❞ كتاب شرح السي بنل cPanel ❝

❞ كتاب شرح السي بنل cPanel ❝

كتاب يشرح كيفية التعامل مع لوحة التحكم Cpanel لمالكي المواقع .

cPanel
2
About the Tutorial
cPanel is a Linux
-
based web hosting control panel. It provides graphical user
interface and is packed with lots of features that automates the process of
hosting a website. It is a premium softwa
re, which is developed by a private
company, cPanel Inc.
cPanel has been
written in Perl and was first released in
March 21, 1996
.
It c
an
only be installed in Linux servers, it supports CentOS, RHEL and CloudLinux
operating software.
Nowadays most of the Linux w
ebhosting servers use
cPanel to host and manage
websites on their servers. If a person purchases the hosting from companies like
GoDaddy, Hostgator or even from smaller local companies, it is more likely that
the hosting will come with cPanel.
In this tut
orial, we will learn about managing and hosting a website with ease.
This tutorial is divided as per the sections of cPanel and each section has the
explanation of the functions it contains.
Audiences
This tutorial is prepared for anyone who has basic kno
wledge of computers as
well as of websites
. It will help a
ll those readers who wish to
host and manage a
website using cPanel. After completing this tutorial, you will have a moderate
level of expertise in using the automation tools available in cPanel.
Prerequisites
Before starting this
tutorial, we assume that you have a domain and cPanel
hosting already setup. If not, then we will also cover those topics briefly in the
following chapters.
Copyright and Disclaimer

Copyright 201
6
by Tutorials Point (I) Pvt. Ltd.
All the content and gr
aphics published in this e
-
book are the property of Tutorials
Point (I) Pvt. Ltd. The user of this e
-
book is prohibited to reuse, retain, copy,
distribute or republish any contents or a part of contents of this e
-
book in any
manner without written consent
of the publisher.
We strive to update the contents of our website and tutorials as timely and as
precisely as possible, however, the contents may contain inaccuracies or errors.
Tutorials Point (I) Pvt. Ltd. provides no guarantee regarding the accuracy,
timeliness or completeness of our website or its contents including this tutorial. If
you discover any errors on our website or in this tutorial, please notify us at
contact@tutorialspoint.com

cPanel
3
Table of Contents
About the Tutorial

2
Audiences
................................

..........
2
Prerequisites

2
Copyright and Disclaimer

2
Table of Contents

3
1.
cPanel

Overview
................................

8
cPanel Users

......
8
Server Administrator


8
Reseller Accounts


8
User Account


..
8
Why cPanel
.
........
8
Advantages
................................

9
Disadvantages

...
9
2.
cPanel

Regi
stering a Domain Name

10
Importance of a domain

..................
10
Registering a Domain Name
................................

10
3.
cPanel

Getting Web Host
ing

...
12
Shared Hosting

................................

12
Virtual Private Servers

.
12
Dedicated Server


12
4.
cPanel

Setting Up Nameserver

13
5.
cPanel

Logging into cPanel Dashboard

14
6.
cPanel

Changing Password

.....
15
7.
cPanel

Styles

17
8.
cPanel

Contact Information

....
19
9.
cPanel Home

21
Sidebar

Navigation Bar
................................

.
21
Feature List

......
22
10.
cPanel

Statistics & Dashboard
................................
................................
................................
23
cPanel Statistics
................................
................................
................................
...............................
23
cPanel Dashboard
................................
................................
................................
............................
24
11.
cPanel

User Manager
................................
................................
................................
.............
25
To Delete an Account
................................
................................
................................
......................
25
To Edit an Account
................................
................................
................................
..........................
26
Add a New User
................................
................................
................................
...............................
28
cPanel
4
12.
cPanel

