❞ كتاب خلافت و انتخاب ❝  ⏤ عبدالرحمن سلیمی

❞ كتاب خلافت و انتخاب ❝ ⏤ عبدالرحمن سلیمی..............................


لحمد ﷲ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
اما بعد:
خداوند تبارك و تعالي را سپاس
مي
گويم كه به اين بنده ناچيز تواني بخشيد تا در
قلمرو عرصه تاريخ اصحاب نبي به
جستجو بپردازد و از گنجهاي پر در و مرواريد تاريخ
ياران نبي گوهرهاي فروزا
ني بر گزيند و به
مشتاقان اصحاب نبي تقديم نمايد.
روزگار درازي بر مسلمين سپري شد تا جايي كه گروه كثيري از آنان چنان قسي
القلب شدند كه ديگر فرق بين حق و باطل، خير و شر، مصلح و مفسد را
نمي
دانستند و
جهل به اندازه
اي
آنان را فرا گرفته بود كه از اسلام به جز نامش
چيزي ديگر را در
ياد و
خاطر نداشتند و به اندازه
اي كه درباره رجال و فرماندهان
بي
دين
مي
دانستند، دربارهء
مردان بزرگ و پهلوانان نامدار و فرماندهان رشيد اسلام
نمي
دانستند و چه بسا با چشمان
خودم بسياري از اينان را ديدم كه براي خريد و يا خواندن كتاب يا مجله
اي
كه در آن
زندگي مردي يا فرماندهي از شرق و غرب ذكر شده است به كتابخانه
ها
ي متعددي
مراجعه
مي
نمودند و هنگامي كه آن را
مي
خواندند چنان تحت تاثير قرار
مي
گرفتند، و
خود را ملزم
مي
دانستند كه
به اخلاق فاسدشان اقتدا نمايند.
اما ياران و پروانگان شمع رسالت را به خا
موشي سپردند كه با الگو قرار دادن آنها
انسان در دنيا و آخرت كامياب
مي
گردد و دل را از قيد و بندهاي مادي و وسوسه
ها
ي
نفساني پاك
مي
كند و صلاحيت حركت در مسير معرفت را پيدا
مي
كند.
8
خلافت و انتخاب
اخلاقيات و ارزشهاي معنوي در خدمت دل قرار
مي
گيرند و
قرار دادهاي
توخالي و
بند و
بستهاي سوزان و عاقبت سور يكي پس از ديگري كعبه دل را رها
مي
كنند و بتهاي

حقانيت خلافت خلفاي راشدين سوالي است كه براي هر نوجوان و جوان اهل سنت پيش مي آيد، اما بسياري از اين عزيزان جوابي را براي اين سوال مهم نمي يابند و در ميان موجي از مجهولات سر در گم اند و به دنبال كسي مي گردند تا دست آنها را گرفته و از اين سر در گمي نجات دهند این کتاب جوابی است برای این سوالات.
عبدالرحمن سلیمی - عبدالرحمن ماجد السليمي الحربي
المولد ولد في تاريخ 1987/10/2
❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ خلافت و انتخاب ❝ ❞ مناظر زیبای بهشت ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
خلافت و انتخاب

1314م - 1443هـ


..............................


