❞ كتاب درسهای مهم برای مسلمانان ❝  ⏤ محمد بن علی العرفج

❞ كتاب درسهای مهم برای مسلمانان ❝ ⏤ محمد بن علی العرفج

مقدمه چاپ نخست 15
2 توصيههايي ارزشمند 17
3 آنچه در اين كتاب ميخوانيد 20
24 پيشگفتار 4
5 درس اول: تفسير سورهي حمد و سورههاي كوچك 25
6 لغات سورهي فاتحه 28
7 فضيلت سورهي فاتحه 31
8 مفهوم سورهي فاتحه 32
9 سوره زلزال 34
10 موضوع سوره 34
11 وجه تسميه 34
12 مناسبت آن با سورهي قبل 34
13 سبب نزول سوره 34
14 فضيلت سوره 35
15 معني لغات 35
16 معناي كلي 37
17 مفهوم آيات 39
18 سوره عاديات 40
19 وجه تسميه 40
20 مناسبت آن با سورهي قبل 40

درسهاى مهم براى مسلماناناين کتاب ترجمه الدروس المهمة لعامة الامة می‌باشد که کتاب ارزشمندی است و‌ در آن اسم و مسمی ‌با هم تطابق دارند، زیرا مسلمانان همگی نیاز شدیدی بدان دارن چون مباحثی حیاتی در رابطه با عقیده، عبادت و اخلاق را در خود جای داده است
محمد بن علی العرفج - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ درسهای مهم برای مسلمانان ❝ ❞ مبانی اسلام ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
درسهای مهم برای مسلمانان

2008م - 1445هـ
مقدمه چاپ نخست 15
2 توصيههايي ارزشمند 17
3 آنچه در اين كتاب ميخوانيد 20
24 پيشگفتار 4
5 درس اول: تفسير سورهي حمد و سورههاي كوچك 25
6 لغات سورهي فاتحه 28
7 فضيلت سورهي فاتحه 31
8 مفهوم سورهي فاتحه 32
9 سوره زلزال 34
10 موضوع سوره 34
11 وجه تسميه 34
12 مناسبت آن با سورهي قبل 34
13 سبب نزول سوره 34
14 فضيلت سوره 35
15 معني لغات 35
16 معناي كلي 37
17 مفهوم آيات 39
18 سوره عاديات 40
19 وجه تسميه 40
20 مناسبت آن با سورهي قبل 40

درسهاى مهم براى مسلماناناين کتاب ترجمه الدروس المهمة لعامة الامة می‌باشد که کتاب ارزشمندی است و‌ در آن اسم و مسمی ‌با هم تطابق دارند، زیرا مسلمانان همگی نیاز شدیدی بدان دارن چون مباحثی حیاتی در رابطه با عقیده، عبادت و اخلاق را در خود جای داده است .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

مقدمه چاپ نخست 15
2 توصيههايي ارزشمند 17
3 آنچه در اين كتاب ميخوانيد 20
24 پيشگفتار 4
5 درس اول: تفسير سورهي حمد و سورههاي كوچك 25
6 لغات سورهي فاتحه 28
7 فضيلت سورهي فاتحه 31
8 مفهوم سورهي فاتحه 32
9 سوره زلزال 34
10 موضوع سوره 34
11 وجه تسميه 34
12 مناسبت آن با سورهي قبل 34
13 سبب نزول سوره 34
14 فضيلت سوره 35
15 معني لغات 35
16 معناي كلي 37
17 مفهوم آيات 39
18 سوره عاديات 40
19 وجه تسميه 40
20 مناسبت آن با سورهي قبل 40

درسهاى مهم براى مسلمانان


م عنوان ص
21 معني لغات 41
22 معني كلي 42
23 مفهوم آيات 43
24 سوره قارعه 45
25 وجه تسميه 45
26 مناسبت آن با سورهي قبل 45
27 معني لغات 46
28 معناي كلي 48
29 آنچه از سوره فهم ميشود 48
30 سوره تكاثر 50
31 وجه تسميه 50
32 معني لغات 50
33 موضوع اين سورهي مكي 51
34 مفهوم آيات 55
35 سوره عصر 56
36 وجه تسميه 56
37 معني لغات 56
38 مناسبت آن با سورهي قبل 57
39 فضيلت اين سوره 58
40 معناي كلي 58
41 مفهوم آيات 59
42 فوائدي گوناگون 60

