❞ كتاب Sahabat Nabi dalam Pandangan Syiah dan Ahlussunnah ❝  ⏤ محمد سيفندي

❞ كتاب Sahabat Nabi dalam Pandangan Syiah dan Ahlussunnah ❝ ⏤ محمد سيفنديIstilah Syi'ah berasal dari bahasa Arab (شيعة" (Syīʻah". Lafadz ini merupakan
bentuk tunggal, sedangkan bentuk pluralnya adalah "Syiya'an". Pengikut
Syi'ah disebut "Syī`ī" (شيعي .(Kata "Syi'ah" menurut etimologi bahasa Arab
bermakna: Pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna:

Kaum yang berkumpul atas suatu perkara. Muhammad bin Ahmad al-
Azhari (w. 370 H), Tahdzīb al-Lughah,Tahqiq Muhammad 'Iwadh Mura'ib,

(Beirut: Dār Ihya at-Turats al-'Arabi, 2001 M), jilid. 3, hal. 41. Muhammad

bin Muhammad al-Zabidi (w. 1205 H), Tājul al-'Arūs min Jawāhir al-
Qāmūs, (Dar al-Hidāyah, tt), jilid. 21, hal. ut

terminologi Islam, kata ini bermakna: para pendukung Ali secara khusus.
Mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abu Thalib adalah yang paling
utama di antara para sahabat dan yang berhak untuk memegang tampuk
kepemimpinan atas kaum Muslim, demikian pula anak cucunya. Dalam
pandangan mereka, para imam ini telah ditetapkan melalui nash dan
wasiat dari Allah dan Rasul-Nya. Baik secara tersurat maupun tersirat.
Selain itu, mereka meyakini bahwa perkara kepemimpinan tersebut
adalah perkaran ushul (pokok) agama bukan furu’ (cabang). Syiah terdiri
dari berbagai sekte. Induk dari sekte-sekte Syiah yaitu, Kisaniyah,
Zaidiyah, Imamiyah, Ghulat dan Ismailiyah. Lihat: Abu al-Fath Muhammad
bin Abdul Karim al-Sahristani (W. 548 H), al-Milal wa an-Nihal, (Beirut:
Dār al-Fikr, tt), jilid. 1, hal. 146.Dalam perspektif Syiah, sahabat bisa saja dicela dan dicerca, seperti
didalam buku utama mereka Uṣūl al-Kāfì karangan al-Kulaini.
Adapun menurut Ahlussunnah, sahabat tidak boleh dicela. Hal ini

berdasarkan hadits Nabi  : "Janganlah kamu mencela sahabat-
sahabatku, andaikan kalian bersedekah dengan emas sebesar

gunung Uhud, maka hal demikian tidak dapat mengimbangi sedekah
yang dikeluarkan para sahabat satu mud (satu genggam)saja atau


Ahlussunnah ialah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan
Sunnah Nabawiyah baik perbuatan dan perkataan. (Ahmad Haris Suhaimi,
TausyīqusSunnah baina Imām Isyna 'Asyariyah wa Ahlus Sunnah, (Mesir:


Sahabat Nabi  dalam Pandangan Syiah dan Ahlussunnah : makalah ini mencoba memaparkan lebih jauh tentang sahabat Nabi dalam perspektif Syiah dan Ahlussunnah, agar bisa menjawab perbedaan sudut pandang antara kedua kelompok tersebut. Sehingga kedudukan tersebut bisa kita jaga dan terjaga pula ajaran Islam yang telah sempurna insya Allah ..
محمد سيفندي - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ Sahabat Nabi dalam Pandangan Syiah dan Ahlussunnah ❝ الناشرين : ❞ دار الإسلام ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
Sahabat Nabi dalam Pandangan Syiah dan Ahlussunnah

2014م - 1443هـ


Istilah Syi'ah berasal dari bahasa Arab (شيعة" (Syīʻah". Lafadz ini merupakan
bentuk tunggal, sedangkan bentuk pluralnya adalah "Syiya'an". Pengikut
Syi'ah disebut "Syī`ī" (شيعي .(Kata "Syi'ah" menurut etimologi bahasa Arab
bermakna: Pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna:

Kaum yang berkumpul atas suatu perkara. Muhammad bin Ahmad al-
Azhari (w. 370 H), Tahdzīb al-Lughah,Tahqiq Muhammad 'Iwadh Mura'ib,

