❞ كتاب مَلائِكه‬ی الرَّحمن ❝  ⏤ حمد بازماندگان قشمي

❞ كتاب مَلائِكه‬ی الرَّحمن ❝ ⏤ حمد بازماندگان قشمي

اين كتاب با استفاده از مراجع متعدد عربي و فارسي جمع‎آوري و به رشته‎ي تحرير درآمده است و متعهد مي‎شويم كه از آيات قرآن، احاديث پيامبر و شرح و توضيحات علما قدم فراتر نگذاريم زيرا مسئله‎ي ملائكه از مسائل حساس مي‎باشد كه جز از طريق وحي نمي‎توان در مورد آن سخن گفت.
حمد بازماندگان قشمي - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ مَلائِكه‬ی الرَّحمن ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
مَلائِكه‬ی الرَّحمن

اين كتاب با استفاده از مراجع متعدد عربي و فارسي جمع‎آوري و به رشته‎ي تحرير درآمده است و متعهد مي‎شويم كه از آيات قرآن، احاديث پيامبر و شرح و توضيحات علما قدم فراتر نگذاريم زيرا مسئله‎ي ملائكه از مسائل حساس مي‎باشد كه جز از طريق وحي نمي‎توان در مورد آن سخن گفت. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:


م
��


ن ا
��


م ا� ا
��
فهرست مطالب
مقدمه
................................
................................
................................
......................
9
بخش
اول
................................
................................
...............................
15
فصل
اول
 :
اهميت
موضوع
ملائكه
................................
................................
.....
15
1
-
اعتقاد
به
ملائكه
جزء
اركان
ايمان
است
................................
...................
15
2
-
شناخت
ملائكه
سبب
رشد
ايمان
است
................................
.....................
16
3
-
عالم
ملائكه
عالمي
غيبي
است
................................
................................
.
17
4
-
وجود
خرا
فات
نسبت
به
ملائكه
................................
................................
18
عقايد
مردم
نسبت
به
ملائكه
................................
................................
...........
19
فصل
دوم
 :
ملائكه
و
صفات
آنها
................................
................................
........
21
الف
 (
فرشتگان
................................
................................
..............................
21
ماده
ي
خلقت
ملائكه
:
................................
................................
.........................
21
ترتيب
خلقت
:
................................
................................
................................
....
22
عظمت
ملائكه
:
................................
................................
................................
...
24
تعداد
فرشتگان
:
................................
................................
................................
..
25
بعضي
از
حيوانات
فرشتگان
را
مي
بينند
................................
..............................
26
ب
(
صفات
ملائكه
................................
................................
..........................
27
داراي
بال
مي
باشند
................................
................................
.............................
27
2
ملا
ئكةُ
الرَّ حمن
زيبائي
ملائكه
................................
................................
................................
.....
27
قدرت
زياد
و
سرعت
جابجايي
................................
................................
..........
29
داراي
خصوصيات
جنسي
نيستند
................................
................................
.......
30
ملائكه
نمي
خورند
و
نمي
نوشند
................................
................................
.........
32
حياي
ملائكه
................................
................................
................................
......
33
هماهنگي
و
نظم
ملائكه
................................
................................
.....................
34
الف
 (
صف
آرائي
................................
................................
................................
..
34
ب
 (
ادب
استئذان
)
اجازه
گرفتن
(
................................
................................
...........
35
ج
 (
ملائكه
بندگان
مطيع
................................
................................
.................
35
سرشت
ملائكه
................................
................................
................................
...
35
شبانه
روز
در
تسبيحند
................................
................................
.......................
37
نماز
گزارند
................................
................................
................................
........
37
مناسك
حج
بجا
مي
آورند
................................
................................
..................
38
بحث
و
گفتگوي
ملائكه
در
ملإ
أعلي
................................
................................
39
بخش
دوم
................................
................................
...............................
43
فصل
اول
 :
مشهورترين
ملائكه
................................
................................
..........
45
جبرئيل
................................
................................
................................
..........
46
صفات
جبرئيل
:
................................
................................
................................
..
46
1
-
قدرت
فوق
العاده
................................
................................
...........................
46
2
-
داراي
اخلاقي
نيكو
و
پسنديده
و
چهره
اي
زيبا
مي
باشد
................................
...
47
4
-
مقام
و
منزلت
برجسته
................................
................................
....................
47
5
-
فرمانده
در
ستكار
................................
................................
.............................
48
وظايف
جبرئيل
................................
................................
................................
..
48
فهرست مطالب
3
1
-
فرشته
ي
وحي
 :
سفير
ايزد
منان
بسوي
پيامبرانش
................................
.............
48
انواع
وحي
................................
................................
................................
...........
49
2
-
همراهي
پيامبر

