❞ كتاب سیاه دانه داروی شفا بخش ❝  ⏤ حسین تاجی گله داری

❞ كتاب سیاه دانه داروی شفا بخش ❝ ⏤ حسین تاجی گله داری
خداوند بزرگ هنگامي انسان را آفريد و او را در اين كرهي خاكي سكونت داد، هر
چيز را برايش مسخر گرداند، و به وي عقل عطا نمود تا براي رفع نيازهايش از قبيل:
پوشش، مسكن،گرسنگي، تشنگي، بيماري و .. از طبيعت زيبا بهرهمند گردد، اين انسان از
دير باز توانست بوسيلهي انواع گياهان، بيماريهاي مختلف خود را درمان كند.
طب گياهي يا سنتي كه ريشهي آن به يونانيان قديم برميگردد، يكي از راههاي درمان
بيماريهاي مختلف ميباشد، اطبا و دانشمندان اس�مي امثال بو علي سينا، رازي، ابن بيطار
و داود انطاكي، خدمات شايني در اين زمينه انجام دادند، و با استفاده از بركات و
رهنمودهاي قرآن كريم و فرمايشات پيامبر عظيم الشأن اس�م، تونستند آثار گرانبها
وارزندهاي در زمينه طب سنتي ز خود به ياد گار بگذارند كه قرنها آثار و نوشتهها آنان
در دانشگاههاي كشورهاي اروپايي تدريس ميگرديد، و توصيههاي طبي آنان ساليان
درازي براي مداواي بيماريهاي مختلف بكارگرفته ميشد، اما با پيشرفت علم و صنعت و
روي كار آمدن داروهاي شيميايي، مدتها اين روش درمان گياهي يا طب سنتي رو به
فراموشي سپرده گرديد،وغبار زمان روي اين علم را پوشانيده بود، ولي در عصر حاضربعد
اينكه دانشمندان پي برند كه برخي داروهاي شيميايي داراي عوارض خطرناك ميباشد،
مجددا به سوي طب جايگزين يا بديل روي آوردند،ودر دنياي متمدن شاهد تحقيقات و
سرمايهگذاري در زمينهي طب گياهي يا سنتي ميباشيم. لزم به تذكر است كه روش طب
نوين و همچنين استفاده سالم از داروهاي شيميايي كه در برخي موارد سبب ريشه كن

6 سياهدانه داروي شفابخش
كردن بيماري ميشود قابل تأييد واذعان است، طب نوين بخصوص در باب جراحي و
ع�ج بعضي بيماريها اعجاز ميكند.سیاه دانه نعمتی از نعمتهای بی کران الهی است که به بندگانش ارزانی داشته است، مردم کم وبیش سیاه دانه را با نامهای مختلفی می %Dناسند
حسین تاجی گله داری - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ تفسیر احسن الکلام ترجمه معانی قرآن کریم به زبان فارسی ❝ ❞ آشنایی با ائمه حدیث کتب شش گانه ❝ ❞ سیاه دانه داروی شفا بخش ❝ ❞ زمزم آب شفابخش ❝ ❞ منزلت سنت در اسلام ❝ ❞ نشانه zwnj های قیامت در پرتو روایات صحیح ❝ ❞ ایمان به روز قیامت و تأثیر آن بر مسلمان و مراحل روز قیامت ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
سیاه دانه داروی شفا بخش
خداوند بزرگ هنگامي انسان را آفريد و او را در اين كرهي خاكي سكونت داد، هر
چيز را برايش مسخر گرداند، و به وي عقل عطا نمود تا براي رفع نيازهايش از قبيل:
پوشش، مسكن،گرسنگي، تشنگي، بيماري و .. از طبيعت زيبا بهرهمند گردد، اين انسان از
دير باز توانست بوسيلهي انواع گياهان، بيماريهاي مختلف خود را درمان كند.
طب گياهي يا سنتي كه ريشهي آن به يونانيان قديم برميگردد، يكي از راههاي درمان
بيماريهاي مختلف ميباشد، اطبا و دانشمندان اس�مي امثال بو علي سينا، رازي، ابن بيطار
و داود انطاكي، خدمات شايني در اين زمينه انجام دادند، و با استفاده از بركات و
رهنمودهاي قرآن كريم و فرمايشات پيامبر عظيم الشأن اس�م، تونستند آثار گرانبها
وارزندهاي در زمينه طب سنتي ز خود به ياد گار بگذارند كه قرنها آثار و نوشتهها آنان
در دانشگاههاي كشورهاي اروپايي تدريس ميگرديد، و توصيههاي طبي آنان ساليان
درازي براي مداواي بيماريهاي مختلف بكارگرفته ميشد، اما با پيشرفت علم و صنعت و
روي كار آمدن داروهاي شيميايي، مدتها اين روش درمان گياهي يا طب سنتي رو به
فراموشي سپرده گرديد،وغبار زمان روي اين علم را پوشانيده بود، ولي در عصر حاضربعد
اينكه دانشمندان پي برند كه برخي داروهاي شيميايي داراي عوارض خطرناك ميباشد،
مجددا به سوي طب جايگزين يا بديل روي آوردند،ودر دنياي متمدن شاهد تحقيقات و
سرمايهگذاري در زمينهي طب گياهي يا سنتي ميباشيم. لزم به تذكر است كه روش طب
نوين و همچنين استفاده سالم از داروهاي شيميايي كه در برخي موارد سبب ريشه كن