File Manager
................................
................................
................................
...............
30
Searching for a File
................................
................................
................................
..........................
30
File Manager Settings
................................
................................
................................
......................
31
Working with File Manager
................................
................................
................................
.............
31
Creating a File
................................
................................
................................
................................
..
31
Creating a Folder
................................
................................
................................
.............................
32
Copying
................................
................................
................................
................................
............
32
Moving
................................
................................
................................
................................
.............
32
Uploading a File
................................
................................
................................
...............................
32
Downloadi
ng a File
................................
................................
................................
..........................
33
Deleting a File or Folder
................................
................................
................................
..................
33
Renaming a File or Folder
................................
................................
................................
................
33
Text Editor
................................
................................
................................
................................
.......
33
Code Editor
................................
................................
................................
................................
......
33
Extracting a File
................................
................................
................................
...............................
33
Compressing a File or Folder
................................
................................
................................
...........
33
Viewing a File
................................
................................
................................
................................
...
34
13.
cPanel

File Permissions
................................
................................
................................
..........
35
14.
cPanel

Images
................................
................................
................................
........................
37
Thumbnailer
Converter
................................
................................
................................
...................
37
15.
cPanel

Image Scaler
................................
................................
................................
................
40
16.
cPanel

Image Converter
................................
................................
................................
.........
41
17.
cPanel

Directory Privacy
................................
................................
................................
.........
42
18.
cPanel

Disk Usage
................................
................................
................................
...................
44
19.
cPanel

FTP
................................
................................
................................
..............................
46
Configure FTP Client
................................
................................
................................
........................
47
Special FTP Accounts
................................
................................
................................
.......................
47
20.
cPanel

FTP Sessions
................................
................................
................................
................
48
Terminate a FTP Connection
................................
................................
................................
...........
49
21.
cPanel

Backup
................................
................................
................................
........................
50
Full Backup
................................
................................
................................
................................
......
50
Partial Backups
................................
................................
................................
................................
51
22.
cPanel

Backup Wizard
................................
................................
................................
............
53
23.
cPanel

MySQL Databases
................................
................................
................................
.......
55
Create a New Database
................................
................................
................................
...................
55
Add a Database User
................................
................................
................................
.......................
56
Modifying a Database
................................
................................
................................
......................
57
Check a Database
................................
................................
................................
............................
58
Repair a Database
................................
................................
................................
...........................
58
24.
cPanel

MySQL Database Wizard
................................
................................
.............................
59
cPanel
5
25.
cPanel

phpMyAdmin
................................
................................
................................
..............
61
Execute an SQL Query
................................
................................
................................
.....................
62
26.
cPanel

Remote MySQL
................................
................................
................................
...........
63
Add Access Host
................................
................................
................................
..............................
63
Remove Access Host
................................
................................
................................
........................
64
27.
cPanel

Subdomains
................................
................................
................................
................
65
To Create a Subdomain
................................
................................
................................
...................
65
Managing Redirection
................................
................................
................................
.....................
66
28.
cPanel

Aliases
................................
................................
................................
.........................
67
Create an Alias
................................
................................
................................
................................
.
67
Remove Aliases
................................
................................
................................
................................
68
29.
cPanel

Addon Domain
................................
................................
................................
............
69
Create an Addon Domain
................................
................................
................................
................
69
Remove an Addon Domain
................................
................................
................................
..............
70
30.
cPanel

Redirect
................................
................................
................................
.......................
71
Permanent (301) Redirect
................................
................................
................................
...............
71
Temporary (302) Redirect
................................
................................
................................
...............
71
Create a Redirect
................................
................................
................................
.............................
71
31.
cPanel

Simple Zone Editor
................................
................................
................................
......
74
Add an A Record
................................
................................
................................
..............................
74
Add a CNAME Record
................................
................................
................................
......................
75
Remove an A or CNAME Record
................................
................................
................................
......
75
32.
cPanel

Advance Zone Editor
................................
................................
................................
...
76
Reset Zone Files
................................
................................
................................
...............................
76
Add an A record
................................
................................
................................
...............................
77
Add an AAAA Record
................................
................................
................................
.......................
78
Add a CNAME Record
................................
................................
................................
......................
78
Add an SRV Record
................................
................................
................................
..........................
79
Add a TXT Record
................................
................................
................................
............................
80
Edit or Delete a DNS Record
................................
................................
................................
............
81
33.
cPanel