(Beirut: Dār Ihya at-Turats al-'Arabi, 2001 M), jilid. 3, hal. 41. Muhammad

bin Muhammad al-Zabidi (w. 1205 H), Tājul al-'Arūs min Jawāhir al-
Qāmūs, (Dar al-Hidāyah, tt), jilid. 21, hal. ut

terminologi Islam, kata ini bermakna: para pendukung Ali secara khusus.
Mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abu Thalib adalah yang paling
utama di antara para sahabat dan yang berhak untuk memegang tampuk
kepemimpinan atas kaum Muslim, demikian pula anak cucunya. Dalam
pandangan mereka, para imam ini telah ditetapkan melalui nash dan
wasiat dari Allah dan Rasul-Nya. Baik secara tersurat maupun tersirat.
Selain itu, mereka meyakini bahwa perkara kepemimpinan tersebut
adalah perkaran ushul (pokok) agama bukan furu’ (cabang). Syiah terdiri
dari berbagai sekte. Induk dari sekte-sekte Syiah yaitu, Kisaniyah,
Zaidiyah, Imamiyah, Ghulat dan Ismailiyah. Lihat: Abu al-Fath Muhammad
bin Abdul Karim al-Sahristani (W. 548 H), al-Milal wa an-Nihal, (Beirut:
Dār al-Fikr, tt), jilid. 1, hal. 146.Dalam perspektif Syiah, sahabat bisa saja dicela dan dicerca, seperti
didalam buku utama mereka Uṣūl al-Kāfì karangan al-Kulaini.
Adapun menurut Ahlussunnah, sahabat tidak boleh dicela. Hal ini

berdasarkan hadits Nabi  : "Janganlah kamu mencela sahabat-
sahabatku, andaikan kalian bersedekah dengan emas sebesar

gunung Uhud, maka hal demikian tidak dapat mengimbangi sedekah
yang dikeluarkan para sahabat satu mud (satu genggam)saja atau


Ahlussunnah ialah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan
Sunnah Nabawiyah baik perbuatan dan perkataan. (Ahmad Haris Suhaimi,
TausyīqusSunnah baina Imām Isyna 'Asyariyah wa Ahlus Sunnah, (Mesir:


Sahabat Nabi  dalam Pandangan Syiah dan Ahlussunnah : makalah ini mencoba memaparkan lebih jauh tentang sahabat Nabi dalam perspektif Syiah dan Ahlussunnah, agar bisa menjawab perbedaan sudut pandang antara kedua kelompok tersebut. Sehingga kedudukan tersebut bisa kita jaga dan terjaga pula ajaran Islam yang telah sempurna insya Allah .. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

 

Istilah Syi'ah berasal dari bahasa Arab (شيعة" (Syīʻah". Lafadz ini merupakan
bentuk tunggal, sedangkan bentuk pluralnya adalah "Syiya'an". Pengikut
Syi'ah disebut "Syī`ī" (شيعي .(Kata "Syi'ah" menurut etimologi bahasa Arab
bermakna: Pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna:

Kaum yang berkumpul atas suatu perkara. Muhammad bin Ahmad al-
Azhari (w. 370 H), Tahdzīb al-Lughah,Tahqiq Muhammad 'Iwadh Mura'ib,

(Beirut: Dār Ihya at-Turats al-'Arabi, 2001 M), jilid. 3, hal. 41. Muhammad

bin Muhammad al-Zabidi (w. 1205 H), Tājul al-'Arūs min Jawāhir al-
Qāmūs, (Dar al-Hidāyah, tt), jilid. 21, hal. ut

terminologi Islam, kata ini bermakna: para pendukung Ali secara khusus.
Mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abu Thalib adalah yang paling
utama di antara para sahabat dan yang berhak untuk memegang tampuk
kepemimpinan atas kaum Muslim, demikian pula anak cucunya. Dalam
pandangan mereka, para imam ini telah ditetapkan melalui nash dan
wasiat dari Allah dan Rasul-Nya. Baik secara tersurat maupun tersirat.
Selain itu, mereka meyakini bahwa perkara kepemimpinan tersebut
adalah perkaran ushul (pokok) agama bukan furu’ (cabang). Syiah terdiri
dari berbagai sekte. Induk dari sekte-sekte Syiah yaitu, Kisaniyah,
Zaidiyah, Imamiyah, Ghulat dan Ismailiyah. Lihat: Abu al-Fath Muhammad
bin Abdul Karim al-Sahristani (W. 548 H), al-Milal wa an-Nihal, (Beirut:
Dār al-Fikr, tt), jilid. 1, hal. 146.

 

Dalam perspektif Syiah, sahabat bisa saja dicela dan dicerca, seperti
didalam buku utama mereka Uṣūl al-Kāfì karangan al-Kulaini.
Adapun menurut Ahlussunnah, sahabat tidak boleh dicela. Hal ini

berdasarkan hadits Nabi  : "Janganlah kamu mencela sahabat-
sahabatku, andaikan kalian bersedekah dengan emas sebesar

gunung Uhud, maka hal demikian tidak dapat mengimbangi sedekah
yang dikeluarkan para sahabat satu mud (satu genggam)saja atau

3
Ahlussunnah ialah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan
Sunnah Nabawiyah baik perbuatan dan perkataan. (Ahmad Haris Suhaimi,
TausyīqusSunnah baina Imām Isyna 'Asyariyah wa Ahlus Sunnah, (Mesir:

