❞ كتاب با گناهان چگونه مبارزه کنیم ❝  ⏤ حامد بن محمد المصلح

❞ كتاب با گناهان چگونه مبارزه کنیم ❝ ⏤ حامد بن محمد المصلح

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن
يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد
ً أن محمدا ً عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.
خداوند متعال بنابر فلسفه و حكمتي، انسان را ميان دشمناني چون نفـس و خواهشـات آن،
شيطان و دنيا قرار داده، اما به لطف و كرم خويش انسان مسلمان را در مصاف با اين دشمنان،
بدون سلاح رها نكرده است. و از آنجـا كـه خطـا و لغـزش از سرشـت بنـي آدم اسـت بـراي
زدودن آثار شوم گناهان اعم از گناهان صغيره و كبيره، عمدي و غير عمدي كفارههايي قرار
داده است.
و از حضرت ابوهريره  روايـت شـده اسـت كـه حضـرت پيـامبر اكـر م صفرمودنـد:
سوگند به آن ذاتي كه جان من در دست اوست، اگر شما گناه نكنيد خداونـد شـما را از دنيـا
برميدارد و قومي ديگـر را جـايگزين مـي كنـد گنـاه مـي كننـد و از خداونـد طلـب مغفـرت
مينمايند و خداوند آنها را ميبخشدخداوند سبحان در قرآن مجيد براي از بينبردن معاصي به اسبابي اشاره كردهاند كه 
.[۱۱۴ :هود﴾ [
«بيگمان نيكيها بديها را از بين ميبرند».
و نيز حضرت پيامبر صآن اسباب را با وضاحت بيان نمودهاند كه بحثش خواهد آمد.
«امام ابن تيميه / ميگويد: هرگاه مؤمن مرتكب معصيتي شود بـا د ه عامـل، گناهـان او
بخشوده ميشوند»
كه عبارتند از:
1 -توبه
2 -استغفار
3 -اعمال صالح
4 -دعاي برادر مسلمان
5 -ايصال ثواب توسط مؤمنان
6 -شفاعت پيامبر ص
7 -مصائب و مشكلات در دنيا
8 -بيهوشي عالم برزخ
9 -عذاب و شكنجه ميدان حشر
10 -رحمت خداوند مهربان
پس اگر شخصي اين ده عامل شامل حالش نشد غير از خويش كسي را سرزنش و ملامت
نكند.
این رساله مشتمل بر اسباب و عواملی است که انشاءالله سبب نابودی گناهان می‌شون الله متعال انسان را که دارای سرشتی مرکب از گناه و طاعت بود به خلافت برگزی و راه خیر و شر هردو را در اختیارش قرار داد تا بکارگیری نیروی عقلانی، در روشنی وحی، بر دشمنان چون نفس، شیطان و دنیا، فائق گردد و با داشتن داعیه گناه، در طاعت و بندگی مشغول شود و بر فرشتگان که استعداد معصیت را ندارند افضلیت و برتری خویش را نسبت به جانشینی ثابت گردان ولی چون فطرت انسان آمیخته با گناه و لغزشات بود و هرآن بیم ارتکاب گناه می‌رفت خداوند متعال اسباب و عواملی برای مبارزه با گناهان را در اختیارش نهاد که با استفاده از این عوامل و اسباب گناهان را خنثی کند و حق خلافت را بجا آورد و خویشتن را به مقام برتر کرامت انسانی و قرب خداوند برسان
حامد بن محمد المصلح - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ كشف المصطلحات الفقهية من خلال مختصر خليل بن إسحاق المالكي ❝ ❞ با گناهان چگونه مبارزه کنیم ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
با گناهان چگونه مبارزه کنیم

