❞ كتاب محفل شیعه شعر ❝  ⏤ علی حسین امیری

❞ كتاب محفل شیعه شعر ❝ ⏤ علی حسین امیری

س�م و درود بر پيامبر اس�م و خاندان پاكش و اصحاب وفادارش.
مسئللإ شعر و شاعري از زمانهاي قديم مطرح بوده و به انواع گوناگوني خود را نشان
داده است. حتي در زمان پيامبرص در بين عربها سـرودن شـعر و فصـاحت و ب�غـت
امري مهم بوده است، و هر كس نيز بر عليه افراد مخالف خود شعر سـرايي مـي كـرده ، و
اين نشان ميدهد كه حربلإ شعر و زبان و قلم بسيار مفيد است، و ما نيز در اينجـا از ايـن
حربه كمك گرفتهايم چونكه خرافيون مذهبي در ايران براي عالم و دنيا شعر ميگوينـد و
بدين طريق ميخواهند حقانيت خود را اثبات كننـد و از ايـن حربـه تـا بتو اننـد اسـتفاده
ميكنند و از رسانهها نيز پخش ميكنند. بنابراين، سرودن اين اشعار نبايد باعـث نـاراحتي
ايشان شود.
هر شاعر يا عارف يا دانشمندي مطابق با انديشهها و عقايد خـود اشـعاري را سـروده
است، و حتي بعضي از اين افراد صرفاً شاعر نبودهاند بلكه فقـط اشـعاري را سـر ودهانـد،
همچون حكيم عمر خيام كه در واقـع دانشـمند و رياضـي دانـي زبـ ر دسـت بـوده ولـي
رباعيات و اشعار جالبي نيز سروده است، و البته هر كدام از شاعران معايبي نيز داشتهاند و
در سرودن اشعار خود بعضي موارد اس�مي را رعايت نكردهاند و سخنان نادرست و حتي
در بعضي مواقع كفرآميز و شرك آلود نيز سرودهاند، بگذريم ...
همانطور كه گفتيم هر كدام از اين شاعران به سبك خود شـعر سـروده انـد، و در ايـن
يان عارف نامدار موالنا ج�ل الدين محمد بلخي (604-672 هـ . ق) نيـز داراي اشـع ار
بسياري است همچون ديوان شمس تبريزي يا مثنوي معنوي.


پیرامون خرافات مذهبی استادان زیادی شعر سروده اند و حتی از ابیات شاعران معروف کمک گرفته اند تا شعرشان اثر بیشتری داشته باش اين كتاب نمونه اي از اين كوشش است
علی حسین امیری - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ سرخاب و سفید آب ❝ ❞ احادیث شیعه پسند در کتب اهل سنت ❝ ❞ بن بست ❝ ❞ روبه صفتان آخوند موجودی که از نو باید شناخت ❝ ❞ سایه هاى خدا در زمین ❝ ❞ تلنگر ❝ ❞ شورش اهل رده ❝ ❞ بازگشت به صدر اسلام ❝ ❞ انطباق عقاید ابن تیمیه رحمه الله با علی علیه السلام ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغه الفارسيه كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
محفل شیعه شعر

س�م و درود بر پيامبر اس�م و خاندان پاكش و اصحاب وفادارش.
مسئللإ شعر و شاعري از زمانهاي قديم مطرح بوده و به انواع گوناگوني خود را نشان
داده است. حتي در زمان پيامبرص در بين عربها سـرودن شـعر و فصـاحت و ب�غـت
امري مهم بوده است، و هر كس نيز بر عليه افراد مخالف خود شعر سـرايي مـي كـرده ، و
اين نشان ميدهد كه حربلإ شعر و زبان و قلم بسيار مفيد است، و ما نيز در اينجـا از ايـن
حربه كمك گرفتهايم چونكه خرافيون مذهبي در ايران براي عالم و دنيا شعر ميگوينـد و
بدين طريق ميخواهند حقانيت خود را اثبات كننـد و از ايـن حربـه تـا بتو اننـد اسـتفاده
ميكنند و از رسانهها نيز پخش ميكنند. بنابراين، سرودن اين اشعار نبايد باعـث نـاراحتي
ايشان شود.
هر شاعر يا عارف يا دانشمندي مطابق با انديشهها و عقايد خـود اشـعاري را سـروده
است، و حتي بعضي از اين افراد صرفاً شاعر نبودهاند بلكه فقـط اشـعاري را سـر ودهانـد،
همچون حكيم عمر خيام كه در واقـع دانشـمند و رياضـي دانـي زبـ ر دسـت بـوده ولـي
رباعيات و اشعار جالبي نيز سروده است، و البته هر كدام از شاعران معايبي نيز داشتهاند و
در سرودن اشعار خود بعضي موارد اس�مي را رعايت نكردهاند و سخنان نادرست و حتي
در بعضي مواقع كفرآميز و شرك آلود نيز سرودهاند، بگذريم ...
همانطور كه گفتيم هر كدام از اين شاعران به سبك خود شـعر سـروده انـد، و در ايـن
يان عارف نامدار موالنا ج�ل الدين محمد بلخي (604-672 هـ . ق) نيـز داراي اشـع ار
بسياري است همچون ديوان شمس تبريزي يا مثنوي معنوي.