4
Yang dimaksud sahabat ialah :" Orang yang pernah melihat atau berjumpa
dengan Nabi SAW. dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan
Islam, meskipun pernah murtad" lihat : Al-Baa'itsul Hatsits Syarah Ikhtisar
'Ulūmil-Hadits Lil-Hafīzh Ibnu Katsīr oleh Syaikh Ahmad Muhammad
Syakīr, cet. Dārut turāts, 1399H/1979M, hal. 151. ; Asy-Syahīd ats-Tsāni,
ar-Ri’āyah fii ‘ilmi ad-Dirāyah, tahqīq Abdul Husai Muhammad ‘Ali Baqal,
(Iran: Matba’ah Bihmin, 1408), hal. 339, nama lengkapnya Zainuddin Ibnu
‘Ali ibnu Ahmad al-Jab’i al-‘Amili, hidup pada tahun 911-965 H., Walaupun
ada dari kalangna ulama menolak untuk memasukkan orang yang pernah

murtad kemudian kembali ke Islam dalam katagori sahabat, seperti Al-
Hafidz al-Iraqi, sebagaimana perkataan Abu Hanifah dan Imam Syafi'I

bahwa kemurtadan telah menggugurkan seluruh amal. Lihat: Jalaluddin
as-Suyūthi, Tadrībur Rāwi, jld.3 hal. 208-209., Demikian juga orang
munafik tidak termasuk sahabat Nabi SAW, meskipun mereka bergaul

dengan Rasulullah SAW. Karena Allah dan Rasul-Nya mencela orang-
orang munafik. Lihat: firman Allah (At-Taubah:73), (At-Tahriim:9), (At-
Taubah:84), (At-Taubah:80), (Al-Munafiquun:6), (Muhammad:19), (Asy-
Syu'araa' :215), dan (Al-Fath:29).; Ibnu Hajar, Al-Ishabah fil Tanyizis-
Shahabah, (Daarul-fikr 1398H), jld.1, hal. 7-8.

 

separuhnya".(5)

Namun demikian, bukan berarti sahabat merupakan
sosok yang steril dari kesalahan dan dosa atau maʻsūm. Namun, hal
tersebut juga tidak menjatuhkan reputasinya sebagai orang-orang
yang baik, adil dan jujur, terutama dalam meriwayatkan segala
sesuatu yang disampaikan Rasulullah . Oleh karena itu, para
sahabat tidak mungkin berdusta atas nama Rasulullah  atau
menyandarkan sesuatu yang tidak sah dari beliau. (6)
Hal ini
berangkat dari hadits bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi
ketika Rasul masih hidup kemudian generasi setelahnya kemudian
setelah-setelahnya.(7)

Oleh karenanya, dalam pandangan

mainstream Sunni, seluruh sahabat bersifat 'ādil,(8)

berdasarkan
pujian yang diberikan oleh Allah Subhānahu wa Ta’āla kepada
mereka di dalam al-Qur’an (Q.S. al-Fath:29).

 


Kedua, “Man Lā Yahdhuruhul Faqīh”, dikarang oleh Muhammad
bin Babawaih Al-Qum, terdapat didalamnya 3913 hadits musnad
dan 1050 hadits mursal.

Ketiga, “at-Tahdzīb”. Kitab fiqih ini dikarang oleh Muhammad At-
Tūsi yang dijuluki Lautan Ilmu.

Keempat, “al-Istibshār”, oleh pengarang yang sama, mencakup
5001 hadits,(10)

dan ada banyak buku rujukan lainnya yang belum
dicantumkan selain buku-buku di atas. Dengan demikian, perlu
ada kritikan terhadap mereka sehingga umat Islam tahu
perbandingan dan perbedaan serta dapat mengambil inti sari
bahkan bisa mengkritik konsep ini dengan dalil dan data yang
telah ada.
Demikianlah buku-buku Syiah yang mengandung
berbagai macam hadits-hadits yang tidak sesuai dengan hadits
yang shahih menurut Sunni. Buku Syiah menyangkut akidah dan
syari'at yang mereka pegang erat-erat, sehingga mereka buta
dengan kebenaran yang nyata. Terdapat banyak buku lainnya
selain buku yang telah dicantumkan di atas, namun buku-buku
diatas adalah merupakan buku pokok mereka yang terkenal dan
popular di masyarakat jaman sekarang.
a) Konsep 'Adalah Sahabat menurut Syiah
Menurut kelompok syi'ah, sahabat adalah manusia biasa.
Ungkapan tersebut disampaikan oleh Al-Musawi dalam kitabnya
10 Muhammad Shadiq Ash-Shadr, Asy-Syi’ah Al-Imamiyah, (Cairo:
Mathba’atun Najah, th. 1402 H/1982 M), hal 130-134.