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن
يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد
ً أن محمدا ً عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.
خداوند متعال بنابر فلسفه و حكمتي، انسان را ميان دشمناني چون نفـس و خواهشـات آن،
شيطان و دنيا قرار داده، اما به لطف و كرم خويش انسان مسلمان را در مصاف با اين دشمنان،
بدون سلاح رها نكرده است. و از آنجـا كـه خطـا و لغـزش از سرشـت بنـي آدم اسـت بـراي
زدودن آثار شوم گناهان اعم از گناهان صغيره و كبيره، عمدي و غير عمدي كفارههايي قرار
داده است.
و از حضرت ابوهريره  روايـت شـده اسـت كـه حضـرت پيـامبر اكـر م صفرمودنـد:
سوگند به آن ذاتي كه جان من در دست اوست، اگر شما گناه نكنيد خداونـد شـما را از دنيـا
برميدارد و قومي ديگـر را جـايگزين مـي كنـد گنـاه مـي كننـد و از خداونـد طلـب مغفـرت
مينمايند و خداوند آنها را ميبخشدخداوند سبحان در قرآن مجيد براي از بينبردن معاصي به اسبابي اشاره كردهاند كه 
.[۱۱۴ :هود﴾ [
«بيگمان نيكيها بديها را از بين ميبرند».
و نيز حضرت پيامبر صآن اسباب را با وضاحت بيان نمودهاند كه بحثش خواهد آمد.
«امام ابن تيميه / ميگويد: هرگاه مؤمن مرتكب معصيتي شود بـا د ه عامـل، گناهـان او
بخشوده ميشوند»
كه عبارتند از:
1 -توبه
2 -استغفار
3 -اعمال صالح
4 -دعاي برادر مسلمان
5 -ايصال ثواب توسط مؤمنان
6 -شفاعت پيامبر ص
7 -مصائب و مشكلات در دنيا
8 -بيهوشي عالم برزخ
9 -عذاب و شكنجه ميدان حشر
10 -رحمت خداوند مهربان
پس اگر شخصي اين ده عامل شامل حالش نشد غير از خويش كسي را سرزنش و ملامت
نكند.
این رساله مشتمل بر اسباب و عواملی است که انشاءالله سبب نابودی گناهان می‌شون الله متعال انسان را که دارای سرشتی مرکب از گناه و طاعت بود به خلافت برگزی و راه خیر و شر هردو را در اختیارش قرار داد تا بکارگیری نیروی عقلانی، در روشنی وحی، بر دشمنان چون نفس، شیطان و دنیا، فائق گردد و با داشتن داعیه گناه، در طاعت و بندگی مشغول شود و بر فرشتگان که استعداد معصیت را ندارند افضلیت و برتری خویش را نسبت به جانشینی ثابت گردان ولی چون فطرت انسان آمیخته با گناه و لغزشات بود و هرآن بیم ارتکاب گناه می‌رفت خداوند متعال اسباب و عواملی برای مبارزه با گناهان را در اختیارش نهاد که با استفاده از این عوامل و اسباب گناهان را خنثی کند و حق خلافت را بجا آورد و خویشتن را به مقام برتر کرامت انسانی و قرب خداوند برسان .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

سخني از مترجم ................................ ................................ ................................ .......5
مقدمهي مؤلف ................................ ................................ ................................ ...........7
ده عامل مهم بخشش گناهان................................ ................................ ................... 9
11.................... ................................ ................................ ................................توبه- ١
13.............. ................................ ................................ ................................استغفار- ٢
٣ -اعمال صالح................................ ................................ ................................ .......15
[الف- فرائض و نوافل]................................ ................................ .......................16
17.................................................................................................................وضو- 1
18..................................................................................................................اذان- 2
3 -رفتن به نماز.....................................................................................................20
4 -فضيلت نمازهاي پنجگانه..................................................................................20
5 -فضيلت نماز جمعه ...........................................................................................22
الف: فضيلت آمين......................................................................................................... 23
ب: فضيلت برخواستن از ركوع ...................................................................................... 24
ج: فضيلت سجده........................................................................................................... 24
د: نماز تهجد ................................................................................................................. 25
هـ: نماز توبه................................................................................................................... 25
و: نماز در بيت المقدس.................................................................................................. 26