شرح الدروس المهمه لعامه الأمه

 

م عنوان ص
43 سوره همزه 61
44 وجه تسميه 61
45 مناسبت آن با سورهي %8بل 61
46 سبب نزول 61
47 معني لغات 61
48 معناي كلي 63
49 مفهوم آيات 64
50 سوره فيل 65
51 وجه تسميه 65
52 مناسبت آن با سورهي قبل 65
53 معني لغات 65
54 معناي كلي 66
55 مفهوم آيات 67
56 سوره قريش 68
57 وجه تسميه 68
58 مناسبت آن با سورهي قبل 68
59 سبب نزول 68
60 معني لغات 69
61 فضيلت سوره 69
62 معناي كلي 70
63 آنچه از آيات فهم ميشود 72
64 سوره ماعون 73

 

درسهاى مهم براى مسلمانان

م عنوان ص
65 وجه تسميه 73
66 مناسبت آن با سورهي قبل 73
67 معني لغات 74
68 معناي كلي 74
69 مفهوم آيات 75
70 سوره كوثر 76
71 موضوع سوره 76
72 وجه تسميه 76
73 سبب نزول 76
74 معني لغات 76
75 مفهوم آيات 78
76 سوره كافرون 79
77 موضوع سوره 79
78 وجه تسميه 79
79 مناسبت آن با سورهي قبل 79
80 فضيلت سوره 80
81 سبب نزول 80
82 معني لغات 80
83 فايدهاي مهم 81
84 مفهوم آيات 81
85 سوره نصر 82
86 موضوع سوره 82

شرح الدروس المهمه لعامه الأمه

٧

٧
م عنوان ص
87 وجه تسميه 82
88 مناسبت آن با سورهي قبل 82
89 فضيلت سوره 82
90 سبب نزول 83
91 معني لغات 83
92 معناي كلي 84
93 مفهوم آيات 85
94 سوره مسد 87
95 موضوع سوره 87
96 وجه تسميه 87
97 مناسبت آن با سورهي قبل 88
98 معني لغات 88
99 سبب نزول سوره 89
100 معناي كلي 89
101 مفهوم آيات 90
102 سوره اخلاص 91
103 موضوع سوره 91
104 وجه تسميه 91
105 مناسبت آن با سورهي قبل 91
106 فضيلت سوره 92
107 سبب نزول 92
108 معني لغات 83

درسهاى مهم براى مسلمانان


م عنوان ص
109 معناي كلي 93
110 مفهوم آيات 94
111 سوره فلق 95
112 وجه تسميه 95
113 موضوع سوره 95
114 مناسبت آن با سورهي قبل 95
115 فضيلت معوذتين 96
116 سبب نزول معوذتين 96
117 معني لغات 97
118 معناي كلي 98
119 مفهوم آيات 99
120 سوره ناس 100
121 وجه تسميه 100
122 موضوع سوره 100
123 فائدهاي مهم 100
124 معني لغات 100
125 معناي كلي 101
126 مفهوم آيات 103
127 درس دوم: اركان اسلام 105
106 اسلام شناخت- 1 128
129 اركان اسلام 110
130 معني و مفهوم «لا اله الا االله» 111

شرح الدروس المهمه لعامه الأمه


م عنوان ص
131 معني گواهي دادن 111
132 جايگاه «لا اله الا االله» 112
133 اركان «لا اله الا االله» 116
134 اركان گواهي دادن 118
135 آثار «لا اله الا االله» 125
136 اركان و پايههاي اسلام 129
137 درس سوم: اركان ايمان 157
138 1 -تفاوت اسلام و ايمان 157
160 ايمان شناخت- 2 139
140 3 -افزايش و كاهش ايمان 161
141 4 -تأثير گناه بر ايمان 164
142 5 -نواقض ايمان و اسلام 165
143 اركان و شاخههاي ايمان 171
144 اركان ايمان 171
145 شاخههاي ايمان 171
146 ايمان به خدا 173
147 1 -توحيد ربوبيت (اعتقادي) 173
148 2 -توحيد الوهيت (عملي) 175
149 3 -توحيد اسماء و صفات 176
150 ركن دوم: ايمان به »ملائكه» و فرشتگان 181
151 شناخت ملائكه 181
152 اعتقاد و باور مشركين دوران جاهليت راجع به فرشتگان 181
153 ايمان به فرشتگان 182