 

Syī’ah fi tārīkh.
(11)
At-Tastary Asy-Syī’i juga membenarkannya dan
menyatakannya bahwa Sahabat radhiyallahu'anhum, sama dengan
manusia yang lain, tidak ada perbedaan sama sekali. Pandangan yang
menyatakan Sahabat adalah manusia biasa juga mempengaruhi
seorang tokoh Syi’ah Indonesia yaitu Jalaluddin Rakhmat yang
mengatakan bahwa Sahabat tidak 'ādil dan tidak jujur.(12) Masih
banyak lagi ungkapan-ungakapan ulama' syiah lainnya, yang sesuai
dengan penyataan Muhammad Jawād Al-Mughni’ah bahwa Sahabat
ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang adil dan ada yang fasiq,(13)
bahkan kebanyakan mereka adalah tidak 'ādil. Nasruddin At- Tusi
mengutarakan bahwa yang memerangi Saidina Ali adalah kafir dan
yang menentangnya adalah fasik.(14) Cara pandang inilah yang
menjadi salah satu penyebab kaum Syi’ah mengingkari konsep 'adālah
(keadilan) para Sahabat Radhiyallahu’anhum.

 


 Sahabat Nabi  dalam Pandangan Syiah dan Ahlussunnah : makalah ini mencoba memaparkan lebih jauh tentang sahabat Nabi dalam perspektif Syiah dan Ahlussunnah, agar bisa menjawab perbedaan sudut pandang antara kedua kelompok tersebut. Sehingga kedudukan tersebut bisa kita jaga dan terjaga pula ajaran Islam yang telah sempurna insya Allah ..سنة النشر : 2014م / 1435هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 1 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة Sahabat Nabi dalam Pandangan Syiah dan Ahlussunnah

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Sahabat Nabi dalam Pandangan Syiah dan Ahlussunnah
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محمد سيفندي - Mohamed Seifandi

كتب محمد سيفندي ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ Sahabat Nabi dalam Pandangan Syiah dan Ahlussunnah ❝ الناشرين : ❞ دار الإسلام ❝ ❱. المزيد..

