❞ كتاب بازسازی باورها ❝  ⏤ محمد عزیزی

❞ كتاب بازسازی باورها ❝ ⏤ محمد عزیزی

پژوهشی مستدل و مبسوط در بیان عقاید ناب اسلامی و نقد آراء و اندیشه‌های خرافی شیعی است. نویسنده می‌کوشد تا با بهره‌مندی از آیات الكتبانی کلام الله مجید، سخنان گرانبهای رسول اکرم، اقوال صحابه کرام و تابعین و گزارش‌های مستند تاریخی، آموزه‌های اصیل اسلام را از پسِ خرافات و ابهامات و جهل و دشمنی‌ها بیرون آورد، چهره پرفروغ دین را به مشتاقانش بنمایاند و جَعل و کِذب و خرافة عقاید شیعه را برای خواننده مسجّل و محرز نمای نخستین فصل کتاب به معرفی عوامل و بیان چگونگی پیدایش فرقه‌ها و مذاهب اختصاص دار نویسنده در فصل بعد، امامت شیعه و خلافت اهل سنت را مورد مداقه قرار داده و دلایل هریک را برای اثبات حقانیت خود بازگو می‌کند و با تحلیل و تفسیر آیات و روایاتِ مورد نظر شیعیان، بُطلان سخنانشان را ثابت می‌کن فصل آتی، به بیان جایگاه «اهل بیت» در باورهای شیعه و سنی اختصاص دار بررسی علمی و بی‌غرض احادیث نبوی و آیات مربوط به اهل بیت، پاسخ به دروغ‌پردازی‌های تیجانی و حقیقت علم غیب و عصمتِ ائمه شیعه، موضوع این فصل است. رابطه صحابه به ویژه خلفا با خاندان پیامبر و نقل سخنان دوستانه ایشان در مورد یکدیگر، در فصل چهارم کتاب آمده است. اثبات باطل ‌بودن عقیده شیعه در توسل به مردگان و باور به وجود امام زمان و حقیقت وجود وی موضوع فصل‌های بعدی کتاب است. فصل هفتم کتاب، احکام فقهی شیعه را درباره ازدواج موقت، جمع‌کردن نمازها با هم خواندن نمازها و کیفیت وضو نقل و نقد می‌کن فصل پایانی کتاب، اساسنامه‌ای در 9 اصل برای وحدت اسلامی ارائه داده و درباره اصول آن توضیح می‌ده
محمد عزیزی - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ بازسازی باورها ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
بازسازی باورها

پژوهشی مستدل و مبسوط در بیان عقاید ناب اسلامی و نقد آراء و اندیشه‌های خرافی شیعی است. نویسنده می‌کوشد تا با بهره‌مندی از آیات الكتبانی کلام الله مجید، سخنان گرانبهای رسول اکرم، اقوال صحابه کرام و تابعین و گزارش‌های مستند تاریخی، آموزه‌های اصیل اسلام را از پسِ خرافات و ابهامات و جهل و دشمنی‌ها بیرون آورد، چهره پرفروغ دین را به مشتاقانش بنمایاند و جَعل و کِذب و خرافة عقاید شیعه را برای خواننده مسجّل و محرز نمای نخستین فصل کتاب به معرفی عوامل و بیان چگونگی پیدایش فرقه‌ها و مذاهب اختصاص دار نویسنده در فصل بعد، امامت شیعه و خلافت اهل سنت را مورد مداقه قرار داده و دلایل هریک را برای اثبات حقانیت خود بازگو می‌کند و با تحلیل و تفسیر آیات و روایاتِ مورد نظر شیعیان، بُطلان سخنانشان را ثابت می‌کن فصل آتی، به بیان جایگاه «اهل بیت» در باورهای شیعه و سنی اختصاص دار بررسی علمی و بی‌غرض احادیث نبوی و آیات مربوط به اهل بیت، پاسخ به دروغ‌پردازی‌های تیجانی و حقیقت علم غیب و عصمتِ ائمه شیعه، موضوع این فصل است. رابطه صحابه به ویژه خلفا با خاندان پیامبر و نقل سخنان دوستانه ایشان در مورد یکدیگر، در فصل چهارم کتاب آمده است. اثبات باطل ‌بودن عقیده شیعه در توسل به مردگان و باور به وجود امام زمان و حقیقت وجود وی موضوع فصل‌های بعدی کتاب است. فصل هفتم کتاب، احکام فقهی شیعه را درباره ازدواج موقت، جمع‌کردن نمازها با هم خواندن نمازها و کیفیت وضو نقل و نقد می‌کن فصل پایانی کتاب، اساسنامه‌ای در 9 اصل برای وحدت اسلامی ارائه داده و درباره اصول آن توضیح می‌ده