Email Account
s
................................
................................
................................
............
82
Create an Email Address
................................
................................
................................
..................
82
Manage Email Accounts
................................
................................
................................
..................
83
Change Passwords
................................
................................
................................
...........................
83
Change Quota
................................
................................
................................
................................
..
84
Configure Mail Client
................................
................................
................................
.......................
84
Delete an Email Account
................................
................................
................................
.................
85
34.
cPanel

Email Forwarders
................................
................................
................................
........
86
Create an Email Forwarde
r
................................
................................
................................
..............
86
Create an Email Account Forwarder
................................
................................
...............................
86
Add Domain Forwarder
................................
................................
................................
...................
88
Delete an Email Forwarder
................................
................................
................................
..............
89 -
من كتب التصميم - مكتبة كتب تقنية المعلومات.


نبذة عن الكتاب:
شرح السي بنل cPanel

كتاب يشرح كيفية التعامل مع لوحة التحكم Cpanel لمالكي المواقع .

cPanel
2
About the Tutorial
cPanel is a Linux
-
based web hosting control panel. It provides graphical user
interface and is packed with lots of features that automates the process of
hosting a website. It is a premium softwa
re, which is developed by a private
company, cPanel Inc.
cPanel has been
written in Perl and was first released in
March 21, 1996
.
It c
an
only be installed in Linux servers, it supports CentOS, RHEL and CloudLinux
operating software.
Nowadays most of the Linux w
ebhosting servers use
cPanel to host and manage
websites on their servers. If a person purchases the hosting from companies like
GoDaddy, Hostgator or even from smaller local companies, it is more likely that
the hosting will come with cPanel.
In this tut
orial, we will learn about managing and hosting a website with ease.
This tutorial is divided as per the sections of cPanel and each section has the
explanation of the functions it contains.
Audiences
This tutorial is prepared for anyone who has basic kno
wledge of computers as
well as of websites
. It will help a
ll those readers who wish to
host and manage a
website using cPanel. After completing this tutorial, you will have a moderate
level of expertise in using the automation tools available in cPanel.
Prerequisites
Before starting this
tutorial, we assume that you have a domain and cPanel
hosting already setup. If not, then we will also cover those topics briefly in the
following chapters.
Copyright and Disclaimer

Copyright 201
6
by Tutorials Point (I) Pvt. Ltd.
All the content and gr
aphics published in this e
-
book are the property of Tutorials
Point (I) Pvt. Ltd. The user of this e
-
book is prohibited to reuse, retain, copy,
distribute or republish any contents or a part of contents of this e
-
book in any
manner without written consent
of the publisher.
We strive to update the contents of our website and tutorials as timely and as
precisely as possible, however, the contents may contain inaccuracies or errors.
Tutorials Point (I) Pvt. Ltd. provides no guarantee regarding the accuracy,
timeliness or completeness of our website or its contents including this tutorial. If
you discover any errors on our website or in this tutorial, please notify us at
contact@tutorialspoint.com

cPanel
3
Table of Contents
About the Tutorial

2
Audiences
................................

..........
2
Prerequisites

2
Copyright and Disclaimer

2
Table of Contents

3
1.
cPanel

Overview
................................

8
cPanel Users

......
8
Server Administrator


8
Reseller Accounts


8
User Account


..
8
Why cPanel
.
........
8
Advantages
................................

9
Disadvantages

...
9
2.
cPanel

Regi
stering a Domain Name

10
Importance of a domain

..................
10
Registering a Domain Name
................................

10
3.
cPanel

Getting Web Host
ing

...
12
Shared Hosting

................................

12
Virtual Private Servers

.
12
Dedicated Server


12
4.
cPanel

Setting Up Nameserver

13
5.
cPanel

Logging into cPanel Dashboard

14
6.
cPanel

Changing Password

.....
15
7.
cPanel

Styles

17
8.
cPanel

Contact Information

....
19
9.
cPanel Home

21
Sidebar

Navigation Bar
................................

