❞ كتاب دو یار غار ❝  ⏤ ابوبکر بن حسین

❞ كتاب دو یار غار ❝ ⏤ ابوبکر بن حسین

چنانکه از عنوان کتاب مشخص است، صحبت بر سر آیۀ غار و قصۀ هجرت نبی اکرم و یار غار ایشان، رفیقِ شفیق و صدیق عتیق امیر المؤمنین ابى بکر صدیق رضوان اللّه وسلامه علیه و همچنین مباحث حول این آیه و این هجرت است.
ابوبکر بن حسین - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ به روشنی آفتاب ازدواج امیرالمومنین عمر با ام کلثوم رضی الله عنهما ❝ ❞ دو یار غار ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
دو یار غار

چنانکه از عنوان کتاب مشخص است، صحبت بر سر آیۀ غار و قصۀ هجرت نبی اکرم و یار غار ایشان، رفیقِ شفیق و صدیق عتیق امیر المؤمنین ابى بکر صدیق رضوان اللّه وسلامه علیه و همچنین مباحث حول این آیه و این هجرت است. . المزيد..

تعليقات القرّاء:

پیشگفتار: ...................................................................................................................11
نگاهی گذرا به شبهات شیعیان:...................................................................................17
شیوة ما در نقد شبهات:...............................................................................................18
فصل اول: در اثبات یار غار بودن ابوبکر صدیق................................................21
حکام ستمگر به دروغ ابوبکر را یار غار معرفی کردند! ..............................................21
معاویه، حضرت علی را میستاید ...............................................................................24
نجاح طائی: روایات صحیح و متواتر میگوید که ابوبکر یار غار نبوده! .....................30
شخصی به نام عبد االله بن بکر وجود خارجی ندارد...................................................30
تبدیل «ابن اریقط» به «ابن بکر» توسط نجاح طائی.....................................................35
حضرت علی رضی االله عنه در بستر نبی خوابیده بود یا بستر خالی بود؟...................41
نجاح: اگر ابوبکر هم در غار بود خداوند باید میفرمود: ثالث ثلاثه...........................45
و در کتب ما: ...................................................................................................................47
نجاح و قزوینی: «بخاري میگوید: ابوبکر قبل از پیامبر هجرت کرد!»........................48
اما جواب ما به این دو بهانهگیر: .................................................................................50
کتب اهل سنت: ...............................................................................................................60
کتب اهل تشیع: ...............................................................................................................63
عائشه رضی االله عنها: هیچ آیهاي دربارة خاندان من نازل نشده!.....................................79
قزوینی: رسول خدا به تنهایی هجرت کرده است! ......................................................87
قزوینی: در داستان «ام معبد» نامی از ابوبکر نیست!....................................................92

4 دو یار غار
نجاح میگوید: به تصریح متون پیامبر اکرم با ابن اریقط سفر کرده............................99
طبري میگوید: پیامبر به تنهایی هجرت کرد! ...........................................................104
نجاح: پیامبر به تنهایی وارد غار شد..........................................................................105
نجاح: هیچ کس در غار نبود! ....................................................................................111
نجاح: بعضی تابعین منکر یار غار بودن ابوبکر بودهاند! ............................................115
نجاح: کمیل بن زیاD8 هم منکر یار غار بودن ابوبکر صدیق است!!............................119
عبدالرحمن بن ابی لیلی هم از منکران است!............................................................121
نجاح: مومن الطاق و هشام بن حکم از منکرین هستند! ...........................................121
نجاح: یحیی بن معین منکري دیگر!!.........................................................................130
نجاح: مؤسس دولت فاطمیون هم از منکرین است! .................................................132
نجاح: امام صادق هم منکر وجود ابوبکر در غار است!! ...........................................137
روایاتی در کتب شیعه در تائید یار غار بودن ابوبکر صدیق......................................138
نجاح: تمام انبیاء به تنهائی فرار کردهاند پیامبر اسلام هم همینطور! ..........................143
نجاح و قزوینی: در حیات پیامبر کسی در مورد یار غار بودن ابوبکر سخنی نگفت!145
نجاح: ابوبکر وفرزندانش در حیات پیامبرصلی االله علیه وسلم به ماجراي غار اشاره
نکردهاند! ...................................................................................................................149
نجاح: اصحاب پیامبر، ابوبکر را یار غار نمیدانستند؟!..............................................153
قزوینی و انکار یار غار بودن ابوبکر صدیق ..............................................................160
نجاح: اسماء بنت ابی بکر در زمان هجرت در حبشه به سر میبرد!.........................161
حضور اسماء در اثناي سفر هجرت..........................................................................164
نجاح: عبداالله بن ابوبکر هنوز اسلام نیاورده بود! ......................................................169
نجاح: حضور خانوادة کافر ابوبکر در خانهاش مانع از یار غار بودن وي میشود! ...171
لوازم سفر را چه کسانی آماده کردند؟.......................................................................176