پیرامون خرافات مذهبی استادان زیادی شعر سروده اند و حتی از ابیات شاعران معروف کمک گرفته اند تا شعرشان اثر بیشتری داشته باش اين كتاب نمونه اي از اين كوشش است .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

مقدمه ................................ ................................ ................................ .......................... 7
اين كيست اين؟................................ ................................ ................................ ...........9
مداح و آخوندست اين................................ ................................ ............................. 10
اي رافضي به رقص آ............................... ................................ ............................. 11
مبارك باد!! ................................ ................................ ................................ .............. 12
نوميد مشو شيطان!!................................ ................................ ................................ 13
بميريد، بميريد ................................ ................................ ................................ ..........14
كجاييد، كجاييد؟................................ ................................ ................................ .......14
زيارات قبور ................................ ................................ ................................ .............14
مردم ديوانه................................ ................................ ................................ ..............15
زنده بدم، مرده شُدم!!!................................ ................................ ............................. 16
بي دين شده ام!! ................................ ................................ ................................ .......16
شيعه سلامت ميكند!! ................................ ................................ ............................. 17
اسيران بلاييم ................................ ................................ ................................ .......... 17
زهي شرك كه ماراست!! ................................ ................................ ........................ 18
شيعه بدنام ................................ ................................ ................................ .............. 18
جمع پستان ميرسد................................ ................................ ................................ 18

4 محفل شيعه
بت عيار................................ ................................ ................................ .................... 19
فرقه زشت................................ ................................ ................................ ............... 20
به مناسبت ورود خميني به ايران ................................ ................................ .......... 21
به مناسبت ورود خميني................................ ................................ ......................... 22
به مناسبت ورود خميني................................ ................................ ......................... 23
چنان كفرم!! ................................ ................................ ................................ ..............24
درون شو اي غم و كينه!! ................................ ................................ ........................24
خدا و قرآن................................ ................................ ................................ ...............25
هم رنگ حماقت شو!! ................................ ................................ ............................... 26
قرآنم آرزوست................................ ................................ ................................ ........26
آواز شرك................................ ................................ ................................ ............... 27
نوبت ظلم و جفاست!! ................................ ................................ ............................. 27
مياور كاسه ................................ ................................ ................................ ............. 28
از اين عقل بجستم!!................................ ................................ ................................ . 28
دست از تو نميدارم ................................ ................................ ............................... 29
يكسان شده در پستي................................ ................................ ............................. 29
دشمن دين (آخوند)................................ ................................ ................................ . 30
بي تو به سر نميشود!! ................................ ................................ .......................... 30
مذهب كفرينك ................................ ................................ ................................ ......... 30
رو سر بنه به منبر!! ................................ ................................ ................................ 30
آمدند و به ما ز دين گفتند ................................ ................................ ...................... 33

محفل شيعه 5
حب بدون عمل ................................ ................................ ................................ .........35
حب بدون معرفت................................ ................................ ................................ .....35
زبان حال مداحان و وعاظ نادان ................................ ................................ ............36
از توهم تا حقيقت................................ ................................ ................................ .....36
مذهب ما................................ ................................ ................................ ................... 39
گفتگوي واعظ و عارف................................ ................................ ............................41
محبان عمر و علي................................ ................................ ................................ ....42
شك كن................................ ................................ ................................ .....................43
روحاني شهر................................ ................................ ................................ ............43
واعظ و مداح نادان................................ ................................ ................................ ...43
اگر . . . ................................ ................................ ................................ ......................44
بترس ................................ ................................ ................................ ........................ 44
دين االله................................ ................................ ................................ .......................44
دارم درون سينه ز اندوه آهها................................ ................................ ................45
اي كه با ياران پيغمبر بدي................................ ................................ ......................46
كار جاهل................................ ................................ ................................ ..................46
با جهالت برو تا جهنم................................ ................................ .............................. 47
آخوند................................ ................................ ................................ ........................48
تقليد و جهالت................................ ................................ ................................ ...........49
شد قيامت، امامت نيامد................................ ................................ ............................50
علي يا شيعه؟................................ ................................ ................................ ...........51

6 محفل شيعه
منش متعصبين................................ ................................ ................................ .........52
شرك و جهل ................................ ................................ ................................ ............52
جهالت................................ ................................ ................................ .......................52
خوارج................................ ................................ ................................ .......................52
و تمام است مرا با تو سخن................................ ................................ ....................53
روز جزا................................ ................................ ................................ ....................54
شكوه علي از مدعيان حب او ................................ ................................ ..................54
خداحافظ................................ ................................ ................................ ...................55
جمهوري قلابكي................................ ................................ ................................ .......56
كشورم را .................................... ................................ ................................ ............56
سرود ملي انجمن پويندگان راه شرك ................................ ................................ ...57
رنگ سياه رنگ عشقه................................ ................................ .............................. 58
اسلام ناب آخوندي................................ ................................ ................................ ..58
توحيد يا شرك................................ ................................ ................................ .........59