.
21
Feature List

......
22
10.
cPanel

Statistics & Dashboard
................................
................................
................................
23
cPanel Statistics
................................
................................
................................
...............................
23
cPanel Dashboard
................................
................................
................................
............................
24
11.
cPanel

User Manager
................................
................................
................................
.............
25
To Delete an Account
................................
................................
................................
......................
25
To Edit an Account
................................
................................
................................
..........................
26
Add a New User
................................
................................
................................
...............................
28
cPanel
4
12.
cPanel

File Manager
................................
................................
................................
...............
30
Searching for a File
................................
................................
................................
..........................
30
File Manager Settings
................................
................................
................................
......................
31
Working with File Manager
................................
................................
................................
.............
31
Creating a File
................................
................................
................................
................................
..
31
Creating a Folder
................................
................................
................................
.............................
32
Copying
................................
................................
................................
................................
............
32
Moving
................................
................................
................................
................................
.............
32
Uploading a File
................................
................................
................................
...............................
32
Downloadi
ng a File
................................
................................
................................
..........................
33
Deleting a File or Folder
................................
................................
................................
..................
33
Renaming a File or Folder
................................
................................
................................
................
33
Text Editor
................................
................................
................................
................................
.......
33
Code Editor
................................
................................
................................
................................
......
33
Extracting a File
................................
................................
................................
...............................
33
Compressing a File or Folder
................................
................................
................................
...........
33
Viewing a File
................................
................................
................................
................................
...
34
13.
cPanel

File Permissions
................................
................................
................................
..........
35
14.
cPanel

Images
................................
................................
................................
........................
37
Thumbnailer
Converter
................................
................................
................................
...................
37
15.
cPanel

Image Scaler
................................
................................
................................
................
40
16.
cPanel

Image Converter
................................
................................
................................
.........
41
17.
cPanel

Directory Privacy
................................
................................
................................
.........
42
18.
cPanel

Disk Usage
................................
................................
................................
...................
44
19.
cPanel

FTP
................................
................................
................................
..............................
46
Configure FTP Client
................................
................................
................................
........................
47
Special FTP Accounts
................................
................................
................................
.......................
47
20.
cPanel

FTP Sessions
................................
................................
................................
................
48
Terminate a FTP Connection
................................
................................
................................
...........
49
21.
cPanel

Backup
................................
................................
................................
........................
50
Full Backup
................................
................................
................................
................................
......
50
Partial Backups
................................
................................
................................
................................
51
22.
cPanel

Backup Wizard
................................
................................
................................
............
53
23.
cPanel

MySQL Databases
................................
................................
................................
.......
55
Create a New Database
................................
................................
................................
...................
55
Add a Database User
................................
................................
................................
.......................
56
Modifying a Database
................................
................................
................................
......................
57
Check a Database
................................
................................
................................
............................
58
Repair a Database
................................
................................
................................
...........................
58
24.
cPanel

MySQL Database Wizard
................................
................................
.............................
59
cPanel
5
25.
cPanel

phpMyAdmin
................................
................................
................................
..............
61
Execute an SQL Query
................................
................................
................................
.....................
62
26.
cPanel

Remote MySQL
................................
................................
................................
...........
63
Add Access Host
................................
................................
................................
..............................
63
Remove Access Host
................................
................................
................................
........................
64
27.
cPanel

Subdomains
................................
................................
................................
................
65
To Create a Subdomain
................................
................................
................................
...................
65
Managing Redirection
................................
................................
................................
.....................
66
28.
cPanel

Aliases
................................
................................
................................
.........................
67
Create an Alias
................................
................................
................................
................................
.
67
Remove Aliases
................................
................................
................................
................................
68
29.
cPanel

Addon Domain
................................
................................
................................
............
69
Create an Addon Domain
................................
................................
................................
................
69
Remove an Addon Domain
................................
................................
................................
..............
70
30.
cPanel

Redirect
................................
................................
................................
.......................
71
Permanent (301) Redirect
................................
................................
................................
...............
71
Temporary (302) Redirect
................................
................................
................................
...............
71
Create a Redirect
................................
................................
................................
.............................
71
31.
cPanel

Simple Zone Editor
................................
................................
................................
......
74
Add an A Record
................................
................................
................................
..............................
74
Add a CNAME Record
................................
................................
................................
......................
75
Remove an A or CNAME Record
................................
................................
................................
......
75
32.
cPanel