فهرست مطالب 5
نجاح: ماجراي تنیدن تار عنکبوت و تخم گذاشتن کبوتر در دهانۀ غار دروغ است! 179
نجاح گمان میکند که عنکبوت به اندازة فیل و کبوتر به اندازة نهنگ است؟؟........181
نجاح، آمدن مشرکین تا دهانۀ غار را انکار میکند!! ..................................................183
نجاح: جایزه شتر سرخ مو فقط براي دستگیري یا قتل پیامبر بود!............................188
نجاح: ابوبکر هیچگاه مشرکین را ناراحت نکرده بود و شکنجه نیز نشده بود! .........192
فصل دوم: جواب شبهات مربوط به فضائل یار غار ......................................195
قزوینی: ابوبکر غار حراء را با غار ثور اشتباه گرفته است!........................................195
امامان شیعه: موقع هجرت، خدیجه زنده بود و...!! ...................................................197
قزوینی: ابوبکر همراهی همیشه محزون....................................................................206
قزوینی: ابوبکر توسط پیامبر به عنوان همراه انتخاب نشده بود.................................207
علماي شیعه: بیتردید ابوبکر یار غار بوده است ......................................................209
قزوینی: همراهی ابوبکر، با دستور یا اجازه رسول خدا (ص) نبوده است................211
قزوینی: آیه شهادت میدهد که رسول خدا به تنهائی خارج شده است ...................212
قزوینی: حرکت ابوبکر بعد از خروج رسول خدا (ص) از مکه...............................223
آية االله العظمی محمد آصف محسنی روایت مذکور را ضعیف میداند ....................236
قزوینی: ابوبکر، نزدیک غار ثور به رسول خدا (ص) ملحق شد ..............................237
اسکافی سنی نیست...................................................................................................243
پیامبر، ابوبکر را همراه خود برد که مبادا جاي او را لو دهد! ....................................248
اسکندر مقدونی گفت: از احمدي نژاد شنیدم که میگفت!!!.....................................250
قزوینی: کرز قیافه شناس، فقط اثر پاي رسول خدا (ص) را پیدا کرد ......................254
چرا حضرت علی، سیدنا ابوبکر را به سوي پیامبر راهنمایی کرد؟...........................261
«نقد شبهات حول امام زهري»............................................................................. 265