6 سياهدانه داروي شفابخش
كردن بيماري ميشود قابل تأييد واذعان است، طب نوين بخصوص در باب جراحي و
ع�ج بعضي بيماريها اعجاز ميكند.سیاه دانه نعمتی از نعمتهای بی کران الهی است که به بندگانش ارزانی داشته است، مردم کم وبیش سیاه دانه را با نامهای مختلفی می %Dناسند .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

پيشگفتار................................ ................................ ................................ .................... 5
سياه دانه چيست؟................................ ................................ ................................ ....8
سياه دانه در احاديث نبوي................................ ................................ ...................10
سياه دانه در سخنان ائمه اهل بيت‡................................ .............................11
سياه دانه در كتاب «طب نبوي» امام ابن قيم جوزيه ................................ ........13
سياه دانه و سيستم دفاعي بدن................................ ................................ ...........17
مهمترين عناصر غير حياتي در سياه دانه: ................................ ........................18
كاربردهاي سياه دانه براي درمان بيماريها ................................ .....................20
1 -بيماريهاي پوستي.................................................................................... 20
جرب يا گري:.......................................................................................................20
قوبا يا زرد زخم: ...................................................................................................20
اكزما:.....................................................................................................................21
پيسي و بهاق: ........................................................................................................21
ثعلبه: .....................................................................................................................22
صدفيه يا سورياسيس (داء الصدف): ....................................................................23
التهابات پوستي: ....................................................................................................23
جوش صورت يا آكنه: ..........................................................................................23
زيبايي و شادابي صورت:......................................................................................24

2 سياهدانه داروي شفابخش
ريزش مو: .............................................................................................................25
موهاي سفيد: ........................................................................................................25
2 -بيماريهاي دستگاه هاضمه....................................................................... 26
دل درد: .................................................................................................................26
تقويت معده: .........................................................................................................27
سوء هاضمه: .........................................................................................................27
درد شكم:..............................................................................................................27
سوزش و زخم معده:............................................................................................27
نفخ معده:..............................................................................................................28
اسهال: ...................................................................................................................28
يبوست:.................................................................................................................28
التهاب كبد: ...........................................................................................................28
سنگ كيسهي صفرا: ..............................................................................................28
3 -بيماريهاي دستگاه تنفسي........................................................................ 29
سرما خوردگي: .....................................................................................................29
سرفه: ....................................................................................................................29
گلو درد (لوزتين):.................................................................................................30
آسم و تنگي نفس: ................................................................................................30
4 -بيماريهاي دستگاه تناسلي و مجاري ادراري............................................ 31
احتباس ادرار (شاش بند): ....................................................................................31
ناتواني جنسي: ......................................................................................................31
تقويت نيروي جنسي: ...........................................................................................32
بند شدن عادت ماهيانه خانمها و به تأخير افتادن دوره: .......................................32

فهرست مطالب 3
نازايي: ...................................................................................................................32
عفونت و درد كليهها:............................................................................................33
سنگ كليه: ............................................................................................................33
التهاب غدهي پروستات: .......................................................................................33
شب ادراري كودكان: ............................................................................................34
5 -بيماريهاي قلب و شرايين و گردش خون................................................ 34
فشار خون اال:......................................................................................................34
تقويت قلب:..........................................................................................................34
كلسترل: ................................................................................................................34
طحال: ...................................................................................................................34
قند خون: ..............................................................................................................35
6 -ساير بيماريها .......................................................................................... 35
درد مفاصل:...........................................................................................................35
روماتيسم:..............................................................................................................35
تقويت اعصاب:.....................................................................................................36
آرامش اعصاب (آرام بخش):................................................................................36
براي جلوگيري از سرطان: ....................................................................................36

 