لحمد ﷲ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
اما بعد:
خداوند تبارك و تعالي را سپاس
مي
گويم كه به اين بنده ناچيز تواني بخشيد تا در
قلمرو عرصه تاريخ اصحاب نبي به
جستجو بپردازد و از گنجهاي پر در و مرواريد تاريخ
ياران نبي گوهرهاي فروزا
ني بر گزيند و به
مشتاقان اصحاب نبي تقديم نمايد.
روزگار درازي بر مسلمين سپري شد تا جايي كه گروه كثيري از آنان چنان قسي
القلب شدند كه ديگر فرق بين حق و باطل، خير و شر، مصلح و مفسد را
نمي
دانستند و
جهل به اندازه
اي
آنان را فرا گرفته بود كه از اسلام به جز نامش
چيزي ديگر را در
ياد و
خاطر نداشتند و به اندازه
اي كه درباره رجال و فرماندهان
بي
دين
مي
دانستند، دربارهء
مردان بزرگ و پهلوانان نامدار و فرماندهان رشيد اسلام
نمي
دانستند و چه بسا با چشمان
خودم بسياري از اينان را ديدم كه براي خريد و يا خواندن كتاب يا مجله
اي
كه در آن
زندگي مردي يا فرماندهي از شرق و غرب ذكر شده است به كتابخانه
ها
ي متعددي
مراجعه
مي
نمودند و هنگامي كه آن را
مي
خواندند چنان تحت تاثير قرار
مي
گرفتند، و
خود را ملزم
مي
دانستند كه
به اخلاق فاسدشان اقتدا نمايند.
اما ياران و پروانگان شمع رسالت را به خا
موشي سپردند كه با الگو قرار دادن آنها
انسان در دنيا و آخرت كامياب
مي
گردد و دل را از قيد و بندهاي مادي و وسوسه
ها
ي
نفساني پاك
مي
كند و صلاحيت حركت در مسير معرفت را پيدا
مي
كند.
8
خلافت و انتخاب
اخلاقيات و ارزشهاي معنوي در خدمت دل قرار
مي
گيرند و
قرار دادهاي
توخالي و
بند و
بستهاي سوزان و عاقبت سور يكي پس از ديگري كعبه دل را رها
مي
كنند و بتهاي

حقانيت خلافت خلفاي راشدين سوالي است كه براي هر نوجوان و جوان اهل سنت پيش مي آيد، اما بسياري از اين عزيزان جوابي را براي اين سوال مهم نمي يابند و در ميان موجي از مجهولات سر در گم اند و به دنبال كسي مي گردند تا دست آنها را گرفته و از اين سر در گمي نجات دهند این کتاب جوابی است برای این سوالات. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

روح  بلند  رسول  اﷲ
ص
،  به  اصحاب  گرانقدر  رسول  اكرم
ص
به
روح
پاك پدرم
كه تمام وجودم مديون احسان اوست.

به مخلصيني كه در جستجوي حقيقت و آرمانهاي اصيل اسلامي زحمت
كشيده
اند.

به همه ناشران حق و عدالت ك
ه در پرتو
قرآن و سنت از پلكان حقيقت
بالا
رفته
اند
.

به روحانيون، دانشمندان، پژوهشگران،
دانشجويان، و جواناني كه درباره
تشخيص هويت و شناخت مقام و منزلت رفيع صحابه رسول خدا
ص
به  
اقوال،  نوشته
هاي  تاريخ  نگاران،  ملحدان،  مستشرقان  اعتماد  نكرده،
گرفت
ار دام
تزوير و ش
كار
وساوس مزورانه و پليد آنها نشده
اند.
)شعر(0

من شبي صديق را ديدم به خواب
1
B
گل ز خاك راه او چيدم به خواب
2
B
آن امن الناس
(
بر مولاي ما
3
B
آن كليم اول سيناي ما

همت او گشت ملت را چو ابر

ثاني اسلام و غار و بدر و قبر
كليات اقبال ص
105
چه گفت آن خداوند تنزيل و و
حي
خداوند امر و خداوند نهي
كه خورشيد بعد از رسولان مه
نتابد بر كس زبوبكر به
عمر كرد اسلام را آشكار
بياراست گيتي چو باغ بهار
پس از هر دوآن بود و عثمان گزين
خداوند شرم و خداوند دين
چهارم علي بود و جفت بتول
كه او را بخوبي ستايد رسول
نبي آفتاب و صحابه چو
ماه
به هم نسبتي يكديگر است راه

 