6 دو یار غار
قزوینی: زهري دشمن امام علی بود! .........................................................................265
قزوینی: زهري از عمر بن سعد روایت نقل کرده پس دشمن اهل بیت است!..........274
قزوینی: زهري، عضو گروه جعل حدیث بنی امیه بود!!............................................282
ائمۀ شیعه از حکام هدیه و جایزه دریافت میکردند!................................................289
امام صادق: به فقهاي ملازم حکام بدبین باشید.........................................................310
1 -امام صادق چنین چیزي فرموده ولی امام زهري از آن فقها نیست که به امرا تکیه کرده
باشند .............................................................................................................................311
2» -امام صادق این سخن را فرموده ولی خودش به آن عمل نکرده»...........................315
3» -امام صادق فرموده ولی خودش و فرزندانش از امرا هدیه دریافت میکردند به این
معنی که به امرا تکیه میکردند و باید به امام صادق و دیگر ائمه بدبین باشیم!»............315
4» -امام صادق فرموده اما علماي شیعه ملازم شاهان شدهاند» .....................................316
5» -امام صادق فرموده؛ اما علماي شیعه به آن عمل نکردهاند!»....................................325
6» -امام صادق چنین چیزي فرموده و راست فرموده»..................................................326
قزوینی: زهري، از تدلیسکنندگان در حدیث! ..........................................................328
امام زهري مورد اعتماد مشایخ شیعیان است!............................................................334
جمعی از علماي شیعه، امام زهري را شیعه میدانند!!...............................................335
جمعی از علماي شیعه او را میستایند و موثق میدانند!...........................................337
جمعی از علماي شیعه روایات «زهري» را توثیق و تصحیح کردهاند!.......................341
بنا بر قواعد رجالی شیعه، امام زهري نمیتواند موثق نباشد! ....................................342
قزوینی: عروة بن زبیر، دشمن اهل بیت است!..........................................................347
گواهی علماي شیعه: شروع هجرت از خانۀ ابوبکر بوده! .........................................374
علماي شیعه: در شب هجرت ابوبکر در خانۀ پیامبر بوده است!...............................383
مشکلات حل نشدنی در تئوري شیعه......................................................................386
ایراد بر همراه منتخب پیامبر، ایراد بر شخص رسول خداست!.................................389

فهرست مطالب 7
اي شیعه تو باید در سفرهاي مهم و خطرناك زندگیت، دشمنت را با خود همراه کنی!
391..................................................................................................................................
پیامبران پیشین به وقت سفر چه کسی را با خود همراه میکردند؟...........................392
ابوبکر قبل از پیامبر قصد هجرت داشت...................................................................394
پیرامون قید «ثانی اثنین» .................................................................................... 397
چرا ابوبکر «اولی» و پیامبر اکرم «ثانی» معرفی شدهاند؟...........................................398
فخر رازي چون شیعه را احمق خوانده پس دلیلی براي اثبات ادعاي خود ندارد!!...406
انس بن مالک دشمن اهل بیت است پس روایت «ما ظنک باثنین..» دروغ است!.....408
حسادت انس بن مالک به حضرت علی و ماجراي مرغ بریان!.................................421
پیرامون «صاحب» .................................................................................................437
قزوینی: در قرآن کفار نیز صاحب پیامبر ص معرفی شدهاند ....................................437
خداوند اراده کرده پیامبر خود را مدد دهد، آیا مدد با همراه کردن دشمن ممکن است؟
444..................................................................................................................................
پیامبر صلی االله علیه وسلم: در میان اصحابم 12 منافق وجود دارد...........................445
حدیث حوض و معناي صحابی در کلام رسول خدا ...............................................454
پیرامون «لا تحزن»................................................................................................ 461
قزوینی: نهی پیامبر ص از حزن، ابوبکر را آرام نکرد................................................461
دیده شدن سراقة بن مالک و حزن ابوبکر: ....................................................................462
با شنیده شدن صداي مشرکان، وحشت و نگرانی بر ابوبکر چیره شد: .........................463
نزدیک شدن مشرکین به غار و حزن ابوبکر: .................................................................463
رسیدن مشرکین به در غار و حزن شدید ابوبکر:...........................................................464
گفتگوي مشرکین در باره لانه عنکبوت و حزن ابوبکر:.................................................465
اگر مشرکین زیر پایشان را نگاه کنند، ما را خواهند دید: ..............................................465