در
سفر
اسراء
و
معراج
................................
.........................
51
3
-
مدارسه
قرآن
همراه
پيامبر

................................
................................
...........
52
4
-
تعليم
نماز
و
مقدمات
آن
به
پيامبر

................................
...............................
52
5
-
شركت
در
جنگها
و
دفاع
از
مؤمنين
................................
................................
53
جبرئيل
و
ميكا
ئيل
در
خواب
پيامبر

................................
................................
..
55
جبرئيل
و
همسران
پيامبر

................................
................................
..................
61
عداوت
يهود
با
جبرئيل
................................
................................
........................
62
رقيه
ي
جبرئيل
بر
پيامبر

................................
................................
....................
65
سفارشهايي
از
جبرئيل
و
ملائكه
................................
................................
...........
65
اسرافيل
................................
................................
................................
.........
69
صفات
اسرافيل
................................
................................
................................
...
69
وظايف
اسرافيل
:
................................
................................
................................
.
70
ميكائيل
................................
................................
................................
.........
71
ص
فات
و
وظايف
ميكائيل
................................
................................
..................
71
ملك
الموت
................................
................................
................................
..
73
صفات
و
وظايف
ملك
الموت
................................
................................
...........
73
مو
سي

و
ملك
الموت
................................
................................
...................
78
روزي
كه
همه
جان
مي
سپارند
................................
................................
...........
81
منكر
و
نكير
................................
................................
................................
...
82
ك
اتبين
اعمال
انسان
................................
................................
.......................
86
آيا
ملائكه
همه
چيز
را
مي
نويسند؟
................................
................................
....
88
آيا
فرشتگان
از
درون
قلب
خبر
دارند؟
................................
..............................
91
4
ملا
ئكةُ
الرَّ حمن
خداوند
به
كاتبين
دستور
مي
دهد
!
................................
................................
......
92
فصل
دوم
 :
فرشته
هاي
ديگر
................................
................................
..............
95
1
-
مالك
 :
نگهبان
و
مسئول
جهنم
................................
................................
.
95
2
-
موكلين
جهنم
................................
................................
..........................
96
3
-
نگهبانان
بهشت
................................
................................
........................
98
4
-
هاروت
و
ماروت
................................
................................
.....................
99
5
-
حاملين
عرش
................................
................................
.......................
102
6
-
فرشته
ي
كوهها
................................
................................
.....................
104
7
-
مدافعين
اماكن
مقدس
................................
................................
...........
105
8
-
فرشتگاني
كه
مأمور
حمل
تابوت
)
صندوق
 (
مي
باشند
............................
106
9
-
فرشتگاني
كه
عيسي

بر
بال
آنها
فرود
مي
آيد
................................
....
107
10
-
فرشتگان
مأمور
اخذ
و
ارسال
مقدرات
خداوند
................................
....
107
بخش
سوم
 :
رابطه
ي
فرشتگان
با
انسانها
................................
.....................
111
فصل
اول
 :
را
بطه
ي
ملائكه
با
آدم

................................
............................
113
فرشتگان
و
آدم

................................
................................
...................
113
فرشتگان،
آدم

و
فرزندانش
را
راهنمايي
مي
كنند
................................
...
114
فصل
دوم
 :
رابطه
ي
ملائكه
با
فرزندان
آدم