 

 


س�م و درود بر پيامبر اس�م و خاندان پاكش و اصحاب وفادارش.
مسئللإ شعر و شاعري از زمانهاي قديم مطرح بوده و به انواع گوناگوني خود را نشان
داده است. حتي در زمان پيامبرص در بين عربها سـرودن شـعر و فصـاحت و ب�غـت
امري مهم بوده است، و هر كس نيز بر عليه افراد مخالف خود شعر سـرايي مـي كـرده ، و
اين نشان ميدهد كه حربلإ شعر و زبان و قلم بسيار مفيد است، و ما نيز در اينجـا از ايـن
حربه كمك گرفتهايم چونكه خرافيون مذهبي در ايران براي عالم و دنيا شعر ميگوينـد و
بدين طريق ميخواهند حقانيت خود را اثبات كننـد و از ايـن حربـه تـا بتو اننـد اسـتفاده
ميكنند و از رسانهها نيز پخش ميكنند. بنابراين، سرودن اين اشعار نبايد باعـث نـاراحتي
ايشان شود.
هر شاعر يا عارف يا دانشمندي مطابق با انديشهها و عقايد خـود اشـعاري را سـروده
است، و حتي بعضي از اين افراد صرفاً شاعر نبودهاند بلكه فقـط اشـعاري را سـر ودهانـد،
همچون حكيم عمر خيام كه در واقـع دانشـمند و رياضـي دانـي زبـ ر دسـت بـوده ولـي
رباعيات و اشعار جالبي نيز سروده است، و البته هر كدام از شاعران معايبي نيز داشتهاند و
در سرودن اشعار خود بعضي موارد اس�مي را رعايت نكردهاند و سخنان نادرست و حتي
در بعضي مواقع كفرآميز و شرك آلود نيز سرودهاند، بگذريم ...
همانطور كه گفتيم هر كدام از اين شاعران به سبك خود شـعر سـروده انـد، و در ايـن
يان عارف نامدار موالنا ج�ل الدين محمد بلخي (604-672 هـ . ق) نيـز داراي اشـع ار
بسياري است همچون ديوان شمس تبريزي يا مثنوي معنوي.


 پیرامون خرافات مذهبی استادان زیادی شعر سروده اند و حتی از ابیات شاعران معروف کمک گرفته اند تا شعرشان اثر بیشتری داشته باش اين كتاب نمونه اي از اين كوشش استحجم الكتاب عند التحميل : 503.7 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة محفل شیعه شعر

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل محفل شیعه شعر
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
علی حسین امیری - Ali Hussein Amiri

كتب علی حسین امیری ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ سرخاب و سفید آب ❝ ❞ احادیث شیعه پسند در کتب اهل سنت ❝ ❞ بن بست ❝ ❞ روبه صفتان آخوند موجودی که از نو باید شناخت ❝ ❞ سایه هاى خدا در زمین ❝ ❞ تلنگر ❝ ❞ شورش اهل رده ❝ ❞ بازگشت به صدر اسلام ❝ ❞ انطباق عقاید ابن تیمیه رحمه الله با علی علیه السلام ❝ ❱. المزيد..

كتب علی حسین امیری

كتب شبيهة بـ محفل شیعه شعر:

قراءة و تحميل كتاب اخبار و راویان شیعه PDF

اخبار و راویان شیعه PDF

قراءة و تحميل كتاب اخبار و راویان شیعه PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب نامه ای از یک خواهر سنی به یک خواهر شیعه PDF

نامه ای از یک خواهر سنی به یک خواهر شیعه PDF

قراءة و تحميل كتاب نامه ای از یک خواهر سنی به یک خواهر شیعه PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب احادیث شیعه پسند در کتب اهل سنت PDF

احادیث شیعه پسند در کتب اهل سنت PDF

قراءة و تحميل كتاب احادیث شیعه پسند در کتب اهل سنت PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب بطلان عقاید شیعه PDF

بطلان عقاید شیعه PDF

قراءة و تحميل كتاب بطلان عقاید شیعه PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب شیعه گری PDF

شیعه گری PDF

قراءة و تحميل كتاب شیعه گری PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب شیعه و بیت المقدس PDF

شیعه و بیت المقدس PDF

قراءة و تحميل كتاب شیعه و بیت المقدس PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب قطره ای از دریای خرافات شیعه PDF

قطره ای از دریای خرافات شیعه PDF

قراءة و تحميل كتاب قطره ای از دریای خرافات شیعه PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب گفتگوهای عقلانی با شیعیان اثنی عشری منابع شیعه در میزان نقد علمی PDF

گفتگوهای عقلانی با شیعیان اثنی عشری منابع شیعه در میزان نقد علمی PDF

قراءة و تحميل كتاب گفتگوهای عقلانی با شیعیان اثنی عشری منابع شیعه در میزان نقد علمی PDF مجانا