كتب محمد سيفندي
الناشر:
دار الإسلام
كتب دار الإسلام❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ Что потерял мир по причине отхода мусульман от Ислама ❝ ❞ Die Erl auml uterung der den Islam vernichtenden Faktoren ❝ ❞ محمد رسول الله " انجليزي " ❝ ❞ Priroda Boga u kr scaron ćanstvu ❝ ❞ Probleme und L ouml sungen ❝ ❞ ВЕРНОЕ СЛОВО О ДОСТОИНСТВАХ И ПРАВАХ СПОДВИЖНИКОВ да будет доволен ими Аллах ❝ ❞ Sự Hướng Dẫn Của Muhammad Trong Thờ Phượng Giao Tế Ứng Xử amp Đạo Đức Của Người ❝ ❞ 預言者たちの物語 ユースフ(ヨセフ) ❝ ❞ الاربعون نوويه Hadist Arba rsquo in Nawawiyah ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ أحمد خالد توفيق ❝ ❞ مجموعة من المؤلفين ❝ ❞ محمد بن صالح العثيمين ❝ ❞ محمد ابن قيم الجوزية ❝ ❞ سعيد بن علي بن وهف القحطاني ❝ ❞ محمد ناصر الدين الألباني ❝ ❞ صالح بن فوزان الفوزان ❝ ❞ عمر سليمان الأشقر ❝ ❞ ابن تيمية ❝ ❞ محمد صالح المنجد ❝ ❞ راغب السرجاني ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ❝ ❞ يحي بن شرف النووي أبو زكريا ❝ ❞ محمد بن عبدالوهاب ❝ ❞ أحمد ديدات ❝ ❞ أبو حامد الغزالى ❝ ❞ صفي الرحمن المباركفوري ❝ ❞ محمد عبدالرحمن العريفي ❝ ❞ عبد الملك القاسم ❝ ❞ عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله ❝ ❞ الامام احمد ابن حنبل ❝ ❞ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم ❝ ❞ ابن حجر العسقلاني ❝ ❞ ماجد بن سليمان الرسي ❝ ❞ أمين بن عبد الله الشقاوي ❝ ❞ محمد بن جميل زينو ❝ ❞ عبد المحسن بن حمد العباد البدر ❝ ❞ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ❝ ❞ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ❝ ❞ منقذ بن محمود السقار ❝ ❞ محمد بن إبراهيم التويجري ❝ ❞ عبد الرحمن بن عبد الكريم الشيحة ❝ ❞ محمد الأمين الشنقيطي ❝ ❞ عبدالرحمن عبدالخالق ❝ ❞ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ❝ ❞ راشد بن حسين العبد الكريم ❝ ❞ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي ❝ ❞ ياسين أبو عبد الله ❝ ❞ ياسين أبو عبد الله ❝ ❞ بكر بن عبدالله أبو زيد ❝ ❞ ذاكر نايك ❝ ❞ no data ❝ ❞ مجموعة من العلماء ❝ ❞ ناصر بن عبد الكريم العقل ❝ ❞ راشد بن حسين العبد الكريم ❝ ❞ أحمد بن عثمان المزيد ❝ ❞ السيد سابق ❝ ❞ محمد علي الهاشمي ❝ ❞ عبدالله الجبرين ❝ ❞ خالد بن علي المشيقح ❝ ❞ يحيى بن شرف النووي ❝ ❞ صالح بن غانم السدلان ❝ ❞ إحسان برهان الدين ❝ ❞ محمد بن عبد الله السحيم ❝ ❞ أمين الدين محمد إبراهيم ❝ ❞ ابن القيم ❝ ❞ محمد بن إسماعيل البخاري ❝ ❞ عبد الله بن صالح القصير ❝ ❞ محمد أحمد باشميل ❝ ❞ عبد الرحمن دمشقية ❝ ❞ أبو عبد الله الذهبي ❝ ❞ محمد بن علي العرفج ❝ ❞ عبدالله بن أحمد الحويل ❝ ❞ أمين بن عبد الله الشقاوي ❝ ❞ محمد بن إبراهيم الحمد ❝ ❞ عبد الرحمن بن حماد آل عمر ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ❝ ❞ عبد الله بن عبد المحسن التركي ❝ ❞ موقع دين الإسلام ❝ ❞ محمد أحمد محمد العماري ❝ ❞ Plusieurs auteurs ❝ ❞ سلمان بن فهد العودة ❝ ❞ ناجي بن إبراهيم العرفج ❝ ❞ محمد بن خليفة التميمي ❝ ❞ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ❝ ❞ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ❝ ❞ محمود الطحان ❝ ❞ جعفر شيخ إدريس ❝ ❞ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ❝ ❞ محمد الشريف ❝ ❞ عبدالله بن محمد السدحان ❝ ❞ الحافظ ابن حجر العسقلانى ❝ ❞ محمد بن سرار اليامي ❝ ❞ خالد الحسينان ❝ ❞ محمد بن شاكر الشريف ❝ ❞ علوي بن عبدالقادر السقاف ❝ ❞ AbdulRahman Bin Abdulkarim Al Sheha ❝ ❞ عبد العزيز محمد الشناوي ❝ ❞ صالح بن عبد الله الدرويش ❝ ❞ أحمد بن عبد الرحمن القاضي ❝ ❞ إبراهيم بن محمد الحقيل ❝ ❞ عادل بن على الشدي ❝ ❞ أحمد بن عبدالحليم بن تيميه معروف به شیخ الاسلام ابن تیمیه ❝ ❞ Nh oacute m học giả Islam ❝ ❞ عبد الله بن محمد السلفي ❝ ❞ محمد بن عبد الرحمن الخميس ❝ ❞ Aischa Satasi ❝ ❞ محمد صالح المنجد ❝ ❞ حكمت