خداوند بزرگ هنگامي انسان را آفريد و او را در اين كرهي خاكي سكونت داد، هر
چيز را برايش مسخر گرداند، و به وي عقل عطا نمود تا براي رفع نيازهايش از قبيل:
پوشش، مسكن،گرسنگي، تشنگي، بيماري و .. از طبيعت زيبا بهرهمند گردد، اين انسان از
دير باز توانست بوسيلهي انواع گياهان، بيماريهاي مختلف خود را درمان كند.
طب گياهي يا سنتي كه ريشهي آن به يونانيان قديم برميگردد، يكي از راههاي درمان
بيماريهاي مختلف ميباشد، اطبا و دانشمندان اس�مي امثال بو علي سينا، رازي، ابن بيطار
و داود انطاكي، خدمات شايني در اين زمينه انجام دادند، و با استفاده از بركات و
رهنمودهاي قرآن كريم و فرمايشات پيامبر عظيم الشأن اس�م، تونستند آثار گرانبها
وارزندهاي در زمينه طب سنتي ز خود به ياد گار بگذارند كه قرنها آثار و نوشتهها آنان
در دانشگاههاي كشورهاي اروپايي تدريس ميگرديد، و توصيههاي طبي آنان ساليان
درازي براي مداواي بيماريهاي مختلف بكارگرفته ميشد، اما با پيشرفت علم و صنعت و
روي كار آمدن داروهاي شيميايي، مدتها اين روش درمان گياهي يا طب سنتي رو به
فراموشي سپرده گرديد،وغبار زمان روي اين علم را پوشانيده بود، ولي در عصر حاضربعد
اينكه دانشمندان پي برند كه برخي داروهاي شيميايي داراي عوارض خطرناك ميباشد،
مجددا به سوي طب جايگزين يا بديل روي آوردند،ودر دنياي متمدن شاهد تحقيقات و
سرمايهگذاري در زمينهي طب گياهي يا سنتي ميباشيم. لزم به تذكر است كه روش طب
نوين و همچنين استفاده سالم از داروهاي شيميايي كه در برخي موارد سبب ريشه كن

6 سياهدانه داروي شفابخش
كردن بيماري ميشود قابل تأييد واذعان است، طب نوين بخصوص در باب جراحي و
ع�ج بعضي بيماريها اعجاز ميكند.

 

 سیاه دانه نعمتی از نعمتهای بی کران الهی است که به بندگانش ارزانی داشته است، مردم کم وبیش سیاه دانه را با نامهای مختلفی می شناسندحجم الكتاب عند التحميل : 334.6 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة سیاه دانه داروی شفا بخش

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل سیاه دانه داروی شفا بخش
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
حسین تاجی گله داری - HSیN TAGی گLH DARی

كتب حسین تاجی گله داری ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ تفسیر احسن الکلام ترجمه معانی قرآن کریم به زبان فارسی ❝ ❞ آشنایی با ائمه حدیث کتب شش گانه ❝ ❞ سیاه دانه داروی شفا بخش ❝ ❞ زمزم آب شفابخش ❝ ❞ منزلت سنت در اسلام ❝ ❞ نشانه zwnj های قیامت در پرتو روایات صحیح ❝ ❞ ایمان به روز قیامت و تأثیر آن بر مسلمان و مراحل روز قیامت ❝ ❱. المزيد..

كتب حسین تاجی گله داری

كتب شبيهة بـ سیاه دانه داروی شفا بخش:

قراءة و تحميل كتاب زمزم آب شفابخش PDF

زمزم آب شفابخش PDF

قراءة و تحميل كتاب زمزم آب شفابخش PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ط. دار الحديث) PDF

الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ط. دار الحديث) PDF

قراءة و تحميل كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ط. دار الحديث) PDF مجانا


Warning: extract() expects parameter 1 to be array, boolean given in /home/books/public_html/includes/functions.php on line 178
قراءة و تحميل كتاب  PDF

PDF

قراءة و تحميل كتاب PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى (ط. الكتاب العربي) PDF

الشفاء بتعريف حقوق المصطفى (ط. الكتاب العربي) PDF

قراءة و تحميل كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى (ط. الكتاب العربي) PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل PDF

مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل PDF

قراءة و تحميل كتاب مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل PDF مجانا


Warning: extract() expects parameter 1 to be array, boolean given in /home/books/public_html/includes/functions.php on line 178
قراءة و تحميل كتاب  PDF

PDF

قراءة و تحميل كتاب PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ومعه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء (ط. العلمية) PDF

الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ومعه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء (ط. العلمية) PDF

قراءة و تحميل كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ومعه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء (ط. العلمية) PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ط. حنفي) PDF

الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ط. حنفي) PDF

قراءة و تحميل كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ط. حنفي) PDF مجانا