................................
................................
................................
..........................
7
خلافت
و
انتخاب
................................
................................
................................
.....
11
انتخاب
عمر
س
با
رأي
عموم
اهل
حل
و
عقد
................................
...............
16
تمام
اصحاب
با
نظر
ابوبكر
س
موافق
هستند
................................
.................
18
حضرت
ابوبكر
س
در
پرتوي
آيات
قرآن
................................
.......................
20
اثبات
خلافت
حضرت
ابوبكر
س
از
احاديث
و
راويان
................................
..
23
آيه
ولايت
................................
................................
................................
.......
28
واقعه
غدير
خم
................................
................................
...............................
34
حديث
غدير
................................
................................
................................
...
35
سند
حديث
غدير
................................
................................
............................
44
آيه
بلاغت
................................
................................
................................
.......
45
بر
عمل
علي
انتقاد
نمي
شود
.
................................
................................
...........
47
مسائل
متفرق
................................
................................
................................
...
48
حديث
استخلاف
................................
................................
............................
53
عدم
رغبت
حضرت
علي
به
خلافت
................................
...............................
55
سخن
آخر
................................
................................
................................
.................
57
سخنراني
مرحوم
مولانا
شهيد
شيخ
محمد
ضيايي
رحمه
اﷲ
در
مورد
جنگ
جمل
..................

 