بشير ياسين ❝ ❞ جمال الدين زرابوزو ❝ ❞ عبدالله بن محمد العسكر ❝ ❞ القسم العلمي بموقع الإسلام سؤال وجواب ❝ ❞ Muhammad ibrahim Al tuwaijry ❝ ❞ امين الانصاري ❝ ❞ بلال فليبس ❝ ❞ Muhammed b Salih el Useymîn محمد بن صالح العثيمين ❝ ❞ رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي ❝ ❞ فوزي الغديري ❝ ❞ أبو جعفر الطحاوي ❝ ❞ ابو حسن الندوى ❝ ❞ عبدالعزيز بن داخل المطيري ❝ ❞ Grupa učenjaka ❝ ❞ مجموعه من العلماء ❝ ❞ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz ❝ ❞ Abu Bakar Zakaria ❝ ❞ أبو الحسن بن محمد الفقيه ❝ ❞ Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ❝ ❞ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ❝ ❞ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ❝ ❞ أبو ياسين رسلان مالكوف ❝ ❞ محمد بن ابراهيم الحمد ❝ ❞ محمد بن صالح بن العثمين ❝ ❞ فيصل بن مشعل بن سعود ❝ ❞ Ибн Кайим аль Джаузийа ❝ ❞ Muhammad bin Shaleh Al Munajjid ❝ ❞ عبد الله بن هادي القحطاني ❝ ❞ د.صالح بن عبدالعزيز بن عثمان سندي ❝ ❞ شريف عبد العظيم ❝ ❞ أحمد جبريل سالاس ❝ ❞ إدريس علاء الدين ❝ ❞ مانع بن حماد الجهنى ❝ ❞ لورانس براون ❝ ❞ محمد عيسى جارسيا ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ❝ ❞ صلاح بن محمد البدير ❝ ❞ أحمد الأمير ❝ ❞ فؤاد زيدان ❝ ❞ وليد بن فهد الودعان ❝ ❞ محمد بن عبد الوهاب ❝ ❞ ابوعلى عبدالله عجارى الحنبلى ❝ ❞ جمال زارابوزو ❝ ❞ صالح الصالح ❝ ❞ عبدالرازق بن عبد المحسن العباد ❝ ❞ شبير علي ❝ ❞ Abdulaziz b Abdullah b Baz Muhammed b Salih el Usejmin ❝ ❞ Munqith ibn Mahmood As Saqqar ❝ ❞ محمد بن صالح المنجد ❝ ❞ عائشة ستاسي ❝ ❞ محمود رضا مراد ❝ ❞ عمران حسين ❝ ❞ صالح بن حسين العايد ❝ ❞ عبد الله بن عبد الحميد الأثري ❝ ❞ ابن القيم ❝ ❞ أبو كريم المراكشي ❝ ❞ Aisha Stacy ❝ ❞ يوسف بن عبد الله الأحمد ❝ ❞ عماد حسن أبو العينين ❝ ❞ Muhammad jamil zainu ❝ ❞ عبدالله بن جارالله الجارالله ❝ ❞ محمد بن إسماعيل البخاري ❝ ❞ ابو زكريا النووى ❝ ❞ محمد صالح المنجد - القسم العلمي بموقع الإسلام سؤال وجواب ❝ ❞ محمدبن يحيى التوم ❝ ❞ عبد الله بن أحمد بن علي الزيد ❝ ❞ عبد المنعم الجداوي ❝ ❞ أمين الدين محمد إبراهيم ❝ ❞ إسماعيل لطفي فطاني ❝ ❞ عمر بن عبد الله المقبل ❝ ❞ المركز الأوروبي للدراسات الإسلامية - ريجالوس كونستادينوس ❝ ❞ مجموعه من الحكماء ❝ ❞ Pete Seda ❝ ❞ أنور إسماعيل ❝ ❞ القسم العلمي بموقع الإسلام سؤال وجواب ❝ ❞ عبد الغفار حسن ❝ ❞ عبد الملك علي الكليب ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ❝ ❞ سليمان بن حمد البطحى ❝ ❞ محمد العمرى ❝ ❞ Ahmad Al Amir ❝ ❞ فريق اللغة الصينية بموقع دار الاسلام ❝ ❞ إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان ❝ ❞ عبد الجبار فن دفن ❝ ❞ Aisha sit aacute ssi ❝ ❞ محمد الالمانى ❝ ❞ Абдуррахман ибн Насыр ас Саади ❝ ❞ حمود بن محمد اللاحم ❝ ❞ محمد بن علي بن جماح ❝ ❞ يحيى بن شرف النووى ❝ ❞ محمد صبري يعقوب ❝ ❞ Abdurrahman As Sa rsquo dy ❝ ❞ يوسف آستس ❝ ❞ المير كوليف ❝ ❞ Universitas Islam Madinah Bidang Riset amp kajian ilmiah ❝ ❞ محمدزين ابن عيسى ❝ ❞ محمد الأمين الجكني الشنقيطي ❝ ❞ فريق الدعوة في ممفيس بالولايات المتحدة الأمريكية ❝ ❞ فهد بن سالم باهمام ❝ ❞ صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي ❝ ❞ أبو الحسن علي الندوي ❝ ❞ عبد الله القناعي ❝ ❞ أبو غفيل بن محمد بن سلامة الطحاوي ❝ ❞ على بن حمد تميمى ❝ ❞ خالد بن محمد الماجد ❝ ❞ نجيب ابراهيم الفقى ❝ ❞ جبريلا غرابلي ❝ ❞ جيريمى بولتر ❝ ❞ المركز الأوروبي للدراسات الإسلامية - ألينا لومينيتا ❝ ❞ محمد سلطان الخجندي ❝ ❞ بن ادم ❝ ❞ عبد الله محمد الرحيلي ❝ ❞ عبدالله بن صالح الفوزان ❝ ❞ محمد بن عبدالرحمن الخميس ❝ ❞ عمر بينالبير ❝ ❞ عبدالرزاق ابن عبدالمحسن البدر ❝ ❞ لورانس براون ❝ ❞ ابو عبدالرحمن الداغساتانى ❝ ❞ القسم العلمى بمدار الوطن ❝ ❞ عبدالمجيد بن سليمان الراسى ❝ ❞ Muhammad