درسهاى مهم براى مسلمانان


م عنوان ص
154 دلايل وجوب ايمان بهفرشتگان 182
155 ارتباط فرشتگان با انسانها 188
156 حاصل ايمان به فرشتگان 189
157 ركن سوم: ايمان به كتابهاي آسماني 190
158 قرآن كريم 195
159) أ) شناخت قرآن 195
160 ركن چهارم: ايمان به پيامبران 197
161 تعريف نبي و رسول 199
162 تفاوت ميان نبي و رسول 199
163 نبوت يك هديهي الهي است 200
164 ويژگي و معجزات پيامبران 201
165 ركن پنجم: ايمان به روز آخرت 205
166 دلايل وجوب ايمان به روز آخرت 205
167 ناراحتي يا خوشحالي در عالم برزخ 206
168 قيامت و نشانههاي آن 208
209 رستاخيز 169
209 حشر 170
210 حساب 171
211 حوض 172
212 ميزان 173
174 دلايل اثبات ميزان و سنجش اعمال 212
213 صراط 175

شرح الدروس المهمه لعامه الأمه١١


م عنوان ص
214 شفاعت 176
177 انواع شفاعت 215
178 بهشت وجهنم 216
179 ركن ششم: ايمان به قدر 218
180 تعريف قدر 218
181 مراحل ايمان به قدر 220
182 نقش ايمان در زندگي فردي واجتماعي 224
183 درس چهارم: اقسام توحيد 229
184 تعريف توحيد 232
185 جايگاه توحيد 233
186 1 -توحيد اعتقادي (ربوبيت) 235
187 2 -توحيد عملي ( الوهيت) 235
188 3 -توحيد اسماء و صفات 239
189 درس پنجم: احسان 253
190 تعريف احسان 254
191 حقيقت احسان 255
192 مراتب احسان 256
193 درس ششم: شرايط نماز 258
194 درس هفتم: اركان نماز 262
195 درس هشتم: واجبات نماز 266
196 درس نهم: تشهد 268
197 درس دهم: سنتهاي نماز 274
198 درس يازدهم: مبطلات نماز 292

درسهاى مهم براى مسلمانان

١٢
١٢
م عنوان ص
199 درس دوزادهم: شرايط وضو 295
200 درس سيزدهم: فرايض وضو 297
201 درس چهاردهم: مبطلات وضو 302
202 درس پانزدهم: آراستن به اخلاق پسنديده 306
203 درس شانزدهم: پيروي از آداب اسلامي 307
311 راستگويي- 1 204
312 امانتداري- 2 205
313 پاكدامني- 3 206
207 4 -شرم و حيا 314
208 5 -دليري و بي باك بودن (شجاعت) 316
316 سخاوتمندي- 6 209
210 7 -وفا به عهد 317
211 8 -پرهيز از محرمات 318
212 الف) رباخواري 319
213 ب) تصرف بي مورد در اموال يتيمان 319
214 ج) رشوه خوارى 320
215 9 -رعايت حقوق همسايگي 321
322 نيازمندان همكاري- 10 216
217 آداب اسلامي 325
218 ا- سلام كردن 325
219 آداب سلام كردن 326
328 رويي گشاده- 2 220