8 دو یار غار
ترس از لانه حشراتی که در غار وجود داشت و گریه شدید ابوبکر: ............................466
تفاوت بین نهی از امري و وقوع آن..........................................................................472
اگر ابوبکر صاحب بدي بود چرا پیامبر او را از خود دور نکرد؟..............................474
آیا حزن ابوبکر، براي رسول خدا بود؟.....................................................................477
آیاتی دربارة ترسیدن انبیاء الهی یا نهی از ترسیدن و مانند آن ..................................481
حضرت موسی علیه السلام: ..........................................................................................481
حضرت ابراهیم علیه السلام: .........................................................................................483
حضرت لوط علیه السلام: .............................................................................................483
حضرت داود علیه السلام: .............................................................................................484
حضرت یعقوب علیه السلام:.........................................................................................484
حضرت زکریا علیه السلام:............................................................................................484
نکتهاي در مورد حزن حضرت موسی علیه السلام ...................................................485
مقایسۀ حزن ابوبکر صدیق با حزن پیامبران ..............................................................486
خداوند هیچگاه دشمنان دین را از اندوهگین شدن، نهی نکرده است......................492
اولیاء الهی نمیترسند و حزن ابوبکر مذموم است! ...................................................494
روایات شیعی: هر که منکر ترس انبیاء شود، کافر است! ..........................................495
امام زمان شیعه از تولد؟! تا به حال، از ترس کشته شدن مخفی است!.....................501
ائمۀ شیعه به خاطر ترس، منزوي بودند! ...................................................................507
امام حسین به خاطر ترس، از مکه به سوي کربلا رفت!!..........................................507
امام کاظم از ترس جانش، ترسان و لرزان است! ......................................................508
تقیه و دروغ به خاطر ترس، نزد شیعیان، عین دیانت است!! ....................................510
شیخ مفید: حزن ابوبکر خطا و حزن انبیا صواب است چرا که ابوبکر معصوم نبود و
انبیاء معصوم بودند!...................................................................................................511

فهرست مطالب 9
پیرامون «ان االله معنا»........................................................................................... 521
َّ استدلال به جمله ﴿
ۖ ََّ إ ٱ ِن
َ � ا
ن
َ
ع
م ﴾ .............................................................................521َ
قزوینی: همنشینی با اهل بیت علیهم السلام، افتخاري براي جبرائیل........................531
کیفیت معیت در آیۀ غار............................................................................................534
ابوبکر لیاقت معیت را نداشت زیرا تا آخر عمر با تقوا نماند!...................................538
معیت براي رسول خدا خاصه بود ولی براي ابوبکر عامه!........................................541
لا تحزن یعنی لا تفعل و منظور، نهی از عمل نا شایست است!................................544
معیت در حالی فضیلت است که مصداق آن تا آخر عمر، صالح بماند!....................545
1 -بلعم باعورا...............................................................................................................545
2 -ابو الغادیه.................................................................................................................547
3 -ثعلبه بن حاطب .......................................................................................................551
آیا ممکن است خداوند وعده اي دهد و به آن عمل نکند؟ .....................................554
ابوبکر و عمر از آیندة خود نگران بودند!..................................................................565
نکتهاي زیبا در آیات قرآن که تمام تئوري شیعه را نابود میکند...............................575
پیرامون «سکینه»..................................................................................................579
محمد باقر بهبودي: سخن گفتن از اینکه سکینه بر که نازل شد، بیمورد است! ........580
قزوینی: نازل نشدن سکینه بر ابوبکر نشان از مؤمن نبودن وي دارد!........................581
آیا ابوبکر مرکبها را خرید یا شخصی دیگر و آیان این فضیلت است؟.................586
نقد و بررسی: ................................................................................................................586
قزوینی: غذا آوردن فرزندان ابوبکر براي ابوبکر فضیلتی را ثابت نمیکند................588
قزوینی: امیرمؤمنان علیه السلام، مرکب خرید و تجهیزات سفر را آماده کرد............590
دستان سنیها از دلایل محکم خالی است ................................................................593
قزوینی: پیامبر، ابوبکر را به خاطر لو ندادن اخبار هجرت، با خود برد! ....................595