ibn Abdullah Salih As Suhaim ❝ ❞ محمدبن مسلم شاهين ❝ ❞ محمد صالح المنيسيد ❝ ❞ محمد عيسى غارسيا ❝ ❞ إبراهيم ماليباري ❝ ❞ موقع دين الإسلام ❝ ❞ مزلان محمد ❝ ❞ Тамки́н РГ ❝ ❞ محمد بن عبدالعزيز المسند ❝ ❞ محمود رضا مراد ❝ ❞ محمد الجبالي ❝ ❞ محمد صبري يعقوب ❝ ❞ محمد إبراهيم فقير ❝ ❞ عبدالله بن عبدالحميد الاثرى ❝ ❞ لويس إدواردو شافيس ذي كربالو ❝ ❞ ابن فضل الاهى ❝ ❞ الودين بيزتش ❝ ❞ محب الدين الخطيب ❝ ❞ عبدالعزيز بن محمد السعدان ❝ ❞ عبدالعزيز بن داود الفايز ❝ ❞ صالح السدلان ❝ ❞ محمد طه علي ❝ ❞ عدنان ناسي ❝ ❞ المركز الأوروبي للدراسات الإسلامية - وانا فيالكوفسكي ❝ ❞ صافي عثمان ❝ ❞ زيد عمر عبدالله العيص ❝ ❞ عثمان جمعه ابراهيم ❝ ❞ عبد الله صالح الفوزان ❝ ❞ محمد المختار الشنقيطى ❝ ❞ شمس الدين الذهبى ❝ ❞ ساجد مير ❝ ❞ عبد المحسن بن عبدالله العباد ❝ ❞ إعتدال البناوي ❝ ❞ بير فوجل ❝ ❞ أبو سيف الله المغربي ❝ ❞ صاحب مستقيم بليهير ❝ ❞ ايمن عبدالعزيز ابو نعومى ❝ ❞ اسامه ايوب ❝ ❞ فاروق بوست ❝ ❞ عبد الحق آل أشانتي - عبد الرحمن باوز ❝ ❞ غاي إيتون ❝ ❞ مريم وانا ❝ ❞ محمود افندى هاجيتش ❝ ❞ حماد بن أبي سليمان ❝ ❞ مشعل بن عبدالله ❝ ❞ صالح الزهراني ❝ ❞ شاهد اثر ❝ ❞ موقع إسلام فريندز www.islamfriends.gr ❝ ❞ محمد بن أحمد القحطاني ❝ ❞ صالح بن حسين العايد ❝ ❞ عثمان إدريس ❝ ❞ ربيعة فرنك ❝ ❞ فريق الدكتور عبدالرحمن المعلا ❝ ❞ حسن محمد باعقيل ❝ ❞ Scharif Abduladhim ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن سليمان السلمان ❝ ❞ محمد بن عبدالحاج عبدالحجاج ❝ ❞ على بن عمر بن احمد بادحدح ❝ ❞ عبدالعزيزبن محمد ال عبداللطيف ❝ ❞ اسامه بن غرم الغامدى ❝ ❞ ابو زيتون عثمان ابراهيم ❝ ❞ نايف بن أحمد بن علي الحمد ❝ ❞ Amr Abdullah al Almani ❝ ❞ خالد بن عبد الرحمن الشايع ❝ ❞ مشهور حسن السلمان ❝ ❞ عبد القادر الأرناؤوط ❝ ❞ محمد حسان ❝ ❞ حمزة مصطفى النيوزي ❝ ❞ محمد علي قطب ❝ ❞ محمد فايد عبدالباقي ❝ ❞ ابو المنتصر بن محمد علي ❝ ❞ عبد العزيز بن عبدالله المقبل ❝ ❞ Abdul Muhsin Hamd Al rsquo Abbad Al Badr ❝ ❞ ابو خليفة على بن محمد القضيبى ❝ ❞ عماده البحث العلمى بالجامعه الاسلامية ❝ ❞ صالح بن عبدالرحمن بن عبدالله الاطرم ❝ ❞ الحافظ زين الدين بن رجب الحنبلى ❝ ❞ إ.ر. علي إحسان بليريقت ❝ ❞ سليمان بن سكر ❝ ❞ محمد بورتشا ❝ ❞ عبد العزيز بن محمد علي عبد اللطيف ❝ ❞ حميد ابو صالح ❝ ❞ على خان موسايف ❝ ❞ خالد بن عبدالله الحمودي ❝ ❞ ابو بكر التترستانى ❝ ❞ الحافظ عمر بن علي البزار ❝ ❞ Muhammad Abdullah Amin ❝ ❞ عبدالرحمن الحناوى ❝ ❞ عائشة ليمو - فاطمة هيرين ❝ ❞ محمد بن على العرفج ❝ ❞ ابى جعفر الوراق الطحاوى ❝ ❞ احمد بن عبدالله الصينى ❝ ❞ عادل بن عبد العزيز المحلاوي ❝ ❞ براندن تروبوف ❝ ❞ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ❝ ❞ يوسف بن عبدالله التركى ❝ ❞ محمد سيفندي ❝ ❞ محمد بن مرزوق الدعجانى ❝ ❞ ذاكرصالح بن سعد سحیمى ❝ ❞ لقمان عبده ❝ ❞ على بن عبدالله بن محمدالعمارى ❝ ❞ منقذ بن محمود السيقور ❝ ❞ محمد حسام الدين الخطيب ❝ ❞ محمد عمر السويد ❝ ❞ محمد معين الدين صديق ❝ ❞ عبد العزیز بن مرزوق طریفى ❝ ❞ حمد بن عثمان ❝ ❞ عادل بن علي السندي ❝ ❞ عبدالله بن عبدالرحمن الدويش ❝ ❞ ابو اسماعيل محمد رجال ❝ ❞ عبد الله بن صالح القصير ❝ ❞ عبدالرحمن الجامع ❝ ❞ عبد الله بن حجي ❝ ❞ إبراهيم حسين ❝ ❞ عبد العزيز عبد العزيز آل الشيخ ❝ ❞ أحمد بن عبد الرحمن الصويان ❝ ❞ ابو حمزةعبد اللطيف بن هاجس الغامدي ❝ ❞ كارن أمسترنك ❝ ❞ صالح بن عبدالله بن حميد ❝ ❞ طلال بن سعد العتيبى ❝ ❞ ميلود الوهراني ❝ ❞ نور جيد ماجيد ❝ ❞ بنت هارون ❝ ❞ محمد زكي يوسف جيءهأ ❝ ❞ منير محمد ❝ ❞ ابراهيم بن عبدالله الدويش ❝ ❞ مازن التويجري ❝ ❞ فيصل عبد الهادي ❝ ❞ عبد الله المطرفي ❝ ❞ عبده قايد الذريبي ❝ ❞ القسم العلمي بدار القاسم ❝ ❞ ناهد مصطفى - سمية جوان ❝ ❞ محمد ناصر هأبايي ❝ ❞ خديجة يسري ❝ ❞ القسم العلمي بدار ابن خزيمة ❝ ❞ عثمان إدريس ❝ ❱.المزيد.. كتب دار الإسلام