Advance Zone Editor
................................
................................
................................
...
76
Reset Zone Files
................................
................................
................................
...............................
76
Add an A record
................................
................................
................................
...............................
77
Add an AAAA Record
................................
................................
................................
.......................
78
Add a CNAME Record
................................
................................
................................
......................
78
Add an SRV Record
................................
................................
................................
..........................
79
Add a TXT Record
................................
................................
................................
............................
80
Edit or Delete a DNS Record
................................
................................
................................
............
81
33.
cPanel

Email Account
s
................................
................................
................................
............
82
Create an Email Address
................................
................................
................................
..................
82
Manage Email Accounts
................................
................................
................................
..................
83
Change Passwords
................................
................................
................................
...........................
83
Change Quota
................................
................................
................................
................................
..
84
Configure Mail Client
................................
................................
................................
.......................
84
Delete an Email Account
................................
................................
................................
.................
85
34.
cPanel

Email Forwarders
................................
................................
................................
........
86
Create an Email Forwarde
r
................................
................................
................................
..............
86
Create an Email Account Forwarder
................................
................................
...............................
86
Add Domain Forwarder
................................
................................
................................
...................
88
Delete an Email Forwarder
................................
................................
................................
..............
89
. المزيد..

تعليقات القرّاء:

cPanel
3
Table of Contents
About the Tutorial

2
Audiences
................................

..........
2
Prerequisites

2
Copyright and Disclaimer

2
Table of Contents

3
1.
cPanel 

Overview
................................

8
cPanel Users

......
8
Server Administrator 

8
Reseller Accounts 

8
User Account 

..
8
Why cPanel
.
........
8
Advantages
................................

9
Disadvantages

...
9
2.
cPanel 

Regi
stering a Domain Name

10
Importance of a domain

..................
10
Registering a Domain Name
................................

10
3.
cPanel 

Getting Web Host
ing

...
12
Shared Hosting 

................................

12
Virtual Private Servers 

.
12
Dedicated Server 

12
4.
cPanel 

Setting Up Nameserver

13
5.
cPanel 

Logging into cPanel Dashboard

14
6.
cPanel 

Changing Password

.....
15
7.
cPanel 

Styles

17
8.
cPanel 

Contact Information

....
19
9.
cPanel Home

21
Sidebar

Navigation Bar
................................

.
21
Feature List

......
22
10.
cPanel 

Statistics & Dashboard
................................
................................
................................
23
cPanel Statistics
................................
................................
................................
...............................
23
cPanel Dashboard
................................
................................
................................
............................
24
11.
cPanel 

User Manager
................................
................................
................................
.............
25
To Delete an Account
................................
................................
................................
......................
25
To Edit an Account
................................
................................
................................
..........................
26
Add a New User
................................
................................
................................
...............................
28
cPanel
4
12.
cPanel 

File Manager
................................
................................
................................
...............
30
Searching for a File
................................
................................
................................
..........................
30
File Manager Settings
................................
................................
................................
......................
31
Working with File Manager
................................
................................
................................
.............
31
Creating a File
................................
................................
................................
................................
..
31
Creating a Folder
................................
................................
................................
.............................
32
Copying
................................
................................
................................
................................
............
32
Moving
................................
................................
................................
................................
.............
32
Uploading a File
................................
................................
................................
...............................
32
Downloadi
ng a File
................................
................................
................................
..........................
33
Deleting a File or Folder
................................
................................
................................
..................
33
Renaming a File or Folder
................................
................................
................................
................
33
Text Editor
................................
................................
................................
................................
.......
33
Code Editor
................................
................................
................................
................................
......
33
Extracting a File
................................
................................
................................
...............................
33
Compressing a File or Folder
................................
................................
................................
...........
33
Viewing a File
................................
................................
................................
................................
...
34
13.
cPanel 

File Permissions
................................
................................
................................
..........
35
14.
cPanel 

Images
................................
................................
................................
........................
37
Thumbnailer
Converter
................................
................................
................................
...................
37
15.
cPanel 