شرح الدروس المهمه لعامه الأم١٣
م عنوان ص
221 3 -آداب غذا خوردن 329
222 4 -آداب رفتن به مسجد 331
332 سفر آداب- 5 223
224 6 -تعامل با والدين 334
225 7 -نيكي با خويشاوندان 338
226 8 -نيكي با همسايگان 339
227 9 -احترام گذاشتن به بزرگترها 340
228 10 -مهرباني با كوچكترها 340
229 11 -تهنيت گفتن به مناسبت ولادت كودكان 341
342 گفتن تعزيه- 12 230
231 درس هفدهم: هشداري پيرامون شرك و گناهان كبيره 344
345 ورزي شرك- 1 232
346 افسونگري- 2 233
234 3 -ريختن خون مردم به ناحق 348
349 رباخواري- 4 235
236 5 -خوردن مال يتيم 351
237 6 -فرار از ميدان جنگ 351
238 7 -متهم كردن زنان پاكدامن به زنا 352
239 شرح ديگر گناهاني كه شيخ به آنها اشاره كرده است 353
353 والدين نافرماني- 1 240
241 2 -قطع رابطه خويشاوندي 354
242 3 -پايمال نمودن خون، مال و شخصيت مردم 355
243 4 -غدر و خيانت 356

درسهاى مهم براى مسلمانان١٤
م عنوان ص
360 دروغ گواهي- 5 244
362 دروغ سوگند- 6 245
246 7 -اذيت دادن همسايه 363
247 درس هجدهم: احكام جنازه 370
248 1 -لزوم صبر و بردباري به هنگام مصايب 370
249 2 -وجوب عيادت بيمار 370
250 3 -فكر كردن در عاقبت و سرانجام 370
251 ج) نگاهي به مساله مرگ و دشواري آن 373
252 سؤالاتي مهم 408
253 فهرست منابع 416


 اين کتاب ترجمه الدروس المهمة لعامة الامة می‌باشد که کتاب ارزشمندی است و‌ در آن اسم و مسمی ‌با هم تطابق دارند، زیرا مسلمانان همگی نیاز شدیدی بدان دارن چون مباحثی حیاتی در رابطه با عقیده، عبادت و اخلاق را در خود جای داده استسنة النشر : 2008م / 1429هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 5.5 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة درسهای مهم برای مسلمانان

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل درسهای مهم برای مسلمانان
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محمد بن علی العرفج - MHMD BN ALی ALARFG

كتب محمد بن علی العرفج ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ درسهای مهم برای مسلمانان ❝ ❞ مبانی اسلام ❝ ❱. المزيد..

كتب محمد بن علی العرفج

كتب شبيهة بـ درسهای مهم برای مسلمانان:

قراءة و تحميل كتاب تفسیر سه جزء آخر قرآن كریم همراه با احكامی مهم برای هر مسلمان PDF

تفسیر سه جزء آخر قرآن كریم همراه با احكامی مهم برای هر مسلمان PDF

قراءة و تحميل كتاب تفسیر سه جزء آخر قرآن كریم همراه با احكامی مهم برای هر مسلمان PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب قاعدة بغدادية مع زيادات مهمة، ومعه المختارة من سلم الوصول (ملون) PDF

قاعدة بغدادية مع زيادات مهمة، ومعه المختارة من سلم الوصول (ملون) PDF

قراءة و تحميل كتاب قاعدة بغدادية مع زيادات مهمة، ومعه المختارة من سلم الوصول (ملون) PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين PDF

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين PDF

قراءة و تحميل كتاب فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب أين المفر ورسائل مهمة PDF

أين المفر ورسائل مهمة PDF

قراءة و تحميل كتاب أين المفر ورسائل مهمة PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب مقررات برنامج مهمات العلم PDF

مقررات برنامج مهمات العلم PDF

قراءة و تحميل كتاب مقررات برنامج مهمات العلم PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب در الأسرار في تفسير القرآن بالحروف المهملة PDF

در الأسرار في تفسير القرآن بالحروف المهملة PDF

قراءة و تحميل كتاب در الأسرار في تفسير القرآن بالحروف المهملة PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب إظهار الحق..قساوسة و علماء و مستشرقون اشهروا اسلامهم. PDF

إظهار الحق..قساوسة و علماء و مستشرقون اشهروا اسلامهم. PDF

قراءة و تحميل كتاب إظهار الحق..قساوسة و علماء و مستشرقون اشهروا اسلامهم. PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول PDF

وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول PDF

قراءة و تحميل كتاب وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول PDF مجانا