كتب شبيهة بـ Sahabat Nabi dalam Pandangan Syiah dan Ahlussunnah:

قراءة و تحميل كتاب Bức Th ocirc ng Điệp Cho Tất Cả Những Ai Tin Nơi Nabi Ysa Jesus ndash Gi ecirc su PDF

Bức Th ocirc ng Điệp Cho Tất Cả Những Ai Tin Nơi Nabi Ysa Jesus ndash Gi ecirc su PDF

قراءة و تحميل كتاب Bức Th ocirc ng Điệp Cho Tất Cả Những Ai Tin Nơi Nabi Ysa Jesus ndash Gi ecirc su PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Ringkasan Sejarah Nabi Muhammad shalallahu rsquo alaihi wasallam PDF

Ringkasan Sejarah Nabi Muhammad shalallahu rsquo alaihi wasallam PDF

قراءة و تحميل كتاب Ringkasan Sejarah Nabi Muhammad shalallahu rsquo alaihi wasallam PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Kesyirikan Pada Kaumnya Nabi Musa lsquo alaihissalam PDF

Kesyirikan Pada Kaumnya Nabi Musa lsquo alaihissalam PDF

قراءة و تحميل كتاب Kesyirikan Pada Kaumnya Nabi Musa lsquo alaihissalam PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Kekhawatiran Nabi Ternyata Terjadi PDF

Kekhawatiran Nabi Ternyata Terjadi PDF

قراءة و تحميل كتاب Kekhawatiran Nabi Ternyata Terjadi PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Kesyirikan Kaumnya Nabi Isa alaihissalam PDF

Kesyirikan Kaumnya Nabi Isa alaihissalam PDF

قراءة و تحميل كتاب Kesyirikan Kaumnya Nabi Isa alaihissalam PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Warning Nabi Pada Umatnya PDF

Warning Nabi Pada Umatnya PDF

قراءة و تحميل كتاب Warning Nabi Pada Umatnya PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Sirat Al Nabi and the Orientalists PDF

Sirat Al Nabi and the Orientalists PDF

قراءة و تحميل كتاب Sirat Al Nabi and the Orientalists PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Tại sao Nabi Muhammad kết h ocirc n với A rsquo ishah khi b agrave vẫn c ograve n l agrave một đứa trẻ PDF

Tại sao Nabi Muhammad kết h ocirc n với A rsquo ishah khi b agrave vẫn c ograve n l agrave một đứa trẻ PDF

قراءة و تحميل كتاب Tại sao Nabi Muhammad kết h ocirc n với A rsquo ishah khi b agrave vẫn c ograve n l agrave một đứa trẻ PDF مجانا

كتابة على تورتة الخطوبةبرمجة المواقعشخصيات هامة مشهورةكتب قصص و رواياتFacebook Text Artكتب اسلاميةمعنى اسمالكتابة عالصورSwitzerland United Kingdom United States of Americaالمساعدة بالعربيحروف توبيكات مزخرفة بالعربياقتباسات ملخصات كتبكتب الأدبأسمك عالتورتهالطب النبويزخرفة الأسماءقراءة و تحميل الكتبحكم قصيرةخدماتكتب للأطفال مكتبة الطفلكتب القانون والعلوم السياسيةالتنمية البشريةكتابة على تورتة مناسبات وأعيادكتب تعلم اللغاتمعاني الأسماءكتابة أسماء عالصوركتب السياسة والقانون زخرفة أسامي و أسماء و حروف..حكمةالقرآن الكريمالكتب العامةكورسات اونلاينكورسات مجانيةتورتة عيد الميلادOnline يوتيوبكتب الطبخ و المطبخ و الديكورتورتة عيد ميلادكتب التاريخكتابة على تورتة الزفافكتب الروايات والقصصمعاني الأسماءزخرفة توبيكاتاصنع بنفسك