.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

 پژوهشی مستدل و مبسوط در بیان عقاید ناب اسلامی و نقد آراء و اندیشه‌های خرافی شیعی است. نویسنده می‌کوشد تا با بهره‌مندی از آیات الكتبانی کلام الله مجید، سخنان گرانبهای رسول اکرم، اقوال صحابه کرام و تابعین و گزارش‌های مستند تاریخی، آموزه‌های اصیل اسلام را از پسِ خرافات و ابهامات و جهل و دشمنی‌ها بیرون آورد، چهره پرفروغ دین را به مشتاقانش بنمایاند و جَعل و کِذب و خرافة عقاید شیعه را برای خواننده مسجّل و محرز نمای نخستین فصل کتاب به معرفی عوامل و بیان چگونگی پیدایش فرقه‌ها و مذاهب اختصاص دار نویسنده در فصل بعد، امامت شیعه و خلافت اهل سنت را مورد مداقه قرار داده و دلایل هریک را برای اثبات حقانیت خود بازگو می‌کند و با تحلیل و تفسیر آیات و روایاتِ مورد نظر شیعیان، بُطلان سخنانشان را ثابت می‌کن فصل آتی، به بیان جایگاه «اهل بیت» در باورهای شیعه و سنی اختصاص دار بررسی علمی و بی‌غرض احادیث نبوی و آیات مربوط به اهل بیت، پاسخ به دروغ‌پردازی‌های تیجانی و حقیقت علم غیب و عصمتِ ائمه شیعه، موضوع این فصل است. رابطه صحابه به ویژه خلفا با خاندان پیامبر و نقل سخنان دوستانه ایشان در مورد یکدیگر، در فصل چهارم کتاب آمده است. اثبات باطل ‌بودن عقیده شیعه در توسل به مردگان و باور به وجود امام زمان و حقیقت وجود وی موضوع فصل‌های بعدی کتاب است. فصل هفتم کتاب، احکام فقهی شیعه را درباره ازدواج موقت، جمع‌کردن نمازها با هم خواندن نمازها و کیفیت وضو نقل و نقد می‌کن فصل پایانی کتاب، اساسنامه‌ای در 9 اصل برای وحدت اسلامی ارائه داده و درباره اصول آن توضیح می‌ده

 

 

فهرست مطالب ................................ ................................ ................................ ..........1
مقدمه ................................ ................................ ................................ .......................... 7
ادعاهاي تيجاني................................ ................................ ................................ ......19
بخش اول: عوامل پيدايش فرقهها و مذاهب ................................ ........................23
شورش گروه عبداالله بن سبأ وقتل خليفه سوم ........................................................24
نقش گروه سبأيه در جنگ جمل................................................................................30
نقش گروه سبأيه در جنگ صفين ..............................................................................37
ماجراي «حكميت» ميان معاويه وعلي................................................................... 40
صلح امام حسن  با معاويه......................................................................................44
فرقههاي شيعه پس از حضرت علي .......................................................................46
ادامه توطئههاي گروه سبأيه........................................................................................47
خوارج......................................................................................................................51
عقايد و نظريات فرقه «خوارج» چنين بود....................................................................51
غلات (افراطيها) .....................................................................................................54
مرجئه.......................................................................................................................56
معتزله .......................................................................................................................58
اهل سنت..................................................................................................................60
ادامه كارشكنيهاي گروه سبأيه.................................................................................66