2 با گناهان چگونه مبارزه كنيم؟
ز: فضيلت درود و سلام بر پيامبرص............................................................................. 26
6 -فضيلت صدقه...................................................................................................27
7 -فضيلت روزه....................................................................................................27
8 -فضيلت حج و عمره..........................................................................................29
أ- طواف بيت االله........................................................................................................... 30
ب- فضيلت لمس حجراسود و ركن يماني ..................................................................... 30
ج- فضيلت روز عرفه..................................................................................................... 31
9 -فضيلت كسب علم و امر به معروف و نهي از منكر ...........................................31
10 -فضيلت جهاد..................................................................................................32
11 -فضيلت نيكويي به پدر و مادر و احسان به يتيمان...........................................33
12 -كنارزدن موذي از راه......................................................................................34
ب- ذكر خداوند متعال................................ ................................ ........................34
الف- فضيلت لا إله إلا االله.............................................................................................. 35
ب- تلاوت قرآن مجيد.................................................................................................. 35
13 -ساختن مساجد ...............................................................................................36
14 -محبت بخاطر خداوند .....................................................................................36
15 -مرگ كودكان .................................................................................................37
16 -احسان به حيوانات سودمند ............................................................................37
17 -فضيلت مصافحه.............................................................................................38
18 -ضرر كينهتوزي...............................................................................................39
19 -دعاي بازار.....................................................................................................39
20 -دعاي غذا و آب.............................................................................................39
٤ -دعا و استغفار مؤمنان................................ ................................ .....................41

فهرست مطالب 3
٥ -ايصال ثواب ................................ ................................ ................................ ......43
٦ -شفاعت حضرت محمدص................................ ................................ ..............45
٧ -مصائب و مشكلات در دنيا................................ ................................ ..............49
8 -بيهوشي در عالم برزخ................................ ................................ .....................53
٩ -عذاب و شكنجه در ميدان محشر................................ ................................ .....55
١٠ -رحمت خداوند مهربان................................ ................................ ....................57


مقدمهي مؤلف

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن
يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد
ً أن محمدا ً عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.
خداوند متعال بنابر فلسفه و حكمتي، انسان را ميان دشمناني چون نفـس و خواهشـات آن،
شيطان و دنيا قرار داده، اما به لطف و كرم خويش انسان مسلمان را در مصاف با اين دشمنان،
بدون سلاح رها نكرده است. و از آنجـا كـه خطـا و لغـزش از سرشـت بنـي آدم اسـت بـراي
زدودن آثار شوم گناهان اعم از گناهان صغيره و كبيره، عمدي و غير عمدي كفارههايي قرار
داده است.
و از حضرت ابوهريره  روايـت شـده اسـت كـه حضـرت پيـامبر اكـر م صفرمودنـد:
سوگند به آن ذاتي كه جان من در دست اوست، اگر شما گناه نكنيد خداونـد شـما را از دنيـا
برميدارد و قومي ديگـر را جـايگزين مـي كنـد گنـاه مـي كننـد و از خداونـد طلـب مغفـرت
مينمايند و خداوند آنها را ميبخشد
)
F0
(1
.

پس خداوند با توبه و استغفار و اعمال صالح گناهانشان را ميآمرزد. و مسـلماً هـر انسـان
مسلمان آرزومند است كه هنگام رفتن از اين دنيا با خداوند متعال آنچنان ملاقات كند كـه از
او خشنود و راضي باشد و بر او گناهي نباشد.
و اين رساله نيز مشـتمل بـر اسـباب و عـواملي اسـت كـه انشـاء االله سـبب نـابودي گناهـان
ميشوند.
و خداوند بنابر لطف و كرم خويش بر بندگانش عواملي مقرر ساخته كـه بـدي هايشـان را
ميزدايد و خداوند بدان وسيله گناهانشان را ميآمرزد.