Image Scaler
................................
................................
................................
................
40
16.
cPanel 

Image Converter
................................
................................
................................
.........
41
17.
cPanel 

Directory Privacy
................................
................................
................................
.........
42
18.
cPanel 

Disk Usage
................................
................................
................................
...................
44
19.
cPanel 

FTP
................................
................................
................................
..............................
46
Configure FTP Client
................................
................................
................................
........................
47
Special FTP Accounts
................................
................................
................................
.......................
47
20.
cPanel 

FTP Sessions
................................
................................
................................
................
48
Terminate a FTP Connection
................................
................................
................................
...........
49
21.
cPanel 

Backup
................................
................................
................................
........................
50
Full Backup
................................
................................
................................
................................
......
50
Partial Backups
................................
................................
................................
................................
51
22.
cPanel 

Backup Wizard
................................
................................
................................
............
53
23.
cPanel 

MySQL Databases
................................
................................
................................
.......
55
Create a New Database
................................
................................
................................
...................
55
Add a Database User
................................
................................
................................
.......................
56
Modifying a Database
................................
................................
................................
......................
57
Check a Database
................................
................................
................................
............................
58
Repair a Database
................................
................................
................................
...........................
58
24.
cPanel 

MySQL Database Wizard
................................
................................
.............................
59
cPanel
5
25.
cPanel 

phpMyAdmin
................................
................................
................................
..............
61
Execute an SQL Query
................................
................................
................................
.....................
62
26.
cPanel 

Remote MySQL
................................
................................
................................
...........
63
Add Access Host
................................
................................
................................
..............................
63
Remove Access Host
................................
................................
................................
........................
64
27.
cPanel 

Subdomains
................................
................................
................................
................
65
To Create a Subdomain
................................
................................
................................
...................
65
Managing Redirection
................................
................................
................................
.....................
66
28.
cPanel 

Aliases
................................
................................
................................
.........................
67
Create an Alias
................................
................................
................................
................................
.
67
Remove Aliases
................................
................................
................................
................................
68
29.
cPanel 

Addon Domain
................................
................................
................................
............
69
Create an Addon Domain
................................
................................
................................
................
69
Remove an Addon Domain
................................
................................
................................
..............
70
30.
cPanel 

Redirect
................................
................................
................................
.......................
71
Permanent (301) Redirect
................................
................................
................................
...............
71
Temporary (302) Redirect
................................
................................
................................
...............
71
Create a Redirect
................................
................................
................................
.............................
71
31.
cPanel 

Simple Zone Editor
................................
................................
................................
......
74
Add an A Record
................................
................................
................................
..............................
74
Add a CNAME Record
................................
................................
................................
......................
75
Remove an A or CNAME Record
................................
................................
................................
......
75
32.
cPanel 

Advance Zone Editor
................................
................................
................................
...
76
Reset Zone Files
................................
................................
................................
...............................
76
Add an A record
................................
................................
................................
...............................
77
Add an AAAA Record
................................
................................
................................
.......................
78
Add a CNAME Record
................................
................................
................................
......................
78
Add an SRV Record
................................
................................
................................
..........................
79
Add a TXT Record
................................
................................
................................
............................
80
Edit or Delete a DNS Record
................................
................................
................................
............
81
33.
cPanel 

Email Account
s
................................
................................
................................
............
82
Create an Email Address
................................
................................
................................
..................
82
Manage Email Accounts
................................
................................
................................
..................
83
Change Passwords
................................
................................
................................
...........................
83
Change Quota
................................
................................
................................
................................
..
84
Configure Mail Client
................................
................................
................................
.......................
84
Delete an Email Account
................................
................................
................................
.................
85
34.
cPanel 

Email Forwarders
................................
................................
................................
........
86
Create an Email Forwarde
r
................................
................................
................................
..............
86
Create an Email Account Forwarder
................................
................................
...............................
86
Add Domain Forwarder
................................
................................
................................
...................
88
Delete an Email Forwarder
................................
................................
................................
..............
89
 حجم الكتاب عند التحميل : 6.7 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة شرح السي بنل cPanel

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل شرح السي بنل cPanel
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'