10 دو یار غار
پیرامون ليلة المبیت!............................................................................................... 601
ابوبکر در خدمت پیامبر حاضر و علی علیه السلام غائب بود: .................................601
قزوینی: عمل حضرت علی سخت تر از عمل حضرت ابوبکر بود ..........................604
خشم کفار بر ابوبکر بیشتر از خشم آنها بر علی بود...............................................609
َ نزول آیه ﴿
ِ م ي َ � ن َّ و ٱ ِ اس َ ِمن
ۡ �َ
� ُ
َه
ۡس
ف
� ... ﴾ در باره حضرت علی ........................615َ
علماي سنی میگویند: فضیلت یار غار، نمیتواند با در بستر خوابیدن برابري کند! .621
در ادبیات ما، یار غار، نماد رفیق وفادار است! ..........................................................624
شیعیانی که اعتراف به فضیلت بودن آیۀ غار براي یار غار کردهاند...........................627
سخن آخر ................................................................................................................ 635
مآخذ: ........................................................................................................................ 639
مقالات ...................................................................................................................... 671

 

 چنانکه از عنوان کتاب مشخص است، صحبت بر سر آیۀ غار و قصۀ هجرت نبی اکرم و یار غار ایشان، رفیقِ شفیق و صدیق عتیق امیر المؤمنین ابى بکر صدیق رضوان اللّه وسلامه علیه و همچنین مباحث حول این آیه و این هجرت است.حجم الكتاب عند التحميل : 4.6 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة دو یار غار

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل دو یار غار
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
ابوبکر بن حسین - ABOBکR BN HSیN

كتب ابوبکر بن حسین ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ به روشنی آفتاب ازدواج امیرالمومنین عمر با ام کلثوم رضی الله عنهما ❝ ❞ دو یار غار ❝ ❱. المزيد..

كتب ابوبکر بن حسین

كتب شبيهة بـ دو یار غار:

قراءة و تحميل كتاب دور المرأة في الدعوة وإصلاح المجتمع PDF

دور المرأة في الدعوة وإصلاح المجتمع PDF

قراءة و تحميل كتاب دور المرأة في الدعوة وإصلاح المجتمع PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب دور المرأة العربية في الهيئات PDF

دور المرأة العربية في الهيئات PDF

قراءة و تحميل كتاب دور المرأة العربية في الهيئات PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب دورنا الجديد في الحضارة الإنسانية PDF

دورنا الجديد في الحضارة الإنسانية PDF

قراءة و تحميل كتاب دورنا الجديد في الحضارة الإنسانية PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب دور الأم المسلمة في إعداد العلماء PDF

دور الأم المسلمة في إعداد العلماء PDF

قراءة و تحميل كتاب دور الأم المسلمة في إعداد العلماء PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب دور المرأة المسلمة في التنمية (دراسة عبر المسار التاريخي) PDF

دور المرأة المسلمة في التنمية (دراسة عبر المسار التاريخي) PDF

قراءة و تحميل كتاب دور المرأة المسلمة في التنمية (دراسة عبر المسار التاريخي) PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب دور أهل الذمة في إقصاء الشريعة الإسلامية PDF

دور أهل الذمة في إقصاء الشريعة الإسلامية PDF

قراءة و تحميل كتاب دور أهل الذمة في إقصاء الشريعة الإسلامية PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب دور التصوف في إنتشار الإسلام في آسيا الوسطى والقوقاز PDF

دور التصوف في إنتشار الإسلام في آسيا الوسطى والقوقاز PDF

قراءة و تحميل كتاب دور التصوف في إنتشار الإسلام في آسيا الوسطى والقوقاز PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب دور المراة الجهادي في الاسلام من البعثة النبوية حتى نهاية الدولة الاموية PDF

دور المراة الجهادي في الاسلام من البعثة النبوية حتى نهاية الدولة الاموية PDF

قراءة و تحميل كتاب دور المراة الجهادي في الاسلام من البعثة النبوية حتى نهاية الدولة الاموية PDF مجانا