لحمد ﷲ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
اما بعد:
خداوند تبارك و تعالي را سپاس
مي
گويم  كه  به  اين  بنده  ناچيز  تواني  بخشيد  تا  در
قلمرو عرصه تاريخ اصحاب نبي به
جستجو بپردازد و از گنجهاي پر در و مرواريد تاريخ
ياران نبي گوهرهاي فروزا
ني بر گزيند و به
مشتاقان اصحاب نبي تقديم نمايد.
روزگار  درازي  بر  مسلمين  سپري  شد  تا  جايي  كه  گروه  كثيري  از  آنان  چنان  قسي
القلب شدند كه ديگر فرق بين حق و باطل، خير و شر، مصلح و مفسد را
نمي
دانستند  و
جهل به اندازه
اي
آنان را فرا گرفته بود كه از اسلام به جز نامش
چيزي ديگر را در
ياد و
خاطر  نداشتند  و  به  اندازه
اي  كه  درباره  رجال  و  فرماندهان
بي
دين
مي
دانستند،  دربارهء
مردان بزرگ و پهلوانان نامدار و فرماندهان رشيد اسلام
نمي
دانستند و چه بسا با چشمان
خودم بسياري از اينان را ديدم كه براي خريد و يا خواندن كتاب يا مجله
اي
كه  در  آن
زندگي مردي يا فرماندهي از شرق و غرب ذكر شده است به كتابخانه
ها
ي  متعددي
مراجعه
مي
نمودند و هنگامي كه آن را
مي
خواندند  چنان  تحت  تاثير  قرار
مي
گرفتند،  و
خود را ملزم
مي
دانستند كه
به اخلاق فاسدشان اقتدا نمايند.
اما  ياران  و  پروانگان  شمع  رسالت  را  به  خا
موشي  سپردند  كه  با  الگو  قرار  دادن  آنها
انسان در دنيا و آخرت كامياب
مي
گردد و دل را از قيد و بندهاي مادي و وسوسه
ها
ي
نفساني پاك
مي
كند و صلاحيت حركت در مسير معرفت را پيدا
مي
كند.
8
خلافت و انتخاب
اخلاقيات  و  ارزشهاي  معنوي  در  خدمت  دل  قرار
مي
گيرند  و  
قرار  دادهاي  
توخالي  و
بند و
بستهاي سوزان و عاقبت سور يكي پس از ديگري كعبه دل را رها
مي
كنند و بتهاي
هوا و هوس، خشم و حسد، كينه و غرور . . . مانند لات و عزي و هبل سرنگون
مي
شوند
و حرم قلب براي جذب انوار الهي آماده
مي
گردد در اين حركت روحي غير از خدا از دل
رخت  بر
مي
بندد  و  انسان  صاحب  د
ل و وارسته هر كاري را كه انجام
مي
دهد  براي
رضايت خداوند است در چنين رسالتي معيار صاحب دل، كوكبه دنيا و تجمل، زرق و
برق، امارت و فرمانروايي نيست، يعني وظايف نقطه
ها
يي روشن بر خط اتصالي حياتند
كه در چهارچوب شخصيت منفي بندبازان سلطه جو و رياكاران قدرت طلب
نمي
گنجد و
روح  آدمي  از  معرفت  و  معنويت  سير  آب
مي
شود و زرق و برقها و تماثرها مانعي براي
رسيدن او به مدارج معنوي
نمي
گردد.
در چنين موقعي جامعه اسلامي بايد اقتدا كردن به آنها چنين جامعه
اي
را ايجاد كند و
ايجاد چنين جامعه
اي
تنها به گفته شاعر
:
6
B
يا چو عمر بدره جهان
قرار ده
7
B
يا چو علي به تيغ فراوان حصارگير
يعني با عدالت عمري و شجاعت و دليري علوي امكان پذير است.
هدف اين حقير از
تاليف اين كتاب:
اولا:
آشنا  كردن  جوانان  مسلمان  با  سيره  ياران  نبي  اكرم  است  تا  اينكه  گوهر  حقيقي
خود را رايگان از دست ندهند چنانچه شاعر
مي
فرمايد:
هر كه او ارزان خرد ارزان دهد
گوهري طفلي به قرصي نان دهد.
ثانياً:
امروزه هر كجا كه نگاه
مي
كنيم و به هر كسي كه
مي
نگريم
مي
بينيم كه با جديت
تمام در صدد است كه عقيده، روش و هدف خود را ترويج داده و برتري آن را بر عقايد
و اهداف سايرين به اثبات برساند، و در ا
ين مورد كتابها و مقالات زيادي نوشته و پخش
مي
شود اما استدلالات درست در مراجع و كتب قديم و دور از دسترس عموم به
فراموشي سپرده شده
اند
.
مقدمه
9
آري
،
حقانيت خلافت خلفاي راشدين سوالي است كه براي هر نوجوان و جوان اهل
سنت پيش
مي
آيد، اما بسياري از اين عزيزان جوابي را بر
اي اين سوال مهم
نمي
يابند و در
ميان موجي از مجهولات سر در گم اند و به دنبال كسي
مي
گردند تا دست آنها را گرفت
ه
و از اين سر در گمي نجات دهند.
به  همين  دليل  بر  خود  لازم  دانستم  تا  در  اين  مورد  به  تحقيق  بپردازيم،  شايد  بخش
كمي از اين مسئوليت خطير را كه بر عهده دار
م، ادا شود. لذا خواننده جوان يا
بي
تجربه
با مطالعه اين كتاب در خواهد يافت كه اختلافات نگرشي كه امروزه در جامعه مطرح
است، از دير زمان نيز مطرح بوده است. بنابر اين شايسته است كه طرح اين گونه مباحث
اختلافي  موجب  ستيزه  جويي  و  تفرقه  نگردد  و  دو  طرف  قضيه  از  تكفي
ر
يا  توهين به  هم
جداً بپرهيزند.
با تشكر از تمام دوست
اني كه خالصانه مرا ياري نمودند.
عاجزانه از خداوند منان مسئلت دارم كه به همه ما اخلاص و تقوا عطا فرمايد و ما را
ب
ه راه خود رهنمون سازد. ))آمي

 

از آنجايي كه
خلافت در نزد اهل سنت  بنا بر
اهل شورا و اهل علم و اخلاص
است
و تمامي خلفاي راشدين با راي
اهل علم
بر  سر  كار  آمدند
،  لازم  است  تا  دلايل  اين  امر
مهم مطرح گردد
)
2
F
1
(
.
1
-
چون اسلام انتخاب خليفه و حاكم بر سرنوشت ملت را به مسلمين اهل شورا و
اهل علم و اخلاص واگذار نمود
ه است. به همين دليل رسول اﷲ
ص
تصريح نفرمودند،
كه چه كسي جانشين وي و سرپرست امور مسلمين گردد.