)
رابطه
با
كليه
ي
اشخاص
(
................................
................................
................................
...........................
117
نقش
فرشته
در
رحم
................................
................................
...................
117
قرين
ف
رشته
................................
................................
................................
118
آزمايش
انسان
توسط
فرشته
ها
................................
................................
....
119
فهرست مطالب
5
خارج
نمودن
روح
انسان
................................
................................
............
122
توبيخ
در
عالم
برزخ
................................
................................
...................
123
فصل
سوم
 :
رابطه
ي
فرشتگان
با
مؤمنين
................................
.....................
125
دوران
قبل
و
بعد
از
تولد
................................
................................
............
125
فرشتگان
مؤمنين
را
دوست
دارند
................................
................................
126
فرشتگان
براي
مؤمنين
دعا
مي
كنند
................................
..............................
128
آمين
گفتن
فرشته
بر
دعاي
مؤمن
................................
................................
.
129
دعاي
فرشتگان
براي
كسي
كه
انفاق
مي
كند
................................
................
130
ملائكه
با
متواضعين
و
شاكرين
................................
................................
....
131
فرشتگان
بر
مؤمنين
درود
مي
فرستند
................................
............................
133
كارهايي
كه
سبب
درود
فرشتگان
مي
شود
................................
...................
134
الف
 (
معلم
خير
................................
................................
................................
134
ب
 (
كساني
كه
بر
پيامبر

درود
مي
فرستند
................................
......................
135
ج
 (
كساني
كه
سحري
مي
خورند
................................
................................
......
136
د
 (
فردي
كه
با
و
ضو
مي
خوابد
................................
................................
..........
136
هـ
 (
كساني
كه
به
ملاقات
بيماران
مي
روند
................................
.......................
137
دعاها
و
درودهاي
ملائكه
براي
نمازگزاران
................................
..................
137
الف
 (
زماني
كه
در
انتظار
نماز
جماعت
هستند
................................
.................
137
ب
 (
سلام
و
درود
فرشته
ها
بر
صف
اول
................................
..........................
138
ج
 (
كسان
ي
كه
جاهاي
خالي
بين
صفها
را
پر
مي
كنند
................................
........
139
د
 (
كساني
كه
بعد
از
نماز
در
جايگاه
خويش
مي
مانند
................................
......
140
هـ
 (
فردي
كه
لشكريان
خداوند
پشت
سر
او
نماز
مي
گزارند
...........................
140
6
ملا
ئكةُ
الرَّ حمن
همراهي
فرشتگان
در
گفتن
»
آمين
«
با
نمازگزاران
................................
.........
141
فضل
مونس
مسجد
................................
................................
.....................
141
اجتماع
فرشتگان
در
وقت
نماز
صبح
و
عصر
................................
...............
142
مجالس
محبوب
فرشتگان
................................
................................
...........
142
1
-
مساجد
................................
................................
................................
.......
142
2
-
مجالس
علمي
و
حلقه
هاي
ذكر
................................
................................
..
142
3
-
اماكن
تلاوت
قرآن
................................
................................
.....................
145
دفاع
ملائكه
از
مؤمن
................................
................................
..................
147
حضور
ملائكه
در
ميادين
جنگ
و
ياري
نمودن
مؤمنين
................................
148
حضور
ملائكه
ي
رحمت
هنگام
قبض
روح
مؤمنين
................................
......
150
غسل
شهيد
توسط
ملائكه
................................
................................
...........
152
حضور
ملائكه
در
تشييع
جنازه
ي
صالحان
................................
...................
153
ملائكه
در
بهشت
به
استقبال
مؤمنين
مي
آيند
................................
................
156
اعمالي
كه
فرشته
ها
را
از
انسان
دور
مي
كند؟
................................
..............
157
1
-
شرك
................................
................................
................................
..........
157
2
-
گناه
و
معصيت
................................
................................
...........................
158
3
-
جسد
كافر
................................
................................
................................
..
158
4
-
بوي
بد
و
كريه
................................
................................
...........................
158
5
-
انداخت
ن
آب
دهن
از
طرف
راست
در
حال
نماز
................................
.........
159
6
-
وجود
زنگوله،
آلات
لهو
و
لعب
................................
................................
.
159
7
-
اماكن
وجود
صليب،
تصاوير
و
مجسمه
................................
.....................
160
8
-
اماكن
وجود
سگ
................................
................................
.......................
162
فهرست مطالب
7
كساني
كه
مورد
لعنت
فرشتگان
قرار
مي
گيرند
................................
.............
163
1
-
كفار
و
مرتدي
ن
................................
................................
...........................
163
2
-
ملحدين
و
مانعين
اجراي
دستورات
و
شريعت
خداوند
.............................
164
3
-
بدعت
گزاران
در
دين
و
حاميان
آنها
................................
..........................
165
4
-
زني
كه
شوهرش
را
استجابت
نمي
كند
................................
.......................
166
5
-
كسي
كه
با
آهن
بسوي
برادر
مؤمنش
اشاره
كند
................................
.........
166
6
-
ناسز
ا
گويان
به
صحابه
................................
................................
................
166
7
-
كسي
كه
جواب
سلام
را
نمي
دهد
................................
..............................
167
فصل
چهارم
 :
رابطه
ي
ملائكه
با
كفار
................................
.............................
169
رابطه
ي
ملائكه
با
كفار
در
زمان
وفات
................................
.........................
170
رابطه
ي
فرشتگان
با
كفار
بعد
از
مرگ
................................
.........................
172
الف
 (
عالم
برزخ
:
................................
................................
..............................
172
ب
(
قيامت
:
................................
................................
................................
.......
172
بخش
چهارم
................................
................................
.........................
173
فرشته
ها
افضلترند
يا
انسانها؟
................................
................................
......
175
چرا
خداوند
پيامبرانش
را
از
جنس
فرشتگان
قرار
نداده
است؟
.....................
176
نامگذاري
به
اسم
فرشتگان
................................
................................
.........
177