2 بازسازي باورها
بخش دوم: «امامت و خلافت»................................ ................................ ................69
الف: اصل شوري و انتخاب........................................................................................70
ب: شايستگي واهليت ..............................................................................................70
ج: دادگري وعدالت................................................................................................70
شورا در عصر رسول خداص...................................................................................71
بعد از وفات رسول خداص.....................................................................................71
حضرت علي و شوري...............................................................................................72
امام حسن و شوري ...................................................................................................76
امام حسين و شوري ..................................................................................................77
دوري جستن امام سجاد از امور سياسي ......................................................................80
تأملي در منابع اعتقادي..............................................................................................83
روايات منقول، مهمترين مستند اعتقادات مذهبي .........................................................85
توقف اجتهاد كلامي در قرن هفتم..............................................................................86
مراحل سهگانه تأمل در منابع اعتقادي.........................................................................88
نتيجه بحث..............................................................................................................105
تاريخنگاران نخستين شيعه چه ميگويند؟.................................................................106
آيا پيامبرصكسي را به عنوان جانشين خود معرفي نمود؟......................................109
بررسي «آيه ولايت» آيه 55 سورة مائده....................................................................113
آيا «امامت» مقامي است الهي؟.................................................................................124
در جواب ميگوييم كه:...........................................................................................125
بررسي آيهي «ابلاغ امامت» حضرت علي ............................................................130
در جواب ميگوييم: ...............................................................................................131
بررسي آيهي اكمال دين..........................................................................................135

فهرست مطالب 3
در جواب ميگوييم: ...............................................................................................136
بررسي روايت غدير«من كنت مولاه، فهذا علي مولاه»..............................................139
بررسي روايت منزلت «يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسي إلا أنه لا نبي بعدي»...146
تحقيقي علمي پيرامون حديث قرطاس «موضوع قلم و كاغذ».....................................149
در پاسخ بايد گفت: ................................................................................................151
امامت مقامي انتصابي است يا مسئوليتي انتخابي؟.......................................................157
چرا حضرت علي  با خلفا بيعت كرد؟..................................................................160
بخش سوم: آشنايي با «اهل البيت» ................................ ................................ .165
بررسي روايت ثقلين................................................................................................168
قرآن در اين مورد چه رهنمودي دارد؟.....................................................................169
سخنان حضرت علي  در مورد مرجعيت مسلمين...................................................170
بررسي علمي «روايت ثقلين» ....................................................................................173
در پاسخ به او بايد گفت:..........................................................................................173
آيا حديث ثقلين متواتر است؟..................................................................................179
پاسخ:......................................................................................................................179
عصمت ائمه............................................................................................................183
بررسي آيه تطهير(معصوم بودن ائمه).......................................................................183
پاسخ:......................................................................................................................183
عصمت به چه معناست؟...........................................................................................190
در پاسخ به تيجاني ميگوييم....................................................................................191
قرآن و سنت در باره عصمت چه ميگويند؟.............................................................195
حضرت آدمو خوردن از «ميوه ممنوعه»............................................................195
قضاوت حضرت داود......................................................................................196

4 بازسازي باورها
برخي از قضاوتهاي رسول خداص.....................................................................198
فديهگرفتن از اسيران جنگ بدر...............................................................................199
معافنمودن منافقين از حضور در جنگ تبوك.........................................................201
استغفار براي خويشاوندان.........................................................................................203
نظر «اهل بيت» در باره عصمت خود.........................................................................204
عصمت ائمه حقيقت يا توهم؟..................................................................................212
بررسي آيه 55 سوره مائده........................................................................................220
آيا ائمه علم غيب داشته اند؟....................................................................................226
گلايه ائمه از پيروان خود.........................................................................................228
بخش چهارم: روابط «اصحاب و اهل البيت» ................................ ................... 233
آيا بعد از وفات رسول خداصاصحاب او مرتد شدند؟..........................................233
آيا خلفاي پيش از حضرت علي غاصب و ستمگربوده اند؟.......................................239
امامان در باره خلفا چه ميگويند؟............................................................................240
نظر حضرت علي  در بارهي خلفاي پيش از خود..................................................240
چرا حضرت علي  با خلفاي پيش از خود بيعت ميكرد؟.......................................251
بيعت چيست؟.........................................................................................................251
بيعت حضرت علي با خلفا........................................................................................252
فرزندان حضرت علي  در بارهي خلفا چه ميگويند؟............................................254
همكاري خلفا براي ازدواج حضرت علي با فاطمه ك...............................................260
اقتداي حضرت علي  به خلفا در نمازهايش...........................................................264
پيوندهاي خويشاوندي بين اصحاب و اهل بيت..........................................................265
نامگذاري فرزندان حضرت علي  به نامهاي خلفا...................................................268
داستان خشم فاطمهلاز ابوبكرو عمرب........................................................270