-
چرا
پيامبر ب
عد از خود جانشيني تعيين نكردند.
اولاً: اگر جانشين تعيين
مي
شد در حكم نبي بود كه از طرف خداوند تعيين شده است
در حالي كه محمد
ص
خاتم پيامبران بود
.
ث
انياً: اگر اين سنت از طرف خداوند انجام
مي
گرفت سرانجام به حكومت ظالمان منجر
مي
گرديد و مردم از حق خويش محروم
مي
شدند و سرانجام مسئوليت اين امر به عهده
خدا
مي
بود.
3
-
مسعودي مورخ شيعي نقل كرده است كه مردم به حضرت علي بعد از اينكه ضربه
خورده بود گفتند: آيا ك
سي را به جانشيني خود تعيين
نمي
كني؟ گفت: نه. همان طور كه
پيغمبر خدا آنها را به خودشان وا گذاشت من نيز به خودشان وا
مي
گذارم
)

 


 حقانيت خلافت خلفاي راشدين سوالي است كه براي هر نوجوان و جوان اهل سنت پيش مي آيد، اما بسياري از اين عزيزان جوابي را براي اين سوال مهم نمي يابند و در ميان موجي از مجهولات سر در گم اند و به دنبال كسي مي گردند تا دست آنها را گرفته و از اين سر در گمي نجات دهند این کتاب جوابی است برای این سوالات.سنة النشر : 1314م / 714هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 603.2 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة خلافت و انتخاب

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل خلافت و انتخاب
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبدالرحمن سلیمی - Abdulrahman Salemyی

كتب عبدالرحمن سلیمی عبدالرحمن ماجد السليمي الحربي المولد ولد في تاريخ 1987/10/2 ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ خلافت و انتخاب ❝ ❞ مناظر زیبای بهشت ❝ ❱. المزيد..

كتب عبدالرحمن سلیمی

كتب شبيهة بـ خلافت و انتخاب:

قراءة و تحميل كتاب خلافت وامامت PDF

خلافت وامامت PDF

قراءة و تحميل كتاب خلافت وامامت PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب أبو بكر الصديق رضي الله عنه برترين صحابى و مستحق zwnj ترين فرد به خلافت PDF

أبو بكر الصديق رضي الله عنه برترين صحابى و مستحق zwnj ترين فرد به خلافت PDF

قراءة و تحميل كتاب أبو بكر الصديق رضي الله عنه برترين صحابى و مستحق zwnj ترين فرد به خلافت PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب خلافت اسلامی PDF

خلافت اسلامی PDF

قراءة و تحميل كتاب خلافت اسلامی PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب خلفاي راشدین از خلافت تا شهادت PDF

خلفاي راشدین از خلافت تا شهادت PDF

قراءة و تحميل كتاب خلفاي راشدین از خلافت تا شهادت PDF مجانا

كتب الأدبحكم قصيرةمعنى اسمالتنمية البشريةتورتة عيد الميلاداقتباسات ملخصات كتبمعاني الأسماءالمساعدة بالعربيزخرفة توبيكاتكتابة على تورتة الخطوبةأسمك عالتورتهشخصيات هامة مشهورةالكتب العامة زخرفة أسامي و أسماء و حروف..الكتابة عالصورالطب النبويكورسات مجانيةكتب الروايات والقصصكتب تعلم اللغاتكتابة على تورتة مناسبات وأعيادكتابة أسماء عالصوركتب القانون والعلوم السياسيةكتب السياسة والقانونحروف توبيكات مزخرفة بالعربيحكمةتورتة عيد ميلادزخرفة الأسماءكورسات اونلاينFacebook Text Artاصنع بنفسككتب اسلاميةقراءة و تحميل الكتبكتب للأطفال مكتبة الطفلكتب التاريخخدماتOnline يوتيوببرمجة المواقعكتب الطبخ و المطبخ و الديكورالقرآن الكريمكتابة على تورتة الزفافكتب قصص و رواياتSwitzerland United Kingdom United States of Americaمعاني الأسماء