مسئوليت خويش مشغول باشيد، توفيق مزيد براي شما و همه خدمت گزاران
اين مسير از خداي بزرگ مسئلت دارم.
عيدگذشته را به همه تان تبريك عرض ميكنم، كيهان لندن بسيار موزون و پر
محتوا و خواندني است و چون درد ملت داغديده اي را باز گو ميكند و غرض
مداحي و بزرگ كردن فلان حاجي آقا يا تو%Aيه كردن جنايتهاي فلان آخوند را
ندارد در قلب هر ايراني دردمند و با احساس جاي دارد، و خواننده تصور نميكند
كل روز نامه يك رنگ و يك نواخت است و چون سانسور بر آن حاكم نيست
انشاهاي متفاوتي بچشم ميخورد و درد دلها آنطوري كه هست عنوان ميشود و
نكته ضعفهاي رژيم خيلي دقيق بررسي ميشود كه همه اين اسباب به محبوبيت
كيهان افزوده است، ان شاء االله كه در آينده هم با حفظ بي طرفي و استقلال در اين
پيشه مقدس رونق بيشتري به كيهان خواهيد بخشيد.
بنده براي هر چه بهتر شدن كيهان كه در واقع ميتوان گفت: ارگان تمامي
اپوزيسيون ايران است، دو سه نكته اصلاحي و چند پيشنهاد دارم كه اگر مناسب
بود به آن عمل شود:
1ـ اشتباهات لفظي يا املايي زياد بچشم مي خورد.
نامه اي به لندن در واكنش به حمله شديد يك ايراني مقيم لندن به اسلام و اهل ايران بخصوص علماء و روحانيون .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

آقــــاي كــردستــاني گـــوشتـان را بــاز كنيــــد...........................................1
پيشنهادات ...............................................................................................................3
لعنت بر تفرقه .........................................................................................................5
آقاي كردستاني گوشتان را باز كنيد.........................................................................5
اصل مطلب .............................................................................................................7
پس هدف دوم ......................................................................................................16
آقاي كردستاني! گوشتان را باز كنيد......................................................................24
اين هم حرف آخر ................................................................................................39


چه كاسه اي زير نيم كاسه است؟ سـم پـاش و تـفـرقه انداز كيــست؟
بلـوچستان چـرا آباد نشـد؟ دشتياري مال كي وطرح آن بنفع كيست؟ غير بومي ما
چرا در مناطق سني نشين اسكان داده ميشوند؟ سرمايه خراسان چرا در جيـــب
امام رضا ريخته ميشوند؟ شهرك هاي جديد در خراسان چرا نو سازي ميشود؟ در
بندر عباس و چابهار چرا كارگر غير بومي استخدام ميشود؟ مسئول بي سوادي
كردستان و بلوچستان كيست؟ اسلام چه تقصيري دارد كه به آن حمله شود؟ سر
چشمه اسلام را چه كساني گل آلوده ميكنند؟ آيا اسلام بزور شمشير تحميل شده؟
چه زماني از شمشير بايد كار گرفت؟ آيا آخوند آخوند است شيعه و سني ندارد؟
چرا دادگاهان امريكا انسانها را اخته ميكنند؟ چرا آقاي دينس خانمش را خورد؟
چرا و چه نيروئي قدرت اتم را بزانو در آورد؟ نظم نوين جهاني امريكا نيز بزودي
سرنگون خواهد شد؟

وحدت ايراني ها بر چه اساسي ممكن است؟

همه اينها سوالاتي است كه خواننده از خلال صفات اين نامه جواب آنها را هر
چند به اختصار در خواهد يافت آنانيكه به اهميت نقش قلم و مطبوعات و مبارزه
فرهنگي اعتقاد جدي دارند ميتوانند نسخه اي از نامه را به دوستانشان هديه كنند
ما زماني به وجود خود در جامعه ارزش خواهيم بخشيد و از عهده اداي مسئوليت

2 كيهان- نامه اي به لندن
بر خواهيم آمد كه همواره عمل و عكس العمل داشته باشيم و تنها به تماشا و
تأسف خوردن اكتفا نكنيم.
خدمت آقاي مصباح زاده و ديگر كاركنان كيهان لندن، سلام عرض ميكنم.
اميدوارم ساعات خوشي را پشت سر بگذرانيد و با دلي شاد و خاطري آرام به
اداي مسئوليت خويش مشغول باشيد، توفيق مزيد براي شما و همه خدمت گزاران
اين مسير از خداي بزرگ مسئلت دارم.
عيدگذشته را به همه تان تبريك عرض ميكنم، كيهان لندن بسيار موزون و پر
محتوا و خواندني است و چون درد ملت داغديده اي را باز گو ميكند و غرض
مداحي و بزرگ كردن فلان حاجي آقا يا توجيه كردن جنايتهاي فلان آخوند را
ندارد در قلب هر ايراني دردمند و با احساس جاي دارد، و خواننده تصور نميكند
كل روز نامه يك رنگ و يك نواخت است و چون سانسور بر آن حاكم نيست
انشاهاي متفاوتي بچشم ميخورد و درد دلها آنطوري كه هست عنوان ميشود و
نكته ضعفهاي رژيم خيلي دقيق بررسي ميشود كه همه اين اسباب به محبوبيت
كيهان افزوده است، ان شاء االله كه در آينده هم با حفظ بي طرفي و استقلال در اين
پيشه مقدس رونق بيشتري به كيهان خواهيد بخشيد.
بنده براي هر چه بهتر شدن كيهان كه در واقع ميتوان گفت: ارگان تمامي
اپوزيسيون ايران است، دو سه نكته اصلاحي و چند پيشنهاد دارم كه اگر مناسب
بود به آن عمل شود:
1ـ اشتباهات لفظي يا املايي زياد بچشم مي خورد.

 


 نامه اي به لندن در واكنش به حمله شديد يك ايراني مقيم لندن به اسلام و اهل ايران بخصوص علماء و روحانيونحجم الكتاب عند التحميل : 318.3 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة نامه ای به لندن

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل نامه ای به لندن
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبد الله حيدري - Abdullah Haidari

كتب عبد الله حيدري ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ افراطی گری منزوی می شود ❝ ❞ آب در هاون کوبیدن ردی بر رسول جعفریان ❝ ❞ شمع های فروزان تاریخ ❝ ❞ شرح کوتاهی بر دعای کمیل ❝ ❞ شيعه در دادگاه وجدان و عقل ❝ ❞ آیت الله برقعی علامه ای مظلوم و بی نظیر ❝ ❞ نامه ای به لندن ❝ ❞ گره های کور در مذهب شیعه ❝ ❞ اسلام خالص ❝ ❱. المزيد..

كتب عبد الله حيدري