 


خداوند سبحان در قرآن مجيد براي از بينبردن معاصي به اسبابي اشاره كردهاند كه 
.[۱۱۴ :هود﴾ [
«بيگمان نيكيها بديها را از بين ميبرند».
و نيز حضرت پيامبر صآن اسباب را با وضاحت بيان نمودهاند كه بحثش خواهد آمد.
«امام ابن تيميه / ميگويد: هرگاه مؤمن مرتكب معصيتي شود بـا د ه عامـل، گناهـان او
بخشوده ميشوند»
كه عبارتند از:
1 -توبه
2 -استغفار
3 -اعمال صالح
4 -دعاي برادر مسلمان
5 -ايصال ثواب توسط مؤمنان
6 -شفاعت پيامبر ص
7 -مصائب و مشكلات در دنيا
8 -بيهوشي عالم برزخ
9 -عذاب و شكنجه ميدان حشر
10 -رحمت خداوند مهربان
پس اگر شخصي اين ده عامل شامل حالش نشد غير از خويش كسي را سرزنش و ملامت
نكند.

 


 این رساله مشتمل بر اسباب و عواملی است که انشاءالله سبب نابودی گناهان می‌شون الله متعال انسان را که دارای سرشتی مرکب از گناه و طاعت بود به خلافت برگزی و راه خیر و شر هردو را در اختیارش قرار داد تا بکارگیری نیروی عقلانی، در روشنی وحی، بر دشمنان چون نفس، شیطان و دنیا، فائق گردد و با داشتن داعیه گناه، در طاعت و بندگی مشغول شود و بر فرشتگان که استعداد معصیت را ندارند افضلیت و برتری خویش را نسبت به جانشینی ثابت گردان ولی چون فطرت انسان آمیخته با گناه و لغزشات بود و هرآن بیم ارتکاب گناه می‌رفت خداوند متعال اسباب و عواملی برای مبارزه با گناهان را در اختیارش نهاد که با استفاده از این عوامل و اسباب گناهان را خنثی کند و حق خلافت را بجا آورد و خویشتن را به مقام برتر کرامت انسانی و قرب خداوند برسانحجم الكتاب عند التحميل : 488.9 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة با گناهان چگونه مبارزه کنیم

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل با گناهان چگونه مبارزه کنیم
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
حامد بن محمد المصلح - Hamed bin Mohammed Al Muselh

كتب حامد بن محمد المصلح ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ كشف المصطلحات الفقهية من خلال مختصر خليل بن إسحاق المالكي ❝ ❞ با گناهان چگونه مبارزه کنیم ❝ ❱. المزيد..

كتب حامد بن محمد المصلح

كتب شبيهة بـ با گناهان چگونه مبارزه کنیم:

قراءة و تحميل كتاب چگونه باید قرآن را تفسیر کنیم PDF

چگونه باید قرآن را تفسیر کنیم PDF

قراءة و تحميل كتاب چگونه باید قرآن را تفسیر کنیم PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب چگونه عمر را طولانی کنیم PDF

چگونه عمر را طولانی کنیم PDF

قراءة و تحميل كتاب چگونه عمر را طولانی کنیم PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب اسلام به مبارزه می طلبد PDF

اسلام به مبارزه می طلبد PDF

قراءة و تحميل كتاب اسلام به مبارزه می طلبد PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب بأي قلب نلقاه؟ PDF

بأي قلب نلقاه؟ PDF

قراءة و تحميل كتاب بأي قلب نلقاه؟ PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب بانوان نمونه عصر پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم PDF

بانوان نمونه عصر پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم PDF

قراءة و تحميل كتاب بانوان نمونه عصر پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم PDF مجانا


Warning: extract() expects parameter 1 to be array, boolean given in /home/books/public_html/includes/functions.php on line 178
قراءة و تحميل كتاب  PDF

PDF

قراءة و تحميل كتاب PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب باغچه های مرگ PDF

باغچه های مرگ PDF

قراءة و تحميل كتاب باغچه های مرگ PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب بابل والتوراة PDF

بابل والتوراة PDF

قراءة و تحميل كتاب بابل والتوراة PDF مجانا