 

 

 

 


 اين كتاب با استفاده از مراجع متعدد عربي و فارسي جمع‎آوري و به رشته‎ي تحرير درآمده است و متعهد مي‎شويم كه از آيات قرآن، احاديث پيامبر و شرح و توضيحات علما قدم فراتر نگذاريم زيرا مسئله‎ي ملائكه از مسائل حساس مي‎باشد كه جز از طريق وحي نمي‎توان در مورد آن سخن گفت.حجم الكتاب عند التحميل : 1.4 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة مَلائِكه‬ی الرَّحمن

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل مَلائِكه‬ی الرَّحمن
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
حمد بازماندگان قشمي - AHMD BAZMANDگAN QSHMI

كتب حمد بازماندگان قشمي ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ مَلائِكه‬ی الرَّحمن ❝ ❱. المزيد..

كتب حمد بازماندگان قشمي

كتب شبيهة بـ مَلائِكه‬ی الرَّحمن:

قراءة و تحميل كتاب تهذيب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني  الجزء الأول: 1أبو بكر الصديق - 241ربيعة بن أبي عبد الرحمن PDF

تهذيب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني الجزء الأول: 1أبو بكر الصديق - 241ربيعة بن أبي عبد الرحمن PDF

قراءة و تحميل كتاب تهذيب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني الجزء الأول: 1أبو بكر الصديق - 241ربيعة بن أبي عبد الرحمن PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب اختصاص القرآن بعودة إلى الرحيم الرحمن PDF

اختصاص القرآن بعودة إلى الرحيم الرحمن PDF

قراءة و تحميل كتاب اختصاص القرآن بعودة إلى الرحيم الرحمن PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب عقيدة أهل الأيمان في خلق آدم على صورة الرحمن PDF

عقيدة أهل الأيمان في خلق آدم على صورة الرحمن PDF

قراءة و تحميل كتاب عقيدة أهل الأيمان في خلق آدم على صورة الرحمن PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب الكلمات الحسان في بيان علو الرحمن PDF

الكلمات الحسان في بيان علو الرحمن PDF

قراءة و تحميل كتاب الكلمات الحسان في بيان علو الرحمن PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن PDF

دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن PDF

قراءة و تحميل كتاب دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب من فضائل رمضان دخول الجنة من باب الريان وقراءة القرآن وتحقيق صفات عباد الرحمن PDF

من فضائل رمضان دخول الجنة من باب الريان وقراءة القرآن وتحقيق صفات عباد الرحمن PDF

قراءة و تحميل كتاب من فضائل رمضان دخول الجنة من باب الريان وقراءة القرآن وتحقيق صفات عباد الرحمن PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب فتح المنان في صفات عباد الرحمن PDF

فتح المنان في صفات عباد الرحمن PDF

قراءة و تحميل كتاب فتح المنان في صفات عباد الرحمن PDF مجانا


Warning: extract() expects parameter 1 to be array, boolean given in /home/books/public_html/includes/functions.php on line 178
قراءة و تحميل كتاب  PDF

PDF

قراءة و تحميل كتاب PDF مجانا