فهرست مطالب 5
بررسي روايت آتشزدن خانة فاطمه و سيلي خوردنش از عمر و اجبار علي براي بيعت با
أبوبكر!....................................................................................................................271
بررسي مسأله «فدك»..............................................................................................276
بخش پنجم: «توسل و استعانت» از غير خداوند................................ ............ 283
بخش ثوابت............................................................................................................283
بخش متغيرات ........................................................................................................283
بررسي علمي موضوع «توسل»..................................................................................285
در پاسخ به او و همفكرانش بايد گفت.....................................................................286
توسل به اموات .......................................................................................................290
توسل مشروع و توسل غيرمشروع.............................................................................291
معاني «وسيله» در شريعت وعرف ............................................................................291
توسل مورد اختلاف................................................................................................294
توسل مردود...........................................................................................................296
دعاهايي از «صحيفه سجاديه» امام زين العابدين ................................................... 297
روايت هدم قبور.....................................................................................................299
تبركجويي از گنبد و بارگاه...................................................................................303
پاسخ.......................................................................................................................305
درخواست كار خدايي از غير خداوند نمودن ............................................................309
بخش ششم: مهدويت (انتظار ظهور امام زمان)................................ ............... 311
اعتقاد به وجود مهدي منتظر چگونه پديد آمد؟.........................................................311
ارتباط بين غلو و مهدويت........................................................................................312
تفسيرو تأويلهاي انحرافي باطنيها..........................................................................315
آيا امام حسن عسكري فرزندي داشت؟....................................................................317

6 بازسازي باورها
نقش غلات در پيدايش باور به وجود مهدي (امام زمان)............................................319
بخش هفتم: بررسي پارهاي از احكام فقهي ................................ ...................... 327
1 -نكاح موقت (صيغه)............................................................................................327
جمعكردن نمازها....................................................................................................338
وضو .......................................................................................................................340
فراخواني به گفتگوي علمي .....................................................................................342
خلاصه كلام................................ ................................ ................................ .......... 345
و كلام آخر: «منشور وحدت اسلامي»................................ ............................... 349
اصل يكم: شناخت طرف مقابل از طريق منابع مورد قبول او......................................349
اصل دوم: حسن ظن متقابل......................................................................................351
اصل سوم: همكاري در مسائل مورد اتفاق................................................................352
اصل چهارم: گفتگو در بارهي مسائل اختلافي...........................................................353
اصل پنجم: پرهيز از طرح مسايل تحريككننده.........................................................354
اندرزي به طرفين...................................................................................................355
اصل ششم: صراحتگويي حكيمانه.........................................................................355
اصل هفتم: پرهيزاز پراكندهگويي افراطيون...............................................................357
اصل هشتم: هوشياري در باره توطئههاي دشمنان .......................................................357
اصل نهم: ضرورت هم آوايي در شرايط سخت.........................................................359
منابع ................................حجم الكتاب عند التحميل : 3.6 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة بازسازی باورها

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل بازسازی باورها
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محمد عزیزی - Mohammad Aziziی

كتب محمد عزیزی ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ بازسازی باورها ❝ ❱. المزيد..

كتب محمد عزیزی