❞ كتاب Physics in Biology and Medicine-Elsevier_Academic Press ❝  ⏤ John B. Kogut

❞ كتاب Physics in Biology and Medicine-Elsevier_Academic Press ❝ ⏤ John B. Kogut


Static Forces 1
1.1 Equilibrium and Stability ................................ 2
1.2 Equilibrium Considerations for the Human Body........... 3
1.3 Stability of the Human Body under the Action of an
External Force.......................................... 4
1.4 Skeletal Muscles........................................ 7
1.5 Levers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.6 The Elbow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.7 The Hip. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.7.1 Limping ........................................ 17
1.8 The Back . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.9 Standing Tip-Toe on One Foot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.10 Dynamic Aspects of Posture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2 Friction 23
2.1 Standing at an Incline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2 Friction at the Hip Joint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
v
vi Contents
2.3 Spine Fin of a Catfish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3 Translational Motion 30
3.1 Vertical Jump. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.2 Effect of Gravity on the Vertical Jump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.3 Running High Jump. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.4 Range of a Projectile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.5 Standing Broad Jump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.6 Running Broad Jump (Long Jump) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.7 Motion through Air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.8 Energy Consumed in Physical Activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4 Angular Motion 45
4.1 Forces on a Curved Path . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.2 A Runner on a Curved Track . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.3 Pendulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.4 Walking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.5 Physical Pendulum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.6 Speed of Walking and Running. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.7 Energy Expended in Running . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.8 Alternate Perspectives on Walking And Running . . . . . . . . . . . 56
4.9 Carrying Loads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5 Elasticity and Strength of Materials 61
5.1 Longitudinal Stretch and Compression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.2 A Spring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
5.3 Bone Fracture: Energy Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.4 Impulsive Forces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5.5 Fracture Due to a Fall: Impulsive Force Considerations. . . . . 67
5.6 Airbags: Inflating Collision Protection Devices . . . . . . . . . . . . 68
5.7 Whiplash Injury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.8 Falling from Great Height . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.9 Osteoarthritis and Exercise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 John B. Kogut - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ Physics in Biology and Medicine-Elsevier_Academic Press ❝ ❱
من كتب الطب البشري - مكتبة كتب الطب.

نبذة عن الكتاب:
Physics in Biology and Medicine-Elsevier_Academic Press

2008م - 1445هـ

Static Forces 1
1.1 Equilibrium and Stability ................................ 2
1.2 Equilibrium Considerations for the Human Body........... 3
1.3 Stability of the Human Body under the Action of an
External Force.......................................... 4
1.4 Skeletal Muscles........................................ 7
1.5 Levers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.6 The Elbow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.7 The Hip. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.7.1 Limping ........................................ 17
1.8 The Back . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.9 Standing Tip-Toe on One Foot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.10 Dynamic Aspects of Posture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2 Friction 23
2.1 Standing at an Incline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2 Friction at the Hip Joint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
v
vi Contents
2.3 Spine Fin of a Catfish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3 Translational Motion 30
3.1 Vertical Jump. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.2 Effect of Gravity on the Vertical Jump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.3 Running High Jump. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.4 Range of a Projectile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.5 Standing Broad Jump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.6 Running Broad Jump (Long Jump) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.7 Motion through Air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.8 Energy Consumed in Physical Activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4 Angular Motion 45
4.1 Forces on a Curved Path . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.2 A Runner on a Curved Track . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.3 Pendulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.4 Walking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.5 Physical Pendulum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.6 Speed of Walking and Running. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.7 Energy Expended in Running . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.8 Alternate Perspectives on Walking And Running . . . . . . . . . . . 56
4.9 Carrying Loads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5 Elasticity and Strength of Materials 61
5.1 Longitudinal Stretch and Compression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.2 A Spring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
5.3 Bone Fracture: Energy Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.4 Impulsive Forces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5.5 Fracture Due to a Fall: Impulsive Force Considerations. . . . . 67
5.6 Airbags: Inflating Collision Protection Devices . . . . . . . . . . . . 68
5.7 Whiplash Injury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.8 Falling from Great Height . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.9 Osteoarthritis and Exercise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

Biologically

Biology is a natural science that is concerned with the study of life, its various forms and its function, how these organisms interact with each other and with the surrounding environment. The word biology in Greek is made up of two words: bio (βίος) meaning life. And loggia (-λογία) means science or study. Biology: the similarity of vegetation and animal cover on the edges of the African and American states, and the existence of the same fossil.


Branches of biology
Biology is an ancient science thousands of years old and modern biology began in the nineteenth century. This science has multiple branches. Among them are:

Anatomy
Botany
Biochemia
Biogeography
Biofisia
Cytology or cell science
Ecology or environmental science

 

 

 سنة النشر : 2008م / 1429هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 5.595 .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة Physics in Biology and Medicine-Elsevier_Academic Press

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Physics in Biology and Medicine-Elsevier_Academic Press
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
John B. Kogut -

كتب John B. Kogut ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ Physics in Biology and Medicine-Elsevier_Academic Press ❝ ❱. المزيد..

كتب John B. Kogut